33 640 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

30 mei 2013

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 65;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

Suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2013

Infrastructuurfonds

Bedragen in EUR 1.000

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

6.234.490

6.234.490

 

65.988

65.988

               

12

Hoofdwegennet

2.634.014

2.728.863

262.105

1.658.532

– 154.033

– 134.654

13

Spoorwegen

1.562.567

2.197.753

60.000

1.917.308

169.952

112.581

14

Regionaal, lokale infrastructuur

231.724

135.983

0

103.092

– 4.485

600

15

Hoofdvaarwegennet

893.076

844.120

30.036

221.342

55.152

9.174

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

35.060

54.157

3.000

5.079

– 3.722

– 1.901

18

Overige uitgaven en ontvangsten

270.419

273.614

0

– 1.659

3.124

147.317

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

5.879.349

   

– 67.129

Naar boven