33 090 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Inleiding

2

     

2.

Het beleid

2

 

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

 

De beleidsartikelen

4

 

11 Nederlandse rechtsorde

4

 

12 Rechtspleging en rechtsbijstand

4

 

13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

4

 

14 Jeugd

6

 

17 Internationale rechtsorde

8

 

21 Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid

8

 

23 Veiligheidsregio’s en Politie

9

 

25 Veiligheid en bestuur

10

 

29 Inspectie openbare orde en veiligheid

11

     
 

De niet-beleidsartikelen

 
 

91 Algemeen

11

 

92 Nominaal en onvoorzien

11

 

93 Geheim

12

1. INLEIDING

Dit is de 2de suppletoire begroting 2011 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2011.

In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel opgenomen groter dan € 10 mln. (paragraaf 2.1).

Vervolgens is per (niet-)beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per beleidsartikel kolomsgewijs:

  • de stand incidentele suppletoire begroting 2011;

  • de stand 1ste suppletoire begroting 2011;

  • mutaties 2de suppletoire begroting 2011;

  • de stand 2de suppletoire begroting 2011 met daarbij de budgetflexibiliteit.

Bij de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen worden alle uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 mln. toegelicht alsmede alle overige politiek relevante mutaties.

2. HET BELEID

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de beleidsartikelen (2.2) en de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

x € 1 000
   

Beleidsartikel

Uitgaven

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
       

1

Meevaller jeugdbescherming

14

– 21 769

2

Taakstelling boeten en transacties

11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 91,93

– 30 000

3

Inzet prijsbijstelling t.b.v. boeten en transacties

92

– 49 072

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1. Meevaller Jeugdbescherming

In 2011 was tijdelijk extra instroom geraamd bij de jeugdbescherming van bureau jeugdzorg als gevolg van de invoering van een project om de doorlooptijden in de totale jeugdbeschermingsketen te verbeteren. De verwachte extra instroom bij de jeugdbescherming is teniet gedaan door een lagere instroom in de totale jeugdbeschermingsketen, waardoor het effect zich per saldo niet heeft voorgedaan.

2. Taakstelling boeten en transacties

Bij de ontvangsten uit hoofde van boeten en transacties is een tegenvaller ontstaan, zie ook ontvangstendeel op de volgende pagina. Een deel van deze tegenvaller wordt van dekking voorzien door een verlaging van het uitgavenbudget van verschillende VenJ-onderdelen.

3. Inzet prijsbijstelling ten behoeve van boeten en transacties

Bij de ontvangsten uit boeten en transacties is een tegenvaller ontstaan, zie ook ontvangstendeel op volgende pagina. Van de nog niet verdeelde prijsbijstelling wordt € 49,1 miljoen ingezet om deze tegenvaller te dekken.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2011 (Najaarsnota)

x € 1 000
   

Beleidsartikel

Ontvangsten

 

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
       

1

Tegenvaller boeten en transacties

13

– 118 000

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1. Tegenvaller boeten en transacties

Op het onderdeel boeten en transacties doet zich een tegenvaller voor van € 118 mln. Er is sprake van een dalende instroom, voornamelijk op het gebied van snelheidsovertredingen en staande-houdingen. Een andere oorzaak is de vertraagde invoering van het wetsvoorstel waarmee onverzekerd rijden onder de werking van Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) valt. Deze wet is per 1 juli 2011 ingevoerd in plaats van 1 januari 2011.

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

11 NEDERLANDSE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand begroting tot en met ISB

Stand (+of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)

Verplichtingen

14 596

15 927

93

16 020

           

Apparaat-uitgaven

14 596

15 927

93

16 020

11.1 (Nationale) wetgeving

6 125

7 225

35

7 260

 

11.1.1 Directie Wetgeving

6 125

7 225

35

7 260

11.2 Wetgevingskwaliteitsbeleid

8 471

8 702

58

8 760

 

11.2.1 Directie Wetgeving

8 471

8 702

58

8 760

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
 

 

Stand begroting tot en met ISB

Stand (+ of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)

Verplichtingen

1 466 004

1 512 065

5 792

1 517 057

           

Programma-uitgaven

1 466 004

1 512 065

5 792

1 517 857

12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

513 200

521 957

2 803

524 760

Waarvan juridisch verplicht

     

524 760

 

12.2.1 Raden voor rechtsbijstand

481 901

491 999

3 347

495 346

 

12.2.2 Overig

31 299

29 958

– 544

29 414

12.3 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging

952 804

990 108

2 989

993 097

Waarvan juridisch verplicht

     

993 097

 

12.3.1 Raad voor de rechtspraak – gerechten

913 197

940 398

2 072

942 470

 

12.3.2 Hoge Raad

24 168

34 232

867

35 099

 

12.3.3 Overige diensten

15 439

15 478

50

15 528

           

Ontvangsten

218 882

244 282

0

244 282

Waarvan Griffie-ontvangsten

211 026

236 026

0

236 026

Artikel 12: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

13 RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand begroting tot en met ISB

Stand (+of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)

Verplichtingen

3 015 024

3 106 538

16 215

3 122 753

           

Waarvan garanties1

     

560

           

Programma-uitgaven

3 015 024

3 107 538

16 215

3 123 753

13.1 Preventieve maatregelen

24 499

33 502

1 918

35 420

Waarvan juridisch verplicht

     

35 420

 

13.1.1 Dienst Justis

9 739

14 152

22

14 174

 

13.1.2 Overig

14 760

19 350

1 896

21 246

13.3 Handhaving en vervolging

805 007

839 324

– 3 098

836 226

Waarvan juridisch verplicht

     

826 123

 

13.3.1 Rechtshandhaving

139 369

117 325

3 854

121 179

 

13.3.2 Openbaar Ministerie

594 017

648 646

– 6 985

641 661

 

13.3.3 NFI

71 621

73 353

33

73 386

13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

1 989 876

2 038 066

10 412

2 048 478

Waarvan juridisch verplicht

     

2 046 692

 

13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier

996 535

1 041 117

44 322

1 085 439

 

13.4.2 DJI-Forensische zorg

691 467

697 751

-22 605

675 146

 

13.4.3 Reclassering

266 433

264 286

-19 222

245 064

 

13.4.5 CJIB

28 340

27 798

7 927

35 725

 

13.4.6 Overig

7 101

7 114

– 10

7 104

13.5 Slachtofferzorg

48 183

48 277

1 014

49 291

Waarvan juridisch verplicht

     

49 291

 

13.5.1 Slachtofferhulpbeleid

26 725

23 991

9 070

33 061

 

13.5.2 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

21 458

24 286

-8 056

16 230

13.7 Vreemdelingenbewaring en uitzetten

147 459

148 369

5 969

154 338

Waarvan juridisch verplicht

     

154 338

 

13.7.1 Vreemdelingenbewaring

112 227

113 161

6 425

119 586

 

13.7.2 Uitzetcentra

35 232

35 208

– 456

34 752

           

Ontvangsten

914 428

938 063

– 106 885

831 178

Waarvan Boeten & Transacties

859 705

859 705

– 118 000

741 705

Waarvan Pluk ze

30 820

30 820

0

30 820

X Noot
1

Dit bedrag betreft het geschatte potentiële risico (4,6%) op de daadwerkelijk uit te keren bedragen als gevolg van afgegeven garanties aan faillissementscuratoren.

Artikel 13: Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie en systeemvernieuwing van het CJIB. Daarnaast is een gedeelte complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als Meld Misdaad Anoniem, Veiligheidshuizen, Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij het OM en het CJIB.

Toelichting op beleidsartikel 13

Uitgaven

Tegenvaller bijdrage OVA

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 8,1 mln.De loonkosten voor Justitiële Jeugd Inrichtingen en Forensische Zorg zijn gestegen vanwege de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2011. De wijze van bepaling van de hoogte van de jaarlijkse OVA is vastgelegd in het zogenaamde OVA-convenant. Het convenant is in 1999 door de toenmalige Minister van VWS geïnitieerd naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Albeda om het loopbaanperspectief binnen de zorg te behouden en binnen bepaalde financiële kaders te kunnen blijven. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld zonder tussenkomst van het Ministerie van VenJ (of VWS). De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de werkgevers. Omdat de loonstijging als gevolg van de OVA hoger is dan de loonbijstelling die VenJ heeft ontvangen, leidt dit tot een tegenvaller.

Tegenvaller CJIB

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 6 mln. Als gevolg van de lagere instroom op het gebied van boeten en transacties valt ook de opbrengst van de doorbelasting van de administratiekosten lager uit. Hierdoor ontstaat een tekort op de financiering van het CJIB, waardoor een aanvullende bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie noodzakelijk is.

Slachtofferhulpbeleid

Op operationele doelstelling 13.5 «Slachtofferzorg» doet zich een mutatie voor van € 8,9 mln. Op 15 december 2009 heeft de Eerste Kamer de Wet «Versterking positie slachtoffers in het strafproces» aangenomen. Volgens deze wet verstrekt het Ministerie van Veiligheid en Justitie voorschotten op schadevergoedingen aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, en verhaalt het ministerie de kosten per 1 januari 2011 zelf bij de daders. Op deze manier hoeft het slachtoffer weinig moeite meer te doen om de toegekende schadevergoeding te ontvangen. Doordat het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten heeft ook voorschotten uit te betalen aan slachtoffers van misdrijven van voor 1 januari 2011 ontstaan er dit jaar hogere kosten. De komende periode int het ministerie deze kosten bij daders.

Meevaller Schadefonds Geweldsmisdrijven

Op operationele doelstelling 13.5 «Slachtofferzorg» doet zich een meevaller voor van € 8,1 mln. De meevaller bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven is toe te schrijven aan onder andere minder aanvragen dan eerder geraamd en een lager dan verwacht gebruik van de «Regeling Overvallen».

Interne herverdeling DJI

Op de operationele doelstellingen 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» en 13.7 «Vreemdelingenbewaring en uitzetten» van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) doet zich een aantal mutaties voor die per saldo nul zijn. De interne herschikking is noodzakelijk teneinde de budgetten op de verschillende operationele doelstellingen in overeenstemming te brengen met de productie van de verschillende DJI-onderdelen. Er liggen geen beleidsmatige veranderingen aan ten grondslag. Per saldo blijft het kader van DJI onveranderd.

Ontvangsten

Meevaller Reclassering

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een meevaller voor van € 9,4 mln. De extra ontvangsten zijn het gevolg van afrekeningen van voorgaande jaren op het terrein van sancties en reclassering, met name van de 3RO (verslavingsreclassering, het Leger des Heils en Reclassering Nederland).

Tegenvaller boeten en transacties

Zie tabel belangrijkste ontvangstenmutaties.

14 JEUGD

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand begroting tot en met ISB

Stand

(+of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)

Verplichtingen

898 952

892 739

– 18 093

874 646

           

Programma-uitgaven

898 952

892 739

– 18 093

874 646

14.1 Uitvoering jeugdbescherming

430 732

408 484

– 17 057

391 427

Waarvan juridisch verplicht

     

391 129

 

14.1.1 RvdK – civiele maatregelen

90 523

89 881

1 914

91 795

 

14.1.2 Landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage

3 502

3 490

556

4 046

 

14.1.3 Bureau Jeugdzorg- voogdij en OTS

330 047

309 916

– 17 314

292 602

 

14.1.4 Overig

6 660

5 197

-2 213

2 984

14.2 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd

443 672

459 791

-7 245

452 546

Waarvan juridisch verplicht

     

450 456

 

14.2.1 DJI – jeugd

251 362

257 292

7 657

264 949

 

14.2.2 RvdK – strafzaken

81 753

86 304

8 258

94 562

 

14.2.3 HALT

12 364

12 210

– 231

11 979

 

14.2.4 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering

59 875

64 670

– 4 511

60 159

 

14.2.5 DJJ – overig

38 318

39 315

– 18 418

20 897

14.3 Voogdij AMV's

24 548

24 464

6 209

30 673

Waarvan juridisch verplicht

     

30 673

 

14.3.1 NIDOS – opvang

24 548

24 464

6 209

30 673

           

Ontvangsten

5 450

12 188

3 601

15 789

Artikel 14: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere de aanpak van jeugdcriminaliteit en de verbetering van de kwaliteit van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's). Ook de bekostiging van de particuliere justitiële jeugd- en TBS-inrichtingen alsmede de inkoop van forensische zorg in het strafrechtelijk kader zijn onder het verplichte deel inbegrepen.

