33 640 H Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 juli 2013

In het voorstel van wet (stuk nr. 1) wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd:

Art.

Omschrijving

Mutaties vóór Nota van wijziging

Mutaties na Nota van wijziging

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

2.248

   

1.919

 

1

BES-Fonds

0

2.248

 

1.919

1.919

 

De (sub)totaaltellingen in deze begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

TOELICHTING

Artikel 1 BES-fonds

Door een technische onvolkomenheid is in de begrotingsstaat abusievelijk een verkeerde stand opgenomen voor de verplichtingen en uitgaven mutaties onder de kop «mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting». Middels deze nota van wijziging wordt de correcte stand gepresenteerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Naar boven