33 640 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013

wijzigingen aan te brengen in:

 • a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletoire begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de vastgestelde begroting 2013.

In deze suppletoire begroting is de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinancierde uitgaven. Het betreft daarbij:

 • Macro-economische bijstellingen (conjunctuur);

 • Uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen);

 • De mutaties voortvloeiend uit het regeerakkoord en het sociaal akkoord.

Daarnaast is in deze suppletoire begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen:

 • 1. Met ingang van 2013 is de begroting op twee punten gewijzigd. In de eerste plaats is de begroting geheel volgens de regels van «verantwoord begroten» ingericht. In de tweede plaats is de artikelindeling geheel vernieuwd. Dit heeft geleid tot een groot aantal herschikkingen tussen budgetten (artikelen). Gedurende de uitvoering van de begroting blijkt dat er correcties dan wel aanvullende verschuivingen tussen de budgetten noodzakelijk zijn.

 • 2. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatsuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Ook dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

 • 3. Wijzigingen in de regelgeving (WKR) zoals onder andere de registratie van inhuur externen leiden ertoe dat er verschuivingen plaatsvinden tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Alle inhuur van externen zal in de toekomst ten laste van de apparaatuitgaven worden verantwoord.

De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit circa 35 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling is aanzienlijk. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «Budgettair neutrale herschikkingen binnen het artikel» en

«Budgettair neutrale herschikkingen binnen SZW».

2. Het beleid

Vanwege de budgettaire problematiek als gevolg van de financiële crisis is er weinig ruimte voor beleidsintensiveringen. Naast de mutaties uit het regeerakkoord en sociaal akkoord hebben de mutaties in de Voorjaarsnota vooral betrekking op uitvoeringstegenvallers en de wijze waarop die worden opgevangen. In het kader van het verwerven van draagvlak voor noodzakelijke hervormingen heeft het Kabinet besloten de financiële effecten van het sociaal akkoord in de meerjarenramingen bij deze suppletoire wet te verwerken.

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013 (Voorjaarsnota)

Bedragen in EUR 1.000
 

Uitgaven 2013

Artikelnr. 2013

Stand ontwerpbegroting 2013

30.225.244

alle

Nota van Wijziging / Amendement

164.699

Div

Vastgestelde begroting

30.389.943

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Uitvoeringsmutaties BUIG

– 84.820

2

Uitvoeringsmutaties TW

101.409

2

Armoedebestrijding

20.000

2

Uitvoeringsmutaties KO

– 191.700

7

Export MKOB

300.000

8

Uitvoeringsmutaties AKW

– 14.027

10

Uitvoeringsmutaties WKB

51.446

10

Diverse mutaties uitvoeringskosten UWV

22.911

11

Diverse mutaties uitvoeringskosten SVB

23.321

11

Bijdrage aan COA inburgering asielgerechtigden

5.000

13

Correctie dubbel opgenomen uitvoeringskosten

– 73.700

13

Diverse mutaties Dienst Uitvoering Onderwijs

7.842

13

Toedeling Eindejaarsmarge

41.669

99

Toedeling loonbijstelling 2013

22.676

99

Reservering aanpak Jeugdwerkloosheid

35.000

99

Overboeking naar OCW «school ex»

– 10.000

99

Reservering middelen participatie voor ouderen

16.750

99

Diverse dekkingen en reserveringen

– 90.355

99

Overige mutaties

– 17.245

Div

Stand na 1e suppletoire begroting 2013

30.556.120

 
Bedragen in EUR 1.000
 

Ontvangsten 2013

Artikelnr. 2013

Stand ontwerpbegroting 2013

1.758.487

alle

Nota van wijziging / Amendement

26.547

Div

Vastgestelde begroting

1.785.034

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Restituties WSW en Participatiewet

20.000

2

Correctie dubbeltelling kosten integratie

– 73.700

2

Ramingbijstelling ontvangsten Kinderopvang

6.000

7

Uitvoeringsmutaties ontvangsten WKB

– 2.603

10

Afrekeningen met gemeenten

120.000

13

Stand na 1e suppletoire begroting 2013

1.854.731

 
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties Nota van wijziging en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

1

2

3

4=1+2+3

       

Verplichtingen:

24.182

 

– 5.631

18.551

     

Uitgaven:

24.272

 

– 5.615

18.657

– 3.802

– 80

0

0

                 

Subsidies

5.831

 

– 1.925

3.906

528

550

 

                 

Opdrachten

13.235

 

463

13.698

– 550

– 550

 

                 

Bekostiging

203

   

203

     

                 

Bijdrage aan andere begrotingen

5.003

 

– 4.153

850

– 3.780

– 80

 

                 

Ontvangsten

37.755

   

37.755

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 5,615 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (-/- € 1,925 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1 (-/- € 1,973 miljoen)

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,062 miljoen)

 • 3. Overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het project «Gezond bedrijf 2013» (€ 0,110 miljoen).

