33 480 Najaarsnota 2012

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2012

Op maandag 10 december jl. publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) de halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. Uw Kamer verzocht om een nadere reactie van het kabinet op deze raming. Met deze brief kom ik aan dat verzoek tegemoet.

Volgens de raming van DNB zal de Nederlandse economie in 2012 met 1% krimpen, gevolgd door een krimp van 0,6% in 2013. In 2014 is er sprake van een gematigd herstel met een groei van 1% (zie tabel 1). In 2014 ligt het reële bbp naar verwachting nog altijd lager dan in 2008 toen de kredietcrisis in alle hevigheid uitbrak. Deze cijfers bevestigen dat de Nederlandse economie in de jaren na het uitbreken van de kredietcrisis nog steeds in zwaar weer zit. De verslechtering van het economische beeld zien we ook terug in de cijfers van DNB over het EMU-saldo, de overheidsschuld. en in de oploop van de werkloosheid. Volgens de raming van DNB zou het EMU-saldo in 2013 en 2014 uitkomen op 3,5%. Volgens DNB blijft het structurele herstel van de overheidsfinanciën op de goede weg.

Tabel 1: Samenvatting belangrijkste cijfers DNB-raming

Kerngegevens

2012

2013

2014

Bbp (procentuele mutatie)

– 1%

– 0,6%

1%

Werkloosheid1 (% beroepsbevolking)

5,2%

6,2%

6,7%

Inflatie

2,8%

2,7%

1,5%

EMU-saldo (%bbp)

4,1%

3,5%

3,5%

Emu-schuld (% bbp)

71,2%

72,4%

73,5%

X Noot
1

Internationale definitie

De ongunstige economische vooruitzichten zijn zorgelijk, maar geen reden om af te wijken van de afgesproken begrotingssystematiek. Gedurende het jaar verschijnen er veel ramingen, van diverse – gerespecteerde – organisaties (zie tabel 2 voor een overzicht van verschillende ramingen in de afgelopen maanden). Zoals bekend baseert het kabinet zich op de ramingen van het Centraal Planbureau. Daarbij kennen we het hoofdbesluitvormingsmoment in het voorjaar. Dit bevordert de rust die van het begrotingsbeleid uitgaat. Bij de voorjaarsbesluitvorming van 2013 zullen we ons baseren op het Centraal Economisch Plan (CEP) 2013 dat het CPB in maart publiceert. Ook zijn dan de nieuwe ramingen van de Europese Commissie bekend.

Bbp (procentuele mutaties)

2012

2013

2014

CPB MEV 2013 september

– ½%

¾%

n/a

OESO-raming november

– 0,9%

0,2%

1,5%

EC-raming november

– 0,3%

0,3%

1,4%

DNB decemberraming

– 1,0%

– 0,6%

1%

Voor het kabinet is het belangrijk dat het vertrouwen van consumenten en producenten de komende tijd weer groeit. Daarom schetst dit kabinet met duidelijke keuzes een helder perspectief. Het is van belang om juist nu koersvast te blijven. DNB stelt ook dat hierdoor het vertrouwen van consumenten snel kan verbeteren, waardoor de economische groei hoger kan uitkomen dan nu wordt geraamd.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Naar boven