33 116 Wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in een brede en duurzame grondslag voor innovatie experimenten (Innovatieve experimenteerruimte onderwijs)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 maart 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift wordt «innovatie experimenten» vervangen door: innovatieve experimenten.

B

In artikel I worden in artikel 176k de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het tweede lid wordt aan het slot van onderdeel a de puntkomma vervangen door een komma.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «van welke artikelen van de in het eerste lid genoemde afdelingen» vervangen door: van welke in het eerste lid bedoelde voorschriften.

3. In het vijfde lid vervalt de komma voor «voordat».

4. In het zevende lid wordt in de derde volzin «Bij algemene maatregel» vervangen door: Bij de algemene maatregel.

5. In het achtste lid wordt «De voordracht van» vervangen door «De voordracht voor» en wordt «overlegd» vervangen door: overgelegd.

C

In artikel II worden in artikel 145a de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het tweede lid wordt aan het slot van onderdeel a de puntkomma vervangen door een komma.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «van welke artikelen van de in het eerste lid genoemde afdelingen» vervangen door: van welke in het eerste lid bedoelde voorschriften.

3. In het zevende lid wordt na «artikel 1,» ingevoegd «of» en wordt in de derde volzin «Bij algemene maatregel» vervangen door: Bij de algemene maatregel.

D

In artikel III worden in artikel 171 de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het tweede lid wordt aan het slot van onderdeel a de puntkomma vervangen door een komma.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «van welke artikelen van de in het eerste lid genoemde afdelingen» vervangen door: van welke in het eerste lid bedoelde voorschriften.

3. In het vijfde lid vervalt de komma voor «voordat».

4. In het zevende lid wordt in de derde volzin «Bij algemene maatregel» vervangen door: Bij de algemene maatregel.

5. In het achtste lid wordt «De voordracht van» vervangen door «De voordracht voor» en wordt «overlegd» vervangen door: overgelegd.

E

In artikel IV worden in artikel 118t de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het tweede lid wordt aan het slot van onderdeel a de puntkomma vervangen door een komma.

2. In het vierde lid vervalt de komma voor «voordat».

3. In het zevende lid wordt in de tweede volzin «hoofdstuk 11, titel 4» vervangen door: hoofdstuk 11, paragraaf 4.

4. In het zevende lid wordt in de derde volzin «Bij algemene maatregel» vervangen door: Bij de algemene maatregel.

5. In het achtste lid wordt «De voordracht van» vervangen door «De voordracht voor» en wordt «overlegd» vervangen door: overgelegd.

F

In artikel V worden in artikel 205a de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het tweede lid wordt aan het slot van onderdeel a de puntkomma vervangen door een komma.

2. In tweede lid, onderdeel b, wordt «de in het eerste lid genoemde hoofdstuk en daargenoemde paragraaf» vervangen door: het in het eerste lid genoemde hoofdstuk en de daar genoemde afdeling.

3. In het vierde lid vervalt de komma voor «voordat».

4. In het zevende lid vervalt in de eerste volzin «of» na «artikel 1,» wordt voor «een instelling» ingevoegd «of» en wordt in de derde volzin «Bij algemene maatregel» vervangen door: Bij de algemene maatregel.

5. In het achtste lid wordt «De voordracht van» vervangen door «De voordracht voor» en wordt «overlegd» vervangen door: overgelegd.

G

In artikel VII worden in het zesde lid van artikel 1.7a de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Na «artikel 1.1.1, onderdeel b,» wordt ingevoegd: of artikel 1.4.1.

2. De tweede volzin komt te luiden: In geval van een samenwerkingsverband met een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs kan voor die instelling worden afgeweken van artikel 8.1.1 van die wet, indien hoofdstuk 7, titel 3, paragraaf 1, van deze wet van toepassing wordt verklaard.

H

Aan artikel VIII wordt na «vastgesteld» ingevoegd: , met dien verstande dat artikel VII terugwerkt tot en met 1 augustus 2011.

Toelichting

Deze nota van wijziging, die wordt ingediend mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, brengt onder A tot en met F enkele uitsluitend redactionele verbeteringen aan.

De wijziging onder G sub 1 is nodig omdat artikel 1.7a, zesde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) geen basis blijkt te bieden voor experimenten waar een onbekostigde BVE-instelling bij is betrokken. Artikel 1.7a, zesde lid, WHW ziet op dit moment alleen op samenwerking van instellingen voor hoger onderwijs met bekostigde BVE-instellingen. Er is vanaf 1 augustus 2011 al één onbekostigd samenwerkingsverband actief: het Associate-degreeprogramma, verzorgd op een locatie van een onbekostigde BVE-instelling. Om die samenwerking alsnog van een deugdelijke juridische basis te voorzien, regelt onderdeel H van deze nota van wijziging dat de door deze nota aangebrachte verbreding van artikel 1.7a, zesde lid, eerste volzin, WHW terugwerkt tot en met 1 augustus 2011.

De wijziging onder G sub 2 is wetstechnisch van aard.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Naar boven