Opdrachten (€ 0,463 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1 (€ 1,179 miljoen)

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,831 miljoen)

 • 3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,115 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,115 miljoen).

Bijdrage aan andere begrotingen (-/- € 4,153 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1 (€ 0,794 miljoen)

 • 2. Er zijn 5 overboekingen met departementen verwerkt. Naar EL&I is de bijdrage aan TNO 2013 en 2014 ad -/- € 3,800 en -/- € 3,700 miljoen overgeboekt. Aan IenM is voor een periode van 3 jaar -/- € 0,080 miljoen toegekend ten behoeve van het Europese project «Nanoregistratie».

Tot slot zijn naar VWS 3 overboekingen verwerkt. De jaarlijkse bijdrage aan de Gezondheidsraad ad -/- € 0,950 miljoen, een bedrag van -/- € 0,075 miljoen als bijdrage in de subsidie aan de Nationale hoorstichting gehoorschade en -/- € 0,042 miljoen als bijdrage in de kosten van de helpdesk CLAP.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties Nota van wijziging en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

1

2

3

4=1+2+3

       

Verplichtingen:

9.229.406

– 10.370

30.988

9.250.024

     

Uitgaven:

9.230.038

– 10.370

31.050

9.250.718

26.405

– 340.759

– 273.724

– 284.467

                 

Inkomensoverdrachten

9.207.309

– 10.370

17.783

9.214.722

27.783

– 340.759

– 273.724

– 284.467

BUIG

5.281.817

– 11.970

– 84.820

5.185.027

– 23.315

– 286.338

– 97.064

6.380

Bijstand zelfstandigen

67.528

 

605

68.133

480

470

460

460

Participatiebudget

861.143

   

861.143

– 51.000

– 102.000

– 142.000

– 180.000

WSW

2.375.610

   

2.375.610

0

– 60.000

– 140.000

– 210.000

Toeslagenwet

396.786

1.600

101.409

499.795

93.627

91.127

89.764

84.785

AIO

221.633

   

221.633

8.000

16.000

15.145

13.948

Bijstand buitenland

1.600

   

1.600

     

Uitkeringslasten onderstand (CN)

932

 

– 1

931

– 9

– 18

– 29

– 40

Re-integratie (CN)

260

 

590

850

       
                 

Opdrachten

22.425

 

13.267

35.692

– 1.378

     
                 

Bekostiging

304

   

304

       
                 

Ontvangsten

127.483

 

– 53.700

73.783

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 31,050 miljoen bij de uitgaven en -/- € 53,700 miljoen bij de ontvangsten.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

BUIG (-/- € 84,820 miljoen)

 • 1. De WWB-uitgaven worden neerwaarts bijgesteld. Dit betreft een saldo van hogere uitgaven als gevolg van een hogere werkloosheidsraming en lagere uitgaven doordat het aantal WWB-uitkeringen vorig jaar fors lager was dan verwacht (-/- € 203,413 miljoen).

 • 2. Bijstelling op basis van realisatiegegevens van de gemeenten over 2012 (€ 118,593 miljoen).

 • 3. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord en het sociaal akkoord op het terrein van de BUIG verwerkt.

Bijstand zelfstandigen (€ 0,605 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,605 miljoen).

Participatiebudget

 • 1. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord op het Participatiebudget verwerkt.

WSW

 • 1. Vanaf 2015 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord en het sociaal akkoord op de WSW verwerkt.

Toeslagenwet (€ 101,409 miljoen)

 • 1. Bijstelling van de werkloosheidsraming en de doorwerking daarvan op de toeslagenwet. WIA-gerechtigden maken vaker een aanspraak op aanvulling op de TW dan WAO-gerechtigden (€ 101,409 miljoen).

AIO

 • 1. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord op de AIO verwerkt.

Uitkeringslasten onderstand (CN) (-/- € 0,001 miljoen)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten Onderstand (CN) is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 0,171 miljoen).

 • 2. De toeslag binnen de onderstand voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten is verhoogd. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor bijzondere onderstand verruimd (€ 0,170 miljoen).

Re-integratie (CN) (€ 0,590 miljoen)

 • 1. Overboeking van een eenmalige bijzondere uitkering naar het BES Fonds (-/- € 0,260 miljoen).

 • 2. Ten behoeve van extra re-integratieprojecten op de eilanden is eenmalig € 0,850 miljoen beschikbaar gesteld (€ 0,850 miljoen).

Opdrachten (€ 13,267 miljoen)

 • 1. Voor intensivering van armoedebestrijding is voor 2013 een bedrag van € 20,0 miljoen beschikbaar gesteld.

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting, voornamelijk ten behoeve van ESF-programma's en de werkgeversaanpak Wajong (-/- € 6,775 miljoen).

 • 3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,042 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,042 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 53,700 miljoen)

 • 1. Met de overdracht van de inburgeringsverantwoordelijkheid van BZK naar SZW kan de betaling van inburgeringsmiddelen voor het participatiebudget van € 73,7 miljoen (ontvangsten artikel 2 en uitgaven artikel 13) komen te vervallen (-/- € 73,700 miljoen).

 • 2. De terugontvangsten WSW en Participatiebudget in 2013 worden geraamd op € 20,0 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties Nota van wijziging en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

1

2

3

4=1+2+3

       

Verplichtingen:

472

 

128

600

       

Uitgaven:

472

 

128

600

135

142

150

160

                 

Inkomensoverdrachten

472

0

128

600

       

Uitkeringslasten Ongevallenverzekering (CN)

472

 

128

600

135

142

150

160

                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,128 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Ongevallenverzekering (CN) (€ 0,128 miljoen)

De raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens over 2012.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties Nota van wijziging en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

1

2

3

4=1+2+3

       

Verplichtingen:

2.606.167

 

2.375

2.608.542

       

Uitgaven:

2.606.167

 

2.375

2.608.542

– 18.699

– 38.705

– 105.908

– 359.585

               

Inkomensoverdrachten

2.449.963

 

2.375

2.452.338

       

Uitkeringslasten Wajong

2.449.963

 

2.375

2.452.338

– 5.699

– 11.705

– 69.908

– 313.585

               

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

156.204

   

156.204

       

Re-integratie Wajong

156.204

   

156.204

– 13.000

– 27.000

– 36.000

– 46.000

                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,375 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Wajong (€ 2,375 miljoen)

 • 1. De verhoging van het belastingtarief leidt tot een hogere brutoprijs van de (Wtcg) AO-tegemoetkoming (€ 1,275 miljoen).

 • 2. Na uitspraak van het Europese Hof zal SZW de AO-tegemoetkoming (Wtcg) moeten gaan exporteren. De export is binnen het totaal van alle exportuitkeringen, lastenneutraal verwerkt. Voor nabetalingen met terugwerkende kracht tot 2009 is € 1,100 miljoen benodigd (€ 1,100 miljoen).

 • 3. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord en het sociaal akkoord op het terrein van de Wajong verwerkt.

Re-integratie Wajong

 • 1. De ombuigingstaakstelling Re-integratie Wajong uit het regeerakkoord is met ingang van 2014 verwerkt.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties Nota van wijziging en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

1

2

3

4=1+2+3

       

Verplichtingen:

5.122

 

3.861

8.983

     

Uitgaven:

5.122

 

3.861

8.983

14.281

17.620

25.820

40.460

                 

Inkomensoverdrachten

5.122

0

3.861

8.983

     

Uitkeringslasten IOW

4.962

 

3.861

8.823

14.281

17.620

25.820

40.460

Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)

160

   

160

       
                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 3,861 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten IOW (€ 3,861 miljoen)

 • 1. De volumeraming is op basis van uitvoeringsinformatie uit de januarinota aangepast (€ 3,861 miljoen)

 • 2. De raming is vanaf 2014 aangepast voor de afspraken uit het sociaal akkoord.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties Nota van wijziging en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

1

2

3

4=1+2+3

       

Verplichtingen:

5.164

 

228

5.392

     

Uitgaven:

5.164

 

228

5.392

49

72

98

122

                 

Inkomensoverdrachten

5.164

0

228

5.392

       

Uitkeringslasten TAS

3.749

 

– 157

3.592

– 357

– 357

– 357

– 357

Uitkeringslasten Ziekteverzekering (CN)

1.415

 

385

1.800

406

429

455

479

                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,228 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten TAS (-/- € 0,157 miljoen)

Verlaging van de raming van de uitkeringslasten TAS op basis van uitvoeringsgegevens (-/- € 0,157 miljoen).

Uitkeringslasten Ziekteverzekering (CN) (€ 0,385 miljoen)

De raming van de uitkeringslasten Ziekteverzekering Caribisch Nederland is op basis van uitvoeringsgegevens verhoogd (€ 0,385 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties Nota van wijziging en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

1

2

3

4=1+2+3

       

Verplichtingen:

2.696.458

14.000

– 192.935

2.517.523

       

Uitgaven:

2.696.970

14.000

– 192.935

2.518.035

– 257.456

– 311.581

– 313.256

– 299.256

                 

Inkomensoverdrachten

2.677.731

14.000

– 191.700

2.500.031

       

Kinderopvangtoeslag

2.677.731

14.000

– 191.700

2.500.031

– 257.700

– 313.200

– 313.200

– 299.200

                 

Subsidies

7.668

 

78

7.746

       

Kinderopvang subsidies

7.668

 

78

7.746

       
                 

Opdrachten

11.571

 

– 1.313

10.258

244

1.619

– 56

– 56

                 

Ontvangsten

1.427.015

 

6.000

1.433.015

 

– 18.000

– 18.000

 

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 192,935 miljoen bij de uitgaven en € 6,000 miljoen bij de ontvangsten.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Kinderopvangtoeslag (-/- € 191,700 miljoen)

 • 1. Bijstelling op grond van het dalende gebruik in 2012 die voornamelijk toegeschreven wordt aan sterkere gedragseffecten en de conjuncturele ontwikkeling (-/- € 221,0 miljoen).

 • 2. Aanpassing van de berekening kinderopvangtoeslag in landen buiten de EU, EER of Zwitserland (-/- € 0,700 miljoen).

 • 3. De mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag over de berekeningsjaren 2012 en 2013 aan te vragen is verruimd (€ 30,0 miljoen).

 • 4. Vanaf 2015 werken enkele maatregelen uit het regeerakkoord via een effect op de verzamel-inkomens door op de KOT.

Kinderopvangsubsidies (€ 0,078 miljoen)

 • 1. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,078 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,078 miljoen).

Opdrachten (-/- € 1,313 miljoen)

 • 1. Voor kinderopvang op Bonaire is in 2013 een bedrag van € 0,700 miljoen ter beschikking gesteld (€ 0,700 miljoen).

 • 2. Een overboeking van -/- € 0,272 miljoen naar OCW ten behoeve van de Inspectie van het Onderwijs.

 • 3. Een kasschuif van € 1,675 miljoen van 2013 naar 2015 voor kosten die betrekking hebben op continue screening fase 2 van personeel in de kinderopvang (-/- € 1,675 miljoen).

 • 4. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,012 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,012 miljoen).

 • 5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,078 miljoen).

Ontvangsten (€ 6,000 miljoen)

 • 1. De raming van de terug te vorderen uitkeringslasten KO is op basis van uitvoeringsgegegvens met € 26,0 miljoen verhoogd (€ 26,0 miljoen).

 • 2. Door een verbeterde controle vooraf door de Belastingdienst wordt er achteraf minder teruggevorderd (-/- 20,0 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties Nota van wijziging en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

1

2

3

4=1+2+3

       

Verplichtingen:

958.574

20.000

312.086

1.290.660

       

Uitgaven:

958.574

30.000

302.086

1.290.660

49.186

52.161

73.331

67.527

                 

Inkomensoverdrachten

958.274

30.000

302.086

1.290.360

       

Uitkeringslasten MKOB

942.092

 

303.426

1.245.518

1.951

1.502

3.619

– 1.567

Uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming (CN)

16.182

 

– 1.082

15.100

– 1.234

– 1.282

– 1.412

– 1.465

Overbruggingsregeling AOW

0

30.000

– 258

29.742

48.469

51.941

71.124

70.559

                 

Opdrachten

300

   

300

       
                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 302,086 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten MKOB (€ 303,426 miljoen)

 • 1. De MKOB wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2011 geëxporteerd naar AOW-gerechtigden in het buitenland. Hiervoor is eenmalig € 300,0 miljoen gereserveerd (€ 300,0 miljoen).

 • 2. Bijstelling op grond van nieuwe MKOB-volumeprognose van de SVB. In de prognose is voor het eerst de AOW-leeftijdverhoging meegenomen (€ 3,426 miljoen).

 • 3. Met ingang van 2016 is de in het regeerakkoord aangekondigde versnelde verhoging van de AOW-leeftijd verwerkt.

Uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming (CN) (€-/- 1,082 miljoen)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming Caribisch Nederland is op basis van uitvoeringsgegevens verlaagd (-/- € 1,082 miljoen).

Overbruggingsregeling AOW (-/- € 0,258 miljoen)

 • 1. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de overbruggingsregeling is een budgettair neutrale kasschuif 2013 t/m 2020 verwerkt (-/- € 0,258 miljoen).

 • 2. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord en het sociaal akkoord op de overbruggingsregeling AOW verwerkt.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties Nota van wijziging en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

1

2

3

4=1+2+3

       

Verplichtingen:

937

 

153

1.090

       

Uitgaven:

937

 

153

1.090

– 42

– 36

– 27

– 19

                 

Inkomensoverdrachten

937

0

– 47

890

       

Uitkeringslasten AWW (CN)

937

 

– 47

890

– 42

– 36

– 27

– 19

                 

Opdrachten

0

 

200

200

       
                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,153 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten AWW (CN) (-/- 0,047 miljoen)

De raming van de uitkeringslasten AWW Caribisch Nederland is op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (-/- € 0,047 miljoen).

Opdrachten (€ 0,200 miljoen)

Voorziening ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten over de inperking van de nabestaanden wet (€ 0,200 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties Nota van wijziging en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

1

2

3

4=1+2+3

       

Verplichtingen:

4.293.755

– 17.201

37.239

4.313.793

     

Uitgaven:

4.293.755

– 17.201

37.239

4.313.793

128.122

895.469

839.525

765.120

                 

Inkomensoverdrachten

4.293.755

– 17.201

37.239

4.313.793

       

Uitkeringslasten AKW

3.216.380

 

– 14.027

3.202.353

– 53.453

– 244.931

– 432.900

– 570.976

Uitkeringslasten WKB

1.046.901

– 17.201

51.446

1.081.146

181.789

1.140.626

1.272.663

1.336.346

Uitkeringslasten TOG

25.262

 

– 180

25.082

– 214

– 226

– 238

– 250

Kopje TOG uitkeringen

5.212

   

5.212

       
                 

Ontvangsten

155.199

– 1.019

– 2.603

151.577

– 3.409

10.402

75.526

112.026

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 37,239 miljoen bij de uitgaven en -/- € 2,603 miljoen bij de ontvangsten.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten AKW (-/- € 14,027 miljoen)

 • 1. Niet doorgaan afschaffen onderhoudstoets enkelvoudige kinderbijslag en beperking tijdsbestedingvoorwaarden kinderbijslag (-/- € 3,500 miljoen).

 • 2. Ramingbijstelling op basis van geraamde volume en gemiddelde prijs ontwikkelingen van de SVB (-/- € 10,527 miljoen).

Uitkeringslasten WKB (€ 51,446 miljoen)

 • 1. Niet doorgaan afschaffen onderhoudstoets enkelvoudige kinderbijslag en beperking tijdsbestedingvoorwaarden kinderbijslag (-/- € 1,200 miljoen).

 • 2. De raming is aangepast op basis van de meest recente macro-economische gegevens uit de CEP (€ 52,646 miljoen).

Uitkeringslasten TOG (-/- € 0,180 miljoen)

 • 1. Herijking van de raming aan het prijsniveau 2012 (-/- € 0,180 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 2,603 miljoen)

 • 1. Bijstelling ontvangsten WKB als gevolg van nieuwe inkomensgegevens CPB. De alleenstaande ouderkop is voor het eerst meegenomen in de inkomensgegevens, hierdoor worden vanaf 2015 meer ontvangsten geraamd.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoeringskosten (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties Nota van wijziging en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

1

2

3

4=1+2+3

       

Verplichtingen:

432.859

0

47.799

480.658

       

Uitgaven:

432.859

0

47.799

480.658

80.076

80.724

56.811

34.232

                 

Bijdrage aan ZBO's

432.859

0

47.799

480.658

80.076

80.724

56.811

34.232

Uitvoeringskosten UWV

343.511

 

22.911

366.422

63.733

72.282

49.825

30.224

Uitvoeringskosten SVB

82.539

 

23.321

105.860

16.239

8.338

6.882

3.904

Uitvoeringskosten IB

6.180

 

1.554

7.734

91

91

91

91

Uitvoeringskosten RWI

0

   

0

       

Landelijke Cliëntenraad

629

 

13

642

13

13

13

13

                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 47,799 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitvoeringskosten UWV, inclusief BKWI (€ 22,911 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 3,956 miljoen)

 • 2. Overboeking naar het ministerie van EZ als bijdrage in de kosten van de budgetfinanciering van het nieuwe handelsregister (-/- € 0,261 miljoen)

 • 3. Het uitvoeringsbudget van het UWV en BKWI is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 2,263 miljoen).

 • 4. Voor ondersteuningsactiviteiten in het kader van de Participatiewet is € 5,7 miljoen beschikbaar gesteld (€ 5,700 miljoen).

 • 5. Budgetneutrale herschikking tussen de begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten UWV (€ 11,253 miljoen).

 • 6. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord en het sociaal akkoord op de uitvoeringskosten van het UWV verwerkt.

Uitvoeringskosten SVB (€ 23,321 miljoen)

 • 1. Intensivering AIO vermogenscontroles gefinancierd uit het SZW handhavingsbudget op artikel 98 (€ 0,297 miljoen).

 • 2. Het uitvoeringsbudget is bijgesteld als gevolg van de prijsbijstelling 2012 (€ 0,501 miljoen).

 • 3. Voor uitvoeringskosten van de overbruggingsregeling AOW is in 2013 een bedrag van € 10,0 miljoen geraamd. Dit bedrag is door middel van een budgettair neutrale kasschuif van 2014 naar 2013 overgeboekt (€ 10,0 miljoen).

