33 147 Evaluatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 april 2012

Op 17 januari 2012 zond ik u de eerste evaluatie van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) (Kamerstuk 33 147, nr. 1). Inmiddels zijn enige onvolkomenheden in de samenstelling van de overzichtslijst met ZBO’s aan het licht gekomen. Hiervoor bied ik u mijn excuses aan. Ik hecht eraan deze te corrigeren. Deze correcties hebben tot gevolg dat enige tellingen in het rapport zijn bijgesteld1. Dit leidt overigens niet tot een ander beeld van de evaluatie.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven