33 640 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

blz.

   

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

2

   

B. BEGROTINGSTOELICHTING

3

   

1. Leeswijzer

3

2.1 De beleidsartikelen

3

1. Raad van State

3

2. Algemene Rekenkamer

4

3. De Nationale ombudsman

4

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

5

6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

5

7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

6

8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

6

   

2.2 Niet-beleidsartikelen

7

10. Nominaal en onvoorzien

7

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2013. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen.

De stand van de eerste suppletoire begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2013.

2.1. Beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

57.417

0

3.462

60.879

2.976

3.570

3.572

3.727

                   

Uitgaven:

57.417

0

3.462

60.879

2.976

3.570

3.572

3.727

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

36

       
                   

1.3

Raad van State

57.417

0

3.462

60.879

2.976

3.570

3.572

3.727

                   
 

Ontvangsten

2.002

0

300

2.302

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 1.3 Raad van State

Ten behoeve van afronding van het project DigiO. Door problemen met het versiebeheer bij de pilot van het project DigiO is er in 2012 vertraging opgetreden.

De instroom van zaken in het kader van Hoger Beroep Vreemdelingen (asielzaken en vreemdelingenbewaring) neemt naar verwachting in 2013 en latere jaren toe.

Hiervoor is extra juridische en ondersteunende capaciteit nodig in die jaren.

Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

28.895

0

841

29.736

– 80

– 26

– 5

– 5

                   

Uitgaven:

28.895

0

841

29.736

– 80

– 26

– 5

– 5

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

28

       
                   

2.1

Recht- en doelmatigheidsbevordering

28.895

0

841

29.736

– 80

– 26

– 5

– 5

                   
 

Ontvangsten

1.217

0

0

1.217

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 2.1 Recht- en doelmatigheidsbevordering

De projecten in Servië en Irak lopen door in 2013. Het project Servië is op basis van een groot Twinning contract met Europese commissie afgesloten. Daarnaast is een bijdrage van Financiën verkregen voor de ondersteuning aan de Griekse rekenkamer.

Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

15.250

0

764

16.014

363

377

381

381

                   

Uitgaven:

15.250

0

764

16.014

363

377

381

381

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

37

       
                   

3.1

Reguliere klachten

13.477

0

364

13.841

– 37

– 23

– 19

– 19

3.2

Klachten van lagere overheden

1.773

0

400

2.173

400

400

400

400

                   
 

Ontvangsten

1.789

0

400

2.189

400

400

400

400

Toelichting

Artikel 3.1 Reguliere klachten

Ten behoeve van afronding van dit project digitalisering van het primaire proces.

Artikel 3.2 Klachten van lagere overheden

Desaldering van de structurele meerontvangsten van decentrale overheden. Dit wordt veroorzaakt doordat steeds meer gemeenten deelnemen aan de klachtbehandeling door de Nationale ombudsman.

Beleidsartikel 4 Kanselarij Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

3.424

0

1.559

4.983

377

378

378

378

                   

Uitgaven:

3.424

0

1.559

4.983

377

378

378

378

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

57

       
                   

4.1

Apparaat

1.737

0

1.009

2.746

377

378

378

378

4.2

Decoraties

1.682

0

550

2.232

0

0

0

0

4.3

Riddertoelagen

5

0

0

5

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

29

0

0

29

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 4.1 Apparaat

Als gevolg van de geplande reorganisatie en onderhoud aan ICT is structureel meer budget benodigd. Tevens zijn er in het jaar 2013 meerkosten voor het vernieuwen van het ICT-systeem en een aanbestedingsprocedure voorzien.

Artikel 4.2 Decoraties

Voor de inhuldiging op 30 april wordt aan alle betrokkenen een inhuldigingsmedaille uitgereikt.

Beleidsartikel 6 Kabinet Gouverneur Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

1.865

0

76

1.941

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

1.865

0

76

1.941

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

29

       
                   

6.1

Apparaat

1.865

0

76

1.941

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

60

0

0

60

0

0

0

0

Beleidsartikel 7 Kabinet Gouverneur Curacao

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

2.786

0

0

2.786

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

2.786

0

0

2.786

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

25

       
                   

7.1

Kabinet Gouverneur Curacao

2.786

0

0

2.786

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

200

0

0

200

0

0

0

0

Beleidsartikel 8 Kabinet Gouverneur St. Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

2.119

0

251

2.370

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

2.119

0

251

2.370

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

30

       
                   

8.1

Kabinet Gouverneur St. Maarten

2.119

0

251

2.370

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

50

0

0

50

0

0

0

0

Toelichting

Door wisselkoersverschillen doet zich een, vooralsnog incidentele, tegenvaller voor.

2.2. Niet-beleidsartikelen

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

191

0

986

1.177

975

936

– 943

– 2.822

                   

Uitgaven:

191

0

986

1.177

975

936

– 943

– 2.822

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

0

       
                   

10.1

Loonbijstelling

0

0

132

132

130

125

124

124

10.2

Prijsbijstelling

299

0

746

1.045

834

796

792

787

10.3

Onvoorzien

– 108

0

108

0

11

15

– 1.859

– 3.733

De loon- en prijsbijstelling 2013 is meerjarig uitgedeeld.

Naar boven