33 293 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 15 april 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 29, tweede lid (nieuw) «drie maanden» telkens vervangen door: een redelijke termijn.

Toelichting

Dit amendement beoogt de nareistermijn van drie maanden te vervangen door «een redelijke termijn».

De aanpassing van de nareistermijn geeft de IND de mogelijkheid tot flexibiliteit bij de beoordeling van aanvragen van nareizende gezinsleden. Hoewel de meeste aanvragen binnen de huidige termijn van drie maanden vallen, is het wenselijk om hiervan in bepaalde gevallen te kunnen afwijken. Voorbeelden van zulke gevallen zijn als een gezinslid was dood gewaand of de overschrijding door anderen is veroorzaakt.

Voortman

Naar boven