 • 4. Compensatie aan de SVB als gevolg van het amendement Vermeij/Huizing bij het wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen SVB (€ 1,800 miljoen).

 • 5. Het begrotingsgefinancierde uitvoeringsbudget SVB is op basis van het SVB Jaarplan 2013 met € 9,960 miljoen opgehoogd. Dit is gecompenseerd uit het premiegefinancierde deel van de SVB uitvoeringskosten (€ 9,960 miljoen).

 • 6. In het Sociaal Akkoord zijn de toetredingsvoorwaarden voor de overbruggingsregeling AOW verruimd.

Voor 2013 worden daarom aanvullende uitvoeringskosten voorzien van € 0,763 miljoen.

Uitvoeringskosten IB (€ 1,554 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,516 miljoen)

 • 2. Het uitvoeringsbudget is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,038 miljoen).

Landelijke Cliëntenraad (€ 0,013 miljoen)

 • 1. Het uitvoeringsbudget is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,013 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties Nota van wijziging en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

1

2

3

4=1+2+3

       

Verplichtingen:

9.556.131

– 2.600

1.701

9.555.232

     

Uitgaven:

9.556.131

– 2.600

1.701

9.555.232

27.066

11.438

85.702

149.237

                 

Bijdrage aan sociale fondsen

9.556.131

– 2.600

1.701

9.555.232

       

Rijksbijdrage:

               

in kosten heffingskortingen AOW

1.672.600

– 2.600

– 900

1.669.100

23.400

5.800

78.900

141.500

in kosten heffingskortingen ANW

0

   

0

       

vermogenstekort Ouderdomsfonds

7.558.900

   

7.558.900

       

tegemoetkoming arbeidsongeschikten

265.602

 

– 348

265.254

– 248

739

1.903

2.838

tegemoetkoming AOW-gerechtigden

0

   

0

       

tegemoetkoming Anw-gerechtigden

13.728

   

13.728

       

zwangere zelfstandigen

45.301

 

2.949

48.250

3.914

4.899

4.899

4.899

                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 1,701 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Rb in kosten heffingskortingen AOW (-/- € 0,900 miljoen)

De raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 0,900 miljoen.

Rb tegemoetkoming arbeidsongeschikten (-/- € 0,348 miljoen)

De raming is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 0,348 miljoen).

Rb zwangere zelfstandigen (€ 2,949 miljoen)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 0,449 miljoen).

 • 2. Voorheen waren de uitvoeringskosten geen onderdeel van de rijksbijdrage. Met ingang van 2013 zijn deze onder de rijksbijdrage gebracht (€ 2,500 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties Nota van wijziging en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

1

2

3

4=1+2+3

       

Verplichtingen:

 

166.387

– 66.188

100.199

     

Uitgaven:

 

172.387

– 67.188

105.199

123.821

117.863

117.966

120.521

                 

Subsidies

 

9.930

3.785

13.715

       

Forum

 

5.820

 

5.820

5.730

3.240

3.240

3.240

Landelijk overleg minderheden

 

3.078

3.785

6.863

0

0

 

Vluchtelingenwerk Nederland

 

1.032

 

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

                 

Opdrachten

 

14.599

– 41

14.558

       

Inburgering

 

7.551

 

7.551

10.127

15.465

15.453

16.453

Integratie

 

5.348

– 41

5.307

11.994

5.447

5.447

5.448

Remigratie

 

1.700

 

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

                 

Bijdrage aan ZBO's

 

40.493

5.000

45.493

       

Centraal orgaan opvang asielzoekers

 

4.090

5.000

9.090

9.090

9.090

9.090

9.090

Sociale verzekeringsbank

 

36.403

 

36.403

36.103

35.292

34.992

36.492

                 

Bijdrage aan baten-lastendiensten

 

18.558

– 10.074

8.484

       

Dienst uitvoering onderwijs

 

18.558

– 10.074

8.484

7.221

5.773

6.188

6.242

                 

Bijdrage aan mede-overheden

 

73.700

– 73.700

0

       

Uitvoering wet inburgering

 

73.700

– 73.700

0

       
                 

Leningen

 

15.107

7.842

22.949

     

Dienst uitvoering onderwijs

 

15.107

7.842

22.949

40.824

40.824

40.824

40.824

                 

Ontvangsten

 

27.566

120.000

147.566

4.425

4.425

5.240

6.870

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 67,188 miljoen bij de uitgaven en € 120,000 miljoen bij de ontvangsten.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Landelijk overleg minderheden (€ 3,785 miljoen)

 • 1. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van het Landelijk overleg minderheden is een budgettair neutrale kasschuif 2013 t/m 2015 verwerkt (€ 3,785 miljoen).

Integratie (-/- € 0,041 miljoen)

 • 1. Overboeking naar BZK van -/- € 0,041 miljoen als SZW bijdrage in de kosten van het project «Kracht in Nederland» (-/- 0,041 miljoen).

Centraal orgaan opvang asielzoekers (€ 5,000 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 ten behoeve van maatschappelijke begeleiding voor inburgeringsplichtige asielgerechtigden en nareizenden (€ 5,000 miljoen).

Dienst uitvoering onderwijs (-/- € 10,074 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 (-/- € 10,074 miljoen).

Uitvoering wet inburgering (-/- € 73,700 miljoen)

 • 1. Met de overdracht van de inburgeringsverantwoordelijkheid van BZK naar SZW kan de betaling van inburgeringsmiddelen voor het participatiebudget van € 73,7 miljoen (uitgaven artikel 13 en ontvangsten artikel 2) komen te vervallen (-/- € 73,700 miljoen).

Dienst uitvoering onderwijs leningen (€ 7,842 miljoen)

 • 1. Op grond van het regeerakkoord zal aan personen met een asielstatus een inburgeringsaanbod door middel van een lening worden gedaan die bij succesvolle inburgering of voldoende inspanning zal worden kwijtgescholden (€ 2,768 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 in verband met leningen die door DUO worden verstrekt (€ 5,074 miljoen).

Ontvangsten (€ 120,0 miljoen)

 • 1. Het betreft hier ontvangsten in het kader van de afrekening met gemeenten over voorgaande jaren (periode 2007 – 2009) in het kader van de financiering van inburgeringsvoorzieningen (€ 120,0 miljoen).

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties Nota van wijziging en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

1

2

3

4=1+2+3

       

Verplichtingen:

240.603

8.037

9.682

258.322

       

Uitgaven:

240.603

8.037

9.821

258.461

13.114

12.541

15.312

13.554

                 

Eigen personeel

163.223

8.037

11.105

182.365

19.362

19.245

20.997

19.791

                 

Inhuur personeel

500

0

1.980

2.480

200

200

200

200

                 

Overig personeel

2.543

0

372

2.915

247

197

197

197

                 

Materieel

22.539

0

– 4.791

17.748

– 7.492

– 7.727

– 6.756

– 7.308

                 

ICT

11.851

0

90

11.941

– 114

82

130

130

                 

Bijdrage aan SSO's

39.947

0

1.065

41.012

911

544

544

544

                 

Ontvangsten

11.035

   

11.035

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 9,821 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Eigen personeel (€ 11,105 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 6,802 miljoen)

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,770 miljoen)

 • 3. Er zijn 5 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar V&J is -/- € 0,054 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in het informatieknooppunt. Van Buiza is € 0,013 miljoen salariskosten van een lokale kracht in het buitenland teruggeboekt. Van VWS is € 2,350 miljoen ontvangen voor onderzoeken PGB-fraude door ISZW en van Fin en VWS zijn de bijdragen in de personeelskosten van de beheersorganisatie van de gezamenlijke financiële administratie, rsp. € 0,150 en € 0,306 miljoen overgeboekt (€ 2,765 miljoen).

 • 4. De ramingen zijn bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,652 miljoen).

 • 5. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,017 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,017 miljoen).

 • 6. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van het sociaal flankerend beleid is een budgettair neutrale kasschuif 2013 t/m 2016 verwerkt (-/- € 1,901 miljoen).

Inhuur personeel (€ 1,980 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 1,807 miljoen)

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,158 miljoen)

 • 3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,015 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,015 miljoen).

Overig personeel (€ 0,372 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,247 miljoen)

 • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,125 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,125 miljoen).

Materieel (-/- € 4,791 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (-/- € 8,506 miljoen)

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,950 miljoen)

 • 3. Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van Fin en VWS zijn

bijdragen ontvangen van resp. € 0,859 miljoen en € 1,046 miljoen in de materiële kosten van de beheersorganisatie van de gezamenlijke financiële administratie. Naar EZ is -/- € 0,091 miljoen overgeboekt als bijdrage in de budgetfinanciering van het nieuwe handelsregister. Tot slot is € 0,158 miljoen structureel overgeboekt naar VenJ in verband met kosten telecommunicatie als gevolg van afhandelen verzoeken tot het aanbrengen van telefoontaps (€ 1,656 miljoen).

 • 4. De ramingen zijn bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,331 miljoen).

 • 5. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,128 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,128 miljoen).

 • 6. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de dienstwagens is een budgettair neutrale kasschuif 2013 t/m 2017 verwerkt (-/- € 0,350 miljoen).

ICT (€ 0,090 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (-/- € 1,024 miljoen)

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,714 miljoen)

 • 3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,565 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,565 miljoen).

 • 4. De ramingen zijn bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,211 miljoen).

