33 640 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN

Ontvangen 3 juli 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 7 Kinderopvang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100.000 (x € 1.000).

II

In artikel 10 Tegemoetkoming ouders worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000).

Toelichting

Uit de Voorjaarsnota blijkt dat in 2013 de uitgaven voor de kinderopvangtoeslag € 220 miljoen lager uitvallen dan begroot. Indiener is van mening dat de meevaller bij de uitgaven aan de kinderopvangtoeslag in ieder geval deels beschikbaar dient te blijven voor uitgaven aan de kindregelingen. Dit amendement beoogt daarom de meevaller bij de uitgaven aan de kinderopvangtoeslag deels te gebruiken om het budget voor het kindgebonden budget in 2013 met € 100 miljoen te verhogen.

Schouten

Naar boven