Toelichting op beleidsartikel 14

Meevaller Jeugdbescherming

Zie voor deze mutatie de tabel belangrijkste uitgaven mutaties.

Interne herverdeling DJI

Op operationele doelstelling «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» heeft een technische mutatie plaatsgevonden van € 8,6 mln. Dit budget wordt van artikelonderdeel 13.4 overgeheveld naar artikelonderdeel 14.2 teneinde de budgetten in overeenstemming te brengen met de productie van DJI. Zie ook de toelichting bij artikel 13.

Nazorg aan ex-gedetineerden (naar gemeentefonds)

Op operationele doelstelling «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» doet zich een mutatie voor van € 6 mln. In het strategisch Beraad Veiligheid van 4 juli 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie (in overleg met de VNG) besloten om een extra impuls te geven aan de door de gemeenten uitgevoerde coördinatie van de nazorg aan ex-gedetineerden. Doel van deze impuls is om de gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de nazorg waarmee de praktijk van nazorg blijvend kan worden geborgd. De nazorg wordt uitgevoerd vanuit de Veiligheidshuizen. De impuls bedraagt € 6 mln. en komt ten laste van het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen.

Meevaller Jeugdreclassering

Op operationele doelstelling «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» doet zicht een meevaller voor van € 5,4 mln. Bij de jeugdreclassering is sprake van een lagere instroom dan eerder geraamd. Hierdoor is er een meevaller ontstaan op de bijdrage aan Bureaus Jeugdzorg.

17 INTERNATIONALE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand begroting tot en met ISB

Stand (+of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)

Verplichtingen

1 651

1 693

11

1 787

           

Apparaat-uitgaven

1 651

1 693

11

1 704

17.1 Internationale regelgeving

1 651

1 693

11

1 704

 

17.1.1 Directie Wetgeving

1 651

1 693

11

1 704

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

21 Nationale crisis- en veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand begroting tot en met ISB

Stand (+of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)

Verplichtingen

55 635

60 309

10 299

70 608

           

Waarvan garanties

       
           

Programma-uitgaven

56 969

61 643

10 299

71 942

21.1 Nationale veiligheid

9 783

7 947

– 1 295

6 652

Waarvan juridisch verplicht

     

6 652

 

21.1.1 Nationale veiligheid

9 783

7 947

– 1 295

6 652

21.2 Nationaal crisiscentrum

14 794

19 541

2 663

22 204

Waarvan juridisch verplicht

     

22 204

 

21.2.1 Nationale veiligheid

14 794

19 541

2 663

22 204

21.3 Onderzoeksraad voor veiligheid

11 236

11 334

22

11 356

Waarvan juridisch verplicht

     

11 356

 

21.3.1 Nationale veiligheid

11 236

11 334

22

11 356

21.4 Terrorismebestrijding

21 156

22 821

8 909

31 730

Waarvan juridisch verplicht

     

24 678

 

21.4.1 NCTb

21 156

22 821

8 909

31 730

           

Ontvangsten

0

0

600

600

Artikel 21: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisreponsorganisatie.

UITGAVEN

Tegenvaller incidenten

Op operationele doelstelling 21.2 «Nationaal crisiscentrum» doet zich een tegenvaller voor van circa € 4,3 mln. Mede in het kader van de Wet tegemoetkoming Schade en de Wet Veiligheidsregio’s worden voor 2011, hogere uitgaven voorzien in verband met de gebeurtenissen rondom de brand in Moerdijk, de brand bij Kijfhoek, duin- en heidebranden, de overstroming van de Maas en de kosten van de landsadvocaat. Deze kosten zullen naar verwachting in 2011 tot een extra budgetbelasting leiden van circa € 4,3 mln.

