33 640 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

     

2.

De producten

2

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2

2.2

De productartikelen

9

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Onder 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien er sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als er wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

In de overzichten met de meerjarige doorwerking van de in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties aan het eind van elk begrotingsartikel in paragraaf 2.2, wordt inzicht geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met het jaar 2028. Daar is in de laatste kolom een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2013 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2013 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)
   

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2013

 

6.234,5

6.234,5

         

Stand vastgestelde begroting 2013

 

6.234,5

6.234,5

         

– suppletoire mutaties:

     
         

1

Prijsbijstelling tranche 2012

div./19

109,0

109,0

2

Voordelig saldo 2012

18.10

 

147,3

 

– Toevoeging voordelig saldo 2012 aan artikelen Infrafonds

div.

263,4

158,0

 

– Overboeking voordelig saldo 2012 naar Deltafonds

19

 

– 59,3

 

– Overboeking voordelig saldo 2012 naar Hoofdstuk XII

19

 

17,4

3

Overboeking naar BDU

12, 13, 14/19

– 150,5

– 150,5

4

Overboekingen tussen IF en HXII en andere ministeries

12/15/18/19

– 8,9

– 8,9

5

Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet

 

– 2,0

– 2,0

6

Ontvangstenverschuivingen Hoofdwegennet

12

– 257,9

– 257,9

7

Ontvangstenverschuivingen Hoofdvaarwegennet

15

– 23,4

– 23,4

8

Desaldering Hoofdwegennet

12

17,3

17,3

9

Desaldering Spoorwegen

13

93,8

93,8

10

Desaldering Regionaal, lokale infrastructuur

14

0,6

0,6

11

Desaldering Hoofdvaarwegennet

15

0,8

0,8

12

Desaldering Megaprojecten Verkeer en Vervoer

17

– 1,2

– 1,2

13

Aanvullende post Regionaal Spoor

13/19

25,0

25,0

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

6.300,5

6.300,5

Algemeen

In mijn brief van 13 februari 2013 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal over de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 48) heb ik gemeld dat er een tijdelijke en beheerste overprogrammering in de IenM begroting opgenomen wordt. Dit punt wordt verwerkt bij Miljoenennota 2014.

Toelichting

1. Prijsbijstelling tranche 2012

De prijsbijstelling over 2012 is in de begroting van Hoofdstuk XII over 2013 geparkeerd op het begrotingsartikel Nominaal en Onvoorzien. Door middel van dit wetsvoorstel wordt deze nu overgeboekt naar het Infrastructuurfonds en op de juiste artikelen/projecten verwerkt.

2. Voordelig saldo 2012

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2012 een voordelig saldo van ca. € 147,3 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten op het fonds.

Het voordelig saldo (ca. € 147,3 mln.) is ten gunste van ontvangstenartikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen) gebracht. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt. Het betreft hier alleen de begrotingtechnische verwerking van het saldo 2012. De programmatische doorwerking van de projectvertragingen- en versnellingen wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIRT 2014.

Het deel van het voordelig saldo dat betrekking heeft op de artikelen die met ingang van het huidige begrotingsjaar in de begroting van het Deltafonds en de begroting van Hoofdstuk XII zijn opgenomen (respectievelijk € 59,3 mln. en -€ 17,4 mln.), wordt via het technische begrotingsartikel 19 (Bijdragen andere begrotingen Rijk) ten gunste c.q. ten laste van de genoemde begrotingen geboekt.

3. Overboeking naar BDU

Deze mutatie betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar de BDU in de begroting van Hoofdstuk XII waarvan de verplichtingen al in 2012 zijn vastgelegd. Voor het artikel Hoofdwegennet gaat het om Beter Benutten, Zuidas, Groene uitweg en Verkenning regio Zwolle/A28; voor Spoorwegen betreft het P+R maatregelen en vanuit Regionaal/lokale infrastructuur gaat het om een vergoeding van meerkosten als gevolg van de vertraging bij de afschaffing van de strippenkaart en de toezegging dubbel opstaptarief.

4. Overboekingen tussen IF en HXII en andere ministeries

Tussen de begroting van het Infrastructuurfonds en de begrotingen van Hoofdstuk XII en andere ministeries worden de volgende budgetoverboekingen aangebracht:

 • IenM (XII),

  • a) bijdrage van RWS in verband met de overgang van de dienstverlening naar P-Direkt;

  • b) overheveling van taken, formatie, bezetting en budget met betrekking tot de kostenbarometer;

  • c) kosten college van rijksadviseurs en werkprogramma 2013–2016;

   • Defensie, bijdrage bedrijfsvoeringbudget kustwacht;

   • BZK (Gemeentefonds):

    • a) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Kampen Zwolle. Dit is de 2e tranche;

   • BZK (Provinciefonds), voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen -Assen;

   • BZK (BTW Compensatiefonds-BCF), over de over te boeken bedragen naar het Gemeente- en Provinciefonds is BTW verschuldigd aan het BCF. De afdracht bedraagt 8%.

5. Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet

Binnen artikel 12 Hoofdwegennet worden de volgende verschuivingen tussen aanleg en de overige operationele doelstellingen voorgesteld:

 • Een correctie met betrekking tot de verwerking van een meevaller van ca. € 3 mln. op Rw32 (Deklaag). Deze is eerder naar aanleg geboekt. Omdat de kosten uit Beheer en Onderhoud (BenO) zijn gefinancierd, wordt dit nu teruggeboekt naar het BenO-budget;

 • Een verhoging van het BenO budget op de operationele doelstelling 12.02 (€ 46 mln.) naar aanleiding van de motie De Jong/De Rouwe (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 35); zie ook de begroting van het Infrastructuurfonds over 2013, Kamerstukken II, 2012/2013, 33 400 A, nr. 2, blz. 149/150;

 • Een overboeking vanuit de operationele doelstelling 12.03 naar 12.04 voor een tegenvaller bij het project A59 Rosmalen – Geffen. Door de uitvoering is er schade ontstaan bij het betrokken bedrijf vanwege inkomstenderving. Er moet ca. € 6,5 mln. schadevergoeding worden betaald. De schadeafwikkeling is in overleg met de provincie Noord Brabant en de gemeente Maasdonk uitgevoerd;

 • Aanpassingen in kasritmes op de operationele doelstelling 12.02 waar het GVO (Groot Variabel Onderhoud) project Galecopperbrug in de A12 bij Utrecht vertraging heeft opgelopen. Verder zijn betaalritmes op DBFM-contracten (Design, Build, Finance, Maintain) aangesloten op de laatste kasinzichten; bijvoorbeeld bij tunnels op grond van het gepasseerd aantal voertuigpassages en bij de A15 Maasvlakte-Vaanplein (Regio Rijnmond) met name door een bijstelling van de verwachte uitgaven in de tijd voor mobiliteitsmanagement en risico's voor de opdrachtgever op basis van voortschrijdend inzicht;

 • Het plaatsen van het geluidscherm bij de A2 Leidsche Rijntunnel loopt mee in het onderhoudscontract. Budget wordt overgeheveld uit het programmabudget Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op 12.03 naar 12.02;

 • Verwerking van de ontvangsten: Een tegenvaller van € 4,5 mln. op het project A12 Den Haag – Gouda benutting doordat onvoldoende rekening is gehouden met naar rato verdeling van een aanbestedingsmeevaller op dit project tussen het Rijk en de regio; een meevaller op het project A74 Venlo (€ 2,4 mln.), waar op verzoek van derden (Koninklijke Marechaussee, gemeente Venlo en Waterschap) aanvullende maatregelen zijn uitgevoerd;

 • Een overboeking naar de door middel van dit wetsvoorstel onder dit begrotingsartikel ingevoegde nieuwe operationele doelstelling 12.07 Investeringsruimte voor de verwerking van mee- en tegenvallers.

6. Ontvangstenverschuivingen Hoofdwegennet

Deze mutatie betreft een kasschuif van ca. € 258 mln. op de ontvangstenraming uit 2013 naar latere jaren omdat de ontvangsten later binnen komen dan begroot, wat vooral wordt veroorzaakt door vertragingen in de realisatie van de diverse projecten.

Dit betreft voornamelijk de projecten A4/9 Badhoevedorp, A4 Delft – Schiedam, A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem – Noord en de A1/6/9 Schiphol/Amsterdam – Almere. Deze lagere ontvangsten worden binnen het begrotingsartikel ingepast.

7. Ontvangstenverschuivingen Hoofdvaarwegennet

Op de ontvangsten ramingen bij dit artikel worden budgettair neutrale verschuivingen bij enkele projecten voorgesteld, omdat de verwachting is dat de ontvangsten later zullen worden gerealiseerd dan begroot. Dit heeft met name betrekking op het project Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg. Ook hier wordt de verschuiving binnen het begrotingsartikel ingepast.

8. Desaldering Hoofdwegennet

Deze ontvangsten-/uitgavenmutatie betreft een saldopost en kan worden gevonden op de volgende projecten:

 • Bijdragen van € 35 mln. in het jaar 2022 van de regio in de A2 Het Vonderen – Kerensheide (voorheen de A2 Maasbracht – Geleen);

 • Een bijstelling van de raming met bijna € 198 mln. in het jaar 2020 op het project A1/6/9 Schiphol/Amsterdam – Almere vanwege diverse wijzigingen in de bijdragen van derden en de scope van het project;

 • Hogere ontvangsten van voornamelijk de provincie Groningen als bijdrage in de aanleg van het klaverblad in de N33 Assen – Zuid alsmede enkele kleinere bijdragen van de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle (N35 Zwolle – Wijthmen) en bijdragen in de realisatie van projecten die in het kader van Beter Benutten worden uitgevoerd.

9. Desaldering Spoorwegen

In de begroting is voor de ontvangsten van de High Speed Alliance B.V (HSA) uitgegaan van de netto ontvangst (HSL-heffing). De oude betalingsregeling tussen de Staat, ProRail en de HSA is echter gecontinueerd. Dit houdt in dat HSA de bruto concessievergoeding aan de Staat overmaakt en dat de Staat de gebruiksvergoeding doorbetaald aan ProRail (in 2013 € 15 mln. en in 2014 € 10 mln.).

Voorts leidt de vaststelling van de subsidie aan Prorail over 2011 tot een terugvordering van € 77,8 mln. en wordt een hogere ontvangst van € 1 mln. van Regionet verwacht.

