33 555 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de invoering van de Wet basisregistratie personen andere wetten aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Artikel 1.1

In artikel 8:38, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 1.2

In artikel 33, derde lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 1.3

In artikel 22, tweede lid, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 1.4

Het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

1. Aan artikel 19i van Boek 1 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. In het geval, bedoeld in het eerste lid, verstrekt de ambtenaar van de burgerlijke stand aan het Centraal Bureau voor de Statistiek zo spoedig mogelijk de gegevens betreffende dat kind, die zijn vermeld in het daartoe door hem te gebruiken formulier dat door Onze Minister van Veiligheid en Justitie is vastgesteld.

B

In artikel 29a, tweede lid, van Boek 1 wordt «gemeentelijke basisadministratie» vervangen door: basisregistratie personen.

C

Artikel 44 van Boek 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onder a, komt te luiden:

 • a. de geboorteakte van ieder der aanstaande echtgenoten en van elk van hen een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de basisregistratie personen, tenzij zij niet als ingezetenen zijn ingeschreven in de basisregistratie personen:

2. In het derde lid wordt «basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

D

In artikel 19a, eerste lid, onder b, onderdeel 2°, van Boek 2 wordt de zinsnede «het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ingeschreven adres, dan wel in die administratie staat ten minste een jaar geen adres van de bestuurder vermeld» vervangen door: het in de basisregistratie personen vermelde adres, of betrokkene is niet ingeschreven in de basisregistratie personen.

E

In artikel 658a, vijfde lid, van Boek 7 vervalt tweemaal de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

Artikel 1.5

In artikel 28, derde lid, van de Penitentiaire beginselenwet wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 1.6

Indien het bij koninklijke boodschap van 13 juli 2010 ingediende voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand) (32 444), tot wet is of wordt verheven en artikel I, onder Aa, van die wet in werking is getreden of treedt, wordt in artikel 18, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 1.7

Indien het bij koninklijke boodschap van 13 juli 2010 ingediende voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand) (32 444), tot wet is verheven, en artikel III van die wet eerder in werking is getreden dan het bij koninklijke boodschap van 29 maart 2012 ingediende voorstel van wet houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) (33 219) tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt de laatstbedoelde wet als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2.8, tweede lid, onderdeel c, komen de woorden «akte van bekendheid of» te vervallen.

B

Artikel 2.9 komt te luiden:

Artikel 2.9

 • 1. Aan een geschrift als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, onder c, d of e, dan wel artikel 2.8, derde lid, worden geen gegevens ontleend over het huwelijk dat is gesloten tussen echtgenoten van wie er ten minste één vreemdeling is, dan nadat de echtgenoten een verklaring hebben afgelegd dat hun huwelijk niet is aangegaan met het oogmerk om verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen.

 • 2. De verklaring is niet vereist indien:

  • a. sedert de voltrekking van het huwelijk ten minste tien jaren zijn verstreken of het huwelijk inmiddels is geëindigd,

  • b. de gegevens ambtshalve worden opgenomen, of

  • c. de vreemdeling rechtmatig in Nederland verblijft als bedoeld in artikel 8, onder b, d of e, van de Vreemdelingenwet 2000.

 • 3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een geregistreerd partnerschap.

C

Artikel 2.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

Artikel 1.8

Indien het bij koninklijke boodschap van 13 juli 2010 ingediende voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand) (32 444), tot wet is of wordt verheven en artikel III van die wet later in werking treedt dan het bij koninklijke boodschap van 29 maart 2012 ingediende voorstel van wet houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) (33 219) tot wet is verheven en in werking is getreden, komt artikel III van de eerstbedoelde wet te luiden:

ARTIKEL III

De Wet basisregistratie personen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2.8, tweede lid, onderdeel c, komen de woorden «akte van bekendheid of» te vervallen.

B

Artikel 2.9 komt te luiden:

Artikel 2.9
 • 1. Aan een geschrift als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, onder c, d of e, dan wel artikel 2.8, derde lid, worden geen gegevens ontleend over het huwelijk dat is gesloten tussen echtgenoten van wie er ten minste één vreemdeling is, dan nadat de echtgenoten een verklaring hebben afgelegd dat hun huwelijk niet is aangegaan met het oogmerk om verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen.

 • 2. De verklaring is niet vereist indien:

  • a. sedert de voltrekking van het huwelijk ten minste tien jaren zijn verstreken of het huwelijk inmiddels is geëindigd,

  • b. de gegevens ambtshalve worden opgenomen, of

  • c. de vreemdeling rechtmatig in Nederland verblijft als bedoeld in artikel 8, onder b, d of e, van de Vreemdelingenwet 2000.

 • 3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een geregistreerd partnerschap.

C

Artikel 2.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

Artikel 1.9

In artikel 475g, vijfde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 1.10

In artikel 435, onder 4°, van het Wetboek van Strafrecht wordt «basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 1.11

Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 27a, eerste lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

B

In artikel 257d, tweede en derde lid, wordt «basisadministratie persoonsgegevens» telkens vervangen door: basisregistratie personen.

C

In artikel 257f, eerste lid, wordt «basisadministratie persoonsgegevens» telkens vervangen door: basisregistratie personen.

D

In artikel 578b, eerste lid, wordt in de tweede volzin «basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door «basisregistratie personen» en wordt de zinsnede «Indien degene aan wie de geldboete is opgelegd niet staat ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: Indien degene aan wie de geldboete is opgelegd niet als ingezetene staat ingeschreven in de basisregistratie personen.

E

Artikel 588 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder b, wordt «basisadministratie persoonsgegevens» telkens vervangen door: basisregistratie personen.

2. In het derde lid, onder c, wordt «basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

F

In artikel 590, tweede lid, wordt «basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 1.12

In artikel 2, tweede lid, onder d, van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt «Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: Wet basisregistratie personen.

Artikel 1.13

In de Wet op de rechtsbijstand wordt artikel 25 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal- fiscaalnummer,».

2. In het tweede lid vervalt de zinsnede «noch een sociaal-fiscaalnummer».

3. In het vijfde lid wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

4. In het zesde lid vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

Artikel 1.14

Artikel 30, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens komt te luiden:

1. De aanvraag om afgifte van de verklaring omtrent het gedrag van een natuurlijk persoon wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de aanvrager op het tijdstip van de aanvraag met een adres als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen. In alle andere gevallen wordt de aanvraag ingediend bij Onze Minister.

Artikel 1.15

Artikel 3, tweede lid, onder f, van de Wet controle op rechtspersonen komt te luiden:

 • f. de basisregistratie personen.

HOOFDSTUK 2. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Artikel 2.1

In het eerste lid, onder a, derde, vijfde, achtste en elfde lid van artikel 2a van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 2.2

De Gemeentewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

Zij die als ingezetene met een adres in een gemeente zijn ingeschreven in de basisregistratie personen, worden voor de toepassing van deze wet, behoudens bewijs van het tegendeel, geacht werkelijke woonplaats te hebben in die gemeente.

B

Artikel 154e wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tweede volzin wordt de zinsnede «Indien de beschikking onbestelbaar blijkt te zijn, wordt deze gezonden naar het in de basisregistratie laatst vermelde adres,» vervangen door: Indien de beschikking onbestelbaar blijkt te zijn, wordt deze gezonden naar het adres waarop betrokkene in de basisregistratie personen is ingeschreven,.

2. In de derde volzin wordt «basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

C

In artikel 224 wordt de zinsnede «door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven» vervangen door: door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

D

In Bijlage I., bedoeld in artikel 124b, eerste lid, van de Gemeentewet, wordt onder A, onderdeel 4, «Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: Wet basisregistratie personen.

Artikel 2.3

De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel B 4, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Zij die als ingezetene met een adres in een gemeente zijn ingeschreven in de basisregistratie personen, worden voor de toepassing van deze wet, behoudens bewijs van het tegendeel, geacht werkelijke woonplaats te hebben in die gemeente.

B

Artikel B 5, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Onze Minister van Justitie draagt zorg, dat van elke onherroepelijke rechterlijke uitspraak als bedoeld in het eerste lid zo spoedig mogelijk mededeling wordt gedaan aan de burgemeester van de gemeente die het betreft. Indien de betrokkene als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen is dit de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene volgens de basisregistratie zijn adres heeft. In andere gevallen is dit de burgemeester van ’s-Gravenhage. In de mededeling worden naam, voorletters of voornamen, adres en geboortedatum van de betrokkene alsmede de duur van de uitsluiting vermeld.

C

In artikel D 1 vervalt de zinsnede «in de gemeentelijke administratie».

D

In artikel D 6 vervalt de zinsnede «en brengen zo nodig de gemeentelijke administratie hiermee in overeenstemming».

E

Artikel V 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Tenzij de benoemde op het tijdstip van benoeming reeds lid van het vertegenwoordigend orgaan was, legt hij tevens een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de basisregistratie personen over, waaruit zijn woonplaats, datum en plaats van de geboorte, alsmede, indien het betreft een benoeming tot lid van de Tweede of Eerste Kamer of provinciale staten, zijn Nederlanderschap blijken.

2. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Indien een tot lid van de gemeenteraad benoemde persoon geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, legt hij een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de basisregistratie personen over, waaruit blijkt of hij voldoet aan de vereisten, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Gemeentewet.

F

In artikel Y 32, eerste lid, vervalt de zinsnede «in de gemeentelijke administratie».

G

In artikel Y 33, tweede lid, vervalt de zinsnede «in de gemeentelijke administratie».

H

In artikel Ya 19 wordt «basisregistratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 2.4

Indien het bij koninklijke boodschap van 22 mei 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (33 268) tot wet is verheven en artikel I, onderdelen Ca en J, van die wet eerder in werking is getreden dan deze wet, wordt artikel 2.3 van deze wet als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel B komt te luiden:

B

Artikel B5, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Onze Minister van Justitie draagt zorg, dat van elke onherroepelijke rechterlijke uitspraak als bedoeld in het eerste lid zo spoedig mogelijk mededeling wordt gedaan. Indien de betrokkene als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen wordt mededeling gedaan aan de burgemeester van de gemeente waar betrokkene volgens de basisregistratie zijn adres heeft. In andere gevallen wordt mededeling gedaan aan de burgemeester van de gemeente ’s-Gravenhage en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de mededeling worden naam, voorletters of voornamen, adres en geboortedatum van de betrokkene alsmede de duur van de uitsluiting vermeld.

B

Onderdeel D komt te luiden:

D

Artikel D 6 komt te luiden:

Artikel D 6

Op het verzoek om herziening wordt uiterlijk de zevende dag na ontvangst beslist. Zo nodig worden de registers bedoeld in de artikelen D 3, eerste lid, en D 3a, hiermee in overeenstemming gebracht.

Artikel 2.5

Indien het bij koninklijke boodschap van 22 mei 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (33 268) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdelen Ca en J, van die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt artikel I van die wet als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel Ca komt te luiden:

Ca

Artikel B 5, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Onze Minister van Justitie draagt zorg, dat van elke onherroepelijke rechterlijke uitspraak als bedoeld in het eerste lid zo spoedig mogelijk mededeling wordt gedaan. Indien de betrokkene als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen wordt mededeling gedaan aan de burgemeester van de gemeente waar betrokkene volgens de basisregistratie zijn adres heeft. In andere gevallen wordt mededeling gedaan aan de burgemeester van de gemeente ’s-Gravenhage en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de mededeling worden naam, voorletters of voornamen, adres en geboortedatum van de betrokkene alsmede de duur van de uitsluiting vermeld.

B

Onderdeel J komt te luiden:

J

De artikelen D 6 tot en met D 8 komen te luiden:

Artikel D 6

Op het verzoek om herziening wordt uiterlijk de zevende dag na ontvangst beslist. Zo nodig worden de registers bedoeld in de artikelen D 3, eerste lid, en D 3a, hiermee in overeenstemming gebracht.

Artikel D 7

De beslissing wordt onverwijld aan de verzoeker bekendgemaakt.

Artikel D 8

Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage, dan wel Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verwijderen een persoon uit het register, bedoeld in artikel D 3, eerste lid, respectievelijk artikel D 3a, indien aan hen omstandigheden bekend worden op grond waarvan de desbetreffende persoon niet als kiezer behoort te zijn geregistreerd. De verwijdering wordt onverwijld aan deze persoon bekend gemaakt.

Artikel 2.6

Artikel 3 van de Provinciewet komt te luiden:

Artikel 3

Zij die als ingezetene met een adres in een gemeente zijn ingeschreven in de basisregistratie personen, worden voor de toepassing van deze wet, behoudens bewijs van het tegendeel, geacht werkelijke woonplaats te hebben in de provincie waarin die gemeente is gelegen.

Artikel 2.7

De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel e, vervalt, onder verlettering van de onderdelen f, g en h tot e, f en g.

B

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders, onderscheidenlijk Onze Minister, kent onmiddellijk na de inschrijving van een persoon als ingezetene, onderscheidenlijk niet-ingezetene, in de basisregistratie personen, aan de ingeschrevene een burgerservicenummer toe, tenzij aan hem reeds een burgerservicenummer is toegekend.

 • 2. Het burgerservicenummer wordt toegekend uit de nummers die op grond van artikel 7 ter beschikking zijn gesteld. Indien aan de ingeschrevene reeds een sociaal-fiscaalnummer is toegekend, kan, in afwijking van de eerste volzin, dit nummer aan hem als burgerservicenummer worden toegekend.

 • 3. Een burgerservicenummer wordt foutloos en slechts éénmaal toegekend.

 • 4. In verband met de uitvoering van dit artikel maakt het bestuursorgaan dat het burgerservicenummer toekent, gebruik van de voorzieningen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, d en e.

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de uitvoering van dit artikel, waaronder regels betreffende de verplichtingen van overheidsorganen om gegevens te verstrekken die voor de uitvoering noodzakelijk zijn. De maatregel bepaalt in ieder geval welke gegevens in verband met de uitvoering van dit artikel worden verstrekt aan het bestuursorgaan dat het burgerservicenummer toekent.

C

Artikel 22 vervalt.

Artikel 2.8

De Wet algemene regels herindeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 71 komt te luiden:

Artikel 71

 • 1. Met betrekking tot personen met een adres in overgaand gebied, wordt door burgemeester en wethouders van de gemeente waaraan het gebied wordt toegevoegd, het adres gewijzigd in de basisregistratie personen.

 • 2. Als datum van wijziging van de gemeentenaam geldt de datum van herindeling.

B

Artikel 71a komt te luiden:

Artikel 71a

Het persoonsregister, waarvoor burgemeester en wethouders van een gemeente die wordt opgeheven zorg dragen ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen, wordt door burgemeester en wethouders van deze gemeente overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waaraan het gebied van de op te heffen gemeente wordt toegevoegd, dan wel, indien dat gebied aan meer dan één gemeente wordt toegevoegd, naar de in de betrokken herindelingsregeling aan te wijzen gemeente.

Artikel 2.9

De Wet bevordering eigenwoningbezit wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7. Inschrijving basisregistratie personen

 • 1. Behoudens in gevallen als bedoeld in artikel 13 wordt een eigenwoningbijdrage slechts toegekend als degenen die tot het huishouden van de eigenaar-bewoner behoren, op de peildatum als ingezetene in de basisregistratie personen zijn ingeschreven met als adres het adres van de woning in verband met welke de eigenwoningbijdrage is aangevraagd.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kan een eigenwoningbijdrage worden toegekend als de betrokkene met een ander adres in de basisregistratie personen is ingeschreven en dit niet aan hem kan worden toegerekend.

 • 3. Behoudens in gevallen als bedoeld in artikel 13, eerste lid, wordt een eigenwoningbijdrage slechts toegekend als de eigenaar-bewoner op de peildatum woont in de woning in verband met welke de eigenwoningbijdrage is aangevraagd.

B

Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13. Latere inschrijving basisregistratie personen/bewoning

 • 1. Op een primaire toekenning is artikel 7 niet van toepassing, voor zover de betrokkene de woning waarvoor de bijdrage is aangevraagd nog niet bewoont of hij nog niet met het adres van die woning in de basisregistratie personen is ingeschreven:

  • a. omdat een nieuwbouwwoning nog niet bewoonbaar is;

  • b. omdat een bestaande woning nog door de vorige bewoner wordt bewoond, of

  • c. omdat in een bestaande woning achterstallig onderhoud wordt verricht.

 • 2. In een geval als bedoeld in het eerste lid kan de eigenwoningbijdrage worden ingetrokken als de bewoning of de inschrijving niet heeft plaatsgevonden bij een situatie als bedoeld in onderdeel a van dat artikellid binnen negen maanden na de gereedgemelde woning of bij een situatie als bedoeld in de onderdelen b en c van dat artikellid binnen negen maanden na de peildatum. De intrekking vindt plaats met ingang van de eerste dag van de kalendermaand die volgt na de afloop van die termijn van negen maanden.

Artikel 2.10

De Wet op de huurtoeslag wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1a, derde lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

B

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9

 • 1. Een huurtoeslag wordt slechts toegekend:

  • a. als de huurder, diens partner alsmede degenen die medebewoner van de woning zijn, als ingezetene op het adres van die woning zijn ingeschreven in de basisregistratie personen;

  • b. als geen andere personen met dat adres in de basisregistratie personen zijn ingeschreven, behoudens eventueel een onderhuurder en personen die behoren tot diens huishouden.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kan een huurtoeslag worden toegekend, als de onjuiste inschrijving in de basisregistratie personen niet aan de huurder kan worden toegerekend.

Artikel 2.11

Artikel 14, derde lid, van de Wet op de parlementaire enquête 2008 komt te luiden:

 • 3. Voor de toepassing van het eerste lid worden zij die als ingezetene zijn ingeschreven in de basisregistratie personen of in de basisadministratie persoonsgegevens van een van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba, geacht ingezetene van Nederland te zijn.

Artikel 2.12

De Waterschapswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 11, tweede lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie» vervangen door: basisregistratie personen.

B

In artikel 17, derde lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

C

In artikel 30 wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

D

In artikel 116, onder a, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 2.13

In de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen vervalt in artikel 80, eerste lid, tweede lid, aanhef en onderdeel b, en derde lid, de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

Artikel 2.14

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel m vervalt.

2. Onderdeel n wordt geletterd m.

B

In artikel 12, derde lid, vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

C

In artikel 30, tweede lid, onderdeel c, vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

HOOFDSTUK 3. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Artikel 3.1

De Leerplichtwet 1969 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3a, eerste lid, wordt de zinsnede «kunnen burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jongere als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven» vervangen door: kunnen burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jongere als ingezetene met een adres in die gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven.

B

In artikel 3b, eerste lid, wordt «kunnen burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jongere als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven» vervangen door: kunnen burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jongere als ingezetene met een adres in die gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven.

C

In artikel 6, eerste lid, wordt «burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jongere als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven» vervangen door: burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jongere als ingezetene met een adres in die gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven.

D

In artikel 7 wordt «burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jongere als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven» vervangen door: burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jongere als ingezetene met een adres in die gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven.

E

In artikel 19 wordt «basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 3.2

De Wet educatie en beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1.1 vervalt onderdeel bb.

B

De aanhef van artikel 2.2.2, achtste lid, komt te luiden:

 • 8. Deelnemers die niet als ingezetene zijn ingeschreven in de basisregistratie personen tellen alleen mee, indien:.

C

In artikel 2.2a.2, vijfde lid, wordt «basisadministratie persoonsgegevens, bedoeld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens,» vervangen door: basisregistratie personen.

D

Artikel 2.2.4a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt «of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer».

2. In het eerste en tweede lid vervalt telkens «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

E

In artikel 2.3.6a, vijfde lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

F

In artikel 2.5.5a, zevende lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 3.3

De Wet op de expertisecentra wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt de begripsomschrijving van sociaal-fiscaalnummer.

B

In artikel 164a, achtste lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

C

Artikel 169a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt «of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer».

2. In het eerste en tweede lid vervalt telkens «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

3. In het derde lid vervalt «of, voor zover deze ontbreken, sociaal-fiscale nummers» en vervalt: of sociaal-fiscale nummers.

D

Artikel 170a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt «of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer».

2. In het eerste en tweede lid vervalt telkens «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

3. In het derde lid vervalt «of, voor zover deze ontbreken, sociaal-fiscale nummers» en vervalt: of sociaal-fiscale nummers.

Artikel 3.4

De Wet op het onderwijstoezicht wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 24c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel g, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

2. Het eerste lid, onderdeel g, onder 3°, komt te luiden:

 • 3°. de gegevens over het verblijf in Nederland en het vorige verblijf buiten Nederland en over het vertrek uit Nederland en het vorige verblijf buiten Nederland;

3. In het eerste lid, onderdeel h, wordt «gemeentelijke basisadministratie» vervangen door: basisregistratie personen.

4. In het tweede lid wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

B

In artikel 24o, eerste lid, onder a, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

C

In artikel 24p, derde lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 3.5

De Wet op het primair onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt de begripsomschrijving van sociaal-fiscaalnummer.

B

In artikel 178a, zevende lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

C

Artikel 183a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt «of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer».

2. In het eerste en tweede lid vervalt telkens «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

3. In het derde lid vervalt «of, voor zover deze ontbreken, sociaal-fiscale nummers» en vervalt: of sociaal-fiscale nummers.

D

Artikel 184a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt «of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer».

2. In het eerste en tweede lid vervalt telkens «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

3. In het derde lid vervalt «of, voor zover deze ontbreken, sociaal-fiscale nummers» en vervalt: of sociaal-fiscale nummers.

Artikel 3.6

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt de begripsomschrijving van sociaal-fiscaalnummer.

B

Artikel 96n wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt «, of bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer».

2. In het tweede en derde lid vervalt telkens «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

C

In artikel 103b, achtste lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 3.7

De Wet studiefinanciering 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.5, eerste lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» telkens vervangen door: basisregistratie personen.

B

In artikel 3.9, derde lid, vierde volzin, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door «basisregistratie personen» en wordt «die basisadministratie» vervangen door: de basisregistratie personen.

C

In artikel 9.2, derde lid, wordt «Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: Wet basisregistratie personen.

D

Artikel 9.9, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. De herziening vindt plaats met ingang van de datum van de laatste adreswijziging van de studerende in de basisregistratie personen. Indien de ouders van de studerende of een van hen, na de laatste adreswijziging, bedoeld in de vorige volzin, is ingeschreven op hetzelfde woonadres als de studerende, dan vindt de herziening plaats met ingang van deze adreswijziging.

E

Artikel 9.9a, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. De herziening vindt plaats met ingang van de dag na de laatste dag van de periode waarop de herziening, bedoeld in artikel 9.9, eerste lid, ziet of, indien dit een latere datum betreft, de dag van de laatste adreswijziging van de studerende in de basisregistratie personen. Indien de ouders van de studerende of een van hen na de laatste dag van de periode waarop de herziening, bedoeld in artikel 9.9, eerste lid, ziet of na de laatste adreswijziging, bedoeld in de vorige volzin, is ingeschreven op hetzelfde woonadres als de studerende, dan vindt de herziening plaats met ingang van deze adreswijziging.

Artikel 3.8

De Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1, tweede lid, onder b, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

B

In artikel 1.5, eerste lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

HOOFDSTUK 4. MINISTERIE VAN FINANCIËN

Artikel 4.1

De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder e, wordt de zinsnede «op hetzelfde woonadres als de belanghebbende staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: als ingezetene op hetzelfde woonadres is ingeschreven in de basisregistratie personen als de belanghebbende.

2. Het eerste lid, onderdeel g, vervalt.

B

In artikel 3, eerste lid, onder b, en onder c, en in het tweede lid, wordt de zinsnede «op hetzelfde woonadres als de belangebbende staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» telkens vervangen door: als ingezetene op hetzelfde woonadres is ingeschreven in de basisregistratie personen als de belanghebbende.

C

In artikel 4, eerste en tweede lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» telkens vervangen door: basisregistratie personen.

D

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

2. In het eerste lid wordt de zinsnede «wordt met de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gelijkgesteld een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland» vervangen door: wordt met de basisregistratie personen gelijkgesteld een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland.

3. In het tweede lid wordt de zinsnede «wordt op zijn woonadres te zijn ingeschreven in een naar aard en strekking met de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens overeenkomende administratie buiten Nederland» vervangen door: wordt op zijn woonadres te zijn ingeschreven in een naar aard en strekking met de basisregistratie personen overeenkomende registratie buiten Nederland.

4. In het derde lid wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

E

Artikel 13 vervalt.

F

Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

2. In het vijfde lid vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer». Voorts vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer».

G

In artikel 39, eerste lid, vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

Artikel 4.2

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, derde lid, onderdeel k, vervalt.

B

Artikel 5a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder b, wordt de zinsnede «en met wie hij staat ingeschreven op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland» vervangen door: en met wie hij staat ingeschreven op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland.

2. In het tweede lid wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland» vervangen door: basisregistratie personen of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland.

3. In het vierde lid, onder b, wordt de zinsnede «hij niet meer op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland staat ingeschreven als de belastingplichtige» vervangen door: hij niet meer op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland staat ingeschreven als de belastingplichtige.

4. In het zesde lid wordt de zinsnede «geacht wordt op zijn woonadres te zijn ingeschreven in een naar aard en strekking met de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland» vervangen door: geacht wordt op zijn woonadres te zijn ingeschreven in een naar aard en strekking met de basisregistratie personen of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland.

C

Artikel 47b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid alsmede de aanduiding «2.» voor het tweede lid vervallen.

2. De zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer» vervalt.

D

In artikel 49a, eerste lid, vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

E

In artikel 53, derde lid, vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

F

In artikel 67ca, eerste lid, onderdeel a, wordt «47b, tweede lid, 49» vervangen door: 47b, 49.

Artikel 4.3

Artikel 1a van de Successiewet 1956 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder b, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland;» vervangen door: basisregistratie personen of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland;.

2. In het derde lid wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland» vervangen door: basisregistratie personen of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland.

Artikel 4.4

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.2, eerste lid, aanhef, en tweede lid, wordt «basisadministratie persoonsgegevens» telkens vervangen door: basisregistratie personen.

