33 147 Evaluatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Nr. 3 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2012

Hierbij bieden wij u aan het op 11 juni 2012 door ons vastgestelde rapport Kaderwet zbo´s; reikwijdte en implementatie.1

Algemene Rekenkamer

wnd. President, Gerrit de Jong

Secretaris, M. A. van Schoten RA


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven