33 439 Wijziging van de Wet Justitie-subsidies onder meer in verband met de inwerkingtreding van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking

A VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE1

Vastgesteld 18 december 2012

Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.

Inleiding

De leden van de GroenLinks- fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Justitie-subsidies en hebben daarover enkele vragen. De leden van de SP-fractie sluiten zich bij deze vragen aan.

Subsidie tolkendiensten

In artikel I, sub K staat dat Hoofdstuk 4A van de Wet Justitie-subsidies vervalt, hetgeen inhoudt dat de subsidie tolkencentrum wordt geschrapt. In de memorie van toelichting wordt vermeld dat per 31 december 2005 de subsidie aan het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland is beëindigd en dat per 1 januari 2006, door middel van een Europese aanbesteding, Manpower Business Solutions is gecontracteerd. Daardoor bestaat volgens de regering geen behoefte meer aan de mogelijkheid om subsidie te verlenen voor tolkencentra.2

De leden van de GroenLinks- en SP-fractie vragen waarom er destijds voor is gekozen tolkendiensten aan te besteden, in plaats van hiervoor subsidie te verstrekken. Geld(t)(en) deze reden(en) nog steeds? Tot en met wanneer loopt het contract van Manpower Business Solutions en wanneer zal een eventuele nieuwe aanbesteding plaatsvinden? Sluit de regering uit dat de tolkendiensten in de toekomst alsnog via een subsidieregeling worden gefinancierd? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom wordt de bepaling in de wet dan geschrapt? Is de uitvoering van de tolkendiensten door Manpower Business Solutions adequaat? Graag een reactie van de regering.

Vervallen subsidiegrondslag Stop-reactie

De leden van de GroenLinks- en SP-fractie constateren dat de subsidiegrondslag voor coördinatie en uitvoering van de Stop-reactie («HALT voor 12-minners») in artikel 48q komt te vervallen. In de memorie van toelichting staat simpelweg: «Er wordt geen subsidie meer verstrekt voor de zogenaamde «Stop-reactie». Aan een begripsomschrijving van deze term bestaat dan ook geen behoefte meer."3 Waarom is ervoor gekozen om geen subsidie meer te verstrekken voor zogenoemde Stop-reacties? Waarom is het opportuun om de wettelijke mogelijkheid om hiervoor subsidie te verlenen definitief te schrappen? Graag een reactie van de regering.

De leden van de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie zien de reactie van de regering – graag binnen vier weken – met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie, Broekers-Knol

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie, Van Dooren


X Noot
1

Samenstelling:

Holdijk (SGP), Broekers-Knol (VVD) (voorzitter), Kneppers-Heijnert (VVD), Kox (SP), Engels (D66), Franken (CDA), Thissen (GL), Nagel (50PLUS), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA) (vice-voorzitter), Duthler (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Quik-Schuijt (SP), Strik (GL), K.G. de Vries (PvdA), Knip (VVD), Hoekstra (CDA), Lokin-Sassen (CDA), Scholten (D66), De Boer (GL), De Lange (OSF), Ter Horst (PvdA), Beuving (PvdA), Koole (PvdA), Schrijver (PvdA), Reynaers (PVV), Popken (PVV), Frijters-Klijnen (PVV), Swagerman (VVD)

X Noot
2

Kamerstukken II 2012/13, 33 439, nr. 3, p. 5.

X Noot
3

Kamerstukken II 2012/13, 33 439, nr. 3, p. 6.

Naar boven