33 280 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

31 mei 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012, vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 46;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

In afwijking van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt voor het jaar 2012 een meerjarige begrotingsreserve ten laste van het niet-beleidsartikel Apparaat Kerndepartement (artikelnummer 92) aangehouden.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota)

Begroting 2012

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

Bedragen x € 1 000

   

(1)

(2)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

33 694 015

1 197 555

 

332 405

– 49 506

               
 

Beleidsartikelen

 

33 483 180

1 196 988

 

– 70 527

– 49 506

01

Primair onderwijs

9 634 780

9 635 996

1 661

48 389

48 389

0

03

Voortgezet onderwijs

6 902 783

6 933 900

1 361

131 423

131 423

0

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3 514 780

3 468 898

0

– 32 124

– 13 031

2 000

06

Hoger beroepsonderwijs

2 455 998

2 501 470

974

– 37 060

– 23 517

239

07

Wetenschappelijk onderwijs

3 909 380

3 894 034

16

– 98 131

-21 373

0

08

Internationaal beleid

7 960

16 890

99

– 817

 

0

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

426 396

426 396

0

– 111 521

– 111 521

0

11

Studiefinanciering

3 746 891

3 746 891

755 386

– 79 501

– 79 501

– 37 981

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

129 624

129 624

13 847

– 5 062

– 5 062

– 7 454

13

Lesgelden

6 837

6 837

225 549

58

58

– 10 912

14

Cultuur

2 782 771

895 631

494

– 1 763

– 1 763

4 592

15

Media

916 532

915 954

197 500

10

10

10

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

829 971

894 029

101

9 902

6 627

0

25

Emancipatie

14 554

16 630

0

– 3 183

– 1 266

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

 

210 835

567

 

402 932

0

91

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

391 601

391 601

0

92

Apparaat Kerndepartement

143 920

143 920

567

7 562

7 562

0

93

Inspecties

60 948

60 948

0

2 979

2 979

0

94

Adviesraden

5 967

5 967

0

790

790

0

Naar boven