33 135 Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN VERHOEVEN TER VERVANING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 121

Ontvangen 25 juni 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Hoofdstuk 1, onderdeel L, komt te luiden:

L

Artikel 5.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. Deze wet vervalt op 1 januari 2017.

2. In het tweede lid wordt «1 januari 2014» vervangen door «1 januari 2017» en wordt «na 31 december 2013» vervangen door: na 31 december 2016.

3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «na 31 december 2013» vervangen door: na 31 december 2016.

b. In de onderdelen a, b, c en d wordt «1 januari 2014» vervangen door: 1 januari 2017.

c. In onderdeel a wordt na «gebiedsontwikkelingsplan» ingevoegd: dan wel bestemmingsplan.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de crisis- en herstelwet niet voor onbepaalde tijd wordt verlengd maar voor 3 jaar. Omdat vanaf 1 januari 2017 de omgevingswet zal gaan gelden is een langere werkingsduur niet noodzakelijk. Integrale afweging van de tijdelijke instrumenten uit de crisis- en herstelwet hoort thuis bij de behandeling van de nieuwe omgevingswet.

Wiegman-Van Meppelen Scheppink Verhoeven


X Noot
1

Vervangen i.v.m. wijziging in de ondertekening.

Naar boven