33 640 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 25 juni 2013

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het voorstel van wet genoegzaam voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Paulus Jansen

De griffier van de commissie, Tijdink

1

Kunt u voortaan, conform afspraak, alle mutaties toelichten die boven de afgesproken normen komen, in het bijzonder alle mutaties van meer dan € 5 miljoen?

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) is in het wetsvoorstel de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.

Dit heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 mln.

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 mln.

> € 2,5 mln.

> € 22,5 mln.

> 10%

> € 50 mln.

> € 5 mln.

Een en ander houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de hierboven aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop is gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

De toelichtingen zijn opgesteld volgens deze norm en voldoen dus aan de aanbevelingen uit het eerder genoemde rapport.

2

Kunt u in een tabel aangeven welke mutaties precies het gevolg zijn van de bezuinigingen uit het regeerakkoord?

Zoals in het antwoord op vraag 1 over de begroting van hoofdstuk XII is aangegeven, is op het Infrastructuurfonds een structurele bezuiniging uit het Regeerakkoord Rutte II van € 250 mln. opgenomen.

Deze bezuiniging is op onderstaande begrotingsartikelen verwerkt (bedragen x € 1 000):

In de jaren 2016 en later is een deel van de taakstelling op het apparaat uit het regeerakkoord ten laste van het Infrastructuurfonds gebracht; zie onderstaande tabel (bedragen x € 1 000). Deze taakstelling heeft niet alleen betrekking op de activiteiten die verricht worden voor het Infrastructuurfonds, maar heeft tevens betrekking op de activiteiten voor het Deltafonds. Op basis van een nadere uitwerking in concrete maatregelen zal in een later stadium nog een herverdeling plaats vinden tussen het Infrastructuurfonds en het Deltafonds van dat deel van de taakstelling, dat nu op het Infrastructuurfonds (artikelonderdeel 18.08) staat. Een klein deel is reeds op het Deltafonds in mindering gebracht.

Naar boven