10. Desaldering Regionaal, lokale infrastructuur

Deze mutatie betreft een bijdrage van de provincie Noord-Holland voor de N201 met betrekking tot werkzaamheden in het kader van aansluitingen van die weg aan de A4.

11. Desaldering Hoofdvaarwegennet

Deze desalderingspost (hogere ontvangsten/uitgaven) van per saldo ca. € 0,8 mln. bestaat uit de volgende posten:

 • Een bijdrage van de regio in benuttingsmaatregelen bij de Zuid – Willemsvaart vanaf Veghel doorlopende naar het Wilhelminakanaal tot de aansluiting met het Beatrixkanaal bij Eindhoven (in totaal ruim € 11 mln. waarvan € 2 mln. in 2013);

 • De nog te realiseren ontvangst van het Belgische aandeel in de bouw van de Schelderadarketen – Noord. De bouwkosten hiervan zijn aanzienlijk goedkoper geworden omdat op de wal wordt gebouwd in plaats van op zee (bijna € 6,2 mln. in 2014);

 • Een regio-bijdrage aan het toekomstvast maken van de bouw van de nieuwe brug in de N279 over de Zuid Willemsvaart (Maas – Berlicum) conform de actuele projectscope en de gesloten bestuursovereenkomst alsmede nadere afspraken met derden over de uitvoering van het Tracébesluit en een bijstelling van de initiële bijdragen (in totaal ca. € 20,1 mln. waarvan ca. € 12,3 mln. in 2013);

 • Het MIRT-project Zuid Willemsvaart, sluizen 4, 5 en 6 is in 2010 opgeleverd. Er rest nog een zeer geringe uitgave in 2013, het uitgavenbudget in 2014 kan dan ook in z’n geheel worden afgeboekt. De nog open staande regiobijdrage van € 13,5 mln. op het project komt te vervallen en kan worden verrekend met de lagere uitgaven. Het project krijgt een vervolg in de beter benutten-maatregelen op de Zuid-Willemsvaart zoals hierboven toegelicht.

12. Desaldering Megaprojecten Verkeer- en Vervoer

Dit betreft voornamelijk een correctie van een bijdrage van het Hoogheemraadschap Delfland, die in een eerder jaar als desaldering op het deelproject Natuurcompensatie van PMR ten onrechte is aangebracht en derhalve niet zal worden gerealiseerd.

13. Aanvullende post Regionaal Spoor

Voor regionaal spoor wordt € 25 mln. opgevraagd uit de aanvullende post om dit, waar mogelijk, al in 2013 te besteden aan de volgende lijnen: Valleilijn (Barneveld – Ede), Arnhem – Doetinchem, Zwolle – Wierden en Arnhem – Elst Tiel.

Overige begrotingsmutaties

14. Beter Benutten

In het Regeerakkoord is een van de peilers van het vervoerbeleid het Beter Benutten van infrastructuur. Er wordt daarom € 300 mln. extra budget gereserveerd om multimodaal Beter Benutten een impuls te geven. Vanwege het multimodale karakter van deze uitgaven worden in de begroting de budgetten voor Beter Benutten, voor zover nog niet verplicht aan een sector, gepresenteerd op de door middel van dit wetsvoorstel onder begrotingsartikel 18 ingevoegde nieuwe operationele doelstelling 18.02 Beter Benutten.

15. BenO/Vervanging

In bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 is aangegeven hoe de door RWS vastgestelde niet gedekte beheer- en onderhoudsproblematiek van € 4,8 miljard (voor de drie onderscheiden infrastructurele hoofdnetwerken) tot en met 2020 wordt aangepakt. Eén van de getroffen maatregelen was het reserveren van middelen in de periode na 2020. In de Voorjaarsnota worden middelen ten behoeve van Beheer en Onderhoud en Vervanging, via een kasschuif met het budget voor de Planuitwerking, naar de juiste jaren gebracht.

16. Verschuiving modaliteiten 2013

Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

17. Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel

RWS investeert in de Informatievoorzieningfunctie en heeft geconstateerd dat er een te grote afhankelijkheid bestaat van externe fte's en dat een kwaliteitsimpuls nodig is op specifieke Informatie Voorziening terreinen (industriële automatisering, beveiliging). Daarom vindt de komende jaren een omzetting plaats van 174 fte's inhuur naar 250 ambtelijke fte's. De middelen, die structureel vrijvallen als gevolg van efficiencyvoordelen door deze omzetting, zijn vooralsnog gereserveerd bij beheer en onderhoud wegen ten behoeve van de naleving van de geluidsproductieplafonds van SWUNG (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). Deze nieuwe beheer- en onderhoudskosten komen voort uit de per 1 juli 2012 gewijzigde geluidwetgeving voor rijkswegen die is opgenomen in de Wet milieubeheer. Daarnaast is een reservering getroffen van € 3 mln. voor te nemen nalevingsmaatregelen in 2013.

18. Interne verschuivingen binnen Spoorwegen

Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 13 Spoorwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft met name:

 • In het kader van de aanbevelingen uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9) is er een overboeking tussen de operationele doelstellingen 13.02 en 13.03 voor de Almere poort (2e fase herstelplan);

 • De door ProRail in december 2012 afgeloste lening zal niet worden geherfinancierd, maar via schuldreductie in 2013 met ProRail worden verrekend (€ 32 mln.). Dit leidt tot lagere rente-uitgaven in 2014–2028. Hiertoe wordt een boeking tussen de operationele doelstelling 13.02 en 13.07. Tevens is in de begroting 2013 rekening gehouden met een rentebedrag van exact € 15 mln. (excl. 21% BTW) per jaar. Uit het definitieve beheerplan van ProRail voor 2013 (en verder) blijkt dat het om € 15,617 mln. (excl. 21% BTW) gaat. Dit vergt een overboeking tussen 13.02 en 13.07;

 • Er wordt een lening tussen aanleg en Beheer en Instandhouding aangebracht in 2013 van € 45 mln. Hiermee wordt aangesloten op de behoefte van ProRail (Beheerplan).

  Door middel van dit wetsvoorstel wordt verder voorgesteld onder dit begrotingsartikel de nieuwe operationele doelstelling 13.08 Investeringsruimte in te voegen voor de verwerking van mee- en tegenvallers.

 • Het aanlegprogramma bestaat deels uit projecten waarvoor richting ProRail meerjarige subsidiebeschikkingen zijn afgegeven (IenM is hiermee een juridische verplichting jegens ProRail aangegaan). ProRail stuurt IenM voor deze projecten ieder kwartaal voorschotten/afrekeningen op basis van de werkelijke voorgang van de werkzaamheden. Tot 1 oktober 2012 waren deze facturen inclusief 19% BTW en vanaf 1 oktober 2012 inclusief 21% BTW. Deze BTW-stijging vormt een component van de IBOI 2013. Om te voorkomen dat de BTW stijging ten koste zou gaan van de projecten, is besloten de BTW stijging voor die projecten waarvoor een juridische verplichting is aangegaan vooruitlopend op de IBOI te compenseren. Bij het uiteindelijk op prijspeil 2013 brengen van het programma zal deze BTW-compensatie verrekend worden met de IBOI.

19. Interne verschuivingen binnen Hoofdvaarwegennet

Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 15 Hoofdvaarwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:

 • Aanpassingen van kasritmes op 12.02, bijvoorbeeld naar de juiste jaren doorschuiven van teruggaaf van BTW uit het BTW Compensatiefonds (BCF) in het kader van de Friesch-Groningsche kanalen alsmede actualisatie van GVO projecten;

 • Tegenvaller (€ 0,2 mln.) op GVO project Kanaal Gent – Terneuzen, baggeren en oevers en sluizen, dat bijna is afgerond;

 • Het Groot Variabel Onderhoudsproject «Maas: baggeren en kunstwerken» op 13.02 is afgerond. De meevaller van € 0,3 mln. wordt verwerkt op 13.03;

 • Een overboeking naar de door middel van dit wetsvoorstel onder dit begrotingsartikel ingevoegde nieuwe operationele doelstelling 15.07 Investeringsruimte voor de verwerking mee- en tegenvallers.

20. Interne verschuivingen binnen Hoofdvaarwegennet

Dit betreft een verschuiving binnen Hoofdvaarwegen tussen aanleg en NomO-AOV voor de jaren 2016–2017.

21. Apparaattaakstelling Rutte II

In de jaren 2016 en later is een deel van de taakstelling op het apparaat uit het regeerakkoord ten laste van het Infrastructuurfonds gebracht. Deze taakstelling heeft niet alleen betrekking op de activiteiten die verricht worden voor het Infrastructuurfonds, maar hebben tevens betrekking op de activiteiten voor het Deltafonds. Op basis van een nadere uitwerking in concrete maatregelen zal in een later stadium nog een herverdeling plaats vinden.

22. Overboeking binnen Infrastructuurfonds

Het budget ten behoeve van de Beschikking Container Transferium Alblasserdam is verlaagd als gevolg van een gereduceerde terminalvariant. Het vrijvallende bedrag wordt overgeboekt naar Hoofdvaarwegennet waaruit destijds dekking is geleverd.

23. Aanvullende post OV en Spoor

In de startnota van het Kabinet Rutte II is besloten om de aanvullende post te betrekken bij de invulling van de taakstelling uit het regeerakkoord Rutte II en dat deze bij Voorjaarsnota structureel wordt toegevoegd. Er is voor gekozen om deze afspraak nader in te vullen door de helft (€ 50 mln. per jaar vanaf 2014) van deze middelen toe te voegen aan de BDU en de andere helft in te zetten voor de IenM uitgaven met betrekking tot openbaar vervoer en spoor. De inzet van € 50 mln. per jaar door IenM is nodig om na de inpassing van de bezuinigingen de regeerakkoord prioriteiten op een verantwoorde manier in te passen.

24. Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)

In het aanvullende regeerakkoord Rutte II is besloten tot een additionele taakstelling op het infrastructuurfonds van € 250 mln. per jaar vanaf het jaar 2014. Deze extra bezuiniging is bij Voorjaarsnota ingevuld. Naast deze extra bezuiniging resteerde de invulling van de zogenoemde «minregels» op het Infrastructuur in de periode 2014–2023 uit het begrotingsakkoord (€ 300 mln. per jaar). Het Kabinet heeft indertijd vanwege haar demissionaire status besloten om in de begroting voor 2013 voor de periode 2014–2023 deze minregels op hoofdlijnen te verwerken. Inmiddels heeft besluitvorming plaatsgevonden over de (nadere) invulling van beide taakstellingen (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 400 a, nr. 48) en is deze besluitvorming in dit wetsvoorstel budgettair verwerkt.

2.2 De productartikelen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

12 Hoofdwegennet

Standontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

2.634.014

0

1.658.532

4.292.546

206.079

130.995

– 39.309

– 17.438

Uitgaven

2.728.863

0

– 154.033

2.574.830

– 114.308

– 71.599

– 669.495

– 148.024

Waarvan juridisch verplicht

100%

100%

12.01 Verkeersmanagement

22.072

0

– 1.499

20.573

– 313

– 658

– 531

180

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement

22.072

0

– 1.499

20.573

– 313

– 658

– 531

180

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

413.384

0

140.491

553.875

136.224

218.946

109.831

31.085

12.02.01 Beheer en onderhoud

339.249

0

124.729

463.978

128.817

142.470

92.771

27.802

12.02.02 Servicepakket B&O

0

0

508

508

       

12.02.04 Vervanging

74.135

0

15.254

89.389

7.407

76.476

17.060

3.283

12.03 Aanleg

1.451.135

0

– 223.503

1.227.632

– 245.662

– 268.520

– 932.007

– 175.732

12.03.01 Realisatie

1.042.578

0

149.233

1.191.811

368.961

427.701

651.556

616.688

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

408.557

0

– 372.736

35.821

– 614.623

– 696.221

– 1.583.563

– 792.420

12.04 GIV/PPS

420.256

0

– 82.652

337.604

– 13.671

– 27.382

149.400

– 5.021

12.05 Verkenn.en planuitw.voor tracébesluit

0

0

0

0

0

0

0

0

12.05.01 Verkenningen

0

0

0

0

       

12.05.02 Planuitwerking voor tracébesluit

0

0

0

0

       

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

422.016

0

13.130

435.146

9.114

6.015

3.812

1.464

12.06.01 Apparaatskosten RWS

367.678

0

13.005

380.683

10.122

7.024

4.823

2.475

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

54.338

0

125

54.463

– 1.008

– 1.009

– 1.011

– 1.011

12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

       

12.09 Ontvangsten

262.105

0

– 134.654

127.451

– 18.901

36.034

– 350.682

29.386

Verplichtingen

Bij de projecten A4 Delft Schiedam, ZSM, Hoek Schoondijken, Assen Zuidbroek en Schiphol Amsterdam Almere zijn geraamde betalingsverplichtingen niet in 2012 aangegaan maar worden in 2013 vastgelegd, de verplichtingenbudgetten zijn derhalve doorgeschoven naar 2013.

12.03 Aanleg
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

   

Uitgaven

1.043

0

149

1.192

368

428

652

616

Projecten Nationaal

                   

Dynamisch verkeersmanagement

19

 

– 9

10

– 9

16

   

1

 

Kleine projecten / Afronding projecten

35

 

– 15

20

– 8

11

10

 

3

 

Programma 130 km

13

 

20

33

– 2

     

5

 

Programma aansluitingen

18

 

– 14

4

– 46

16

20

14

1

 

Quick Wins Wegen

6

 

– 5

1

   

24

 

– 9

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

161

 

– 39

122

– 9

25

– 94

63

– 19

2016

Projecten Noordwest-Nederland

                   

A10 Amsterdam praktijkproef FES

10

 

– 6

4

 

11

   

1

2015

A9 Alkmaar – Uitgeest

     

0

– 6

5

       

N9 Koedijk – De Stolpen

10

 

– 7

3

– 7

     

– 16

 

N50 Ramspol – Ens

12

 

– 1

11

– 1

1

   

1

2012

A1/A6/A9 Schiphol/Adam-Almere

   

90

90

225

280

642

651

2916

 

A9 Badhoevedorp

   

6

6

– 5

– 14

– 9

– 7

331

 

Projecten Utrecht

                   

A2 Holendrecht – Oudenrijn

21

 

2

23

32

20

   

55

 

A2 Oudenrijn – Everdingen

13

 

– 11

2

11

     

1

 

A28 Utrecht – Amersfoort

39

 

14

53

2

1

   

2

 

Projecten Zuidvleugel

                   

A4 Burgerveen – Leiden

77

 

– 53

24

8

11

6

– 1

5

 

A4 Delft – Schiedam

140

 

5

145

– 42

– 48

1

– 186

– 266

 

A12 Zoetermeer – Zoetermeer centrum

     

0

           

A15 Maasvlakte-Vaanplein

     

0

       

0

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

                   

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

       

1

– 8

3

3

10

 

N57 Veersedam – Middelburg

   

1

1

           

N61 Hoek-Schoondijke

   

– 1

– 1

– 6

– 4

3

7

118

 

Projecten Brabant

                   

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

65

 

– 11

54

13

7

5

 

4

 

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

2

 

4

6

4

       

2014

Projecten Limburg

                   

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

9

 

– 3

6

– 16

2

8

 

2

 

A2 Passage Maastricht

87

 

53

140

– 9

– 6

– 16

 

54

 

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg

52

 

– 52

0

46

6

– 13

14

   

A74 Venlo

3

 

– 1

2

 

– 22

1

6

– 13

 

Projecten Oost-Nederland

                   

A2 Everdingen – Deil en Zaltbommel-Empel

     

0

   

– 1

 

1

 

A50 Ewijk – Valburg

74

 

– 45

29

– 19

26

   

7

 

N34 Omleiding Ommen

2

 

– 1

1

2

         

N35 Zwolle – Almelo (traverse Nijverdal)

22

 

47

69

20

2

   

76

 

N33 Assen (zuid)-Zuidbroek

   

22

22

       

205

 

Projecten Noord-Nederland

                   

N31 Leeuwarden (De Haak)

62

 

9

71

13

– 7

– 3

 

12

 

Overige maatregelen

                   

Meer kwaliteit leefomgeving

2

   

2

           

Meer veilig 2

29

 

– 2

27

           

Verzorgingsplaatsen

3

   

3

– 15

5

10

     

Afrondingen

1

 

1

2

2

– 1

2

     

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

56

151

207

189

93

53

52

 • a) Naast een aanpassing van het budget ten behoeve van prijsbijstelling, heeft de mutatie voornamelijk betrekking op het convenant Vathorst ten behoeve van met name de grondaankoop Corlaer en een tegenvaller op het project Viaduct Hanzelijn (N50 H'broek-Kampen). Dit laatste in het kader van de afronding van het project.

 • b) Uit het Servicepakket Meer veilig wordt ruim € 3 mln. ten behoeve van dit project overgeboekt. Voorts wordt bijna € 2 mln. aan prijsbijstelling toegevoegd.

 • c) Op basis van recente ramingen is op dit project een meevaller van € 9 mln. ontstaan, die conform begrotingsregels wordt aangewend om tegenvallers op te lossen.

 • d) Aan dit project wordt ca. € 10 mln. aan prijsbijstelling toegevoegd. Anderzijds wordt in totaal ca. € 29 mln. overgeboekt naar A12 Gouda – Woerden (NSL scherm), A28 Utrecht – Amersfoort (door een scopewijziging) en naar de BDU in de begroting van HXII (toezegging ten behoeve van maatregelen op de ring Zwolle tussen A28 en N35.

 • e) Bij dit project is een meevaller ontstaan als gevolg van recente ramingen.

 • f) Naast een toevoeging van ca. € 2 mln. aan prijsbijstelling en de verwerking van een desaldering van ca. € 3 mln. (bij de ontvangsten is de realisatie lager uitgekomen dan verwacht, het verschil wordt gedesaldeerd met de uitgavenplanning), wordt het budget bij dit project als gevolg van meerkosten, zoals gemeld in Kamerstukken II, 2011–2012, 29 296, nr. 17, met € 56 mln. bijgesteld.

 • g) De mutatie betreft een toevoeging uit hoofde van de prijsbijtelling alsmede een overboeking binnen dit artikel ten behoeve van een NSL scherm bij dit project.

 • h) De mutatie op het projectbudget van de A4 Delft – Schiedam van € 266 mln. wordt veroorzaakt door een aanbestedingsmeevaller van € 292,5 mln., een tegenvaller als gevolg van extra kosten Kethelplein, Hoogheemraadschap van € 10,3 mln. en door de toevoeging van de prijsbijstelling 2012 van € 16 mln. De aanbestedingsmeevaller wordt ingezet voor meerkosten bij de N35 Nijverdal (zie toelichting m) en bij de A2 Holendrecht – Oudenrijn (zie toelichting f). Daarnaast is een reservering getroffen voor potentiële tegenvallers (waaronder uitkomst lopend arbitragetraject 2e Coentunnel en uitvoeringsrisico’s A4 Delft-Schiedam) onder bestemd op het onderdeel verkenningen en planuitwerkingen onder «overige projecten in voorbereiding en gesignaleerde risico’s» en heeft er een toevoeging aan het Beheer en Onderhoudsbudget plaatsgevonden naar aanleiding van de motie De Jong/De Rouwe (zie onderdeel 5 van de algemene toelichting).

 • i) Deze projecten zijn in verband met een fasewijziging overgeboekt uit verkenningen en planuitwerking op 12.03.02.

 • j) In verband met een scopewijziging als gevolg van de tunnelproblematiek wordt, naast een toevoeging van ca. € 7 mln. aan prijsbijstelling, bijna € 48 mln. aan dit projectbudget toegevoegd.

 • k) Door met name minder opgetreden risico's, is een meevaller van bijna € 15 mln. ontstaan. Voorts is nog ca. € 1 mln. aan prijsbijstelling aan het budget toegevoegd.

 • l) Naast een toevoeging uit hoofde van prijsbijstelling, wordt bijna € 4 mln. toegevoegd ten behoeve van een NSL scherm.

 • m) Aan dit project wordt € 35 mln. toegevoegd om de begroting in overeenstemming te brengen met de raming en het gewenste kasritme. Dit naar aanleiding van het beschikbaar stellen van budget uit de € 100 mln. reservering tunnelproblematiek. Verder wordt als gevolg van meerkosten door onder meer toezeggingen richting de omgeving, tegenvallers bij de reguliere werkzaamheden voordat aanbesteding plaatsvond en spoorgerelateerde zaken, € 39 mln. aan het projectbudget toegevoegd. Verder wordt nog ca. € 1 mln. toegevoegd in het kader van de verdeling van prijsbijstelling.