B

Artikel 1.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Gelijkstelling met basisregistratie personen.

2. In het eerste lid wordt «basisadministratie persoonsgegevens gelijkgesteld een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland» vervangen door: basisregistratie personen gelijkgesteld een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland.

3. In het tweede lid wordt «met de basisadministratie persoonsgegevens overeenkomende administratie buiten Nederland» vervangen door: met de basisregistratie personen overeenkomende registratie buiten Nederland.

C

In artikel 3.97, tweede lid, onder b, artikel 3 112, zesde lid, artikel 3 114, tweede lid, artikel 8.9, tweede lid, artikel 8.14a, eerste lid, en artikel 8.15, eerste lid, onder b, wordt «basisadministratie persoonsgegevens» telkens vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 4.5

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 26b, onderdeel a, vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer».

B

In artikel 29, derde lid, vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

C

In artikel 35d, eerste lid, onderdeel c, en artikel 35e, onderdeel b, vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer».

Artikel 4.6

In de Wet op belastingen van rechtsverkeer wordt in artikel 54, derde lid, de zinsnede «47b, tweede lid, en 52a» vervangen door: 47b en 52a.

Artikel 4.7

In de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen vervalt in artikel 4l, onderdeel a, de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, sociaal-fiscaalnummer».

HOOFDSTUK 5. MINISTERIE VAN DEFENSIE

Artikel 5.1

De Kaderwet dienstplicht wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: de basisregistratie personen.

2. In het tweede lid, onder a en b, wordt «een basisadministratie persoonsgegevens» telkens vervangen door: de basisregistratie personen.

B

In artikel 4, eerste lid, wordt de zinsnede «de gemeente, waar de in artikel 3 bedoelde personen op het tijdstip van de inschrijving, als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens van die gemeente zijn ingeschreven of hadden behoren te zijn ingeschreven» vervangen door: de gemeente, waar de in artikel 3 bedoelde personen op het tijdstip van de inschrijving, als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen zijn ingeschreven of hadden behoren te zijn ingeschreven.

HOOFDSTUK 6. MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Artikel 6.1

Artikel 36 van de Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds vervalt.

Artikel 6.2

De Wegenverkeerswet 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 50, eerste lid, wordt «basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

B

Artikel 107, derde lid, komt te luiden:

 • 3. Indien de aanvrager als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen, wordt het in de basisregistratie opgenomen burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, op de bij ministeriële regeling vastgestelde wijze op het rijbewijs vermeld. Indien de aanvrager niet als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen, wordt op het rijbewijs een bij ministeriële regeling vastgestelde aanduiding vermeld.

C

In artikel 116, eerste lid, wordt «basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

D

In artikel 117 wordt «basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 6.3

De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, tweede lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften wordt «basisadministratie persoonsgegevens» telkens vervangen door: basisregistratie personen.

B

In artikel 28, eerste lid, wordt «basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

HOOFDSTUK 7. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Artikel 7.1

In de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek vervalt in artikel 34, eerste volzin, de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer» en in artikel 34, tweede volzin, de zinsnede «, onderscheidenlijk het sociaal-fiscaalnummer,».

HOOFDSTUK 8. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Artikel 8.1

In artikel 46b, eerste lid, van de Algemene nabestaandenwet wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 8.2

In artikel 19b, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 8.3

In artikel 19a, eerste lid van de Algemene Kinderbijslagwet wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 8.4

In artikel 1, onder f, van de Noodwet Arbeidsvoorziening wordt «een basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: de basisregistratie personen.

Artikel 8.5

De Pensioenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

1. Artikel 50, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Indien dit adres onjuist blijkt te zijn, doet de pensioenuitvoerder navraag bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van het laatst hem bekende adres naar waar de deelnemer, gewezen deelnemer, pensioengerechtigde of gewezen partner volgens de basisregistratie personen zijn adres heeft.

B

In het opschrift van artikel 93 en in artikel 93 wordt «gemeentelijke basisadministratie» telkens vervangen door: basisregistratie personen.

C

Artikel 94 komt te luiden:

Artikel 94. Burgerservicenummer

 • 1. Het burgerservicenummer kan door de pensioenuitvoerder bij het verwerken van persoonsgegevens worden gebruikt.

 • 2. De pensioenuitvoerder gebruikt dit burgerservicenummer uitsluitend:

  • a. in het verkeer met de persoon op wie het nummer betrekking heeft; of

  • b. in contacten met personen en instanties voor zover deze zelf bevoegd zijn gebruik te maken van het burgerservicenummer bij het verwerken van persoonsgegevens.

Artikel 8.6

In artikel 15b, eerste lid, van de Toeslagenwet wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 8.7

De Wet arbeid en zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5:1, tweede lid, onder d, wordt «blijkens verklaringen uit de gemeentelijke basisadministratie» vervangen door: blijkens de basisregistratie personen.

B

In artikel 6:1, tweede lid, wordt «blijkens verklaringen uit de gemeentelijke basisadministratie» vervangen door: blijkens de basisregistratie personen.

Artikel 8.8

De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel sa, vervalt.

B

In artikel 52, tweede lid, vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

C

1. Artikel 61, tweede lid, onder b, komt te luiden:

 • b. de premie voor de volksverzekeringen niet of niet geheel kan worden ingevorderd omdat is nagelaten te voldoen aan de krachtens de artikelen 2:38, 2:39 en 2:43 van de Wet basisregistratie personen geldende verplichtingen; of

2. Artikel 61, tweede lid, onder c, komt te luiden:

 • c. de premieplichtige de bekendmaking van de beslissing op grond van het eerste lid bemoeilijkt of onmogelijk maakt omdat is nagelaten te voldoen aan de krachtens de artikelen 2:38, 2:39 en 2:43 Wet basisregistratie personen geldende verplichtingen.

Artikel 8.9

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 14, eerste lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

B

Artikel 17a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

2. In het derde lid wordt de zinsnede «stelt hem daarbij in de gelegenheid de in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen adresgegevens te doen aanpassen» vervangen door: geeft daarbij de gelegenheid tot adreswijziging in de basisregistratie personen binnen een door het college te stellen termijn.

C

Artikel 49 komt te luiden:

Artikel 49

 • 1. Bij de verstrekking van gegevens door het college, het Inlichtingenbureau en de in de artikelen 45 en 48 bedoelde instanties wordt, indien daartoe bevoegd, gebruik gemaakt van het burgerservicenummer.

 • 2. Derden die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevorderen, maken gebruik van het burgerservicenummer voor zover dat noodzakelijk is voor het verrichten van werkzaamheden die in het kader van een voorziening als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, worden uitgevoerd.

Artikel 8.10

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 14, eerste lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

B

Artikel 17a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

2. In het derde lid wordt de zinsnede «stelt hem daarbij in de gelegenheid de in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen adresgegevens te doen aanpassen» vervangen door: geeft daarbij de gelegenheid tot adreswijziging in de basisregistratie personen binnen een door het college te stellen termijn.

C

Artikel 49 komt te luiden:

Artikel 49

 • 1. Bij de verstrekking van gegevens door het college, het Inlichtingenbureau en de in de artikelen 45 en 48 bedoelde instanties wordt, indien daartoe bevoegd, gebruik gemaakt van het burgerservicenummer.

 • 2. Derden die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevorderen, maken gebruik van het burgerservicenummer voor zover dat noodzakelijk is voor het verrichten van werkzaamheden die in het kader van een voorziening als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, worden uitgevoerd.

Artikel 8.11

Artikel 1.1, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsomschrijving van gastouder wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

2. In de begripsomschrijving van gastouderopvang, onder d, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 8.12

In artikel 8, eerste lid, van de Wet privatisering FVP wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 8.13

De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel h, vervalt.

B

Artikel 30b, zesde lid, vervalt.

C

In artikel 30c, vijfde lid, vervalt de zinsnede «alsmede het daarbij behorende burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer,».

D

In artikel 33, zesde lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

E

In artikel 33a, tweede lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

F

Artikel 33b komt te luiden:

Artikel 33b. Verificatie burgerservicenummer

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verifieert het burgerservicenummer in relatie tot de bijbehorende persoonsidentificerende gegevens van de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 33, tweede lid, onderdeel a, bij de eerste opname in de polisadministratie en doet indien daartoe aanleiding is mededeling aan het college van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 2.34, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen.

G

Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

2. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. Artikel 33b is van overeenkomstige toepassing.

H

In artikel 54, zesde lid, vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

I

De tweede zin van artikel 62, eerste lid, vervalt.

J

In artikel 73, eerste, tweede, achtste en elfde lid, vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

Artikel 8.14

De Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 61 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Indien dit adres onjuist blijkt te zijn, raadpleegt de pensioenuitvoerder de basisregistratie personen over het adres van de deelnemer, gewezen deelnemer, pensioengerechtigde of gewezen partner.

B

Artikel 101 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «de gemeentelijke basisadministratie_persoonsgegevens» vervangen door: de basisregistratie personen.

2. In het tweede lid wordt «gemeentelijke basisadministratie» vervangen door: basisregistratie personen.

C

Artikel 102 komt te luiden:

Artikel 102. Burgerservicenummer

 • 1. Het burgerservicenummer kan door de pensioenuitvoerder bij het verwerken van persoonsgegevens worden gebruikt.

 • 2. De pensioenuitvoerder gebruikt dit burgerservicenummer uitsluitend:

  • a. in het verkeer met de persoon op wie het nummer betrekking heeft; of

  • b. in contacten met personen en instanties voor zover deze zelf bevoegd zijn gebruik te maken van het burgerservicenummer bij het verwerken van persoonsgegevens.

Artikel 8.15

De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het recht op bijstand bestaat jegens het college van de gemeente waar de belanghebbende woonplaats heeft als bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, en 11 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat bijstand aan een belanghebbende die niet is ingeschreven in de basisregistratie personen wordt verleend door het college van een bij die maatregel aan te wijzen gemeente.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «aan de verlening van bijstand aan een belanghebbende zonder adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door «aan de verlening van bijstand aan een belanghebbende die niet is ingeschreven in de basisregistratie personen» en vervalt de zinsnede: als bedoeld in artikel 1 van die wet.

3. In het derde lid wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

4. In het vijfde lid wordt de zinsnede «stelt hem daarbij in de gelegenheid de in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen adresgegevens te doen aanpassen binnen een door het college te stellen termijn» vervangen door: geeft daarbij de gelegenheid van adreswijziging in de basisregistratie personen binnen een door het college te stellen termijn.

B

In artikel 41, tweede lid, wordt de zinsnede «een persoon jonger dan 65 jaar zonder adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: een persoon jonger dan 65 jaar die niet is ingeschreven in de basisregistratie personen.

C

In artikel 53a, eerste lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

D

In artikel 64, twaalfde lid, vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

E

Artikel 68 komt te luiden:

Artikel 68. Burgerservicenummer

 • 1. Bij de verstrekking van gegevens door het college, het Inlichtingenbureau en de in de artikelen 64 en 67 bedoelde instanties wordt, indien daartoe bevoegd, gebruik gemaakt van het burgerservicenummer.

 • 2. Derden die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de arbeidsinschakeling van personen bevorderen, gebruiken het burgerservicenummer slechts voor zover dat noodzakelijk is voor het verrichten van werkzaamheden die in het kader van de voorzieningen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, en zevende lid, worden uitgevoerd.

Artikel 8.16

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt de begripsomschrijving van sociaal-fiscaalnummer.

B

In artikel 42, derde lid, vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer». Voorts vervalt de zinsnede «, onderscheidenlijk het sociaal-fiscaalnummer,».

Artikel 8.17

In de Ziektewet vervallen in artikel 76e, vijfde lid, de zinsneden «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer» en «, onderscheidenlijk het sociaal-fiscaalnummer,».

Artikel 8.18

In de Remigratiewet vervalt in artikel 8f, tweede lid, de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

HOOFDSTUK 9. MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Artikel 9.1

In artikel 1, onder d, van de Noodwet Geneeskundigen wordt «een basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: de basisregistratie personen.

Artikel 9.2

De Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7, derde lid, wordt de zinsnede «een basisadministratie van personen als bedoeld in artikel 2 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: de basisregistratie personen.

B

In artikel 17, eerste lid, wordt «de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: de Wet basisregistratie personen.

C

In artikel 17a vervallen de zinsneden «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

Artikel 9.3

In artikel 51a, tweede lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 9.4

In artikel 60, tweede lid, onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «inschrijvingsgegevens van de gemeentelijke basisadministratie» vervangen door: gegevens uit de basisregistratie personen.

Artikel 9.5

Artikel 53 van de Wet op de jeugdzorg wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt de zinsnede «algemene gegevens, bedoeld in artikel 34, eerste lid, onder a, onderdelen 1 tot en met 6 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: algemene gegevens als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, onder a, onderdelen 1 tot en met 6, van de Wet basisregistratie personen.

2. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. In afwijking van artikel 3.22, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen doet het college van burgemeester en wethouders geen mededeling aan de betrokkene of degene die namens deze daarom verzoekt, over de verstrekking van hem betreffende gegevens uit de basisregistratie personen aan de stichting, voor zover dit noodzakelijk kan worden geacht om een situatie van kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden van kindermishandeling te onderzoeken.

Artikel 9.6

In artikel 10, eerste lid, van de Wet op de orgaandonatie wordt «Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: Wet basisregistratie personen.

Artikel 9.7

De Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 35, tweede lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie» vervangen door: basisregistratie personen.

B

In artikel 52, tweede lid, wordt «basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 9.8

De Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 30, tweede lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie» vervangen door: basisregistratie personen.

B

In artikel 41, tweede lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie» vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 9.9

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel d, vervalt.

B

In artikel 9bis, eerste lid, en artikel 9b, eerste lid, vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer».

C

Artikel 52 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

2. In het tweede lid vervalt de laatste volzin.

3. In het derde en vierde lid vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

4. In het achtste lid vervalt de zinsnede «of het sociaal-fiscaalnummer».

Artikel 9.10

In de Wet maatschappelijke ondersteuning vervalt in artikel 18 de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

Artikel 9.11

De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel k, vervalt.

B

Artikel 4, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Degene die een zorgverzekering wenst te sluiten, vermeldt bij het verzoek daartoe het burgerservicenummer van de te verzekeren persoon, indien deze persoon daarover beschikt.

C

In artikel 9, tweede lid, onderdeel a, artikel 18g, eerste en tweede lid, artikel 35, eerste lid, onderdeel a, artikel 69, zesde lid, en artikel 70, dertiende lid, vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

D

Artikel 86 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

2. In het tweede lid vervalt de tweede volzin.

3. In het derde en vierde lid vervalt de zinsnede «of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer».

4. In het achtste lid vervalt de zinsnede «of het sociaal-fiscaalnummer».

E

Artikel 118a, tweede lid, vervalt.

Artikel 9.12

In artikel 2a, derde lid, vierde lid, vijfde lid, onder b, en zesde lid, en artikel 5, zevende lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» telkens vervangen door: basisregistratie personen.

Artikel 9.13

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 juni 2009 ingediende voorstel van wet houdende regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31 996), tot wet is of wordt verheven en die wet in werking is getreden of treedt, wordt in artikel 43b, tweede lid, van die wet «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door: basisregistratie personen.

HOOFDSTUK 10. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 10.1

Indien Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij inschrijving van een persoon in de basisregistratie personen ingevolge een verzoek als bedoeld in artikel 2.67 of 2.68 van de Wet basisregistratie personen, blijkt dat aan die persoon reeds een sociaal-fiscaalnummer is toegekend op grond van artikel 47b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, kent hij hem dat nummer toe als burgerservicenummer.

Artikel 10.2

Deze wet treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.

Artikel 10.3

Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet basisregistratie personen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Naar boven