33 640 IIA Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

1

       

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

2

       

1.

Leeswijzer

2

2.1

De beleidsartikelen

2

 

1.

Wetgeving en Controle Eerste Kamer

2

 

2.

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees parlement

2

 

3.

Wetgeving en controle Tweede Kamer

3

 

4.

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

3

       

2.2

Niet-beleidsartikelen

4

10.

Nominaal en onvoorzien

4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2013. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen.

De stand van de eerste suppletoire begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2013.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Staten-Generaal geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt beoogd om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Staten-Generaal zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.

Beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Wetgeving en controle EK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

11.434

0

108

11.542

– 15

– 12

– 9

– 9

                   

Uitgaven:

11.434

0

108

11.542

– 15

– 12

– 9

– 9

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

27

       
                   

1.1

Apparaat EK

7.020

0

108

7.128

– 15

– 12

– 9

– 9

1.2

Vergoeding voorzitter/leden EK

4.345

0

0

4.345

0

0

0

0

1.3

Verenigde vergadering

69

0

0

69

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

79

0

0

79

0

0

0

0

Beleidsartikel 2 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

31.915

0

0

31.915

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

31.915

0

0

31.915

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

57

       
                   

2.1

Schadeloosstelling

22.017

0

0

22.017

0

0

0

0

2.2

Pensioenen en wachtgelden

9.679

0

0

9.679

0

0

0

0

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariers incl teg ziektekosten

219

0

0

219

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

86

0

0

86

0

0

0

0

Beleidsartikel 3 Wetgeving/controle TK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

93.784

0

1.124

94.908

 

– 1.817

– 2.301

– 2.301

                   

Uitgaven:

93.784

0

1.124

94.908

– 1.554

– 2.231

– 2.301

– 2.301

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

42

       
                   

3.1

Apparaat TK

63.526

0

2.483

66.009

282

– 623

– 416

– 416

3.2

Onderzoeksbudget

2.534

0

– 33

2.501

– 49

– 66

– 66

– 66

3.3

Drukwerk

3.165

0

– 1.005

2.160

– 1.005

– 1.000

– 1.000

– 1.000

3.4

Fractiekosten

24.105

0

– 308

23.797

– 762

– 516

– 793

– 793

3.5

Uitzending leden

454

0

– 13

441

– 20

– 26

– 26

– 26

                   
 

Ontvangsten

2.766

0

2.200

4.966

2.200

2.200

2.200

2.200

Toelichting

Artikel 3.1 Apparaat TK

Het betreft incidentele uitgaven voor audiovisuele faciliteiten en meerontvangsten (zie ontvangstenartikel) voor dienstverleningen aan andere Hoge Colleges van Staat en detacheringen. De meerjarige inspanningsverplichting voor de taakstelling Rutte I is ingevuld.

Beleidsartikel 4 Wetgeving/controle EK en TK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

1.561

0

– 46

1.515

– 69

– 92

– 92

– 92

                   

Uitgaven:

1.561

0

– 46

1.515

– 69

– 92

– 92

– 92

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

113

       
                   

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.561

0

– 46

1.515

– 69

– 92

– 92

– 92

                   
 

Ontvangsten

23

0

0

23

0

0

0

0

NIET BELEIDSARTIKEL

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

– 2.800

0

3.513

713

4.908

5.618

4.768

3.629

                   

Uitgaven:

– 2.800

0

3.513

713

4.908

5.618

4.768

3.629

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

0

       
                   

10.1

Loonbijstelling

0

0

170

170

170

177

177

170

10.2

Prijsbijstelling

0

0

1.143

1.143

1.138

1.141

1.140

1.134

10.1

Onvoorzien

– 2.800

0

2.200

– 600

3.600

4.300

3.451

2.325

Toelichting

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien

De loon- en prijsbijstelling 2013 is meerjarig uitgedeeld.

Er wordt nog een meerjarige inspanningsverplichting voor de taakstelling taakstelling Rutte II ingevuld en van Rutte I resteert de reeks van de taakstelling artikel 2 nog, welke niet kon worden ingevuld.

Naar boven