33 400 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2013

Op 25 april 2013 heeft uw Kamer de motie Kuiken/Elias (Kamerstuk 33 400 A, nr. 76) aangenomen, waarin u de regering verzoekt de Kamer uiterlijk 15 juni a.s. te informeren of het mogelijk is het project GOL een pilotstatus toe te kennen, waardoor het project een voorbeeld kan vormen voor publiek-private samenwerking bij infraprojecten elders in Nederland.

Over de precieze ideeën met betrekking tot de invulling van een mogelijke pilot-status is nog overleg gaande met de regio. Ik verwacht u na de zomer te kunnen informeren over de resultaten van deze besprekingen en daarmee over de invulling van uw motie.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven