33 605 IIB Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012

Nr. 1 JAARVERSLAG VAN DE OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN (IIB)

Aangeboden 15 mei 2013

Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000)

Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000)

Gerealiseerde ontvangsten per beleidsterrein (x € 1.000)

Gerealiseerde ontvangsten per beleidsterrein (x € 1.000)

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB)

   

blz.

     

A.

Algemeen

5

 

1. Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening

5

 

2. Leeswijzer

9

     

B.

Beleidsverslag

10

 

1. Beleidsartikelen

10

 

2. Niet-beleidsartikelen

33

 

3. Bedrijfsvoeringsparagraaf

34

     

C.

Jaarrekening

41

 

1. De verantwoordingsstaat

41

 

2. De saldibalans

42

A. ALGEMEEN

1. AANBIEDING EN DECHARGEVERLENING

Aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

Hierbij bied ik het jaarverslag met betrekking tot de begroting van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (IIB) over het jaar 2012 aan. Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties decharge te verlenen over het in het jaar 2012 gevoerde financiële beheer.

Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld. Dit rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden. Het rapport bevat de bevindingen en het oordeel van de Rekenkamer met betrekking tot:

 • a. het gevoerde financieel en materieelbeheer;

 • b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;

 • c. de financiële informatie in de jaarverslagen;

 • d. de departementale saldibalansen;

 • e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering;

 • f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering.

Bij het besluit tot dechargeverlening dienen verder de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:

 • a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2012;

 • b. het voorstel van de slotwet over het jaar 2012 die met het onderhavige jaarverslag samenhangt;

 • c. het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2012 met betrekking tot de onderzoeken van de centrale administratie van ’s Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk;

 • d. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2012 opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2012, alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over 2012 (de verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001).

Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de betrokken slotwet is aangenomen en voordat de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Dechargeverlening door de Tweede Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De voorzitter van de Tweede Kamer,

Datum:

Op grond van artikel 64, tweede lid van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

Dechargeverlening door de Eerste Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De voorzitter van de Eerste Kamer,

Datum:

Op grond van artikel 64, derde lid van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de Minister van Financiën.

2. LEESWIJZER

Opbouw Jaarverslag

Het jaarverslag over 2012 bestaat conform de regelgeving uit de volgende delen:

 • A. een algemeen deel met o.a. dechargeverlening;

 • B. een totaaltabel (IIB) budgettaire gevolgen van beleid;

 • C. jaarrekening.

De paragraafindeling van de artikelen is als volgt:

 • 1. algemene beleidsdoelstelling;

 • 2. speerpunten 2012;

 • 3. budgettaire gevolgen van beleid;

 • 4. operationele doelstellingen.

De bedrijfsvoeringsparagraaf is onder een aparte paragraaf opgenomen.

Wat betreft de budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij opmerkelijke verschillen (boven € 0,5 mln.) tussen de oorspronkelijke vastgestelde begroting 2012 en de realisatie 2012.

Rechtmatigheid

In 2012 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid op hoofdstukniveau niet overschreden en is er sprake van een getrouw beeld. Een toelichting op de rechtmatigheid per College/Kabinet is te vinden in de bedrijfsvoeringparagraaf van ieder College/Kabinet.

Groeiparagraaf

Er zijn dit jaar geen nieuwe ontwikkelingen voor de groeiparagraaf te melden.

B. BELEIDSVERSLAG

1. DE BELEIDSARTIKELEN

ARTIKEL 1: RAAD VAN STATE

1. Algemene beleidsdoelstelling

De Raad van State heeft de taak om als adviseur voor wetgever en bestuur en als hoogste algemene bestuursrechter bij te dragen aan behoud en versterking van de democratische rechtsstaat en daarbinnen aan de eenheid, legitimiteit en kwaliteit van het openbaar bestuur in brede zin, alsmede aan de rechtsbescherming van de burger.

2. Speerpunten 2012

In de memorie van toelichting bij de begroting 2012 zijn geen speerpunten vermeld.

3. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 1 Raad van State
(bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

54.533

60.683

60.683

63.806

59.949

56.000

3.949

                 

Uitgaven:

53.405

57.508

58.882

65.264

59.863

56.000

3.863

                 

1.1

advisering

7.475

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

1.2

bestuursrechtspraak

45.930

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

1.3

Raad van State

nvt

57.508

58.882

65.264

59.863

56.000

3.863

                 
                 
 

Ontvangsten

2.449

2.485

3.025

2.858

2.686

1.852

834

Financiële toelichting

Als gevolg van in het bijzonder Rijksbreed overeengekomen vergoedingen zijn de uitgaven in 2012 iets hoger dan geraamd.

De ontvangsten zijn € 834.000 hoger dan bij de Najaarsnota geraamd, onder andere als gevolg van te laag geraamde griffierechten, en ontvangsten RGD, een terugontvangst Loyalis en een omzetstijging in de kantines.

4. Operationele doelstellingen

Advisering

Instroom en afhandeling adviesaanvragen (in aantallen)
 

2009

2010

2011

2012

2012

 

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Ontwerpbegroting

Realisatie

Instroom

558

588

553

600

514

Afhandeling

579

600

510

600

566

Bestuursrechtspraak

Doorlooptijden (in weken)
 

Realisatie 2012

gemiddelde doorlooptijd

Ruimtelijke -ordeningskamer

34

Algemene kamer

32

Vreemdelingenkamer

22*

• Aantal betreft alle afdoeningen incl. vreemdelinggerelateerde zaken

Instroom en afhandeling van zaken Ruimtelijke-ordeningskamer en Algemene kamer (in aantallen)
(Hoofdzaken en Voorlopige Voorzieningen)
 

2009

2010

2011

2012

2012

2012

 

Ingekomen

Ingekomen

Ingekomen

Ontwerp

begroting

Ingekomen

Afgedaan

Ruimtelijke- ordeningskamer

3.011

3.064

2.207

2.145

1.635

1.841

Algemene kamer

2.782

2.822

3.683

4.018

3.669

3.717

In de Ruimtelijke-ordeningskamer was de instroom iets lager dan in de voorgaande jaren. Het onderhanden werk is gedaald.

In de Algemene kamer bleef de instroom op het niveau van 2011. Daarmee was deze iets lager dan bij het maken van de raming is verondersteld. Ook hier is het onderhanden werk afgenomen.

Instroom en afhandeling van zaken Vreemdelingenkamer (in aantallen)
 

2009

2010

2011

2012

2012

2012

 

Ingekomen

Ingekomen

Ingekomen

Ontwerp

begroting

Ingekomen

Afgedaan

Asiel

3.156

5.973

6.458

5.000

5.398

5.496

Regulier

2.132

3.040

2.972

2.430

2.776

2.564

Totaal Hoger Beroep Vreemdelingenzaken

(HBV)

5.288

9.013

9.430

7.430

8.174

8.060

In de Vreemdelingenkamer is de instroom aanzienlijk hoger geweest dan ten tijde van het maken van de raming is verondersteld.

ARTIKEL 2: ALGEMENE REKENKAMER

1. Algemene beleidsdoelstelling

De Algemene Rekenkamer heeft als doel het rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en integer functioneren van het Rijk en de daarmee verbonden organen te toetsen en te verbeteren. Daarbij toetst zij ook de nakoming van verplichtingen die Nederland in internationaal verband is aangegaan.

2. Speerpunten 2012

In 2012 hebben we een midterm review van onze strategie uitgevoerd. In deze review stonden twee vragen centraal:

 • doen we de goede dingen?

 • doen we de dingen goed?

Voor het beantwoorden van de eerste vraag hebben we een beknopt omgevingsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat we als Algemene Rekenkamer bewust kijken naar het effect dat we met onze activiteiten en producten willen bereiken. En, met resultaat.

In antwoord op de tweede vraag – of we de dingen goed doen – constateren we in de midterm review dat we op een groot aantal thema’s uit de strategie publicaties hebben uitgebracht. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als zorg, houdbaarheid overheidsfinanciën en energie. Daarnaast richten we ons met veel publicaties op de informatiepositie van de Tweede Kamer, een belangrijk aandachtspunt uit onze strategie. We zien in de midterm review ook dat we steeds meer producties met een korte doorlooptijd uitbrengen, evenals alternatieve interventies en producties.

Maar, er komen uit de midterm review ook aandachtspunten voor de resterende strategische periode naar voren. Zo is een aantal thema’s uit de strategie nog minder aan bod gekomen, bijvoorbeeld personeel en klimaat. Daarnaast staan we maar in een beperkt aantal onderzoeken stil bij het beoogd effect van beleid: is het duidelijk en wordt het gerealiseerd?

3. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2 Algemene Rekenkamer
(bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

27.353

29.835

29.886

28.866

29.451

29.077

374

                 

Uitgaven:

28.000

30.083

29.971

28.802

29.279

29.077

202

                 

2.1

Algemene Rekenkamer

28.000

30.083

29.971

28.802

29.279

29.077

202

                 
 

Ontvangsten

1.159

1.465

944

698

1.712

1.217

495

Financiële toelichting

De hogere ontvangstenraming hangt samen met het twinning contract voor Servië met de EU.

4. Operationele doelstellingen

Een uitgebreide uitwerking van de samenhang tussen doelstellingen, prestaties en kosten staat in het Verslag 2012 van de Algemene Rekenkamer, dat is uitgebracht in maart 2013 en te raadplegen is op www.rekenkamer.nl

Operationele doelstelling

Activiteiten 2012

realisatie

Functioneren van openbaar bestuur

Verslag 2011 en enkele terugblikken

Ja

 

EU-trendrapport 2012

Ja

 

Rapporten bij de jaarverslagen 2011 en Staat van de Rijksverantwoording 2011 (voorheen Rijk verantwoord)

Ja

 

Staat van de Beleidsinformatie 2012 (Staat van de Beleidsinformatie is geïntegreerd in Staat van de Rijksverantwoording 2011)

Ja

 

Rapport bij de Nederlandse lidstaatverklaring 2011

Ja

Presteren van het openbaar bestuur

Diverse onderzoeken, nader uitgewerkt in het Verslag 2012 van de Algemene Rekenkamer (www.rekenkamer.nl)

Ja

Samenwerking/ondersteuning van andere rekenkamers in het Koninkrijk der Nederlanden en in het buitenland

Samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR)

Ja

 

Ondersteuning op institutioneel niveau van zusterorganisaties van de zelfstandige Koninkrijksdelen (Curaçao, Aruba en Sint Maarten; Tunesië en Armenië en een aantal Afrikaanse Engelssprekende landen, verenigd in Afrosai-e

Ja

 

Korte ad hoc samenwerkingsverbanden met zusterinstellingen en internationale organisaties, gericht op training en advies

Ja

 

Diverse samenwerkingsprojecten binnen het Koninkrijk, de EU of in ander internationaal verband (Contact Comité EU, EUROSAI, INTOSAI)

Ja

In de onderstaande tabel staan de gerealiseerde onderzoeksdagen van de onderzoeken waarvan in 2012 een publicatie is verschenen.

Onderzoek over presteren; toetsen van beleid en uitvoering en de aansluiting daartussen

Geplande dagen in 2012 en eerdere jaren

Gerealiseerde dagen in 2012 en eerdere jaren

Prestaties in de strafrechtketen

916

960

Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen; Terugblik

102

143

Brief aan Tweede Kamer Advies nieuwe begrotingsstructuur Infrastructuur en Milieu (toegevoegd aan werkprogramma)

35

31

Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid

245

265

Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten Een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers

475

548

Gasrotonde: nut, noodzaak en risico's Nederland als Europees knooppunt van gastransport

490

492

Publieke organisaties en private activiteiten Achtergrondstudie

383

387

Monitoring beleid voor Ontwikkelingssamenwerking Cijfers 2011

120

98

Geldstromen in het hoger beroepsonderwijs in 2010 Beeld van drie hogescholen

102

107

Budget van decentralisatie van AWBZ-begeleiding Toets op de berekening

PM

153

Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak EU-beleid: naleving en effecten

904

896

Actualisatie webdossier www.rekenkamer.nl/eu-governance Q2

191

266

Vooropname 2012 (toegevoegd aan werkprogramma)

286

173

Verantwoording over bilaterale ontwikkelingssamenwerking Achtergrondstudie naar sectorale begrotingssteun, de casus Oeganda

50

96

Handhaving Europese regels voor afvaltransport

280

335

Actualisatie webdossier www.rekenkamer.nl/eu-governance Q3

80

90

Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid

50

165

Rijksoverheid en Carabisch Nederland: naleving van afspraken

100

106

Europees aanbesteden

200

193

Brieven bij de begrotingen 2013

100

50

Totaal aantal dagen

5.063

5.503

De volgende in het werkprogramma 2012 geplande onderzoeken zullen in 2013 gepubliceerd worden: Administratieve lasten mbo, Inspecties in beeld: nVWA, Naleving en effecten EU-beleid: Kwaliteit van oppervlaktewater in Natura 2000-gebieden, Duurzame visserij (terugblik), Waterveiligheid, Contracten en beheer van DBFMO-projecten en Kwaliteitsbewaking hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Het voor 2012 geplande onderzoek Kwaliteit onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs is vertraagd in verband met twee verzoekonderzoeken op het terrein van onderwijs. Publicatie is nu voorzien voor 2014. Het project Bestuursafspraken en decentralisaties: nulmeting Werken naar vermogen is aangepast aan het regeerakkoord en is gewijzigd in het project «participatiewet». Het wordt in 2013 gepubliceerd.

Onderzoek over functioneren; toetsen van begroting, verantwoording en toezicht en de aansluiting daartussen

Geplande dagen in 2012 en eerdere jaren

Gerealiseerde dagen in 2012 en eerdere jaren

EU-trendrapport 2012 Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie

478

444

Monitoring vervanging F-16 Stand van zaken december 2011; inzetbaarheid F-16 en ontwikkelingen Joint Strike Fighter

280

338

Rapporten bij de Jaarverslagen 2011

7.218

7.481

Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2011

603

648

Informatiebeveiliging en vertrouwensfuncties (achtergronddocument)

520

744

Verantwoording en toezicht over prestaties en effecten bij instellingen op afstand (Webpublicatie)

600

783

Personeelsbehoefte rijksoverheid: strategie en planning

195

287

Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl Q2

208

309

Kaderwet ZBO's Reikwijdte en implementatie

85

152

Risico's voor de overheidsfinanciën Inzicht en beheersing

350

283

Intracommunautaire btw-fraude; Terugblik

70

74

Brief aan Tweede Kamer; Controle van NAVO-uitgaven

20

25

Uitstapkosten Joint Strike Fighter (verzoekonderzoek, toegevoegd aan werkprogramma)

100

168

Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl Q3

50

30

Verantwoording van de hulpgelden 2011 voor Haïti

150

133

Actualisatie webdossier www.rekenkamer.nl/ruimtelijkeinrichting Q4

100

83

Brief aan Tweede Kamer Vastgoedplan Defensie (toegevoegd aan werkprogramma)

50

125

Brief aan Tweede Kamer Budget ontwikkelingssamenwerking en klimaat

PM

45

Totaal aantal dagen

11.077

12.152

     

Totaal aantal dagen onderzoek over presteren en functioneren

16.140

17.655

De in het werkprogramma 2012 geplande onderzoeken naar de Compacte Rijksdienst en Personeel van de rijksoverheid zijn gepubliceerd in het verantwoordingsonderzoek. De openingsbalans Nationale Politie, Vastgoed van het Rijk (II) en Compacte Rijksdienst (II) zullen in 2013 worden gepubliceerd. Het onderzoek Transparantie publieke geldstromen is vervallen.

Extern gefinancierde internationale projecten

De Algemene Rekenkamer hanteert voor de ondersteuning van zusterorganisaties de eis dat deze minstens kostendekkend moet zijn. Voor de dekking van de personeelskosten worden de voor dienstverlening buiten de rijksoverheid geldende tarieven van de Minister van Financiën gehanteerd. Voor de reis- en verblijfskosten hanteert de Algemene Rekenkamer de richtlijnen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze tarieven vormen het uitgangspunt bij de offertestelling, voorafgaand aan een project. De volgende tabel geeft aan in hoeverre de extern gefinancierde internationale projecten ook daadwerkelijk kostendekkend zijn geweest. Het betreft hier de personeelskosten en de reis- en verblijfskosten van projecten die in 2012 zijn afgerond. De gegevens hebben dus deels ook betrekking op eerdere jaren.

Project

Gerealiseerde dagen

Kosten

Ontvangsten

Kostendekkendheid

   

in €1

in €

%

Macedonië-Parlement

43

44.834

44.801

99,9

Irak Wereldbank

105

87.588

79.094

90,3

Totaal

148

132.422

123.895

93,6

X Noot
1

Personeelskosten en reis- en verblijfskosten in 2012 en voorgaande jaren

5. Topinkomens en bestuurskosten

Een uitgebreide toelichting op de bezoldiging van het college en de leden van het managementteam staat in het Verslag 2012 van de Algemene Rekenkamer. De organisatie maakt kosten voor de faciliteiten die het college nodig heeft voor de uitvoering van het ambt. Dit zijn de bestuurskosten. Ook daarvoor wordt verwezen naar het Verslag 2012.

In 2012 kreeg geen enkele functionaris een bezoldiging die volgens de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens, openbaar gemaakt zou moeten worden.

ARTIKEL 3. DE NATIONALE OMBUDSMAN

1. Algemene beleidsdoelstelling

De burger heeft recht op behoorlijke behandeling door de overheid. Meestal gebeurt dat ook, maar het lukt niet altijd. Dan kan de burger terecht bij de Nationale ombudsman, wiens missie is de burger te beschermen tegen onbehoorlijk overheidsoptreden. De visie van de organisatie van de ombudsman is dat hij staat voor dienstverlening, gerichte beïnvloeding, professionaliteit, transparantie en kennisdeling.

De Nationale ombudsman is een Hoog College van Staat, en onafhankelijk. De organisatie is gericht op het effectief oplossen van problemen tussen burgers en overheid door steeds een verbinding te leggen tussen rechtmatigheid en behoorlijkheid. Het voortdurend ontwikkelen van deze behoorlijkheid is het uitgangspunt, zowel voor het functioneren van de eigen professionals en organisatie, als voor overheidsinstanties.

2. Speerpunten 2012
 • De flexibele organisatie: garanderen van voldoende kwaliteit bij de klachtbehandeling bij een grote instroom van klachten;

  Hiervoor hebben we de samenstelling van de teams aangepast – van indeling op instantie/bestuursorgaan naar indeling op gebeurtenis en thema. Hierdoor wordt de keten problematiek eerder zichtbaar. En we hebben de structurele aanpak (voorheen het onderzoek op eigen initiatief) ondergebracht bij de afdeling Strategie en beleid.

 • De digitale organisatie: verder werken aan de digitalisering van het onderzoeksproces;

  Het eind 2011 aangeschafte document managementsysteem is in 2012 ingepast in de technische infrastructuur van onze organisatie. Na het beschrijven en vaststellen van het technisch ontwerp is het systeem ingericht en klaar om via proeftuinen geïmplementeerd te worden. Met dit laatste zal begin 2013 worden begonnen. Dit zal leiden tot efficiency en minder administratieve lastendruk.

 • De lerende organisatie: Management Development traject, verbeteren telefonische dienstverlening en andere wijze van klachtbehandeling, waaronder een nieuwe, effectievere onderzoek aanpak, bevorderen van de zelfredzaamheid van de verzoekers (empowerment) en versterken van het lerend vermogen van de overheid, opstellen kwaliteitsnormen, meten effectiviteit van het optreden van de Nationale ombudsman en effectiever rapporteren;

  In 2012 heeft de organisatie zich naast het ontwikkelen van het management ook gericht op het verbeteren van het individueel functioneren van alle medewerkers.

  Daarnaast is gewerkt aan het verder verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van de Nationale ombudsman.

  Ook is geïnvesteerd in het ontwikkelen en implementeren van het «direct aanpakken» binnen de klachtbehandeling van de Nationale ombudsman. Bij het direct aanpakken lost de Nationale ombudsman zoveel mogelijk het probleem van de burger direct op. De aanpak is informeel (van schriftelijk naar mondeling) en oplossingsgericht. In iedere fase van de klachtbehandeling is het persoonlijk contact erop gericht om te achterhalen waar het de verzoeker werkelijk om te doen is. Daarbij betrekken we de burger actief bij de behandeling van zijn klacht.

 • Versterken professionaliteit van de medewerkers en de organisatie;

  In 2012 is aandacht geschonken aan het organiseren van interne trainingen die aansluiten op de ontwikkelingen in de organisatie, zoals trainingen gericht op het direct aanpakken, beleidsbeïnvloeding en het geven en ontvangen van feedback. Ter voorbereiding op de digitalisering is geïnvesteerd in RSI preventie en diverse computertrainingen. Daarnaast zijn er ontwikkelingstrajecten gestart om teams en afdelingen efficiënter te laten (samen)werken.

 • Nieuwe taken: voorbereiden van de mogelijke komst van een klokkenluidersinstituut en uitbreiding van de klachtbehandeling voor veteranen en de verdere invulling van de ombudsfunctie op Caribisch Nederland.

  Veteranenombudsman

  Het afgelopen jaar zijn de voorbereidingen getroffen voor de inbedding van de Veteranenombudsman binnen het bureau van de Nationale ombudsman. Er is een verkenning uitgevoerd naar het werkterrein en de belangenorganisaties van veteranen en naar hun communicatiebehoefte. Ook zijn binnenkomende klachten van veteranen in behandeling genomen.

  Ombudsfunctie Caribisch Nederland voor de Openbare lichamen

  Met ingang van 10 oktober 2012 is de Nationale ombudsman bevoegd om klachten te behandelen over het lokale bestuur van de Openbare Lichamen: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Nationale ombudsman was al bevoegd om op de drie eilanden klachten te behandelen over gedragingen van Nederlandse overheidsinstanties waarover hij ook in Nederland bevoegd was.

  De afgelopen periode zijn diverse scenario's ontwikkeld waarin vorm wordt gegeven aan de wijze waarop de Nationale ombudsman de klachten over het lokale bestuur kan behandelen. Deze scenario's variëren van minimaal tot een scenario dat gelijk is aan de Nederlandse situatie. Uit deze scenario's zal er één op basis van de financiële mogelijkheden worden gekozen. Het gekozen scenario wordt in 2013 uitgevoerd.

3. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 De Nationale ombudsman
(bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

12.511

13.736

15.169

17.130

16.457

15.657

800

                 

Uitgaven:

10.445

13.708

14.652

16.619

16.635

15.657

978

                 

3.1

Reguliere klachten

8.692

11.859

12.657

14.382

14.393

13.884

509

3.2

Klachten van lagere overheden

1.753

1.849

1.995

2.237

2.242

1.773

469

                 
 

Ontvangsten

145

131

105

2.320

2.340

1.789

551

3a. Financiële toelichting

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 is € 0,71 mln. incidenteel budget vanuit 2011 doorgeschoven naar 2012. Dit was grotendeels voor uitvoering van het project digitalisering van het primair proces. Verder is gedurende de uitvoering van het begrotingsjaar structureel budget toegekend voor de uitvoering van de taken van de Veteranenombudsman (€ 0,3 mln.) en is de loon en prijsbijstelling voor 2012 (€ 0,138 mln.) toegevoegd. De uiteindelijke facturering voor de behandeling van klachten over decentrale overheden hebben zoals verwacht geleidt tot een hoger budget (€ 0,44 mln.). Uiteindelijk is van het totale budget 2% niet uitgeput (€ 0,4 mln).

3b. Beleidsmatige toelichting
Beleidsprestaties 2012
 

Realisatie

Reguliere klachten

 

• Het op verzoek van burgers beoordelen of en waarom het Rijk, de politie, de zelfstandige overheden en de overheden van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie bij concreet overheidsoptreden in dienstbaarheid tekort zijn geschoten.

ja

Klachten lagere overheden

 

• Het op verzoek van burgers beoordelen of en waarom bij de Nationale ombudsman aangesloten decentrale overheden bij concreet overheidsoptreden in dienstbaarheid tekort zijn geschoten

ja

Onderzoek

 

• Het zelf nemen van initiatief tot het beoordelen van de dienstbaarheid van de overheid ondermeer in kwesties die via beoordeling van een individuele klacht onvoldoende onder de aandacht komen

ja

Communicatie

 

• Het zorgen voor een actief voorlichtingsbeleid, zodanig dat burgers weten wat de Nationale ombudsman voor hen kan betekenen en dat zij hem weten te vinden.

ja

Internationale ontvangsten

 

• Het op verzoek van burgers beoordelen of en waarom het Rijk, de politie, de zelfstandige overheden en de overheden van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie bij concreet overheidsoptreden in dienstbaarheid tekort zijn geschoten.

ja

Structurele aanpak

Het behandelen van klachten alleen is niet genoeg. Het voorkomen ervan is zeker zo belangrijk. Daarom is in 2012 ook geïnvesteerd in de «structurele aanpak». Vaker voorkomende problemen worden geanalyseerd en bezien op structurele oorzaken. Waarna een systeemonderzoek of structurele aanpak met rapportage ingezet kan worden.

Om alle signalen over de relatie burger-overheid snel te verzamelen is een «Redactie van Bureau Nationale ombudsman» ingesteld. De Redactie is een overleg waar snel en brainstormend wordt ingespeeld op de actualiteit, signalen en klachten uit de teams of uit het Front office. Bekeken wordt of er bijvoorbeeld (structureel) onderzoek naar gedaan moet worden. Of dat een ander instrument zich hier voor leent zoals een extern optreden van de ombudsman, het schrijven van een column etc.

De structurele aanpak heeft in 2012 een aantal belangrijk resultaten opgeleverd. Allereerst zijn er een groot aantal rapporten gepubliceerd:

Spelregels voor omgang met slachtoffers

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen (i.s.m. de Kinderombudsman)

Vreemdelingenbewaring, strafregime of maatregel om uit te zetten

Schulden komen nooit alleen (over behoorlijke schuldhulpverlening)

«Het spijt mij». Over Q-koorts en de menselijke maat

Geen gehoor bij de IGZ

Overlijden in detentie

Daarnaast is via interviews, televisieoptredens, lezingen, bijdragen aan tijdschriften, jaarbrieven, brieven aan bestuursorganen, bewindspersonen en/of de Tweede Kamer, aandacht gevraagd voor tal van meer structurele problemen. Waar mogelijk vertaalt de ombudsman op deze manier trends en ontwikkelingen in klachten en signalen waar mogelijk naar concrete, structurele oplossingen.

Verandering binnen de teams

In 2012 is ervoor gekozen de structurele aanpak te integreren in de onderzoeksteams en een verbinding te leggen met het strategisch beleid van de organisatie. Tegelijk is gekozen voor een indeling van de onderzoeksteams op basis van thema's in plaats van de instantie waar de klacht over gaat. Deze indeling maakt dat structurele en ketenproblemen eerder zichtbaar worden en tevens is hiermee een efficiencyslag gemaakt doordat het aantal onderzoeksteams is teruggebracht van 7 naar 5.

Kinderombudsman

Steeds meer mensen weten de Kinderombudsman te vinden. In 2012 waren er 1.063 contacten en ruim 400 meldingen (via het meldpunt onderwijs).

Ook dit jaar is veel energie gestoken in het werken aan de naamsbekendheid van het instituut. Intensief was ook de opzet én het verschijnen van de onafhankelijke Kinderrechtenmonitor. Deze eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland opgroeien. Gemeten wordt of en hoe kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, in Nederland worden nageleefd.

Verder heeft de Kinderombudsman in 2012 rapporten uitgebracht over de worteling van asielzoekerskinderen (In het rapport Wachten op je Toekomst wordt gepleit voor een individuele en onafhankelijke beoordeling van vreemdelingenkinderen op zijn of haar welzijn, inclusief schade en worteling). Ook verscheen er een rapport over de Bijzondere Curator.

Om de Kinderombudsman en kinderrechten beter bekend te maken zoekt de Kinderombudsman continu aandacht bij publiek, belangenorganisaties, politiek en media.

Communicatie

De Nationale ombudsman behandelt onafhankelijk en onpartijdig de problemen van burgers met overheidsinstanties. Die functie kan de Nationale ombudsman alleen vervullen als de burger ook weet dat er een Nationale ombudsman bestaat. De bekendheid van het instituut is daarmee een essentiële voorwaarde om organisatiedoelen te halen.

In 2012 nam de ombudsman regelmatig deel aan het maatschappelijk debat naar aanleiding van ontvangen klachten en afgerond onderzoek door middel van mediaoptredens en opiniërende columns. Ook is de Nationale ombudsman on tour geweest. Hij bezocht de provincie Friesland om kennis te maken met burgers en bestuurders. Doel hiervan was het meer bekend maken dat de Nationale ombudsman ook een lokale functie heeft en hierdoor meer mensen de weg te laten vinden naar de Nationale ombudsman als zij een problemen met hun lokale overheid hebben.

Daarnaast is ook in 2012 actief gewerkt aan de bekendheid van het instituut met een televisie- en onlinecampagne. De campagne «Wordt u niet gehoord door de overheid? Bel dan gratis de Nationale ombudsman» richt zich niet alleen op het algemeen publiek, maar op mensen die een probleem hebben met de overheid. Meer specifiek ligt de focus op kwetsbare groepen, mensen die niet goed voor hun eigen recht kunnen opkomen en mensen die relatief veel contacten hebben met de overheid. In de voorlichting wordt aangesloten bij die onderwerpen waar de meeste problemen worden ervaren: werk en inkomen, zorg en gezondheid en wonen en leefomgeving. De campagne is in diverse periodes zichtbaar geweest op (dag)televisie en continu online.

Internationale activiteiten

In 2012 is een project met de ombudsman van Jordanië van start gegaan. Dit project is gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en zal ongeveer een jaar doorlopen. Verder zijn er voorbereidingen gemaakt voor een mogelijk project met de ombudsman van Oeganda. Als dit project van start gaat, zal dat een tripartite samenwerking zijn tussen de Oegandezen, de Deense ombudsman en de Nationale ombudsman. Ook is een verkenning gedaan naar een mogelijke samenwerking met de ombudsman van Indonesië. Ten slotte werd eind 2012 het fiche voor een Twinningproject van de Europese Commissie voor de ondersteuning bij de oprichting van de Turkse ombudsman gepubliceerd. De Nationale ombudsman zal met zijn Griekse collega op dit fiche een bod doen.

Alex Brenninkmeijer is gekozen tot Regional President van de International Ombudsman Institute (IOI) van Europa. Deze regio is de grootste van alle IOI regio's en kent meer dan 80 leden. De functie geldt voor vier jaar en bied de mogelijkheid het gedachtegoed van de ombudsman in Europa onder de aandacht te brengen.

4. Operationele doelstellingen

In 2012 zijn 15.040 klachten ontvangen. Dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2011 en een stijging van 23% t.o.v. 2009. Door het Front Office zijn daarnaast 29.302 binnenkomende reacties beantwoord. Deels hebben deze reacties geleid tot het indienen van een klacht over de overheid.

In 2012 zijn 15.168 van de ontvangen klachten afgewikkeld. Van de ontvangen klachten heeft 11% geen betrekking op de overheid, dat is een afname van 3%. 58% van de ontvangen klachten betreft wel de overheid maar ligt niet op het terrein van de Nationale ombudsman. Het percentage van de klachten die niet op het terrein van de ombudsman liggen is met 3% afgenomen.

In al deze gevallen wijst de ombudsman de burger de juiste weg met adequate doorverwijzing, het geven van informatie of een toelichting.

Ten opzichte van 2009 stijgt het aantal afgedane klachten met 23% ten opzichte van het jaar 2012.

In 2012 zijn 210 rapporten opgeleverd, dit is 45% minder dan vorig jaar. De gemiddelde doorlooptijd van rapporten is afgenomen met 44 dagen. De gemiddelde doorlooptijd is gedaald naar 307 dagen.

Prestatiegegevens
 

2009

2010

2011

2012

Aantal afgedane klachten

12.222

13.979

13.527

15.168

Groei t.o.v. jaar 2009

100%

113%

111%

123%

Klachtbehandeling
 

2009

2010

2011

2012

Realisaties

Klachten buiten werkterrein

 

Het doel is dat het % klachten buiten het werkterrein vanaf 2012 afneemt

13%

16%

14%

11%

Ja

Klachten voorzien van advies of doorverwijzing

 

In 2010 was het % klachten afgewikkeld d.m.v. advies of doorverwijzing 58%. Het doel is om dit % vanaf 2011 te laten dalen

54%

59%

58%

53%

Ja

Klachten in onderzoek genomen

 

Doel is om het aantal klachten in onderzoek vanaf 2012 weer te laten stijgen

4029

3757

3480

4671

Ja

Klachten in onderzoek genomen en waarover rapport is uitgebracht

 

Doel is om ongeveer 350 rapporten te schrijven

303

382

379

207

Nee

Voor een groot deel worden de bovenstaande doelen van de organisatie behaald. Het percentage klachten die in onderzoek worden genomen is toegenomen met 34% Alleen het aantal rapporten is sterk gedaald met 172 stuks. Dit laatste wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere instroom van klachten, waardoor gekozen wordt voor empowerment van de burger, een efficiënt traject van klachtbehandeling en anderzijds door nieuwe ontwikkelde instrumenten waardoor de klachtafhandeling sneller kan worden doorlopen.

Aantal klachten per overheidsinstantie
 

2009

2010

2011

2012

Waterschappen

154

126

107

108

Gemeenten

1626

1926

1973

2350

Provincies

72

82

51

68

Gemeenschappelijke regelingen

128

166

207

235

Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties

8

14

20

33

Totaal

1988

2314

2358

2794

De stijging van het aantal over gemeenten ontvangen klachten is een logisch gevolg van het toetreden van 15 gemeenten per 1 januari 2012. De aantallen klachten over provincies en waterschappen zijn al jaren stabiel, terwijl klachten over gemeenschappelijke regelingen een gestage, zij het geringe groei blijven vertonen

Prestatiegegevens
 

2009

2010

2011

2012

Aantal afgedane/af te wikkelen klachten

1988

2314

2358

2791

Afgelopen jaar zijn beduidend meer klachten afgewikkeld. Enerzijds door de keuze voor een minder intensief traject van klachtbehandeling en anderzijds door nieuwe instrumenten, zoals het bundelen van gelijksoortige klachten en via gerichte interventies.

ARTIKEL 4: KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN

1. Algemene beleidsdoelstelling

De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

 • het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ambtelijk ondersteunt in hun advisering over de voorstellen tot decoratieverlening;

 • zorg draagt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen (zie artikelonderdeel 2, decoraties) en voor de correcte verzending ervan aan de betrokken ministeries;

 • zorgt dat registers worden aangehouden van in het Koninkrijk der Nederlanden onderscheiden personen;

 • in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden de zuiverheid en waardigheid van de orden bewaakt.

De werkzaamheden die binnen de Kanselarij worden uitgevoerd vloeien direct voort uit de taakomschrijving van de Kanselier der Nederlandse Orden, de taakopdracht aan het Kapittel der Militaire Willems-Orde en aan het Kapittel voor de Civiele Orden.

2. Speerpunten 2012

De Kanselarij der Nederlandse Orden neemt een centrale plaats in in het geautomatiseerde proces van decoratieverlening en is eigenaar en beheerder van het daarvoor bestemde systeem Daisy. Eén onderdeel van dit systeem, Daisy 1, is toe aan vervanging vanwege verouderde techniek die niet meer onderhouden kan worden. In 2012 zijn, in samenwerking met externe gebruikers, voorbereidingen getroffen om te komen tot een programma van eisen voor een nieuw Daisy 1.

In verband met de verouderde website die 10 jaar oud was, is een nieuwe website gebouwd en in gebruik genomen. Ook is er een nieuw modern postregistratiesysteem geïmplementeerd en zijn het voorraadbeheerssysteem en financiële systeem aan elkaar gekoppeld waardoor er een beter beheer van onderscheidingen kan plaatsvinden.

3. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden
(bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

3.995

4.168

3.795

4.623

3.802

3.485

317

                 

Uitgaven:

3.622

3.921

4.328

3.957

4.807

3.485

1.322

                 

4.1

Apparaat

2.025

2.361

2.402

2.332

2.443

1.802

641

4.2

Decoraties

1.595

1.558

1.924

1.623

2.362

1.678

684

4.3

Riddertoelagen

2

2

2

2

2

5

– 3

                 
 

Ontvangsten

72

122

94

65

157

29

128

Financiële toelichting

De hogere apparaatskosten zijn een gevolg van kosten bij ontslag van een medewerker en de vervanging ervan.

De hogere kosten van aanvulling voorraad van decoraties vanwege het hoge aantal uitgereikte decoraties tijdens staatsbezoeken.

4. Nader geoperationaliseerde doelstellingen

Operationele doelstelling

Activiteiten 2012

Realisatie

Verstrekking van versierselen

Uitleveren van versierselen

Ja

 

Uitleveren trouwe dienst medailles

Ja

 

Uitleveren van vrijwilligersmedailles en jaartekens

Ja

 

Uitleveren van officiersdienstkruizen

Ja

 

Uitleveren van overige versierselen

Ja

Interne behandeling van decoratievoorstellen

Procedurele controle en registratie van decoratievoorstellen

Ja

 

Splitsing van voorstellen op Algemene en Bijzondere Gelegenheid

Ja

 

Inhoudelijke beoordeling en toetsing van voorstellen alsmede het prepareren en uitbrengen van preadviezen ten behoeve van het Kapittel voor de Civiele Orden

Ja

 

Het omzetten van het preadvies naar definitief advies en het verzenden naar de minister die het aangaat

Ja

Prestatie indicatoren
 

2008–2009

2009–2010

2010–2011

2011–2012

Verstrekking Versierselen

5.679

6.390

5.339

5.277

Niet decorabel

300

476

422

455

Totaal ingediend

5.979

6.866

5.761

5.732

ARTIKEL 6: KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN ARUBA

1. Algemene beleidsdoelstelling

De missie van het kabinet is het optimaal ondersteunen van de Gouverneur in de uitoefening van zijn taken. Gezien deze ondersteunende rol zijn de taken van het kabinet een afgeleide van de wettelijke taken en bevoegdheden van de Gouverneur.

