33 640 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

2.

De producten

2

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2

2.2

De productartikelen

5

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Deltafonds voor het jaar 2013 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Onder 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien er sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als er wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

In de overzichten met de meerjarige doorwerking van de in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties aan het eind van elk begrotingsartikel in paragraaf 2.2, wordt inzicht geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met het jaar 2028. Daar is in de laatste kolom een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2013 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

suppletoire mutaties 2013 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)
   

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2013

 

972,6

972,6

         

– Belangrijkste suppletoire mutaties:

     
         

1.

Voordelig saldo 2012

6.09

 

59,3

 

– Toevoeging voordelig saldo 2012 aan artikelen

div.

62,2

2,9

2.

Prijsbijstelling tranche 2012

div.

19,6

19,6

3.

Overboeking naar XII: KRW kasschuif

1.02/6.09

– 17,3

– 17,3

4.

Overboeking naar XII: Verbeterprogramma waterkwaliteit

3.02/6.09

– 1,0

– 1,0

5.

Overboeking naar XII: Provinciefonds/SNN

1.02/6.09

– 0,5

– 0,5

6.

Desaldering

1.01/1.09

4,2

4,2

 

Diversen

 

– 0,2

– 0,2

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

1.039,6

1.039,6

Toelichting

1. Voordelig saldo 2012

De artikelen in de begroting van het Deltafonds, die vorig jaar nog in het Infrastructuurfonds waren opgenomen, vertonen over het jaar 2012 een voordelig saldo van in totaal ca. € 59,3 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar op die artikelen gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Het voordelig saldo is ten gunste van ontvangstenartikel 6.09 (Bijdragen ten laste van de begroting van HXII) gebracht. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt. Het betreft hier alleen de begrotingtechnische verwerking van het saldo 2012. Voor een meer uitvoerige verklaring, wordt verwezen naar de toelichtingen in betreffende suppletoire wetten over 2012 (Najaarsnota en slotwet).

2. Prijsbijstelling tranche 2012

De prijsbijstelling over 2012 is in de begroting van hoofdstuk XII over 2013 geparkeerd op het begrotingsartikel Nominaal en Onvoorzien. Door middel van dit wetsvoorstel wordt deze nu overgeboekt naar het Deltafonds en op de juiste artikelen/projecten verwerkt.

3. Overboeking naar XII: KRW kasschuif

Door de decentralisatie van KRW-synergieprojecten in 2012 op het Infrastructuurfonds, is middels de verwerking van het saldo 2012 een negatief budget in 2013 op HXII ontstaan. Middels een kasschuif met het Deltafonds wordt dit opgelost

4. Overboeking naar XII: Verbeterprogramma Waterkwaliteit

De bijdrage van € 5,9 mln. vanuit het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren aan het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO), verwerkt in de ontwerpbegroting 2013, blijkt niet meer benodigd te zijn en wordt in deze Voorjaarsnota teruggedraaid.

5. Overboeking naar XII: Provinciefonds/SNN

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor de periode 2013–2016 een bijdrage van € 2 mln. beschikbaar aan het instituut Wetsus, waarbij wordt uitgegaan van maximale spin-off voor de ambities op de Afsluitdijk. De bijdrage wordt via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) aan het instituut Wetsus beschikbaar gesteld, waarbij de provincie Groningen als financieel loket fungeert voor het gehele SNN.

6. Desaldering

De desaldering heeft voor een bedrag van € 2,2 mln. betrekking op aankoop van ruilgronden en de onteigeningen die het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor zelfrealisatoren doen. De gronden die hierdoor verkregen worden, worden weer verkocht of doorgeleverd (in het geval van onteigening voor een andere partij), dan volgt daaruit een ontvangst. Deze hogere ontvangst wordt aangewend voor hogere uitgaven, voortvloeiend uit de aankopen van de groenden, op het project grensmaas.

Daarnaast wordt € 1,9 mln. ontvangen als gevolg van een afrekening met de waterschappen voor projecten Benedenstad Nijmegen en Terschelling Waddenzee.

Overige begrotingsmutaties

7. Regeerakkoord Rutte I

Uit het begrotingsakkoord resteerde de invulling van de «minregels» op het Infrastructuur- en Deltafonds in de periode 2014–2023. Het kabinet heeft vanwege zijn demissionaire status besloten om in begroting 2013 voor de periode 2014–2023 deze minregels op hoofdlijnen te verwerken. Inmiddels heeft besluitvorming plaatsgevonden over de (nadere) invulling van beide taakstellingen (TK, 2012–2013, 13 februari 2013, 33 400 A, nr. 48). In deze Voorjaarsnota wordt de besluitvorming budgettair verwerkt.

8. Beheer, onderhoud en vervanging

In bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 is aangegeven hoe de door RWS vastgestelde niet gedekte beheer- en onderhoudsproblematiek van € 4,8 miljard (voor de drie onderscheiden infrastructurele hoofdnetwerken) tot en met 2020 wordt aangepakt. Eén van de getroffen maatregelen was het reserveren van middelen in de periode na 2020. In de Voorjaarsnota worden middelen ten behoeve van Beheer en Onderhoud en Vervanging, via een kasschuif met het budget voor de Planuitwerking, naar de juiste jaren gebracht.

9. Mee- en tegenvallers artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Deze mutatie betreft mee- en tegenvallers welke vanuit artikel 01.03 «Studiekosten» voor een bedrag van € 3,5 mln. worden overgeboekt naar artikel de programmaruimte op artikel onderdeel 01.02 «Overige aanlegprojecten Waterveiligheid».

De meevallers betreffen de projecten Nederland leeft met Water (€ 3,4 mln.), Reservering Deltaprogramma (€ 0,8 mln.) en veiligheid (€ 0,5 mln.). Daartegenover staat een tegenvaller op de het deelprogramma overstijgend (€ 1,2 mln.)

10. Mee- en tegenvallers artikel 2 zoetwatervoorziening

Op de projecten tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast (€ 23,4 mln.), SUBBIED (€ 3,9 mln.) en inrichting IJsselmonding (€ 0,2 mln.) zijn meevallers opgetreden voor een bedrag van € 27,5 mln. Met de eindafrekening van de tijdelijke bestrijding regionale wateroverlast zijn de laatste subsidies vastgesteld. Het project Ijsselmonding is afgerond. Het project SUBBIED is eveneens afgerond.

11. Bijdrage van staf Deltacommissaris

Deze overboeking van art 5.02 «Overige uitgaven» betreft de bijdrage ad € 0,1 mln. van Staf Deltacommissaris aan deelprogramma overstijgende activiteiten op artikel 1.03 Studiekosten.

12. IJsselmeergebied/Veiligheid Nederland in Kaart

Op het project Integrale Inrichting Veluwe randmeren is een meevaller opgetreden van € 3,9 mln. in verband met het afronden van het project. Daarnaast is een meevaller € 9,5 mln. opgetreden op het project Natte natuurprojecten IJsselmeergebied in verband met afronding project Zuidelijke IJsselmeerkust in 2012. Vervolgens is er een meevaller ad € 6,5 mln. op het project Veiligheid Nederland in kaart opgetreden. De meevallers worden toegevoegd aan de programmaruimte binnen het artikel 01.02

13. Investeringsruimte

Met deze mutatie wordt de programmaruimte binnen het planuitwerkingsprogramma overgeboekt naar de investeringsruimte.

14. Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel

RWS investeert in de Informatievoorzieningfunctie en heeft geconstateerd dat er een te grote afhankelijkheid bestaat van externe fte's en dat een kwaliteitsimpuls nodig is op specifieke Informatie Voorziening terreinen (industriële automatisering, beveiliging). Daarom vindt de komende jaren een omzetting plaats van 174 fte's inhuur naar 250 ambtelijke fte's. Dit totaal is de som van omzetting binnen het Deltafonds én het Infrastructuurfonds.

15. Gemeenteambassadeur Rijnmond–Drechtsteden

Betreft de vergoeding van de kosten voor de inzet van de gemeenteambassadeur Rijnmond–Drechtsteden waarvoor opdrachtverlening via de Staf Deltacommissaris plaatsvindt.

16. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)

Ten behoeve van het deltaprogramma wordt een bedrag van € 0,3 mln. overgeboekt van de reservering deltaprogramma naar hoofdstuk XII. De Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) valt niet binnen de scope van het Deltafonds en is vanaf 2013 overgeheveld vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk 12. Het betreft hier de financiële middelen van dit dossier die vanuit het saldo 2012 naar 2013 verschuift op het Infrastructuurfonds naar het Deltafonds Dit saldo wordt nu vanuit het Deltafonds in de juiste jaren naar Hoofdstuk XII overgeheveld.

