33 480 Najaarsnota 2012

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2012

Vandaag publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) de decemberraming 2012. Uw Kamer verzocht om een nadere reactie van het kabinet op deze raming. Met deze brief kom ik mede namens de Minister van Economische Zaken aan dit verzoek tegemoet. Daarbij is tevens gevraagd om een reactie op uitspraken van de heer Zijlstra over verdere ombuigingen en nivelleringen.

Volgens de raming van het CPB zal de Nederlandse economie in 2012 met 1% krimpen, gevolgd door een krimp van -1/2% in 2013. Het CPB zal in het voorjaar voor het eerst een inschatting maken van de economische ontwikkelingen in 2014. Onderstaande tabel 1 geeft de belangrijkste cijfers uit de decemberraming weer en laat het verschil met de MEV-raming zien. Deze cijfers bevestigen dat de Nederlandse economie in de jaren na het uitbreken van de kredietcrisis nog steeds in zwaar weer zit. De verslechtering van het economische beeld in binnen- en buitenland zien we ook terug in de cijfers van het CPB over het EMU-saldo en de overheidsschuld.

Tabel 1: Samenvatting belangrijkste cijfers CPB-decemberraming

Kerngegevens (procentuele mutatie)

2012

2013

Bbp

– 1

– ½

Werkloosheid1 ( beroepsbevolking)

6

Contractloon marktsector

1 ¾

2

Inflatie

EMU-saldo (niveau in % bbp)

– 3,8

– 3,3

EMU-schuld ( niveau in % bbp)

71,0

72,9

X Noot
1

Internationale definitie

De ongunstige economische vooruitzichten zijn zorgelijk, maar geen reden om af te wijken van de afgesproken begrotingssystematiek. Op dit moment is spreken over verdere ombuigingen en mogelijke verdelingseffecten daarvan niet aan de orde. Het kabinet kent een hoofdbesluitvormingsmoment in het voorjaar. Dit bevordert de rust die van het begrotingsbeleid uitgaat. Bij de voorjaarsbesluitvorming van 2013 zal het kabinet zich baseren op het Centraal Economisch Plan (CEP) 2013, dat een projectie van de economische ontwikkelingen van 2014 bevat. Ook zijn dan de nieuwe ramingen van de Europese Commissie bekend.

De minister van Financiën, J. R. V. A. Dijsselbloem

Naar boven