Het kabinet adviseert de gouverneur inhoudelijk, onder meer over alle regeringsstukken die de handtekening van de gouverneur vereisen. Het kabinet geeft uitvoering aan zijn koninkrijkstaken zoals de behandeling van visa-, paspoort- en naturalisatieaanvragen. Tevens is het kabinet de schakel tussen het staatshoofd enerzijds en ministers, parlementariërs en burgers anderzijds; door het kabinet worden afspraken gemaakt en inhoudelijk voorbereid en worden verzoekschriften behandeld.

2. Speerpunten 2012

In 2012 is het restant van de hausse aan naturalisatieverzoeken uit december 2010 behandeld. Dit heeft geleid tot een aantal zeer grote naturalisatieceremonies. Voorts is de samenwerking met de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister bij de paspoortafgifte doorgezet. In de tweede helft van het jaar is een eerste stap gezet in de evaluatie van de interne werkprocessen van het kabinet, die moet leiden tot een verbetering in de efficiëntie en effectiviteit.

3. Budgettaire gevolgen van beleid

Financiële toelichting

Tabel 6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba
(bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

1.682

1.895

1.928

2.128

2.074

1.832

242

                 

Uitgaven:

1.681

1.895

1.927

2.092

2.092

1.832

260

                 

6.1:

Apparaat

1.681

1.895

1.927

2.092

2.092

1.832

260

                 
 

Ontvangsten

141

36

165

237

53

60

– 7

4. Operationele doelstellingen

Ondersteuning van de Gouverneur

Twee medewerkers adviseren (specialisatie op beleidsterreinen)

ja

 

Lokale medewerkers worden met name ingezet ten behoeve van de uitvoering van consulaire taken

ja

 

Voorbereiden van consultatie

gesprekken en overleggen

ja

 

Onderhouden netwerk om de Gouverneur op alle voorkomende terreinen van deskundig advies te voorzien

ja

 

Schrijven van toespraken en het ondersteunen van de Gouverneur in zijn representatieve taken

ja

Bekrachtiging Landsverordeningen en Landsbesluiten

Toetsen van aan de Gouverneur voorgelegde ontwerp landsverordeningen en landsbesluiten

ja

 

Overleg met landsdiensten o.a. met het oog op correcte inhoud, vorm en formulering

ja

Uitvoeringstaken

Behandelen van aanvragen van paspoorten, nooddocumenten, visa

ja

 

Beoordelen van optieverklaringen en registreren van naturalisatieverzoeken

ja

 

Behandelen van verzoeken voor toestemming voor overvliegen/landen en havenbezoeken of ankeren

ja

 

Behandelen van gratieverzoeken en uitleveringsverzoeken

ja

 

Adviseren over en doorgeleiden van voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen

ja

 

Verzorgen van audits van uitgiftelocaties van reisdocumenten

ja

Paspoortuitgifte in eigen beheer

Uitgifte van paspoorten aan ingezetenen van Aruba

ja

Consolidatie organisatie kabinet

Uitbreiding van organisatie en formatie

nee

 

Werving en selectie personeel

ja

Hoorzitting naturalisatie

Horen van bezwaarden

ja

Prestaties en productgegevens
(in aantallen)
 

2008

2009

2010

2011

2012

 

realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

Doorgeleiden Landsverordeningen en landsbesluiten

4.586

3.960

3.124

3.161

3.074

Doorgeleiden Rijkswetten en verdragen

31

46

28

28

41

Naturalisatieverzoeken

559

471

1684

144

108

Reisdocumenten

272

291

233

304

364

Visa

103

119

94

113

124

Gratieverzoeken

15

16

22

9

7

Uitleveringen

2

1

0

0

3

Optieverzoeken

28

196

156

126

122

Verlenen van toestemming voor het overvliegen, landen, havenbezoeken etc.

17

18

24

24

16

Adviseren en doorgeleiden voorstellen Koninklijke onderscheidingen

11

8

10

6

22

Audit van de beveiliging van de uitgifte van paspoorten in Aruba

2

1

2

0

1

Beëdigingen

7

40

8

6

4

Opening zittingsjaar van de Staten

1

1

1

1

1

ARTIKEL 7: KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN CURAÇAO

1. Algemene doelstelling

De missie van het kabinet is het optimaal ondersteunen van de Gouverneur in de uitoefening van zijn taken in zijn beide hoedanigheden: als het onschendbare hoofd van de regering van het land Curaçao en als orgaan van het Koninkrijk. De taken van het kabinet zijn afgeleid van de wettelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Gouverneur. De belangrijkste taken en bevoegdheden van de Gouverneur van Curaçao zijn opgenomen in het Statuut voor het Koninkrijk, de Staatsregeling van Curaçao, verschillende (organieke) Curaçaose landsverordeningen, Koninkrijkswetgeving en het Reglement van de Gouverneur van Curaçao. Aan het feit dat de Gouverneur bevoegd orgaan is in de uitvoeringsregelingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet Paspoortwet ontleent het Kabinet van de Gouverneur veel dienstverlenende, uitvoerende werkzaamheden. Daarnaast zijn de taken en inrichting van het Kabinet vastgelegd in een instellings- en beheersbesluit, evenals in een Organisatie- en Formatieplan.

2. Speerpunten 2012

Het werkaanbod wordt bepaald door externe factoren (agenda van de Gouverneur), staatsstukken vanuit ministeries, politiek-bestuurlijke ontwikkelingen, verzoekschriften van burgers, etc. Eigen speerpunten zijn hierdoor niet op voorhand aanwijsbaar. Met name de politiek-bestuurlijke ontwikkelingen in Curaçao hebben in 2012 relatief veel aandacht van de Gouverneur en diens kabinet gevraagd.

3. Context

De bestuurlijke rol van de Gouverneur zowel binnen Curaçao als landsorgaan, als in relatie tot het Koninkrijk als Koninkrijksorgaan brengt met zich mee dat op het gehele werkveld van deze overheden contacten worden onderhouden, ook door het Kabinet ten behoeve van de Gouverneur met de Staten van Curaçao, met ministers, andere bestuurders en instituties in het Koninkrijk, Curaçao en Nederland. De relaties met de collega Gouverneurs van Aruba en Sint Maarten zijn verder geïnstitutionaliseerd.

Met name bij de uitvoering van rijkswetgeving werkt het kabinet samen met verschillende ministeries, agentschappen en diensten. Dit zijn in het bijzonder de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen het land Curaçao werkt het kabinet intensief samen met de Staten, de Raad van Ministers, het Openbaar Ministerie en met overige landsdiensten. De Gouverneur van Curaçao heeft de procedure van de aanvraag en uitgifte van nationale paspoorten voor in Curaçao ingezetenen gemandateerd aan de landsdienst voor Burgerzaken (Kranchi).

4. Succesfactoren

De meest relevante omgevingsfactor is de omvang van de externe vraag naar dienstverlening door het Kabinet (consulaire zaken, waaronder de verlening van visa voor Nederland, de BES- eilanden en het Schengengebied, en de justitiële zaken met betrekking tot de verlening van het Nederlanderschap door naturalisatie en optie) en het beroep op de Gouverneur van Curaçao om als orgaan van het Koninkrijk toezicht te houden op bestuursdaden in de diverse werkterreinen van de overheid.

De beperkte omvang van het Kabinet brengt met zich mee dat de vereiste expertise en adviescapaciteit niet altijd beschikbaar is. Enige flexibiliteit bij de inzet van derden is daarom aangewezen doch ook in 2012 is dit beperkt gebleven.

Bij een aantal consulaire en justitiële processen is het kabinet afhankelijk van de informatie die door landsdiensten wordt verstrekt. De kwaliteit en de bereidheid tot en de mate van samenwerking is daarom bepalend voor het resultaat. De samenwerkingsrelaties van het kabinet met de betrokken landsdiensten kunnen in 2012 over het algemeen als goed worden gekwalificeerd, met uitzondering van de betalingsdiscipline van de landsdienst voor Burgerzaken (Kranchi), waardoor aanzienlijke achterstanden zijn ontstaan in de afdracht van paspoortleges aan het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Prestaties en productgegevens (realisatie in aantallen)

2011

2012

Landbesluiten/-verordeningen/-personeel

7.847

5.918

Reisdocumenten

604

542

Visa

199

192

Naturalisaties (ingenomen verzoeken)

64

63

Naturalisatieceremonies

14

9

Opties (ingenomen verzoeken)

122

95

Gratieverzoeken

62

28

Uitleveringen

1

0

Paspoortsignaleringen

0

1

Audits afgifte reisdocumenten

0

1

Overvliegvergunningen en havenbezoeken

176

218

Adviseren en doorgeleiden voorstellen Koninklijke onderscheidingen

51

52

Prestaties en productgegevens 2010 en eerder worden buiten beschouwing gelaten omdat deze cijfers de Nederlandse Antillen betreffen.

5. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
(bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

       

2.425

2.830

– 405

                 

Uitgaven:

       

2.366

2.830

– 464

                 

7.1:

Apparaat

       

2.366

2.830

– 464

                 
 

Ontvangsten

       

– 99

200

– 299

Financiële toelichting

6. Operationele doelstellingen

1. Ondersteuning van de Gouverneur

Het Kabinet signaleert en analyseert politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en adviseert de Gouverneur daarover. Het Kabinet is geen beleidsvormend orgaan. De informatieverwerving en analyses zijn uitsluitend bedoeld ter ondersteuning en advisering van de Gouverneur.

Motivering

De ambtelijke ondersteuning van de Gouverneur is er op gericht dat deze zijn taken als Lands- en Koninkrijksorgaan optimaal kan vervullen.

Realisatie

Ja

     

2 Bekrachtiging Landsverordeningen en Landsbesluiten

Motivering

De Gouverneur bekrachtigt als hoofd van de Curaçaose regering landsverordeningen, landsbesluiten houdende algemene maatregelen en landsbesluiten. Aan de Gouverneur voorgedragen landsverordeningen en landsbesluiten worden getoetst aan de Staatsregeling, Rijkswetgeving, Algemene Maatregelen van Rijksbestuur en Verdragen, alsmede aan het algemeen belang van het Koninkrijk en van het land Curaçao. Het Kabinet bereidt deze toetsing voor en adviseert de Gouverneur ter zake van de verdere afdoening.

