33 400 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juni 2013

Tijdens het Nota overleg MIRT op 8 april jl. (Kamerstuk 33 400 A, nr. 93) heb ik aan uw Kamer de toezegging gedaan dat ik u inzicht zal geven in de besteding van rijksgeld van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds voor de aanleg van infrastructuur in het MIRT over de verschillende regio’s. Bij deze stuur ik u, mede namens de staatssecretaris, het toegezegde overzicht.

De in dit overzicht genoemde bedragen heb ik reeds aan uw Kamer verstrekt via de bijlage bij mijn brief van 13 februari aan de Kamer «Invulling bezuinigingen infrastructuurfonds» (Kamerstuk 33 400 A nr. 48).

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage

Bestedingen van rijksgeld in aanleg van infrastructuur uit Infrastructuurfonds en Deltafonds in verleden en toekomst per regio en nationaal

regio

bedragen in mld. Euro

 

Investeringen 2000 – 20121

Investeringen 2013 – 20282

Noordvleugel

8,8

21%

14,8

29%

Zuidvleugel

7,8

19%

6,4

13%

Zuidwestelijke Delta (Zeeland)

0,5

1%

1,9

4%

Brabant en Limburg

4,9

12%

3,7

7%

Oost-Nederland

3,1

8%

1,9

4%

Noord-Nederland

1,1

3%

2,0

4%

totaal aan gebieden toe te delen

26,2

64%

30,7

61%

Nationaal

15

36%

20

39%

Totaal

41,2

100%

50,7

100%

X Noot
1

bron: MIRT projectenboek 2001–2013

X Noot
2

bron: Planstudies en verkenningen: stand sectorplaten en gebiedsplaten, verzonden aan de Tweede Kamer d.d. 13 februari 2013 (Kamerstuk 33 400 A nr. 48, blg 209072, 209074, 209075 en 209077), Realisatie: stand ontwerpbegroting 2013.

Naar boven