17. Apparaattaakstelling Rutte II

Deze mutatie betreft het aandeel van het Deltafonds in de taakstelling apparaat Rutte II.

18. Conversie Deltafonds

Bij het afsplitsen van Deltafonds en waterkwaliteit naar XII vanuit het Infrastructuurfonds is het beschikbare bedrag voor 1 fte gerelateerd aan waterkwaliteit op het Deltafonds terecht gekomen in plaats van op Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

Verplichtingen

De mutaties op de verplichtingenramingen bij de artikelen houden verband met de mutaties in de uitgavenramingen alsmede mutaties om voor de verplichtingenreeks aan te sluiten bij de uitgavenramingen.

2.2 De productartikelen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

672.709

0

23.420

696.129

– 30.132

– 90.453

– 96.086

– 91.269

Uitgaven

536.712

0

16.417

553.129

964

– 32.454

– 39.005

– 39.155

Waarvan juridisch verplicht

90%

   

77%

       

1.01 Grote projecten waterveiligheid

361.406

0

– 5.629

355.777

– 50.903

7.816

– 2.495

8.222

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

171.857

0

2.249

174.106

– 58.242

– 1.357

– 7.736

2.947

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

13.340

0

7

13.347

284

1.989

1.112

1.392

1.01.03 Ruimte voor de rivier

157.724

0

– 11.358

146.366

6.479

6.629

3.635

3.501

1.01.04 Maaswerken

18.485

0

3.473

21.958

576

555

494

382

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

163.299

0

22.761

186.060

52.017

– 40.154

– 36.510

– 47.377

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

44.170

0

7.486

51.656

30.325

27.966

– 22.295

– 47.435

1.02.02 Realisatieprogramma

119.129

0

15.275

134.404

21.692

– 68.120

– 14.215

58

1.03 Studiekosten

12.007

0

– 715

11.292

– 150

– 116

0

0

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

9.007

0

2.185

11.192

– 150

– 116

   

1.03.02 Overige studiekosten

3.000

0

– 2.900

100

       

1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

       

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

87.689

0

1.532

89.221

0

0

0

0

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

79.450

0

0

79.450

       

1.09.02 Overige aanleg ontvangsten

8.239

0

1.532

9.771

       
1.01 Grote projecten Waterveiligheid
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Grote proj. Waterveiligheid (1.01)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Gevolgen MIRT

 

Budget

Oplevering

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

     

Uitgaven

361

0

– 6

355

– 51

8

– 2

8

     

Projecten Nationaal

                     

HWBP-2 Rijksprojecten

8

   

8

   

2

1

– 6

 

a)

HWBP-2 Waterschapsprojecten

172

 

2

174

– 58

– 1

– 8

3

55

 

b)

Overige projectkosten

6

   

6

       

1

   

Project RvdR

                     

Projecten Nationaal

                     

Projectbudget RvdR

158

 

– 11

147

6

7

4

4

29

   

Project Maaswerken

                     

Projecten Limburg

                     

Grensmaas

3

 

2

5

       

3

   

Zandmaas

15

 

1

16

1

1

   

3

   

afrondingsverschillen

         

1

         
 • a. Aanvullend op de mutatie opgenomen onder punt 2 van paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties betreft deze mutatie de overheveling van het budget voor de realisatie van de Waterschapsprojecten die abusievelijk op de Rijksprojecten was opgenomen.

 • b. Naast de hierboven onder punt a. genoemde toelichting betreft dit een bijstelling van het budget voor de ontvangst omtrent afrekening van de subsidievaststelling met de waterschappen voor de projecten Benedenstad Nijmegen en Terschelling Waddenzee.

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 1.02.01

Verkenningen en Planuitwerkingen

Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2013

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

Kasmutatie

Budgetwijziging

Verplicht

         

Projecten Nationaal

         

nHWBP

3.489

1

33

3.522

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

Ambitie Afsluitdijk

20

6

– 2

18

a)

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

25

 

0

25

 

Versterking Afsluitdijk

577

 

16

593

 

Projecten Oost-Nederland

         

Hoogwatergeul Kampen

51

 

1

52

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

nHWBP: Rijksprojecten

541

 

10

551

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk

203

 

4

207

 

Projecten Limburg

         

Ooijen-Wanssum

125

 

2

127

 

Projecten Oost-Nederland

         

IJsseldelta Kampen

119

 

2

121

 

IJsselsprong Zutphen

20

 

– 2

18

b)

Projecten Noord-Nederland

         

Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling

10

 

– 7

3

c)

Bestemd

68

 

– 68

0

d)

Projecten in voorbereiding:

         

Projecten Nationaal

         

Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)

         

Steenbestortingen

         

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

– Grevelingen

         

– Volkerak-zoommeer

         

– Zandhonger Oosterschelde

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's:

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

5.248

7

– 11

5.237

 

Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv LA

– 347

 

347

0

e)

afrondingsverschillen

 

1

     

Begroting DF 01.02.01

4.901

8

336

5.237

 

Art. 3 Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling BenO uhv BA

– 38

 

38

0

e)

 • a. Deze mutatie betreft een budgetoverheveling van € 2 mln. naar BZK voor een bijdrage aan het instituut Wetsus voor de periode 2013–2016 ten behoeve van een maximale spin-off voor de ambities op de Afsluitdijk.

 • b. De Minister heeft voor IJsselsprong op basis van het bijgestelde plan € 18 miljoen toegezegd uit het oorspronkelijk Nota Ruimtebudget (€ 20 mln.). Dit is aangegeven in de brief aan TK (TK, 2012–2013, 4 december 2012, 33 400 A, nr. 20). met afspraken Bestuurlijke Overleggen MIRT Najaar 2012. De € 2 mln. vloeit terug naar het Nota Ruimtebudget op artikel 13 van hoofdstuk XII.

 • c. De mutatie betreft de bijstelling budget als gevolg van een goedkopere oplossing van de Leggers.

 • d. Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad. 16 Investeringsruimte.

 • e. Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 7 Taakstelling Rutte I.

1.02.02 Realisatieprogramma
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Gevolgen MIRT

 

Budget

Oplevering

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

     

Uitgaven

119

0

15

134

22

– 69

– 14

0

 

Projecten Waterveiligheid

                     

Projecten Nationaal

                     

Deltafaciliteit Deltares

3

   

3

       

0

   

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

68

 

9

77

21

– 69

– 14

 

– 59

 

a)

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

20

 

6

26

       

1

   

Overige onderzoeken en kleine projecten

28

   

28

       

0

   

afrondingsverschillen

       

1

           
 • a. Deze mutatie betreft de prijsbijstelling 2012. Daarnaast is een meevaller van € 65 mln. ingeboekt in verband met een nieuwe raming welke voor Steenbekleding Wester- en Oosterschelde is opgesteld, daarbij is een deel van de risicoreservering ingeleverd.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

361.406

667.725

688.790

723.260

480.459

378.258

195.555

277.547

211.893

Toelichting

Saldo 2012

Intertemporeel

– 2.695

– 2.695

                             

1

Prijsbijstelling tranche 2012

Intens./extens.

80.410

15.737

11.973

12.857

12.505

8.222

6.124

3.761

8.389

842

             

2

Desaldering

Desaldering

4.155

4.155

                             

6

Regeerakkoord Rutte I

Neutraal

0

 

– 55.862

– 12.036

         

– 8.571

76.469

           

7

Beheer, onderhoud en vervanging

Intens./extens.

0

– 22.826

– 7.014

6.995

– 15.000

0

0

0

0

24.045

13.800

           

8

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

– 5.629

– 50.903

7.816

– 2.495

8.222

6.124

3.761

8.389

16.316

90.269

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

355.777

616.822

696.606

720.765

488.681

384.382

199.316

285.936

228.209

90.269

0

0

0

0

0

0

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

163.299

121.736

149.871

227.731

257.104

237.945

254.427

234.026

583.239

530.054

450.769

417.104

417.104

417.104

417.104

417.104

 

Saldo 2012

Intertemporeel

17.297

17.297

                             

1

Prijsbijstelling tranche 2012

Intens./extens.

76.776

4.010

2.911

2.621

4.320

4.395

4.207

4.236

3.738

9.867

7.799

6.302

4.474

4.474

4.474

4.474

4.474

2

Overboeking naar XII: KRW kasschuif

Intertemporeel

0

– 17.319

10.774

6.863

– 318

                       

3

Overboeking naar XII: Provinciefonds/SNN

Intens./extens.

– 2.000

– 500

– 500

– 500

– 500

                       

5

Regeerakkoord Rutte I

Intens./extens.

346.794

 

52.125

7.923

– 3.663

– 3.763

– 3.772

– 3.763

– 3.755

93.044

3.844

71.625

23.000

23.000

48.104

23.000

19.845

7

Beheer, onderhoud en vervanging

Intertemporeel

0

   

– 15.000

15.000

         

– 17.800

15.800

2.000

       

8

Mee- en tegenvallers artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Neutraal

3.491

3.491

                             

9

Ijsselmeergebied/Veiligheid Nederland in Kaart

Intens./extens.

19.904

19.904

                             

12

Mee- en tegenvallers artikel 2 Zoetwatervoorziening

Intens./extens.

27.472

27.472

                             

10

Investeringsruimte

Intens./extens.

– 193.997

– 31.594

– 13.293

– 42.061

– 51.349

– 48.009

– 3

– 1

– 1

– 7.688

1

1

         

14

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

22.761

52.017

– 40.154

– 36.510

– 47.377

432

472

– 18

95.223

– 6.156

93.728

29.474

27.474

52.578

27.474

24.319

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten waterveiligh.

186.060

173.753

109.717

191.221

209.727

238.377

254.899

234.008

678.462

523.898

544.497

446.578

444.578

469.682

444.578

441.423

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

12.007

6.543

1.677

1.394

350

950

2.246

1.248

 

Saldo 2012

Intertemporeel

9.053

9.053

                             

1

Prijsbijstelling tranche 2012

Intens./extens.

152

152

                             

2

Mee- en tegenvallers artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Neutraal

– 3.491

– 3.491

                             

9

Bijdrage van staf Deltacommissaris

Intens./extens.

100

100

                             

11

Ijsselmeergebied/Veiligheid Nederland in Kaart

Intens./extens.

– 6.518

– 6.518

                             

12

Overboeking met HXII; Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)

Intens./extens.

– 277

– 11

– 150

– 116

                         

16

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

– 715

– 150

– 116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

11.292

6.393

1.561

1.394

350

950

2.246

1.248

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Inv. in waterveiligheid

553.129

796.968

807.884

913.380

698.758

623.709

456.461

521.192

906.671

614.167

544.497

446.578

444.578

469.682

444.578

441.423

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

87.689

142.239

198.561

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

 

Saldo 2012

Intertemporeel

– 2.623

– 2.623

                             

1

Desaldering

Desaldering

4.155

4.155

                             

6

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

1.532

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

89.221

142.239

198.561

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

181.000

 
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

7.249

0

16.503

23.752

– 6.505

– 6.505

6.467

6.467

Uitgaven

32.117

0

– 7.832

24.285

– 80

– 80

42

42

Waarvan juridisch verplicht

79%

   

93%

       

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

       

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

       

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

27.917

0

– 8.203

19.714

– 80

– 80

42

42

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

2.397

0

– 10

2.387

– 80

– 80

42

42

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

25.520

0

– 8.193

17.327

       

2.03 Studiekosten

4.200

0

371

4.571

0

0

0

0

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

4.200

0

371

4.571

       

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

       

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

2.500

0

5.561

8.061

0

0

0

0

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

2.500

0

5.561

8.061

       

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

       
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 2.02 Verkenningen en plantuitw.programma

Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2013

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

Verplicht

       

TBES Markermeer

14

1

1

15

         

Gebonden

       

       
         

Bestemd

38

– 1

0

38

Projecten in voorbereiding

       

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

       

– Overige projecten in voorbereiding

       
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Gevolgen MIRT

 

Budget

Oplevering

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

     

Uitgaven

26

0

– 8

18

0

0

0

0

     

Projecten Zoetwatervoorziening

                     

Projecten Nationaal

                     

Innovatie KRW

12

 

5

17

       

0

   

Projecten Noordwest-Nederland

                     

Natte natuurprojecten Ijsselmeergebied

10

 

– 9

1

       

– 9

 

a)

Projecten Oost-Nederland

                     

Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)

4

 

– 4

– 0

       

– 4

 

b)

Kleine en afgeronde projecten

0

   

0

       

– 3

 

c)

 • a. Dit project is inmiddels afgerond. Een bedrag van ca € 9 mln. valt daarmee vrij.

 • b. Dit project is inmiddels afgerond. Een bedrag van ca € 4 mln. valt daarmee vrij.

