33 525 Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013

C NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1

Vastgesteld 6 juni 2013

De memorie van antwoord heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van de volgende nadere opmerkingen en het stellen van de volgende nadere vragen.

Inleiding

De leden van de ChristenUnie-fractie danken de regering voor de uitgebreide beantwoording van de gestelde vragen. Toch wil zij nog nadere vragen stellen op enkele punten.

Arbeidsparticipatie en gezinsbeleid

Uit de beantwoording van de regering komt naar voren dat zij met haar gezinsbeleid wil stimuleren dat de arbeidsparticipatie van ouders verhoogd wordt om aldus kinderen gezond en veilig te doen opgroeien. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of kan worden aangegeven hoe het verminderen van de kinderbijslag bijdraagt aan de arbeidsparticipatie van ouders. Is bij de regering onderzoek bekend dat deze redenering ondersteunt? En is dit argument ook van toepassing op het grote aantal eenoudergezinnen met een laag inkomen? Hoe voorziet de regering dat arbeidsparticipatie van ouders bijdraagt aan het gezond en veilig opgroeien van het kind? Wat verwacht de regering van het effect van het stimuleren van de beoogde arbeidsparticipatie in de huidige economische recessie met meer dan 650.000 werklozen?

Bezuinigingsdoelstelling

De regering geeft een aantal argumenten voor het hervormen van de kindregelingen. Daarnaast dient de begroting op orde te komen. Is de constatering van de leden van de ChristenUnie-fractie juist dat dit wetsvoorstel primair gericht is op het realiseren van de bezuinigingsdoelstelling en niet op de verwezenlijking van het gezinsbeleid dat de regering voorstaat?

De leden van de commissie zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Sylvester

De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Dooren


X Noot
1

Samenstelling:

Holdijk (SGP), Kneppers-Heijnert (VVD), Putters (PvdA), Terpstra (CDA), Sylvester (PvdA) (voorzitter), Thissen (GL), Witteveen (PvdA), Nagel (50PLUS), Ruers (SP), Elzinga (SP), Koffeman (PvdD), Strik (GL), Flierman (CDA), Hoekstra (CDA), Scholten (D66), Backer (D66), De Lange (OSF), Sent (PvdA), Postema (PvdA), Van Dijk (PVV) (vicevoorzitter), Sörensen (PVV), Ester (CU), De Grave (VVD), Beckers (VVD), Swagerman (VVD), Kok (PVV)

Naar boven