33 484 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN

Ontvangen 3 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel A, onder 2, wordt «drie maanden» vervangen door: zes maanden.

Toelichting

Indien de voorzieningenrechter verlof verleent tot ontruiming bij het beroep op het huurbeding, dan stelt de rechter daarbij een maximale termijn vast. Die bedraagt nu maximaal één jaar. De regering vindt een maximale termijn van drie maanden redelijk. De rechter kan dus ook een kortere termijn bepalen.

Indiener is van mening dat in bepaalde situaties, bijvoorbeeld voor een huurder met kinderen, een maximale termijn van drie maanden voor het vinden van vervangende woonruimte te kort is. De rechter dient een belangenafweging te maken, en de belangen van de hypotheekhouder, de hypotheekgever, de koper en de huurder tegen elkaar af te wegen. In bepaalde situaties kan deze belangenafweging met zich brengen dat een langere ontruimingstermijn dan de voorgestelde drie maanden redelijk is. Dit amendement stelt daarom de ontruimingstermijn op maximaal zes maanden.

Van Nispen

Naar boven