33 484 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 november 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

onderdeel 2 komt te luiden:

2. De tweede zin van het eerste lid komt te luiden: Tenminste dertig dagen voor de verkoop doet hij de in artikel 515, tweede lid, bedoelde ingeschrevenen en latere beslagleggers hiervan mededeling met toezending van een exemplaar van deze voorwaarden en plaatst hij de veilingvoorwaarden tevens op de in artikel 516, eerste lid, bedoelde website of websites.

2.

Artikel II, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel 4 wordt «5» vervangen door: 4

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven