33 640 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

30 mei 2013

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 66;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013

Suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ......, Stb. ...

Begroting 2013

Deltafonds

Bedragen in EUR 1.000

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

972.560

972.560

 

67.011

67.011

               

1

Investeren in waterveiligheid

672.709

536.712

87.689

23.420

16.417

1.532

2

Investeren in zoetwatervoorziening

7.249

32.117

2.500

16.503

– 7.832

5.561

3

Beheer, onderhoud en vervanging

155.124

156.150

0

– 2.443

22.247

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

0

0

0

     

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

247.184

247.581

0

5.723

36.179

 

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

   

882.371

   

59.918

Naar boven