33 685 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit)

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID BONTES

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door een combinatie van een lage pakkans, hoge winsten en relatief lage straffen het tot nu toe buitengewoon aantrekkelijk is voor criminelen om zich met financieel-economische criminaliteit bezig te houden;

overwegende dat minimumstraffen een afschrikwekkend effect hebben;

verzoekt de regering, minimumstraffen voor financieel-economische criminaliteit in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes

Naar boven