 • n) Naast een overboeking uit 12.03.02 in verband met een fasewisseling, wordt een desaldering aangebracht van ca. € 19 mln. als bijdrage van de provincie Groningen inzake het Klaverblad en wordt ca. € 3 mln. aan indexatie 2012 aan dit project toegevoegd.

 • o) De prijsbijstelling ten behoeve van dit project bedraagt ca. € 3 mln. Daarnaast is een tegenvaller ontstaan van € 9 mln. doordat de aanbesteding is tegengevallen.

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02

Verkenningen en Planuitwerkingen

Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2013

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

Kasmutatie

Budgetwijziging

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 764

– 283

400

– 364

 

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

528

– 47

– 59

469

a)

Geluidsaneringprogramma – weg

255

– 4

 

255

b)

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

248

– 1

– 5

243

c)

EPK Planuitwerking Hoofdwegennet

145

– 26

89

234

d)

Projecten Noordwest-Nederland

         

A1/A6/A9 Schiphol/Adam-Almere, deeltraject 4/5

4.118

 

– 3.079

1.039

e)

A9 Badhoevedorp

326

 

– 326

0

e)

A10 Zuidas

629

10

– 2

627

f)

A10 Zuidas (Knopen)

320

 

6

326

 

N23 Alkmaar-Zwolle

57

 

– 21

36

g)

Projecten Utrecht

         

A2/12/27 Ring Utrecht

1.079

1

– 125

954

h)

A2/12/27 Ring Utrecht/fase 2

145

 

3

148

h)

A27/A1 Utrecht Noord-knpt Eemnes-aansluiting Bunschoten

252

2

5

257

 

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

676

4

12

688

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

10

 

– 10

0

e)

N61 Hoek-Schoondijke

117

 

– 117

0

e)

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Beekbergen-Apeldoorn Zuid

35

   

35

 

A12 Ede-Grijsoord

107

1

2

109

 

A12/A15 Bereikb.heid regio Arnhem-Nijmegen (excl tolopgave)

517

18

10

527

 

N18 Varsseveld

308

– 58

4

312

 

N35 Zwolle-Wijthmen

46

 

1

47

I)

Risicoreservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15

60

   

60

 

Projecten Noord-Nederland

         

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 21

522

3

21

543

j)

N33 Assen (zuid)-Zuidbroek

176

 

– 176

0

e)

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Programma Beter Benutten

50

   

50

 

Reservering meerkosten tunnelveiligheid

100

 

– 83

17

k)

Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A15

301

   

301

 

Reserveringen voor LCC (o.a. Zuidas-knopen, Ring Utrecht en NWO)

208

 

15

223

l)

Projecten Noordwest-Nederland

         

Stedelijke Bereikbaarheid Almere (VSBA)

25

   

25

 

Projecten Zuidvleugel

         

A4 Haaglanden (passage en poorten&inprikkers)

425

 

8

433

 

A4/A44 Holland Rijnlandroute

535

 

11

546

 

A13/A16/A20 R'dam (excl. tolopgave van € 245 mln.)

700

3

 

700

 

Projecten Brabant

         

A58 Tilburg – Eindhoven en Sint Annabosch-Galder

425

 

9

434

 

Projecten Limburg

         

A2 Het Vonderen Kerensheide (v/h Maasbracht-Geleen)2

250

   

250

 

A27 Houten – Hooipolder

695

1

14

709

m)

Projecten Oost-Nederland

         

N35 Wierden – Nijverdal

40

   

40

 

N35 Wijthmen – Nijverdal

5

 

– 5

0

n)

N50 Kampen – Kampen Zuid (N50 Hattemerbroek-Ramspol 2x2)

8

 

– 8

0

o)

Bestemd

2.086

15

165

2.251

p)

Projecten in voorbereiding:

         

Projecten Nationaal

         

Projecten Noordwest-Nederland

         

A7/A8/A10 Amsterdam Noord, corridor

         

Projecten Zuidvleugel

         

A20 Nieuwerkerk-Gouwe

         

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

         

Projecten Utrecht

         

Ring Utrecht: Rijksbijdrage aan de noordelijke randweg

         

Projecten Brabant

         

N65

         

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Zone (Apeldoorn-Deventer-Azelo)

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

15.765

 

– 3.241

12.524

 

Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv BA

– 1.383

 

1.383

0

q)

Begroting IF 12.03.02

14.381

 

– 1.858

12.523

 

Art. 12.02 nog niet met maatr.belegde taakst. BenO uhv BA

– 117

117

0

r)

X Noot
1

Dit beschikbare budget is exclusief de middelen die op arrtikel 14 worden begroot (€ 54 mln.)

X Noot
2

Dit bedrag is inclusief regiobijdragen van € 35 mln., prijspeil 2012.

 • a) De budgetwijziging van € 59 mln. wordt voor ca. € 11 mln. veroorzaakt door de toevoeging van de prijsbijstelling 2012. Daarnaast is in totaal € 81 mln. overgeboekt van het Infrastructuurfonds naar de BDU en het Provinciefonds. Verder is een desaldering aangebracht van ca. € 11 mln. in verband met hogere ontvangsten van het Stadsgewest Haaglanden (A13 Rijswijk – Ypenburg: verlengen opstelstrook) en omdat veel lagere overheden bijdragen aan de Beter Benutten projecten.

 • b) De kasreeks is in overeenstemming gebracht met de actuele planning met betrekking tot de uitgaven in 2013 en latere jaren.

 • c) Dit betreft enerzijds een toevoeging van de prijsbijstelling 2012 van ca. € 2 mln. en anderzijds een herschikking binnen het artikel van ca. € 8 mln. voor de realisatie van geluidsschermen.

 • d) Naast een toevoeging van ca. € 3 mln. in het kader van de prijsbijstelling 2012, wordt ca. € 87 mln. toegevoegd ten behoeve van externe kosten planuitwerkingen.

 • e) Deze projecten zijn in verband met een fasewijziging overgeboekt naar het realisatieprogramma op 12.03.01

 • f) Dit betreft uitgaven voor het project Zuidas die via de gemeente Amsterdam worden gerealiseerd. Het budget is via de BDU ter beschikking gesteld.

 • g) Als maatregel in het kader van de taakstelling op het Infrastructuurfonds is de dekking op artikel 12.03.02 voor de tweede kraal van het project N23 komen te vervallen. Zie ook de toelichting onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II.

 • h) Het budget voor de A27 Ring Utrecht is per saldo verlaagd met € 122 mln. als gevolg van een overheveling van budget naar de Ring Utrecht rijksbijdrage aan de NRU, de toevoeging van prijsbijstelling over 2012 en de verwerking van € 15 mln. voor aanvullende leefbaarheids- en inpassingsmaatregelen.

 • i) Het taakstellend budget is aangepast naar aanleiding van bestuurlijke afspraak dat regio extra garant staat voor € 0,5 mln.

 • j) Het taakstellend budget exclusief voorbereidingskosten is verhoogd met € 10 mln. Dit betreft een correctie van de verdeling van het budget bestemd voor voorbereiding (begroot op artikel 12.06) en voor de realisatie. Na indexatie naar prijspeil 2012 is het taakstellend budget € 596 mln. Hiervan is € 542 mln. gedekt op artikel 12 en € 54 mln. gedekt op artikel 14.

 • k) Uit de reservering meerkosten tunnelveiligheid is ca. 83 mln. overgeboekt naar 12.03.01; € 35 mln. voor de N35 Zwolle – Almelo (traverse Nijverdal) en ca. € 48 mln. voor de A2 Maastricht.

 • l) Ter dekking van de consequenties voor beheer en onderhoud van de aanleg van het project A1 zone is € 15 mln. toegevoegd aan Reserveringen voor LCC.

 • m) De aanpassing van het budget is voornamelijk als gevolg van de taakstelling Rutte I en II (zie ook de toelichting onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II).

 • n) Als maatregel in het kader op het Infrastructuurfonds is de dekking voor dit project komen te vervallen (zie ook de toelichting onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II. Voor verkeersveiligheidsmaatregelen op de N35 Wijthmen – Nijverdal is naar aanleiding van de motie van de leden Elias/Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55) € 5 mln. gereserveerd binnen het programma Meer Veilig 3.

 • o) Als maatregel in het kader van de taakstelling op het Infrastructuurfonds is de dekking voor dit project komen te vervallen (zie ook de toelichting onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II).

 • p) Dit betreft diverse mutaties met betrekking tot projecten in voorbereiding, waaronder het vervallen van de dekking voor de projecten A6 Aquaduct Scharstenrijn, A67 Leenderheide – Geldrop (fase 2), A67 no-regret pakket in het kader van de taakstelling op het Infrastructuurfonds (zie ook de toelichting onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II).

 • q) Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II.

12.04 GIV/PPS
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Geintegreerde contractvormen (12.04)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Gevolgen MIRT

 

Budget

Oplevering

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

     

Uitgaven

421

0

– 83

338

– 14

– 27

149

7

 

Projecten Noordwest-Nederland

                     

Aflossing tunnels

52

 

1

53

       

16

   

A10 Tweede Coentunnel

238

 

– 52

186

39

     

39

   

Projecten Utrecht

                     

A12 Lunetten-Veenendaal

63

 

– 12

51

       

12

   

Projecten Brabant

                     

A59 Rosmalen-Geffen, PPS

8

 

– 6

2

     

1

9

 

a)

Projecten Noord-Nederland

                     

N31 Leeuwarden-Drachten

6

   

6

       

1

   

Projecten Zuidvleugel

                     

A15 Maasvlakte-Vaanplein

54

 

– 14

40

– 53

– 28

149

6

16

   

Afrondingsverschillen

     

0

 

1

         
 • a) Door de uitvoering van dit project is schade ontstaan bij een bedrijf vanwege inkomstenderving. De mutatie in 2013 betreft de doorwerking van de in 2012 betaalde schadebetaling. Verder is prijsbijstelling van in totaal bijna € 2,5 mln. aan dit project toegevoegd.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

22.072

18.733

20.539

20.412

19.700

19.700

19.701

19.700

19.701

19.701

19.701

22.290

22.290

22.290

22.290

22.290

 

Index 2012

Intens./extens.

8.332

1.351

442

441

441

440

440

441

440

487

487

487

487

487

487

487

487

1

Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel

Intens./extens.

– 45.600

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

– 2.850

17

Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)

Neutraal

23.854

 

2.095

1.751

1.878

2.590

2.590

2.590

2.590

2.590

2.590

2.590

         

25

Mutaties voorjaarsnota 2013

– 1.499

– 313

– 658

– 531

180

180

181

180

227

227

227

– 2.363

– 2.363

– 2.363

– 2.363

– 2.363

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

20.573

18.420

19.881

19.881

19.880

19.880

19.882

19.880

19.928

19.928

19.928

19.927

19.927

19.927

19.927

19.927

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

413.384

494.537

350.416

361.701

475.925

472.235

468.503

471.333

438.022

523.691

523.692

522.636

522.638

522.636

522.636

534.812

 

Index 2012

Intens./extens.

135.141

15.686

8.883

5.881

7.628

9.814

9.748

9.685

9.739

7.362

7.360

7.360

7.199

7.199

7.199

7.199

7.199

1

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

– 217.826

– 217.826

                             

2

Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet

Neutraal

45.767

4.133

– 25.283

33.626

7.008

9.033

5.750

5.750

5.750

               

5

BenO/Vervanging

Intertemporeel

0

341.898

147.833

172.921

85.814

– 750

– 11.830

507

– 2.534

– 41.061

– 126.830

– 126.830

– 111.300

– 80.000

– 80.000

– 80.000

– 87.838

15

Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel

Intens./extens.

47.470

– 3.400

– 3.171

– 161

2.019

4.349

4.349

4.349

4.349

4.349

4.349

4.349

4.349

4.349

4.349

4.349

4.349

17

Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)

Neutraal

85.811

 

7.962

6.679

7.362

8.639

8.844

9.225

9.275

9.275

9.275

9.275

         

24

Mutaties voorjaarsnota 2013

140.491

136.224

218.946

109.831

31.085

16.861

29.516

26.579

– 20.075

– 105.846

– 105.846

– 99.752

– 68.452

– 68.452

– 68.452

– 76.290

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

553.875

630.761

569.362

471.532

507.010

489.096

498.018

497.912

417.946

417.844

417.845

422.884

454.186

454.184

454.184

458.522

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

1.451.135

1.595.469

895.245

1.858.548

1.405.260

1.223.702

1.861.594

2.239.198

1.193.710

1.239.224

822.631

675.887

205.970

148.541

146.211

123.543

 

Index 2012

Intens./extens.

210.277

– 45.282

35.904

30.244

30.562

28.556

28.906

28.524

23.004

20.913

14.714

9.046

2.758

607

607

607

607

1

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

250.749

250.749

                             

2

Overboeking naar BDU

Intens./extens.

– 129.879

– 129.879

                             

3

Overboekingen tussen IF en HXII en andere ministeries

Intens./extens.

– 4.406

– 4.406

                             

4

Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet

Neutraal

– 121.951

45.287

46.234

– 9.468

– 137.845

4.771

– 5.759

– 4.619

1.312

6.788

10.153

63.321

– 28.623

40.975

40.975

– 167.700

– 27.753

5

Ontvangstenverschuivingen Hoofdwegennet

Intertemporeel

0

– 257.911

– 21.129

27.584

– 350.682

29.386

89.868

– 1.692

484.576

               

6

Desaldering Hoofdwegennet

Desaldering

– 135.545

17.277

2.228

8.450

       

– 198.500

 

35.000

           

8

Beter Benutten

Intens./extens.

– 300.000

   

– 50.000

– 125.000

– 125.000

                     

14

BenO/Vervanging

Intertemporeel

0

– 341.898

– 147.833

– 172.921

– 85.814

750

11.830

– 507

2.534

41.061

126.830

126.830

111.300

80.000

80.000

80.000

87.838

15

Verschuiving modaliteiten 2013

Intertemporeel

0

242.560

– 22.453

– 14.000

– 174.009

– 29.000

– 1.000

– 1.000

– 898

– 150

– 25

– 25

         

16

Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)

Neutraal

1.615.426

 

– 138.613

– 88.409

– 89.219

– 85.195

– 126.974

– 81.812

– 72.876

– 69.608

168.553

309.101

451.658

724.285

716.932

98.119

– 100.515

24

Mutaties voorjaarsnota 2013

– 223.503

– 245.662

– 268.520

– 932.007

– 175.732

– 3.129

– 61.106

239.152

– 996

355.225

508.273

537.093

845.867

838.514

11.026

– 39.823

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

1.227.632

1.349.807

626.725

926.541

1.229.528

1.220.573

1.800.488

2.478.350

1.192.714

1.594.449

1.330.904

1.212.980

1.051.837

987.055

157.237

83.720

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

420.256

566.737

508.980

251.390

188.606

176.441

177.205

178.213

174.459

150.938

208.977

172.637

172.231

169.899

111.513

111.513

 

Index 2012

Intens./extens.

50.700

13.988

3.259

2.762

2.790

2.800

2.816

2.812

2.269

2.427

2.427

2.427

2.427

2.427

2.427

1.321

1.321

1

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

– 29.265

– 29.265

                             

2

Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet

Neutraal

22.949

– 67.375

– 16.930

– 30.144

146.610

– 7.821

5.874

5.865

6.369

4.522

7.599

– 39.901

58.492

– 8.955

– 8.955

– 8.955

– 23.346

5

Mutaties voorjaarsnota 2013

– 82.652

– 13.671

– 27.382

149.400

– 5.021

8.690

8.677

8.638

6.949

10.026

– 37.474

60.919

– 6.528

– 6.528

– 7.634

– 22.025

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

337.604

553.066

481.598

400.790

183.585

185.131

185.882

186.851

181.408

160.964

171.503

233.556

165.703

163.371

103.879

89.488

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

422.016

396.659

382.425

379.372

376.644

374.218

373.970

373.898

374.570

374.570

374.570

375.204

375.204

375.204

375.204

375.204

 

Index 2012

Intens./extens.

53.585

6.965

3.178

3.089

3.066

3.048

3.033

3.031

3.031

3.143

3.143

3.143

3.143

3.143

3.143

3.143

3.143

1

Overboekingen tussen IF en HXII en andere ministeries

Intens./extens.

– 1.360

– 85

– 85

– 85

– 85

– 85

– 85

– 85

– 85

– 85

– 85

– 85

– 85

– 85

– 85

– 85

– 85

4

Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel

Intens./extens.

– 1.870

6.250

6.021

3.011

831

– 1.499

– 1.499

– 1.499

– 1.499

– 1.499

– 1.499

– 1.499

– 1.499

– 1.499

– 1.499

– 1.499

– 1.499

17

Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)

Neutraal

6.347

               

85

493

718

926

1.361

1.350

1.389

25

24

Mutaties voorjaarsnota 2013

13.130

9.114

6.015

3.812

1.464

1.449

1.447

1.447

1.644

2.052

2.277

2.485

2.920

2.909

2.948

1.584

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

435.146

405.773

388.440

383.184

378.108

375.667

375.417

375.345

376.214

376.622

376.847

377.689

378.124

378.113

378.152

376.788

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Index 2012

Intens./extens.

242.907

– 15.819

4.021

– 5.986

15.773

5.983

5.865

6.996

13.431

11.310

17.752

23.420

29.869

32.020

32.020

33.126

33.126

1

Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet

Neutraal

51.099

15.819

– 4.021

5.986

– 15.773

– 5.983

– 5.865

– 6.996

– 13.431

– 11.310

– 17.752

– 23.420

– 29.869

– 32.020

– 32.020

176.655

51.099

5

Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)

Neutraal

1.589.583

                           

636.427

953.156

24

Mutaties voorjaarsnota 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

846.208

1.037.381

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

846.208

1.037.381

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 HWN

2.574.830

2.957.827

2.086.006

2.201.928

2.318.111

2.290.347

2.879.688

3.558.338

2.188.211

2.569.808

2.317.028

2.267.036

2.069.777

2.002.650

1.959.587

2.065.826

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

262.105

182.021

57.577

490.329

112.698

33.050

33.050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

108.116

108.116

                             

2

Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet

Neutraal

– 2.136

– 2.136

                             

5

Ontvangstenverschuivingen Hoofdwegennet

Intertemporeel

0

– 257.911

– 21.129

27.584

– 350.682

29.386

89.868

– 1.692

484.576

               

6

Desaldering Hoofdwegennet

Desaldering

– 135.545

17.277

2.228

8.450

       

– 198.500

 

35.000

           

8

Mutaties voorjaarsnota 2013

– 134.654

– 18.901

36.034

– 350.682

29.386

89.868

– 1.692

286.076

0

35.000

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

127.451

163.120

93.611

139.647

142.084

122.918

31.358

286.076

0

35.000

0

0

0

0

0

0

 
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

1.562.567

0

1.917.308

3.479.875

– 789.728

– 439.616

– 191.190

171.736

Uitgaven

2.197.753

0

169.952

2.367.705

15.864

– 23.867

– 19.180

– 17.477

Waarvan juridisch verplicht

95%

100%

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.324.516

0

– 4.611

1.319.905

13.850

– 11.348

24.486

20.717

13.02.01 Beheer, onderhoud en vervanging

1.324.516

0

– 4.611

1.319.905

13.850

– 11.348

24.486

20.717

13.03 Aanleg

706.311

0

152.876

859.187

– 3.981

– 46.463

– 82.113

– 116.641

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

595.685

0

101.243

696.928

677

– 7.583

15.223

48.614

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

51.061

0

13.931

64.992

– 31.354

– 7.617

– 1.734

10.116

13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer

56.931

0

39.033

95.964

28.018

– 25.651

– 89.048

– 164.386

13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer

2.634

0

– 1.331

1.303

– 1.322

– 5.612

– 6.554

– 10.985

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

148.776

0

– 8.583

140.193

– 2.452

15.497

   

13.07 Rente en aflossing

18.150

0

30.247

48.397

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

13.08 Investeringsruimte

0

0

23

23

10.000

20.000

40.000

80.000

13.09 Ontvangsten

60.000

0

112.581

172.581

10.000

     

Verplichtingen

In 2013 is voor een groot aantal projecten de subsidiebeschikking verstrekt terwijl de verwachting was dat ze in 2012 tot een subsidiebeschikking zouden leiden. Het gaat voornamelijk om de projecten PHS (DSSU), projecten in het kader van punctualiteits- en capaciteitsknelpunten, aanvulling Rijswijk – Schiedam, de tweede tranche voor het programma ontsnippering en het uitvoeringsprogramma geluid emplacementen. De subsidieaanvragen zijn pas in december 2012/januari 2013 bij IenM ingediend waardoor de uiteindelijke subsidieverlening is verschoven naar begin 2013.

Daarnaast was het voor de programma’s Fietsparkeren en Toegankelijkheid de verwachting dat nog in 2012 een langjarige subsidiebeschikking zou worden verstrekt. Gelet op de toentertijd lopende taakstellings- en heroverwegingsdiscussie naar aanleiding van het Lenteakkoord, is voor beide projecten pas begin 2013 een 2-jarige subsidiebeschikking verleend.

Voor het programma Kleine functiewijzigingen geldt dat de besluitvorming langer heeft geduurd dan vooraf aangenomen doordat enerzijds de consultatie van de vervoerders nog niet had plaatsgevonden (een eis voor het afgeven van de subsidiebeschikking) en anderzijds de besluitvorming over de exacte inhoud van het goed te keuren programma langer duurde dan eerder aangenomen waardoor de verplichting is doorgeschoven naar 2013. Voor OV SAAL cluster A heeft de afstemming over tijd, scope en geld langer geduurd dan vooraf ingeschat waardoor de subsidiebeschikking niet meer in 2012 is verstrekt en is doorgeschoven naar 2013.

Verder bleek het niet nodig de geprognosticeerde ruimte voor Risico’s Spoorprogramma in 2012 aan te spreken. De reservering is doorgeschoven naar 2013.

Voor beheer, onderhoud en vervanging is de verplichtingenruimte 2013 verhoogd ten opzichte van de stand Miljoenennota 2013. Dit houdt verband met het corrigeren van de afboeking van de verplichtingenruimte naar aanleiding van de overheveling van de zogenoemde geoormerkte programma’s naar aanleg. Bij deze overheveling was voor het volledige kasbedrag 2013–2028 het verplichtingenbedrag in het jaar 2013 verlaagd.

13.03 Aanleg
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Gevolgen MIRT

 

Budget

Oplevering

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

     

Uitgaven

595

0

101

696

1

– 8

16

49

 

Projecten nationaal

                     

Benutten

                     

ERTMS-pilot Asterdamdam-Utrecht en ERMTS exp.centr.

en ERTMS expertisecentrum 1)

19

   

19

       

– 5

 

a)

Geluidsanering Spoorwegen

1

 

2

3

 

– 12

– 37

– 11

11

   

UPGE

4

   

4

             

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

                     

PHS

   

7

7

– 1

           

Vervanging Dieze brug Den Bosch

1

   

1

             

Stations en stationsaanpassingen

                     

Kleine stations

7

 

– 2

5

– 2

– 3

– 3

– 3

2

   

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

                     

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

15

 

4

19

2

4

2

 

9

 

b)

Fietsparkeren bij stations

13

 

– 4

9

       

4

   

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

5

   

5

             

Ontsnippering

8

   

8

– 4

– 7

12

15

2

   

Programma Kleine Functiewijzigingen

37

 

5

42

33

– 36

– 17

52

11

   

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

47

 

30

77

– 6

– 6

12

6

60

 

c)

Reistijdverbetering

4

 

– 3

1

3

           

Toegankelijkheid stations

34

 

10

44

– 10

– 8

– 14

– 3

9

   

Projecten Noordwest Nederland

                     

Amsterdam-Almere-Lelystad

                     

OV SAAL korte termijn

50

 

10

60

35

69

54

– 12

23

   

Stations en stationsaanpassingen

                     

Amsterdam CS, Cuypershal

4

 

2

6

– 1

– 2

1

2

1

   

Amsterdam CS, Fietsenstalling

4

   

4

       

1

   

Overige projecten/lijndelen etc.

                     

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

23

 

– 3

20

 

8

 

– 5

4

 

d)

Projecten Utrecht

                     

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

30

 

20

50

– 1

– 13

– 9

– 2

0

 

e)

Stations en stationsaanpassingen

                     

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

55

 

6

61

– 10

1

 

9

8

   

Overige projecten/lijndelen etc.

                     

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

2

 

3

5

       

1

   

Projecten Zuidvleugel

                     

Den Haag CS (t.b.v. NSP)

28

 

– 5

23

– 2

     

2

   

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

32

 

1

33

9

     

10

 

f)

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

   

1

1

– 5

– 4

 

7

1

   

Overige projecten/lijndelen etc.

                     

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

54

 

2

56

1

1

3

– 13

8

   

Projecten Brabant

                     

Stations en stationsaanpassingen

                     

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

13

 

– 3

10

 

2

2

4

1

   

Projecten Oost Nederland

                     

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

                     

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

11

 

6

17

– 2

 

1

2

1

   

Sporen in Arnhem

2

 

15

17

       

17

 

g)

Traject Oost uitv. convenant DMB

15

 

– 5

10

– 13

 

6

 

6

 

h)

Overige projecten/lijndelen etc.

                     

Hanzelijn

42

 

12

54

3

– 8

– 5

– 16

– 19

 

i)

Regionale lijnen Gelderland

1

   

1

1

1

5

2

8

 

j)

Projecten Noord Nederland

                     

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

1

   

1

             

Sporendriehoek Noord-Nederland

14

 

– 5

9

– 26

– 2

 

9

     
                       

Totaal ProRail projecten

                     
                       

Overige (niet ProRail) projecten

                     

Afdekking risico's spoorprogramma's

15

 

– 5

10

 

10

         

Intensivering Spoor in steden (I)

9

   

9

     

1

1

   

Spoorzone Ede

     

0

   

1

 

1

   

Afrondingsverschillen

     

0

– 3

– 3

2

5

     
 • a) Voor de pilot ERTMS is in september 2012 een meerjarige verplichting aangegaan met een omvang van circa € 30 mln. De Tweede Kamer is geïnformeerd over dit project en de kosten daarvan (zie o.a. Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 16 d.d. 8 juni 2012, Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 8 en 9 d.d. 31 oktober 2012 en Kamerstukken II, 2012–2013, 32 707, nr. 27 d.d. 23 november 2012). Dit project wordt echter verantwoord op de begroting van HXII. In 2012 is door de NS € 5,7 mln. uitgegeven voor voorbereiding van inbouw van ERTMS in 10 sprinters, dit bedrag is binnen HXII gefinancierd. Hierdoor kan het beschikbare bedrag voor dat project op het fonds met € 5,7 mln. verlaagd worden. Daarnaast is een bedrag van € 0,4 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012.

 • b) Op grond van toezeggingen aan de Kamer wordt de overwegproblematiek rond de vervanging van de gelijkvloerse spoorwegovergang Kerkwijkweg op de lijn Zevenaar – Winterswijk nabij Didam aangepakt (Kamerstukken II, 2010–2011, 29 894, nr. 235 en het MIRT overleg van 6 december 2010, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 631). De totale realisatiekosten van een gelijkvloerse overweg bedragen € 17,4 mln. De provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de gemeente Montferland en IenM dragen bij in deze kosten. De toegezegde bijdrage van IenM ad € 6,2 mln. is toegevoegd aan het projectbudget Akiplan en veiligheidsknelpunten. Daarnaast is een bedrag van € 2,5 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012 en BTW compensatie van 19% naar 21%.

 • c) In het Infrafonds 2013 is het voormalige, binnen het programma beheer, onderhoud en vervanging (BOV) geoormerkte programma punctualiteits- en capaciteitsknelpunten ondergebracht bij het aanlegprogramma personenvervoer. Binnen het BOV-programma was € 80,2 mln. gereserveerd voor capaciteitsuitbreiding op de Flevolijn in Almere. Een deel van deze middelen (€ 26,6 mln.) is daartoe inmiddels ook ingezet. De nog resterende middelen ad € 53,6 mln. waren nog niet overgeheveld naar het aanlegprogramma en worden nu bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de middelen voor het programma punctualiteits- en capaciteitsknelpunten. Deze gelden blijven gereserveerd voor OV SAAL (voor eventuele infrastructurele oplossingen waarbij sprake is van (partiële) viersporigheid). Daarnaast is een bedrag van € 6 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012.

 • d) Er is een bedrag van € 4 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012 en BTW compensatie van 19% naar 21%.

 • e) Het projectbudget Vleuten – Geldermalsen bestaat uit meerdere deelprojecten. Met betrekking tot het deelproject Vleuten – Amsterdam Rijnkanaal bleek het, gelet op de voortgang van het project en de resterende risico’s, verantwoord het projectbudget onvoorzien te verlagen met € 7,3 mln. Op het deelproject Keervoorziening Woerden Molenvliet is een aanbestedingsmeevaller gerealiseerd waardoor het project met € 4,8 mln. verlaagd kon worden. Daarnaast zijn de deelbudgetten opgehoogd met totaal € 7,8 mln. door toevoeging van de prijsbijstelling 2012 en voor totaal € 3,8 mln. door compensatie van de BTW stijging van 19% naar 21%.

 • f) De toegevoegde indexering aan projectbudgetten op basis van IBOI kan afwijken van de werkelijk gehanteerde indexeringssystematiek in de aannemingscontracten. Hierdoor ontstane indexeringsverschillen worden in eerste instantie gedekt uit het projectbudget. Het resterende projectbudget van het onderhavig project is echter onvoldoende om deze verschillen te kunnen oplossen en is om die reden opgehoogd met € 7,3 mln. Daarnaast is een bedrag van € 2,6 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012 en BTW compensatie van 19% naar 21%.

 • g) Dit project is, naast hogere uitgaven voor beveiliging, kabels en leidingen, aanvullende maatregelen tegen laag frequent geluid, ook geconfronteerd met het feit dat de toegevoegde indexering afwijkt van de werkelijk gehanteerde indexeringssystematiek in de aannemingscontracten. Het resterende projectbudget is onvoldoende om deze hogere uitgaven te kunnen inpassen en is om die reden opgehoogd met € 16,3 mln. (vrijgemaakt uit het saldo van de mee- en tegenvallers op de overige aanlegprojecten). Daarnaast is een bedrag van € 0,6 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012.

 • h) Er is een bedrag van € 6 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012 en BTW compensatie van 19% naar 21%.

 • i) Het project kende tijdens de uitvoering relatief weinig verstoringen en tegenvallers. Op basis van een inschatting van de resterende risico’s bleek het verantwoord het onvoorzien binnen het projectbudget te verlagen met € 24,2 mln. Daarnaast is een bedrag van € 5,2 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012.

 • j) In verband met het afgeven van de realisatiebeschikking Wehl dubbelspoor is € 7,4 mln. overgeboekt van het planstudieprogramma naar het realisatieprogramma. Daarnaast is een bedrag van € 0,6 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012 en BTW compensatie van 19% naar 21%.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Standn ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Gevolgen MIRT

 

Budget

Oplevering

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

     

Uitgaven

51

0

14

65

– 31

– 8

– 2

10

 

Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05

– 3

   

– 3

             

Projecten nationaal

                     

PAGE risico reductie

1

   

1

– 2

– 2

 

2

     

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

15

 

9

24

– 6

– 14

 

14

4

 

a)

Projecten Oost Nederland

                     

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

6

 

– 1

5

– 2

– 5

– 5

– 6

1

   

Projecten Zuidwestelijke delta

                     

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

   

1

– 1

4

3

2

8

 

b)

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

30

 

6

36

– 20

7

 

– 2

4

   

Overige projecten

                     

Nazorg gereedgekomen projecten

1

   

1

 

1

         

Afrondingsverschillen

0

1

 
 • a) Het projectbudget is opgehoogd met € 4,1 mln. naar aanleiding van de prijsbijstelling 2012 en compensatie van de BTW stijging van 19% naar 21%.

 • b) Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State in mei 2008 met betrekking tot de door ProRail gehanteerde rekenmethode is het maatregelenbesluit uit 2006 vernietigd en is een nieuw maatregelenpakket berekend. Uit het nieuwe saneringsprogramma blijkt dat er nog een aanzienlijk aantal extra schermen nodig is en dient een aantal woningen opnieuw op gevelisolatiemaatregelen onderzocht te worden. De extra kosten bedragen € 7,7 mln.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 13.03.04

Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer

Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2013

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

Kasmutatie

Budgetwijziging

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01

2

   

2

 

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Personenvervoer

5

1

 

5

 

Reservering opbouw compensatie NS

144

   

144

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

Amsterdam Zuidas station (NSP)

231

– 2

4

235

 

Amsterdam Zuidas WTC/4-sporen

119

– 7

2

121

 

Projecten Oost-Nederland

         

Quick scan decentraal spoor Gelderland

27

– 1

1

28

 

Traject Oost (convenant DMB)

8

   

8

 

Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen in Oost Nederland

 

25

25

25

a)

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Programma overwegen

0

 

200

200

e)

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

37

 

1

38

 

Quick scan decentraal spoor, fase 2 (NMCA)

91

 

1

92

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer, fase 2

51

 

– 8

43

b)

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

1.866

– 274

– 271

1.595

c)

Reservering Business case NSP

12

   

12

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

771

3

– 186

585

d)

Bestemd

1.066

 

1.108

2.174

e)

Projecten in voorbereding:

         

Projecten Nationaal

         

– Roadmap ERTMS

         

– Winterhard spoor

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

4.430

   

5.307

 

Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv BA

– 601

 

601

0

e)

Begroting (IF 13.03.04)

3.829

   

5.307

 
 • a) Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het Lenteakkoord is voor aanpassingen op de lijnen Valleilijn, (Amersfoort-Ede/Wageningen), Arnhem – Doetinchem, Zwolle – Wierden en Arnhem – Elst – Tiel € 25 mln. gereserveerd.

 • b) De post «Grensoverschrijdend Spoorvervoer fase 2» is met € 9 mln. verlaagd ten behoeve van reistijdverbetering op de verbinding Roosendaal – Antwerpen. Wanneer NMBS en NS een reistijd op deze verbinding realiseren die korter is dan 39 minuten, wordt een bedrag van € 0,75 mln. uitgekeerd per jaar over een periode van 12 jaar, zoals gemeld in de brief aan de Kamer van 3 december 2012 (Kamerstukken II, 2012–2013, 220 26, nr. 371). Dit bedrag wordt echter alleen uitgekeerd zodra en zolang de vervoerders een HSL-treindienst Breda – Antwerpen verzorgen. Daarnaast is een bedrag van € 1 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012.

 • c) Om invulling te geven aan de prioriteiten genoemd in het Regeerakkoord en de bezuinigingen is het taakstellend budget voor PHS verlaagd met € 300 mln. als gevolg van de keuze om uit te gaan van extra 1 goederenpad in Oost Nederland in plaats van 2 extra goederenpaden, hetgeen mogelijk is gezien de lagere vervoerprognoses. Daarnaast is het planstudiebudget verlaagd met € 7,2 mln. in verband met een aanvullende realisatiebeschikking DSSU voor het opstellen van een uitvoeringsontwerp met als doel de risico’s voor de daadwerkelijke realisatie te reduceren. Naast deze mutaties is het projectbudget opgehoogd met € 33,8 mln. door toevoeging van de prijsbijstelling 2012.

 • d) Om invulling te geven aan de prioriteiten genoemd in het Regeerakkoord en de bezuinigingen is het taakstellend budget van het project OV SAAL MLT neerwaarts bijgesteld met € 200 mln. doordat is gekozen voor de uitvoering van een kosteneffectievere variant. Daarnaast is het projectbudget opgehoogd met € 13,6 mln. in verband met de toevoeging van de prijsbijstelling 2012.

 • e) In het Infrastructuurfonds 2013 was onder «Bestemd» € 1 066 mln. beschikbaar voor projecten in voorbereiding en moest nog € 601 mln. Taakstelling Regeerakkoord worden toebedeeld naar concrete projecten. Na verwerking van het Lenteakkoord, de verlenging van het MIRT naar 2028, het inpassen van de € 601 mln. en de effecten van de heroverweging is een ruimte beschikbaar van € 2,2 mlrd. voor projecten in voorbereiding. Deze ruimte is gereserveerd voor ERTMS, reservering rente en aflossing PHS, reservering akkoord treinverbinding Nederland -België en een reservering voor garantstellingen.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 13.03.05

Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer

Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2013

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

Kasmutatie

Budgetwijziging

Verplicht

         

Planuitwerking op realisatieprogramma IF 13.03.02

16

   

16

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Aslastencluster III

38

 

– 26

12

a)

Europese ERMTS verbindingen

6

– 2

 

6

 

Kleine project Goederenvervoer

5

1

 

5

 

Bestemd

232

   

232

 

Projecten in voorbereding:

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's:

         
 • a) Voor het Aslastenprogramma was tot aan de bezuinigingen € 38 mln. beschikbaar. Een deel van deze middelen is gereserveerd voor maatregelen ten behoeve van het aanpakken van de zogenaamde D4/V100 knelpunten voor het goederenvervoer in en rondom Assen. Voor de overige middelen waren geen maatregelen gepland en zijn deze middelen ingezet ten behoeve van de invulling van de bezuiniging.

Artikel 13 Spoorwegen

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.324.516

1.236.385

1.236.800

1.111.748

1.210.582

1.221.869

1.130.098

1.284.238

1.167.164

1.166.485

1.166.549

1.185.095

1.120.779

1.175.779

1.175.779

1.175.779

 

Index 2012

Intens./extens.

341.539

45.349

17.297

17.099

14.758

17.814

21.039

22.533

21.514

20.517

20.517

20.517

20.517

20.517

20.517

20.517

20.517

1

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

16.726

16.726

                             

2

Overboeking naar BDU

Intens./extens.

– 10.547

– 10.547

                             

3

Desaldering Spoorwegen

Desaldering

102.815

92.815

10.000

                           

9

Verschuiving modaliteiten 2013

Intertemporeel

0

– 30.000

   

15.000

15.000

                     

16

Interne verschuivingen binnen artikel 13 Spoorwegen

Neutraal

– 60.502

– 118.954

– 13.447

– 28.447

1.553

1.553

83.553

1.553

– 8.290

6.553

– 9.447

– 28.447

1.553

45.553

1.553

1.553

1.553

18

Apparaattaakstelling Rutte II

Neutraal

– 245.700

     

– 6.825

– 13.650

– 20.475

– 20.475

– 20.475

– 20.475

– 20.475

– 20.475

– 20.475

– 20.475

– 20.475

– 20.475

– 20.475

21

Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)

Neutraal

189.531

               

2.530

14.727

21.427

27.656

40.651

40.301

41.490

749

24

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 4.611

13.850

– 11.348

24.486

20.717

84.117

3.611

– 7.251

9.125

5.322

– 6.978

29.251

86.246

41.896

43.085

2.344

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.319.905

1.250.235

1.225.452

1.136.234

1.231.299

1.305.986

1.133.709

1.276.987

1.176.289

1.171.807

1.159.571

1.214.346

1.207.025

1.217.675

1.218.864

1.178.123

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

706.311

986.382

1.181.055

1.172.551

1.181.262

1.103.173

820.467

566.848

417.524

172.254

277.088

283.293

138.877

116.739

114.339

127.934

 

Index 2012

Intens./extens.

169.791

1.999

5.000

2.672

2.923

18.747

12.902

36.781

37.207

8.973

15.552

12.809

2.981

1.819

   

9.426

1

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

– 13.516

– 13.516

                             

2

Overboeking naar BDU

Intens./extens.

– 558

– 302

– 256

                           

3

Desaldering Spoorwegen

Desaldering

1.009

1.009

                             

9

Aanvullende post Regionaal Spoor

Intens./extens.

25.000

25.000

                             

13

Interne verschuivingen binnen artikel 13 Spoorwegen

Neutraal

915.627

138.709

33.978

36.649

20.748

6.528

– 72.388

– 13.815

– 2.115

13.017

22.472

44.215

24.043

– 18.795

27.024

27.024

628.333

18

Aanvullende post OV en Spoor

Intens./extens.