Realisatie

Ja

     

3 Uitvoeringstaken

In enkele verdragen en Rijkswetten is bepaald dat de Gouverneur belast is met de uitvoering. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de Paspoortwet, het Verdrag van Schengen en de Rijkswet op het Nederlanderschap. Het Kabinet zorgt voor afkondiging van Rijkswetten en Algemene Maatregelen van Rijksbestuur, geeft namens de Gouverneur paspoorten, laissez-passers en visa uit, beoordeelt en besluit op optieverklaringen, registreert naturalisatieverzoeken, neemt de leges in ontvangst en geleidt de naturalisatieverzoeken door, organiseert de naturalisatieceremonies en beoordeelt aanvragen voor toestemming voor schepen en luchtvaartuigen die het Curaçaose deel van territorium van het Koninkrijk doorkruizen of willen bezoeken.

Motivering

Het Kabinet geeft op deze wijze, binnen de grenzen van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Gouverneur van Curaçao, namens hem invulling aan diens wettelijke taken.

Realisatie

Ja

ARTIKEL 8: KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

1. Algemene beleidsdoelstelling

De missie van het kabinet is het optimaal ondersteunen van de Gouverneur in de uitoefening van zijn taken in zijn beide hoedanigheden: als het onschendbare hoofd van de regering van het land Sint Maarten en als orgaan van het Koninkrijk. De taken van het kabinet zijn afgeleid van de wettelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Gouverneur. De belangrijkste taken en bevoegdheden van de Gouverneur van Sint Maarten zijn opgenomen in het Statuut voor het Koninkrijk, de Staatsregeling van Sint Maarten, verschillende (organieke) Sint Maartense landsverordeningen, Koninkrijkswetgeving en het Reglement van de Gouverneur van Sint Maarten. Aan het feit dat de Gouverneur bevoegd orgaan is ingevolge de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet ontleent het Kabinet van de Gouverneur veel dienstverlenende, uitvoerende werkzaamheden. Daarnaast zijn de taken en inrichting van het kabinet vastgelegd in een instellings- en beheersbesluit, evenals in een Organisatie- en Formatieplan.

2. Speerpunten

Per 10 oktober 2011 heeft de Gouverneur het mandaat tot uitgifte van paspoorten aan ingezetenen van Sint Maarten verleend aan de afdeling Burgerzaken. Onder het mandaat wordt toezicht gehouden door maandelijkse overleggen tussen directeur Kabinet en hoofd van de afdeling Burgerzaken. Het mandaat is conditioneel en tijdelijk verleend.

Primair stond in de eerste jaren de opbouw van het kabinet dat conform wettelijke en constitutionele opdracht kan acteren centraal. Dit gold ook voor de procedures met betrekking tot verkrijging van Nederlanderschap door naturalisatie en optie. De uitgifte van (diplomatieke) paspoorten als ook visa is ingericht. Daarnaast is in de periode september 2012 tot maart 2013 specialistische juridische expertise door het kabinet ingehuurd in verband met het project Herschrijven Wetgeving, waarbij de doorlopende teksten van de volledige Sint Maartense wetgeving actueel en toegankelijk worden gemaakt.

3. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
(bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

       

2.071

1.886

185

                 

Uitgaven:

       

2.120

1.886

234

                 

8.1

Apparaat

       

2.120

1.886

234

                 
 

Ontvangsten

       

6

0

6

Financiële toelichting

4. Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling

Activiteiten 2012

realisatie

Ondersteunen Gouverneur

Drie medewerkers ondersteunen en adviseren primair de Gouverneur juridisch bestuurlijk

Ja

Doorgeleiden tekenstukken

Toetsen en doorgeleiden van de aan de Gouverneur voorgelegde conceptregelgeving en besluiten

Ja

Uitvoeringstaken

Verzorgen van audits bij het eilandgebieden ter verbetering van het proces van de uitgifte van paspoorten

Nee

Prestaties en productgegevens KABGSXM

2010

2011

2012

(in aantallen)

realisatie

realisatie

realisatie

Paspoorten

9

114

181

Visa

0

62

104

Basisexamen inburgering buitenland

0

4

2

Gratieverzoeken

0

0

0

Uitleveringen

0

0

1

Paspoortsignaleringen

0

0

0

Overvliegvergunningen en havenbezoeken

5

36

18

Adviseren en doorgeleiden voorstellen Koninklijke onderscheidingen

2

12

10

Doorgeleiden landsverordeningen en landsbesluiten

19

1205

960

Doorgeleiden Rijkswetten en verdragen

0

14

3

Naturalisatieverzoeken

630

76

58

Optieverzoeken

4

150

118

Beëdigingen

16

52

52

* Streefwaarde is afhankelijk van het aantal aanvragen

2. DE NIET- BELEIDSARTIKELEN

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

Tabel 10 : Nominaal en onvoorzien
(bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

0

0

0

0

0

595

– 595

                 

Uitgaven:

0

0

0

0

0

595

– 595

                 

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

439

– 439

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

163

– 163

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

– 7

7

Financiële toelichting

De loon en prijsbijstelling is doorverdeeld naar de Hoge Colleges en kabinetten.

3. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Inleiding

De onderdelen 1 t/m 4 van de bedrijfsvoeringsparagraaf zijn per college onderstaand toegelicht. Bij onderdeel 4 (overige aspecten) geldt daarnaast de volgende opmerking over de totstandkoming van het jaarverslag van het begrotingshoofdstuk.

Totstandkoming jaarverslag

Het proces van de totstandkoming van het jaarverslag, en dan met name die van de saldibalans, is voor verbetering vatbaar. In samenwerking met de Hoge Colleges van Staat/kasbeheerders zal BZK in 2013 het totstandkomingsproces verbeteren.

Artikel 1. Raad van State

1. Financiële rechtmatigheid

De begrotingsuitvoering is in het algemeen rechtmatig verlopen. Tijdens het jaar 2012 zijn er diverse stappen gezet om het financiële- en personele beheer verder te verbeteren. Er is sprake van een getrouwe weergave.

In 2012 heeft een overschrijding plaatsgevonden van de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid van verplichtingen bij de Raad van State. De artikeltolerantie wordt niet overschreden. Het betreft de volgende transacties:

 • Met het verlenen van enkele (vervolg)opdrachten is in 2012 de drempelwaarde voor Europese aanbesteding overschreden. Deze (vervolg)opdrachten (AEF, Sarah Lee enz) zijn verleend om continuïteit in de bedrijfsvoering te borgen. De uitgaven en de verplichtingen aan desbetreffende leveranciers zijn tot een totaal bedrag van

  € 0,2 mln respectievelijk € 0,4 miljoen onrechtmatig;

 • Na de transitie van Rebes naar Rebes.net is het applicatiebeheer niet apart Europees aanbesteed, omdat de Raad van State abusievelijk van mening was dat het beheer van de applicatie deel heeft uitgemaakt van de aanbesteding ten behoeve van de bouw van de applicatie. Vanuit dat perspectief heeft de Raad van State een aantal (vervolg-)overeenkomsten afgesloten met de oorspronkelijke leverancier om de instandhouding van het opgeleverde systeem te garanderen, en daarmee ook de continuïteit van de bedrijfsvoering en de ondersteuning van de primaire processen van de Raad. Formeel is er echter sprake van een onrechtmatigheid tot een totaalbedrag van € 0,7 miljoen;

 • De verplichtingen in het kader van het DigiO programma houden verband met de voortzetting van het onder het Raster-project gestarte en aanbestede project PG 33. Vanuit het perspectief van continuïteit van de bedrijfsvoering is de opdracht aan de oorspronkelijke leverancier gegund. Waarmee de verplichting onrechtmatig is tot een totaalbedrag van € 0,24 mln.

2. Totstandkoming (niet financiële) informatie

De totstandkoming van de financiële – en niet financiële informatie in het jaarverslag voldeed aan de eisen.

3. Financieel en materieel beheer

De ADR adviseert de Raad van State het verplichtingenbeheer zodanig in te richten dat een zo goed mogelijke inschatting van de aangegane verplichtingen kan worden gemaakt. Ook heeft de ADR aandacht gevraagd voor de naleving van de Europese aanbestedingsregels. Tenslotte heeft de ADR aandacht gevraagd voor een samenhangende beschrijving van bepaalde controles en cijferanalyses in het interne controleplan en risicoanalyse ten aanzien van het materieel beheer.

4. Overige aspecten

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Artikel 2. Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer besteedt op een gestructureerde wijze aandacht aan het primaire proces, aan de ondersteunende processen en aan de hiermee samenhangende beheerstaken. Op basis van maandelijkse managementinformatie wordt beoordeeld of onze taken doelmatig en rechtmatig worden uitgevoerd. In kwartaalrapportages worden de inhoudelijk voortgang van ons werkprogramma en onze doelbereiking intern gevolgd. Indien nodig wordt hier op bijgestuurd. In deze paragraaf worden opvallende zaken in de bedrijfsvoering toegelicht.

1. Financiële rechtmatigheid

In 2012 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden. Er is sprake van een getrouwe weergave.

2. Totstandkoming (niet financiële) informatie

De managementinformatiesystemen hebben voldaan aan de kwaliteitseisen. Er hebben zich in 2012 geen zodanige verstoringen voorgedaan dat de juistheid, volledigheid, tijdigheid, continuïteit en vertrouwelijkheid in gevaar zijn gebracht. De managementinformatie is reproduceerbaar. Naast de maandelijkse managementinformatie werden kwartaalrapportages opgesteld. Enerzijds is de kwartaalrapportage bedoeld om inzicht te krijgen in de impact van onze activiteiten en hieruit lessen te trekken voor de toekomst. Anderzijds wordt hiermee de uitvoering van het werkprogramma in kaart gebracht. Op basis van die informatie kan beter gestuurd worden op de uitvoering van ons werkprogramma en op verbetering van onze werkzaamheden.

3. Financieel en materieel beheer

De inzet van de beheersinstrumenten heeft in het verslagjaar 2012 geresulteerd in beheerste bedrijfsprocessen. Toch is er nog een aantal verbeterpunten. De belangrijkste hiervan zijn:

• Aanvullende interne controles

De tijdige uitvoering van aanvullende interne controles gedurende het jaar blijft ook in 2013 aandacht behoeven. De praktijk leert dat deze werkzaamheden door andere prioriteiten of problemen in de bezetting, soms in de verdrukking komen. In 2013 zullen we de controlsheets P-direkt implementeren.

• Budgetbeheersing

Hoewel de budgetbeheersing in 2012 is verbeterd ten opzichte van 2011, is in 2012 toch nog een behoorlijke onder uitputting gerealiseerd. In 2013 zullen we de eerste tranche van de aangegane inspanningsverplichting realiseren. Dit betreft een bedrag van € 800.000. In 2013 zal extra aandacht geschonken worden aan de budgetbeheersing om de inspanningsverplichting te kunnen realiseren.

• Open standaarden

De Algemene Rekenkamer voldoet volledig aan artikel 3, eerste lid van de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT producten. Wij zijn niet afgeweken van open standaarden.

4. Overige aspecten

• Tijdigheid betaling crediteuren

90,4% van de facturen is binnen dertig dagen na factuurdatum betaald. Hiermee voldoen we aan onze doelstelling om tenminste 90% van de facturen binnen 30 dagen te betalen. In een aantal gevallen ligt de oorzaak van niet-tijdige betaling overigens buiten de Algemene Rekenkamer doordat facturen bijvoorbeeld ver na de factuurdatum worden ontvangen.

• Terugdringen aantal werkplekken

In 2011 is gestart met het terugdringen van het aantal werkplekken. In 2012 is dit voortgezet en zijn bovenop de 90 werkplekken die in 2011 bij ministeries zijn opgeheven, nog eens 25 werkplekken bij ministeries opgeheven. In de eerste helft van 2013 worden voorzieningen getroffen in ons pand aan het Lange Voorhout om uiteindelijk eind 2013 de norm van 0,9 werkplek per fte te realiseren. Met het opheffen van veel van onze werkplekken op ministeries leveren we een bijdrage aan de bezuinigen van de Rijksoverheid. Bovendien stimuleert het de ontwikkeling richting het nieuwe werken.

Artikel 3. De Nationale ombudsman

1. Financiële rechtmatigheid

De begrotingsuitvoering is rechtmatig verlopen.

2. Totstandkoming (niet financiële) informatie

Voor de totstandkoming van de (niet financiële) beleidsinformatie wordt gebruik gemaakt van diverse systemen. De huidige systemen doen waarvoor ze zijn ingericht en volgen elke klacht. De systemen worden gebruikt voor het vergaren van informatie voor het jaarverslag, incidentele verslagen en voor managementrapportages per maand en kwartaal.

3. Financieel en materieel beheer

Het financieel beheer voldoet aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid en wordt overigens zo doelmatig mogelijk ingericht.

4. Overige aspecten

• Ombudsplein

In 2012 is gestart met de voorbereiding voor de inrichting van het Ombudsplein. Het Ombudsplein wordt de virtuele en fysieke omgeving voor het verkrijgen van informatie over de relatie tussen burger en overheid, het indienen van klachten en het afgeven van signalen. Met het inrichten van een Ombudsplein wil de Nationale ombudsman:

 • de dienstverlening aan de burger efficiënter en beter maken;

 • de Nationale ombudsman neerzetten als dé logische partner voor burger en overheid waar het gaat om de relatie burger-overheid;

 • actief en continu een verbinding leggen tussen de buiten- en binnenwereld en vice versa;

 • bijdragen aan de samenhang in de dienstverlening intern, richting burger en richting overheid en andere doelgroepen.

Ter ondersteuning van de signaalfunctie van het Ombudsplein heeft de Nationale ombudsman in 2012 de website www.geefeensignaal.nl overgenomen. Deze website wordt in 2013 operationeel.

• Digitalisering

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de inrichting van een Document Management Systeem voor de digitalisering van het primair proces. De uitrol is drie maanden uitgesteld naar het einde van het eerste kwartaal in 2013.

• Administratieve organisatie

De administratieve organisatie (AO) en interne controle van de organisatie heeft voldoende aandacht gekregen. Daarnaast is de aandacht in 2012 uitgegaan naar de interne controle. Een intern controleplan voor de personele, financiële, inkoop- en primaire processen is in de maak.

• Volmacht en mandaat

De huidige structuur rondom mandaten en volmacht werken conform vastgestelde besluiten. De besluiten zijn actueel en komen overeen met de organisatiestructuur en de invulling van processen.

• Inkoop

In 2012 zijn diverse EU-aanbestedingen afgerond. Deze aanbestedingen zijn uitgevoerd door de diverse ministeries.

• Betaaltermijnen

De betaaltermijnen zijn in 2012 verbeterd. 10% van de betaalde facturen zijn niet binnen 30 dagen betaald. Dit wordt veroorzaakt doordat creditnota's lang open blijven staan voordat ze verwerkt kunnen worden, doordat de facturen pas akkoord zijn als de prestatie is geleverd en doordat intern facturen niet altijd tijdig worden behandeld. Daar waar intern verbeteringen mogelijk zijn, zijn verbeteringen doorgevoerd. De gemiddelde betaaltermijn is echter 20 dagen. Dit geeft aan dat voor het overgrote deel de facturen snel betaald worden.

• Efficiencymaatregelen

De organisatie heeft verschillende efficiencymaatregelen getroffen, zoals het verminderen van het aantal leidinggevenden, de digitalisering van het primair proces en het verder verbeteren van (het beheer van) de processen en het projectmatig werken.

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

1. Financiële rechtmatigheid

De uitvoering van de begroting is in het algemeen rechtmatig verlopen. De Kanselarij heeft ook in dit verslagjaar ervoor gekozen om in het kader van de ICT voort te borduren op de ingeslagen door gebruik te maken van de diensten die door de eerste bouwer van Daisy 1 konden worden aangeboden bij de nadere aanpassingen van de databestanden. Als gevolg daarvan is een bedrag van in totaal € 92.000 niet onder de concurrentiestelling gebracht en derhalve niet onder de regels van de Europese aanbesteding. De tolerantie op artikelniveau wordt niet overschreden .

Voor de overige aanschaffingen heeft de Kanselarij uitgaven gedaan binnen de vastgestelde begroting voor het dienstjaar 2012.

2. Totstandkoming (niet financiële) informatie

Uit diverse interne informatiesystemen wordt informatie gegenereerd over het primaire proces en over bedrijfsvoeringsaspecten. Deze informatie wordt wekelijks behandeld in het MT en op basis van deze informatie worden, zo nodig, maatregelen genomen. Informatie over de voortgang in het primaire proces wordt periodiek in het Kapittel voor de Civiele Orden besproken.

3. Financieel en materieel beheer

De administratie van versierselen is aanzienlijk verbeterd doordat het voorraadsysteem is gekoppeld aan het financiële systeem waardoor de voorraad eenduidiger in beeld kan worden gebracht.

Wegens een veroudering van het huidige postregistratiesysteem is een nieuw postregistratiesysteem aangeschaft en geïmplementeerd.

In verband met een reorganisatie is tijdelijk afgezien van het bijstellen van de beschrijving van de administratieve organisatie. Na afronding van de reorganisatie zal de administratieve organisatie worden aangepast.

4. Overige aspecten

In 2012 is op basis van een organisatieadvies, een reorganisatie in gang gezet. Hierbij worden aanpassingen gedaan in de interne organisatiestructuur. Deze interne reorganisatie zal in 2013 worden afgerond.

Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1. Financiële rechtmatigheid

Begrotingsuitvoering wordt regulier door de Auditdienst Rijk gecontroleerd.

2. Totstandkoming (niet financiële) informatie

Gegevens over naturalisatieverzoeken, reisdocumenten, visa en optieverzoeken worden ontleend aan de wettelijke registratie, tezamen met de verplichting tot archiveren van de bijbehorende documenten. Voornoemde registraties worden ondersteund door geautomatiseerde gegevensbestanden (zoals RAAS en NVIS). Voorts worden gegevens voor de andere categorieën ontleend aan het Document Management System, waarin alle inkomende en uitgaande stukken waarop en archiveringsverplichting ligt, worden geregistreerd.

3. Financieel en materieel beheer

Sturing van het financieel beheer verloopt op basis van maandelijks vergelijk tussen begroting, voorgenomen uitgaven en het maandelijks gegenereerde uitputtingsoverzicht.

4. Overige aspecten

Organisatie: per medio september 2012 werd de openstaande vacature van senior consulair medewerker intern opgevuld (zonder uitbreiding van fte’s). Voorts trad een nieuwe bode/conciërge/chauffeur, nadat de vorige het kabinet had verlaten. Boven de sterkte was de uitgezonden senior consulair medewerkster nog steeds werkzaam ter ondersteuning van de paspoortafgifte door het bureau bevolking. Zij zal het Kabinet medio 2013 verlaten en niet worden opgevolgd.

Huisvesting: kleine onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd aan de huisvesting van het kabinet. Een project werd gestart in samenwerking met het Land om de in onbruik geraakte ambtswoning te renoveren.

Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

De zorg voor de medewerkers en het beheer van de huisvesting, het secretariaat, de (financiële) administratie, de receptie en het archief maken het gezamenlijk mogelijk dat het Kabinet zijn inhoudelijke taken naar behoren kan uitoefenen. Het Kabinet ondersteunt tevens de logistieke en facilitaire taken ten behoeve van het Paleis van de Gouverneur.

1. Financiële rechtmatigheid

De begrotingsuitvoering 2012 is rechtmatig verlopen.

2. Totstandkoming niet financiële beleidsinformatie

Interne en externe niet financiële beleidsinformatie worden verzameld bij of verstrekt door diverse instanties. Deze informatie wordt bijgehouden in het Document Management Systeem, de verstrekte paspoort en visa registratiesystemen, het boekhoudprogramma van Exact of in eigen beheer ontwikkelde spreadsheets en/of databases.

3. Financieel en Materieel beheer

Geven geen aanleiding tot opmerkingen.

4. Overige aspecten

Wegens de bezuinigingen in Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het budget van het kabinet voor 2012 naar beneden aangepast en vastgesteld. Het kabinet heeft zelf nog € 100.000 ingeleverd om alvast op het budgetniveau van 2013 te functioneren.

Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

1. Financiële rechtmatigheid

De begrotingsuitvoering 2012 is rechtmatig verlopen.

2. Totstandkoming (niet financiële) informatie

Processen en informatie worden beheerd in een Document Management Systeem, systemen uitgifte van paspoorten en visa, financiële administratie of eigen beheersystemen. Ook organisatie en personeelsinformatie is gedocumenteerd.

3. Financieel en materieel beheer

In het overleg tussen SG en directeuren kabinet worden bedrijfsvoeringskernwaarden separaat gerapporteerd.

4. Overige aspecten

Geen.

C. JAARREKENING

1. De verantwoordingsstaat

Verantwoordingsstaat 2012 Hoge Colleges en Kabinetten (IIB)
   

(1)

     

(2)

 

(3)=(2)–(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting, incl. ISB

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

111.362

5.217

 

117.162

6.855

0

5.800

1.637

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Raad van State

56.000

56.000

1.852

59.949

59.863

2.686

3.949

3.863

834

2

Algemene Rekenkamer

29.077

29.077

1.217

29.451

29.279

1.712

374

202

495

3

De Nationale ombudsman

15.657

15.657

1.789

16.457

16.635

2.340

800

978

551

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

3.485

3.485

29

3.802

4.807

157

317

1.322

128

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1.832

1.832

60

2.074

2.092

53

242

260

– 7

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

2.830

2.830

200

2.425

2.366

– 99

– 405

– 464

– 299

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

1.886

1.886

70

2.071

2.120

6

185

234

– 64

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

595

595

0

0

0

0

– 595

– 595

0

2. Saldibalans per 31 december 2012

(Bedragen x € 1.000)

1)

Uitgaven 2012

117.159

 

2)

Ontvangsten 2012

6.853

             

3)

Liquide middelen

654

       
             

4)

Rekening-courant RHB

   

4a)

Rekening-courant RHB

107.698

 

         

5)

Uitgaven buiten

510

 

6)

Ontvangsten buiten

3.772

 

begrotingsverband

     

begrotingsverband

 
 

(intra-comptabele

     

(intra-comptabele

 
 

vorderingen)

     

schulden)

 
             

7)

Openstaande rechten

   

7a)

Tegenrekening

 
         

openstaande rechten

 
             

8)

Extra-comptabele

254

 

8a)

Tegenrekening

254

 

vorderingen

     

extra-comptabele

 
         

vorderingen

 
             

9a)

Tegenrekening extra-

   

9)

Extra-comptabele

 
 

comptabele schulden

     

schulden

 
             

10)

Voorschotten1

4945

 

10a)

Tegenrekening

4945

         

voorschotten

 
             

11a)

Tegenrekening garantie-

   

11)

Garantieverplichtingen

 
 

verplichtingen

         
             

12a)

Tegenrekening open-

4.277

 

12)

Openst. verplichtingen

4.277

 

staande verplichtingen

         
             

13)

Deelnemingen

   

13a)

Tegenrekening

 
         

deelnemingen

 
             
 

TOTAAL

     

TOTAAL

 
   

127.799

     

127.799

X Noot
1

Inclusief afrondingsverschil

Toelichting op de saldibalans van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (II B) over het jaar 2012

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2012

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x € 1,–)

Raad van State .

525

Algemene Rekenkamer

5.539

Kanselarij der Nederlandse Orden

755

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

443.320

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

38.389

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

165.623

Totaal

654.151

Ad 4. Rekening-courant RHB

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding met het ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen is het bedrag in overeenstemming met het saldobiljet van genoemd departement.

Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

Het bedrag aan uitgaven buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x € 1,–)

a

Vorderingen kasbeheerders Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten:

   
 

Raad van State

111.824

 

Algemene Rekenkamer

24.149

 

Nationale ombudsman

4.324

 

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

4.352

 

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

243.716

 

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

62.939

b

Overige intra-comptabele vorderingen

58.755

 

Totaal

510.059

Ad a. Vorderingen kasbeheerders Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

De vorderingen van de Raad van State hebben voornamelijk betrekking op personeelsvoorschotten (€ 62.470) en (€ 48.475) op schadebewaringszaken.

De vorderingen van de Algemene Rekenkamer bestaat uit personeelsvoorschotten (€ 24.149). De vorderingen van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao hebben betrekking op onder ander onverschuldigde betaling aan de Ondersteuning Kabinetten Gouverneurs (OKG) van € 98.905, paspoortgelden (€ 71.007) en (€ 34.914) op personeel.

Ad b. Overige intra-comptabele vorderingen

De overige posten betreft voor € 33.676 aan vorderingen op personeel. Daarnaast heeft € 24.154 betrekking op nog in de administratie te verrekenen geldstromen met diverse begrotingshoofdstukken van BZK.

Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

Het bedrag aan ontvangsten buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x € 1,–)

a

Schulden kasbeheerders Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten:

   
 

Raad van State

994.111

 

Algemene Rekenkamer

127.602

 

Nationale Ombudsman

100.917

 

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

109.805

 

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

509.438

 

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

128.944

b

Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

1.456.186

c

Overige intra-comptabele schulden

345.341

 

Totaal

3.772.344

Ad a. Schulden kasbeheerders Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

De schuld van de Raad van State bestaat grotendeels uit de afdracht loonheffing december 2012 (€ 702.509) en van rekening-courant houders ontvangen voorschotten griffierecht die maandelijks per incasso worden verrekend (€ 224.313). De schuld van de Nationale Ombudsman betreft subsidies aan Caribisch Nederland (€ 62.904) en Jordanië (€ 29.734). De schuld van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba bestaat onder andere uit nog af te dragen naturalisatiegelden (€ 77.800) en (€ 14.768) voor paspoortgelden. De schuld van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao bestaat voornamelijk uit een schuld betreffende BZK/OKG ( € 465.489). De schuld van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten bestaat uit af te dragen paspoortleges (€ 97.003) en Borgsom huur gebouw (€ 31.941).

Ad b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

Het betreft de in de maand december 2012 ingehouden loonheffing en sociale premies die in de maand januari 2013 aan de betreffende instanties zijn doorbetaald.

Ad c. Overige intra-comptabele schulden

Het saldo heeft voor ruim 0,3 mln betrekking op een reservering voor de Klokkenluidersregeling. Het bedrag is abusievelijk gestald om dit begrotingshoofdstuk en zal in 2013 naar Hoofdstuk 7, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden overgeboekt.

Ad 8. Extra-comptabele vorderingen

Ad 8a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x € 1,–)

a

Vorderingen kasbeheerders Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten:

   
 

Algemene Rekenkamer

92.937

 

Nationale ombudsman

161.261

 

Totaal

254.198

Ad a. Vorderingen kasbeheerders Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

Het saldo van de Algemene Rekenkamer betreft voornamelijk vorderingen op de Rekenkamer Aruba (€ 22.998), een vordering op National Audit Office (UK) (€ 30.626) en een vordering op Office of C&AG of India (€ 16.619). Alle afwikkelingen van de vorderingen vinden plaats in 2013. De vorderingen van de Nationale Ombudsman betreffen voornamelijk € 74.872 aan detacheringen en € 77.528 voor de Unie van Waterschappen.

Ad 10. Extra-comptabele voorschotten

Ad 10a. Tegenrekening extra-comptabele voorschotten

De saldi van de per 31 december 2012 openstaande voorschotten en van de in 2012 afgerekende voorschotten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Stand openstaande voorschotten per 31 december 2012:

(Bedragen x € 1,–)

a Voorschotten van de kasbeheerders

   

Raad van State

3.094.311

Algemene Rekenkamer

731.397

Nationale Ombudsman

1.103.670

Kanselarij der Nederlandse Orden

5.945

b Overige extra-comptabele voorschotten

9.800

Totaal

4.945.123

Overzicht afgerekende voorschotten in 2012:

Bedragen x € 1,–)

Algemene Rekenkamer

71.276

     

Nationale Ombudsman

50

Overig

27.500

Totaal

98.826

Toelichting stand openstaande voorschotten:

De openstaande voorschotten bij de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman betreffen de aan Loyalis verstrekte voorschotten vanaf 2008. Deze worden per onderdeel afgerekend na een goedkeurende accountantsverklaring.

Ad 12. Openstaande verplichtingen

Ad 12a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

Het bedrag aan openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

Verplichtingen 1 januari 2012

   

5.622.534

 

Aangegane verplichtingen in 2012

   

116.226.667

+

     

121.849.201

 
           

Tot betaling gekomen in 2012

117.159.334

     

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

412.795

     
     

117.572.129

–/–

Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 2012

   

4.277.072

 

.

Naar boven