33 286 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

25 juni 2013

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Vreemdelingenwet 2000 te wijzigen in verband met Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PbEU 2004, L 158, rectificatie PbEU 2004, L 229);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Vreemdelingenwet 2000 wordt gewijzigd als volgt:

A

De onderdelen s (terugkeerbesluit) en t (inreisverbod) van artikel 1 worden geletterd tot v en w.

B

In artikel 55a, eerste lid, wordt «de verplichtingen neergelegd in» vervangen door: de verplichtingen bij of krachtens.

C

In artikel 108, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 wordt «bij of krachtens artikel 54, eerste lid, onder b of e» vervangen door «bij of krachtens artikel 54, eerste lid, onder b, e of g» en vervallen de woorden «ten hoogste een hechtenis van een maand of een».

ARTIKEL II

Artikel VIII, onder 2, onderdeel B, van de Wet modern migratiebeleid komt te luiden:

B

Onderdeel G wordt gewijzigd als volgt:

1. In de aanhef wordt «onderdeel h» vervangen door: onderdeel j.

2. De aanduiding «i.» wordt vervangen door: k.

ARTIKEL IIA

Indien de Wet modern migratiebeleid eerder in werking is getreden dan artikel II van deze wet, wordt in artikel 16, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 het tweede onderdeel i («ten behoeve van het verblijf ... bedoeld in artikel 2a, eerste lid») geplaatst na onderdeel j en geletterd tot onderdeel k.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, van deze wet, dat in werking treedt op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel T, van de Wet modern migratiebeleid in werking treedt, of indien die wet reeds in werking is getreden, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Naar boven