 • c. De verlaging van het taakstellend bedrag betreft het project SUBBIED, welke onderdeel uitmaakt van Kleine en afgeronde projecten.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Saldo 2012

Intertemporeel

23.366

23.366

                             

1

Mee- en tegenvallers artikel 2 Zoetwatervoorziening

Intens./extens.

– 23.366

– 23.366

                             

10

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

– 23.366

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

27.917

2.146

2.146

8.568

8.567

2.142

2.143

2.142

2.142

2.142

2.142

2.142

2.142

2.142

2.142

2.142

 

Saldo 2012

Intertemporeel

8.466

8.466

                             

1

Prijsbijstelling tranche 2012

Intens./extens.

1.803

944

41

41

163

163

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

2

Mee- en tegenvallers artikel 2 Zoetwatervoorziening

Intens./extens.

– 4.106

– 4.106

                             

10

Ijsselmeergebied/Veiligheid Nederland in Kaart

Intens./extens.

– 13.386

– 13.386

                             

12

Conversie Deltafonds

Technisch

– 968

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

               

18

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

– 8.203

– 80

– 80

42

42

– 80

– 80

– 80

41

41

41

41

41

41

41

41

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

19.714

2.066

2.066

8.610

8.609

2.062

2.063

2.062

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

4.200

2.460

41

 

Saldo 2012

Intertemporeel

382

382

                             

1

Gemeenteambassadeur Rijnmond-Drechtsteden

Intens./extens.

– 11

– 11

                             

15

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

371

0

0

                           

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

4.571

2.460

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Inv. in zoetwatervoorziening

24.285

4.526

2.107

8.610

8.609

2.062

2.063

2.062

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontv. Inv. waterkwant. en zoetwatervoorz.

2.500

 

Saldo 2012

Intertemporeel

5.561

5.561

                             

1

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

5.561

                               

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontv. Inv. waterkwant. en zoetwatervoorz.

8.061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

155.124

0

– 2.443

152.681

2.319

2.474

2.512

2.685

Uitgaven

156.150

0

22.247

178.397

10.200

13.692

2.175

2.362

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

86%

       

3.01 Watermanagement

11.794

0

486

12.280

275

280

275

277

3.01.01 Watermanagement

11.794

0

486

12.280

275

280

275

277

3.02 Beheer en Onderhoud

144.356

0

21.761

166.117

9.925

13.412

1.900

2.085

3.02.01 Waterveiligheid

110.300

0

22.193

132.493

8.635

11.903

1.731

1.746

3.02.02 Zoetwatervoorziening

23.056

0

323

23.379

– 210

9

169

339

3.02.03 Vervanging

11.000

0

– 755

10.245

1.500

1.500

0

0

3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

3.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

11.794

10.685

11.010

10.263

10.261

10.261

10.261

10.261

10.261

10.261

10.261

10.284

10.284

10.284

10.284

10.284

Toelichting

Prijsbijstelling tranche 2012

Intens./extens.

4.377

486

254

255

254

254

254

254

254

264

264

264

264

264

264

264

264

2

Regeerakkoord Rutte I

Intens./extens.

228

 

21

25

21

23

23

23

23

23

23

23

         

7

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

486

275

280

275

277

277

277

277

287

287

287

264

264

264

264

264

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

12.280

10.960

11.290

10.538

10.538

10.538

10.538

10.538

10.548

10.548

10.548

10.548

10.548

10.548

10.548

10.548

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud

144.356

159.691

179.478

177.112

147.495

137.461

137.664

131.290

215.426

224.007

220.007

226.712

226.712

224.212

224.212

230.806

 

Saldo 2012

Intertemporeel

– 11.672

– 11.672

                             

1

Prijsbijstelling tranche 2012

Intens./extens.

58.695

5.345

2.627

2.557

2.440

2.441

2.440

2.441

2.320

4.935

4.935

4.841

4.272

4.272

4.272

4.272

4.285

2

Overboeking met XII: Verbeterprogramma waterkwaliteit

Intens./extens.

– 5.900

– 1.000

– 3.000

– 1.900

                         

4

Regeerakkoord Rutte I

Intens./extens.

34.011

 

3.359

3.686

3.308

3.383

3.392

3.383

3.375

– 98.020

– 37.932

44.682

33.000

68.395

     

7

Beheer, onderhoud en vervanging

Intertemporeel

0

29.688

7.522

9.432

– 3.645

– 3.706

– 3.715

– 3.687

1.956

13.800

– 2.000

– 43.645

– 2.000

       

8

Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel

Intens./extens.

– 2.140

– 600

– 583

– 363

– 203

– 33

– 33

– 33

– 33

– 33

– 33

– 33

– 33

– 33

– 33

– 33

– 33

14

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

21.761

9.925

13.412

1.900

2.085

2.084

2.104

7.618

– 79.318

– 35.030

5.845

35.239

72.634

4.239

4.239

4.252

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud

166.117

169.616

192.890

179.012

149.580

139.545

139.768

138.908

136.108

188.977

225.852

261.951

299.346

228.451

228.451

235.058

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 B&O en verv.

178.397

180.576

204.180

189.550

160.118

150.083

150.306

149.446

146.656

199.525

236.400

272.499

309.894

238.999

238.999

245.606

 

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

0

0

       

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

0%

   

0%

       

04.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

0

04.01.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

       

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel

0

0

0

0

0

0

0

0

4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

0

0

0

0

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Exp. cf, art. III Deltawet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

247.184

0

5.723

252.907

3.099

2.837

2.353

2.168

Uitgaven

247.581

0

36.179

283.760

15.704

44.055

57.347

53.883

Waarvan juridisch verplicht

99%

   

87%

       

5.01 Apparaat

198.231

0

470

198.701

– 1.218

– 1.490

– 1.719

– 1.925

5.01.01 Staf Deltacommissaris

2.022

0

302

2.324

   

– 25

– 50

5.01.02 Apparaatskosten RWS

196.209

0

168

196.377

– 1.218

– 1.490

– 1.694

– 1.875

5.02 Overige uitgaven

49.350

0

5.213

54.563

4.137

4.129

4.072

4.093

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

47.425

0

4.736

52.161

4.101

4.093

4.036

4.057

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.925

0

477

2.402

36

36

36

36

5.02.03 Overige uitgaven

0

0

0

0

       

5.03 Investeringsruimte

0

0

30.496

30.496

12.785

41.416

54.994

51.715

05.03.01 Programmeerruimte

0

0

30.496

30.496

12.785

41.416

54.994

51.715

05.03.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

       

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

5.09.01 Overige ontvangsten

0

0

0

0

       

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

198.231

186.152

177.675

172.771

170.590

177.234

177.097

175.747

177.918

177.918

177.918

177.918

177.948

177.948

177.948

177.948

Toelichting

Saldo 2012

Intertemporeel

302

302

                             

1

Prijsbijstelling tranche 2012

Intens./extens.

19.829

2.610

1.205

1.149

1.117

1.104

1.149

1.148

1.139

1.151

1.151

1.151

1.151

1.151

1.151

1.151

1.151

2

Regeerakkoord Rutte I

Intens./extens.

314

 

36

40

28

30

30

30

30

30

30

30

         

7

Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel

Neutraal

– 46.532

– 2.442

– 2.459

– 2.679

– 2.839

– 3.009

– 3.009

– 3.009

– 3.009

– 3.009

– 3.009

– 3.009

– 3.009

– 3.009

– 3.009

– 3.009

– 3.009

14

Invulling Apparaatstaakstelling Rutte II 2016–2028

Intens./extens.

– 911

     

– 25

– 50

– 76

– 76

– 76

– 76

– 76

– 76

– 76

– 76

– 76

– 76

– 76

17

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

470

– 1.218

– 1.490

– 1.719

– 1.925

– 1.906

– 1.907

– 1.916

– 1.904

– 1.904

– 1.904

– 1.934

– 1.934

– 1.934

– 1.934

– 1.934

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

198.701

184.934

176.185

171.052

168.665

175.328

175.190

173.831

176.014

176.014

176.014

175.984

176.014

176.014

176.014

176.014

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

49.350

47.254

47.168

46.309

45.388

45.386

45.388

45.388

43.463

43.463

43.463

43.790

43.790

43.790

43.790

43.790

 

Saldo 2012

Intertemporeel

485

485

                             

1

Prijsbijstelling tranche 2012

Intens./extens.

13.326

1.775

774

725

724

724

724

724

724

804

804

804

804

804

804

804

804

2

Regeerakkoord Rutte I

Intens./extens.

3.278

 

321

362

306

327

327

327

327

327

327

327

         

7

Overboeking naar artikel 01.03

Intens./extens.

