33 640 H Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1

     

B.

Begrotingstoelichting

2

     

1.

Leeswijzer

2

2.

Het beleidsartikel

2

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het BES-fonds;

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2013. In de begrotingstoelichting worden de majeure beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties opgenomen, zowel beleidsmatige als technische.

De stand van de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2013. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Voorjaarsnota worden opgenomen in de ontwerpbegroting 2013.

2. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. BES-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

32.093

 

1.919

34.012

1.315

1.315

1.315

1.315

                   

Uitgaven:

32.093

 

1.919

34.012

1.315

1.315

1.315

1.315

1.1

BES-fonds

32.093

 

1.919

34.012

1.315

1.315

1.315

1.315

                   

Ontvangsten

               

Toelichting

Artikel 1.1. BES-fonds

Het betreft hier een inflatiecorrectie voor de BES-eilanden op basis van het gewogen inflatiecijfer over 2012 van 3,6%. Dit inflatiecijfer is gebaseerd op cijfers van het CBS. Dit leidt tot een totale inflatiecorrectie/indexering van het BES-fonds van € 1.1 mln euro.

Daarnaast betreft het bijzondere uitkeringen die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Binnenlandse Zaken integraal aan de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba beschikbaar stellen voor het aanpakken van problematiek op het gebied (arbeids)participatie en leefbaarheid.

Naar boven