 • 5. Een overboeking naar EZ -/- € 0,098 miljoen als SZW-bijdrage in de budgetfinanciering van het nieuwe handelsregister en een overboeking naar Fin -/- € 0,278 in verband met de verdeling van de kosten voor abonnementen en vakliteratuur (-/- € 0,376 miljoen).

Bijdrage aan SSO's (€ 1,065 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,674 miljoen)

 • 2. De ramingen zijn bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,391 miljoen).

Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties Nota van wijziging en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

1

2

3

4=1+2+3

       

Verplichtingen:

67.118

0

– 1.800

65.318

       

Uitgaven:

67.028

0

– 2.017

65.011

480

– 509

– 624

– 609

                 

Subsidies

0

0

0

0

       
                 

Opdrachten

35.930

0

– 12.632

23.298

480

– 510

– 500

– 500

Handhaving algemeen

5.010

0

4.319

9.329

15.726

14.726

14.726

14.726

Handhavingsprogramma

16.726

0

– 16.726

0

– 14.726

– 14.726

– 14.726

– 14.726

Overig

14.194

0

– 225

13.969

– 520

– 510

– 500

– 500

                 

Bekostiging

2.275

0

0

2.275

       

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

2.275

0

0

2.275

       
                 

Bijdrage aan mede-overheden

0

0

5.384

5.384

       

Verzameluitkering SZW

0

0

5.384

5.384

       
                 

Bijdrage aan baten-lastendiensten

26.223

0

5.231

31.454

0

1

– 124

– 109

Inspectie Werk en Inkomen

10.000

 

– 179

9.821

 

1

– 124

– 109

Agentschap SZW

16.119

 

5.410

21.529

       

Agentschap NL

104

   

104

       
                 

Bijdrage aan andere begrotingen

2.600

0

0

2.600

       
                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,017 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Handhaving algemeen (€ 4,319 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 10,032 miljoen)

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 4,713 miljoen)

 • 1. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de bestandskoppelingen is een budgettair neutrale kasschuif 2013 t/m 2014 verwerkt (-/- € 1,000 miljoen).

Handhavingsprogramma (-/- € 16,726 miljoen)

 • 1. Het totale budget van het Handhavingsprogramma is binnen artikel 98 overgeboekt naar Handhaving algemeen (-/- € 16,726 miljoen)

Overig (-/- € 0,225 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 1,310 miljoen)

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,753 miljoen)

 • 3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,218 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,218 miljoen).

Verzameluitkering SZW (€ 5,384 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 5,384 miljoen)

Inspectie Werk en Inkomen (-/- € 0,179 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,179 miljoen)

Agentschap SZW (€ 5,410 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten ESF regelingen(€ 4,500 miljoen)

 • 2. Overlopende uitvoeringskosten in het kader van ESF regelingen, die niet binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen (€ 0,910 miljoen).

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties Nota van wijziging en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

1

2

3

4=1+2+3

       

Verplichtingen:

107.152

– 29.554

– 2.509

75.089

       

Uitgaven:

107.152

– 29.554

– 2.509

75.089

304.856

499.146

201.300

239.326

                 

Overige beleidsuitgaven

107.152

– 29.554

– 2.509

75.089

304.856

499.146

201.300

239.326

Onvoorzien

107.152

– 29.554

– 2.509

75.089

304.856

499.146

201.300

239.326

Loonbijstelling

0

   

0

       

Prijsbijstelling

0

   

0

       
                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,509 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (-/- € 2,509 miljoen)

 • 1. De toegekende eindejaarsmarges (Rb-eng en SZA) zijn voorlopig op dit artikel geparkeerd (€ 41,669 miljoen).

 • 2. De toedeling van het ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2013 (€ 22,676 miljoen).

 • 3. Toedeling van de prijsbijstelling 2012 naar de begrotingsartikelen (-/- € 14,441 miljoen).

 • 4. Toedeling van de toegekende eindejaarsmarge naar begrotingsartikelen (-/- € 1,315 miljoen).

 • 5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,493 miljoen)

 • 6. Voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid is € 35,0 miljoen op dit artikel geparkeerd.

 • 7. Van bovengenoemde € 35,0 miljoen wordt € 10,0 miljoen overgeboekt naar OCW ten behoeve van het programma «school ex» (-/- € 10,0 miljoen).

 • 8. De beschikbaar gestelde middelen voor participatie van ouderen zijn op dit artikel geparkeerd (€ 16,750 miljoen).

 • 9. Diverse mutaties in verband met dekkingen en reserveringen op de SZW-begroting (-/- € 90,355 miljoen).

 • 10. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord en het sociaal akkoord tijdelijk op artikel 99 geparkeerd, zoals «sectorplannen», «loonkostensubsidies» en «verzachting kostendelers- en samenwoonnorm».

Naar boven