– 100

– 100

                             

11

Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel

Neutraal

48.672

3.042

3.042

3.042

3.042

3.042

3.042

3.042

3.042

3.042

3.042

3.042

3.042

3.042

3.042

3.042

3.042

14

Gemeenteambassadeur Rijnmond-Drechtsteden

Intens./extens.

11

11

                             

15

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

5.213

4.137

4.129

4.072

4.093

4.093

4.093

4.093

4.173

4.173

4.173

3.846

3.846

3.846

3.846

3.846

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

54.563

51.391

51.297

50.381

49.481

49.479

49.481

49.481

47.636

47.636

47.636

47.636

47.636

47.636

47.636

47.636

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

27.851

36.851

119.879

238.454

237.680

237.969

237.980

238.051

 

Prijsbijstelling tranche 2012

Intens./extens.

57.598

5.764

0

782

0

0

2.953

4.912

1.299

0

2.910

4.501

6.898

6.898

6.898

6.898

6.885

2

Regeerakkoord Rutte I

Intens./extens.

– 384.625

               

13.167

– 42.761

– 116.687

– 56.000

– 91.395

– 48.104

– 23.000

– 19.845

7

Beheer, onderhoud en vervanging

Intertemporeel

0

– 6.862

– 508

– 1.427

3.645

3.706

3.715

3.687

– 1.956

– 37.845

6.000

27.845

         

8

Investeringsruimte

Intens./extens.

193.997

31.594

13.293

42.061

51.349

48.009

3

1

1

7.688

– 1

– 1

         

13

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

30.496

12.785

41.416

54.994

51.715

6.671

8.600

– 656

– 16.990

– 33.852

– 84.342

– 49.102

– 84.497

– 41.206

– 16.102

– 12.960

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

30.496

12.785

41.416

54.994

51.715

6.671

8.600

– 656

10.861

2.999

35.537

189.352

153.183

196.763

221.878

225.091

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

283.760

249.110

268.898

276.427

269.861

231.478

233.271

222.656

234.511

226.649

259.187

412.972

376.833

420.413

445.528

448.741

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ontvangsten

882.371

0

59.918

942.289

26.788

25.213

20.559

17.132

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

882.371

0

59.918

942.289

26.788

25.213

20.559

17.132

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

882.371

0

59.918

942.289

26.788

25.213

20.559

17.132

Artikel 6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Ontwerpbegroting 2013 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

882.371

1.062.153

1.059.295

1.186.408

939.214

808.637

643.781

696.659

1.091.193

843.696

843.439

935.434

934.660

932.449

932.460

939.043

Toelichting

Saldo 2012

Intertemporeel

59.301

59.301

                             

1

Prijsbijstelling tranche 2012

Intens./extens.

295.711

19.568

19.785

20.987

21.523

17.303

17.892

17.517

17.904

17.904

17.904

17.904

17.904

17.904

17.904

17.904

17.904

2

Overboeking naar XII: KRW kasschuif

Intertemporeel

0

– 17.319

10.774

6.863

– 318

                       

3

Overboeking naar XII: Verbeterprogramma waterkwaliteit

Intens./extens.

– 5.900

– 1.000

– 3.000

– 1.900

                         

4

Overboeking naar XII: Provinciefonds/SNN

Intens./extens.

– 2.000

– 500

– 500

– 500

– 500

                       

5

Overboeking met HXII; Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)

Intens./extens.

– 277

– 11

– 150

– 116

                         

16

Invulling Apparaatstaakstelling Rutte II 2016–2028

Intens./extens.

– 911

     

– 25

– 50

– 76

– 76

– 76

– 76

– 76

– 76

– 76

– 76

– 76

– 76

– 76

17

Conversie Deltafonds

Technisch

– 968

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

               

18

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

59.918

26.788

25.213

20.559

17.132

17.695

17.320

17.707

17.828

17.828

17.828

17.828

17.828

17.828

17.828

17.828

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

942.289

1.088.941

1.084.508

1.206.967

956.346

826.332

661.101

714.366

1.109.021

861.524

861.267

953.262

952.488

950.277

950.288

956.871

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2013 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

942.289

1.088.941

1.084.508

1.206.967

956.346

826.332

661.101

714.366

1.109.021

861.524

861.267

953.262

952.488

950.277

950.288

956.871

 
Naar boven