750.000

 

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

23

Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)

Neutraal

– 209.906

– 23

– 92.703

– 135.784

– 155.784

– 191.916

– 136.330

– 70.031

– 64.491

– 94.604

37.614

113.817

111.518

290.264

315.692

271.298

– 408.441

24

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

152.876

– 3.981

– 46.463

– 82.113

– 116.641

– 145.816

2.935

20.601

– 22.614

125.638

220.841

188.542

323.288

392.716

348.322

279.318

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

859.187

982.401

1.134.592

1.090.438

1.064.621

957.357

823.402

587.449

394.910

297.892

497.929

471.835

462.165

509.455

462.661

407.252

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

148.776

148.040

148.099

148.580

148.790

149.422

152.578

161.354

162.228

163.666

164.985

166.604

167.547

168.015

166.165

150.047

 

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

6.911

6.911

                             

2

Interne verschuivingen binnen artikel 13 Spoorwegen

Neutraal

0

– 15.494

– 2.452

15.497

                       

2.449

18

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 8.583

– 2.452

15.497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.449

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

140.193

145.588

163.596

148.580

148.790

149.422

152.578

161.354

162.228

163.666

164.985

166.604

167.547

168.015

166.165

152.496

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

 

Interne verschuivingen binnen artikel 13 Spoorwegen

Neutraal

6.952

30.247

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

18

Mutaties voorjaarsnota 2013

30.247

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Index 2012

Intens./extens.

248.893

34.508

16.526

22.146

20.748

6.528

9.612

– 13.815

– 11.958

18.017

11.472

14.215

24.043

25.205

27.024

27.024

17.598

1

Interne verschuivingen binnen artikel 13 Spoorwegen

Neutraal

– 862.077

– 34.508

– 16.526

– 22.146

– 20.748

– 6.528

– 9.612

13.815

11.958

– 18.017

– 11.472

– 14.215

– 24.043

– 25.205

– 27.024

– 27.024

– 630.782

18

Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)

Neutraal

1.789.360

23

10.000

20.000

40.000

80.000

62.000

25.000

25.241

52.655

50.500

52.000

126.552

98.528

69.035

141.127

936.699

24

Mutaties voorjaarsnota 2013

23

10.000

20.000

40.000

80.000

62.000

25.000

25.241

52.655

50.500

52.000

126.552

98.528

69.035

141.127

323.515

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

23

10.000

20.000

40.000

80.000

62.000

25.000

25.241

52.655

50.500

52.000

126.552

98.528

69.035

141.127

323.515

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Spoorwegen

2.367.705

2.404.821

2.560.237

2.431.849

2.541.307

2.491.362

2.151.286

2.067.628

1.802.679

1.700.462

1.891.082

1.995.934

1.951.862

1.980.777

2.005.414

2.077.982

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

60.000

59.999

237.999

181.999

194.208

195.315

199.492

203.541

207.468

209.601

211.665

211.988

175.300

175.300

175.300

175.300

 

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

18.757

18.757

                             

2

Desaldering Spoorwegen

Desaldering

103.824

93.824

10.000

                           

9

Mutaties voorjaarsnota 2013

112.581

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

172.581

69.999

237.999

181.999

194.208

195.315

199.492

203.541

207.468

209.601

211.665

211.988

175.300

175.300

175.300

175.300

 
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionaal/lokale infra.

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

231.724

0

103.092

334.816

16.808

4.757

– 4.980

– 6.691

Uitgaven

135.983

0

– 4.485

131.498

– 14.821

– 25.032

106.526

– 21.336

Waarvan juridisch verplicht

94%

   

96%

       

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

60.771

0

539

61.310

– 17.794

– 26.055

102.501

– 24.429

14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok

8.135

0

5.254

13.389

– 1.538

– 37.390

56.677

– 74.031

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

52.636

0

– 4.715

47.921

– 16.256

11.335

45.824

49.602

14.02 Regionale Mob. Fondsen

30.257

0

– 3.654

26.603

242

     

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

44.955

0

– 1.370

43.585

2.731

1.023

4.025

3.093

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

29.049

0

– 2.395

26.654

2.430

722

2.606

1.807

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

0

0

253

253

   

1.118

985

14.03.03 RSP – ZZL: REP

15.906

0

772

16.678

301

301

301

301

14.09 Ontvangsten

0

0

600

600

       

Verplichtingen

De bijstelling van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt doordat de betalingsverplichtingen voor het project de Parallelstructuur A12 Gouwe knoop niet in 2012 zijn vastgelegd, omdat de provincie in dat jaar geen volledige aanvraag heeft ingediend. Het verplichtingenbudget wordt daardoor doorgeschoven naar 2013.

Hetzelfde geldt voor (een deel van) de verplichtingenbudgetten in 2012 ten behoeve van de rijksbijdrage aan de regionale mobiliteitsfondsen en de Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (Regionale Bereikbaarheidsprojecten) alsmede de RijnGouwelijn-oost. De laatst genoemde is door de nieuwe plannen van de provincie Zuid-Holland samen met de RijnGouwelijn-west onderdeel geworden van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer Zuid-Holland noord. Voor dat totale netwerk is in 2012 geen aanvraag ingediend.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 14.01.02

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur

Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2013

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

Kasmutatie

Budgetwijziging

Verplicht

         

Projecten Zuidvleugel

         

Haaglanden/Den Haag, Rotterdamsebaan

228

   

228

 

Parallelstructuur A12/A20, Gouweknoop

109

– 2

2

111

 

Rijn-Gouwelijn West (onderdeel van HOV netwerk Zuid-Holland Noord)

46

   

46

 

Projecten Brabant

         

Eindhoven Helmond, voltooiing verkeersruit (T-structuur)

259

 

5

264

 

Projecten Utrecht

         

Utrecht, tram naar De Uithof

110

   

110

 

Gebonden

         

Projecten Noordwest-Nederland

         

Ombouw Amstelveenlijn (reservering)

75

   

75

 

Bestemd

390

 

– 352

38

a)

Projecten in voorbereiding

 

7

     

Projecten Noordwest-Nederland

         

– HOV Amstelveen

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's:

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.217

– 2

– 345

872

 

Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv BA

– 157

 

157

0

a)

Begroting IF 14.01.02

1.060

– 2

– 188

872

 
 • a) Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

   

Uitgaven

53

0

– 5

48

– 16

11

46

50

   

Projecten Noordwest-Nederland

                   

N201

   

10

10

10

         

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

29

 

– 6

23

– 43

– 21

10

23

5

 

Projecten Zuidvleugel

                   

Startstation Erasmuslijn

   

2

2

           

Beneluxmetro (excl. Bodemsanering)

     

0

           

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

                   

Rijn-Gouwelijn Oost)

   

10

10

10

20

20

27

3

 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

                   

en aanlanding RR op Den Haag HSE

     

0

6

12

16

     

Projecten Oost-Nederland

                   

Nijmegen 2e stadsbrug

24

 

– 20

4

           

Afrondingsverschillen

   

– 1

– 1

1

         
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek

Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Gevolgen MIRT

 

Budget

Oplevering

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

     

Uitgaven

45

0

– 1

44

3

1

4

3

     

Projecten Noord-Nederland

                     

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

29

 

– 2

27

2

1

3

2

– 32

 

a)

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

     

0

   

1

1

6

   

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

16

 

1

17

       

– 12

 

b)

Afrondingsverschillen

0

1

 
 • a) Dit betreft het saldo van de indexatie 2012 en de budgetoverheveling naar het Gemeente- en Provinciefonds (incl. deel storting naar BTW-compensatiefonds) voor die concrete projecten waar de regio de opdrachtgever voor is.

 • b) Dit betreft een budgetoverheveling naar het Provinciefonds.

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

60.771

104.830

99.343

44.156

235.601

218.604

116.825

39.129

143.539

143.500

143.506

0

0

0

0

0

 

Index 2012

Intens./extens.

16.040

4.396

2.359

2.159

715

2.842

2.728

512

284

45

             

1

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

135.265

135.265

                             

2

Overboeking naar BDU

Intens./extens.

– 9.722

– 9.722

                             

3

Desaldering Regionaal, lokale infrastructuur

Desaldering

600

600

                             

10

Verschuiving modaliteiten 2013

Intertemporeel

0

– 130.000

   

130.000

                       

16

Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)

Neutraal

395.810

 

– 20.153

– 28.214

– 28.214

– 27.271

– 18.113

– 10.973

– 9.564

– 10.080

22.299

41.611

59.568

97.027

96.017

99.443

132.427

24

Mutaties voorjaarsnota 2013

539

– 17.794

– 26.055

102.501

– 24.429

– 15.385

– 10.461

– 9.280

– 10.035

22.299

41.611

59.568

97.027

96.017

99.443

132.427

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

61.310

87.036

73.288

146.657

211.172

203.219

106.364

29.849

133.504

165.799

185.117

59.568

97.027

96.017

99.443

132.427

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

30.257

12.750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Index 2012

Intens./extens.

1.510

1.268

242

                           

1

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

– 4.922

– 4.922

                             

2

Mutaties voorjaarsnota 2013

– 3.654

242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

26.603

12.992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

44.955

144.149

54.009

212.450

163.286

136.631

116.631

39.693

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Index 2012

Intens./extens.

19.334

2.912

2.731

1.023

4.025

3.093

2.588

2.210

752

               

1

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

– 4.282

– 4.282

                             

2

Mutaties voorjaarsnota 2013

– 1.370

2.731

1.023

4.025

3.093

2.588

2.210

752

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

43.585

146.880

55.032

216.475

166.379

139.219

118.841

40.445

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Reg./Lok.infra.

131.498

246.908

128.320

363.132

377.551

342.438

225.205

70.294

133.504

165.799

185.117

59.568

97.027

96.017

99.443

132.427

 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Desaldering Regionaal, lokale infrastructuur

Desaldering

600

600

                             

10

Mutaties voorjaarsnota 2013

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en samendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

893.076

0

221.342

1.114.418

– 47.744

– 84.665

– 38.644

– 21.360

Uitgaven

844.120

0

55.152

899.272

21.367

– 9.950

8.581

– 272

Waarvan juridisch verplicht

98%

   

100%

       

15.01 Verkeersmanagement

12.770

0

728

13.498

257

260

256

257

15.01.01 Basispakket verkeersmanagement

12.770

0

728

13.498

257

260

256

257

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

298.884

0

4.028

302.912

72.772

108.264

42.457

63.207

15.02.01 Beheer en onderhoud

180.453

0

– 22.482

157.971

29.942

61.531

110.809

31.002

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

0

0

0

0

       

15.02.04 Vervanging

118.431

0

26.510

144.941

42.830

46.733

– 68.352

32.205

15.03 Aanleg

284.743

0

46.467

331.210

– 53.656

– 120.411

– 36.055

– 65.648

15.03.01 Realisatie

267.323

0

51.716