33 640 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN DE WET

30 mei 2013

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat inzake de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gewijzigde begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

111.947

5.347

 

7.939

700

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Raad van State

57.417

57.417

2.002

3.462

3.462

300

2

Algemene Rekenkamer

28.895

28.895

1.217

841

841

0

3

De Nationale ombudsman

15.250

15.250

1.789

764

764

400

4

Kanselarij Nederlandse Orden

3.424

3.424

29

1.559

1.559

0

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.865

1.865

60

76

76

0

7

Kabinet Gouverneur Curacao

2.786

2.786

200

0

0

0

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

2.119

2.119

50

251

251

0

               
 

Niet-Beleidsartikelen

           

10

Nominaal en onvoorzien

191

191

0

986

986

0

Naar boven