Gezien de omvang van de brand in de gemeente Moerdijk en de grote financiële consequenties voor de gemeente, hebben de ministers van BZK en VenJ daarnaast besloten om eenmalig een bijzondere bijdrage van € 3,5 mln. te verstrekken aan de gemeente Moerdijk. Ieder ministerie stelt € 1,75 mln. beschikbaar. Het Ministerie van BZK heeft derhalve 1,75 mln. overgeheveld naar VenJ.

Meevaller Crisisstructuur op Rijksniveau

Op operationele doelstelling 21.2 «Nationaal crisiscentrum» doet zich een meevaller voor van € 5 mln. In het kader van de vernieuwing Rijksdienst wordt ingezet op verdere doorontwikkeling van de crisisstructuur op rijksniveau. Hiertoe wordt onder andere een informatieknooppunt ontwikkeld met een bijbehorend informatieloket dat de informatievoorziening tussen de betrokken organisaties en besluitvormende gremia ondersteunt. Dit project kon pas in het najaar van 2010 van start gaan. Hierdoor is de oorspronkelijke planning vertraagd en wordt het overgrote deel van de uitgaven voorzien in 2012. Door de late start van de bouw van het Informatieknooppunt zal eind 2011 sprake van een meevaller van circa € 5 mln.

Govcert

Op operationele doelstelling 21.4 «Terrorismebestrijding» doet zich een mutatie voor van € 6,6 mln. In het najaar 2010 zijn de taken op het terrein van de nationale veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geïntegreerd met de taken binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Govcert is hier een onderdeel van. Met deze mutatie is de budgettaire kant van deze integratie geregeld. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

23 Veiligheidsregio’s en Politie

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

 

 

Stand begroting tot en met ISB

Stand (+of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)

Verplichtingen

5 754 848

5 800 199

29 288

5 829 487

           

Waarvan garanties

       
           

Programma-uitgaven

5 447 398

5 492 749

29 288

5 522 037

23.1 Bekostiging politie (boven)regionaal

4 331 910

4 324 998

25 972

4 350 970

Waarvan juridisch verplicht

     

4 350 970

 

23.1.1 Veiligheidsregio's en politie

4 331 910

4 324 998

25 972

4 350 970

23.2 Bekostiging politie landelijk

625 204

646 441

5 688

652 129

Waarvan juridisch verplicht

     

652 129

 

23.2.1 Veiligheidsregio's en politie

625 204

646 441

5 688

652 129

23.3 Kwaliteit politie en veiligheidsregio's

369 036

347 067

– 2 878

344 189

Waarvan juridisch verplicht

     

344 189

 

23.3.1 Veiligheidsregio's en politie

369 036

347 067

– 2 878

344 189

23.4 Bekostiging veiligheidsregio's

121 248

174 243

506

174 749

Waarvan juridisch verplicht

     

174 749

 

23.4.1 Veiligheidsregio's en politie

121 248

174 243

506

174 749

           

Ontvangsten

400 750

400 750

2 264

403 014

UITGAVEN

Aspiranten en recherchekundige zij-instroom

Van operationele doelstelling 23.1 «Bekostiging politie (boven)regionaal» wordt € 9,0 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 23.2 «Bekostiging politie landelijk». Het betreft een technische mutatie voor het heralloceren van budget ten behoeve van aspiranten en recherchekundige zij-instromers.

Elektronisch berichtenverkeer en VTSPN

Van operationele doelstelling 23.2 «Bekostiging politie landelijk» wordt € 18,4 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 23.1 «Bekostiging politie (boven)regionaal». Het betreft een technische mutatie voor het heralloceren van budget ten behoeve van Elektronisch berichtenverkeer en VTSPN.

Uitzending politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden

Op operationele doelstelling 23.2 «Bekostiging politie landelijk» doet zich een mutatie voor van € 7,0 mln. Het budget voor civiele vredesmissies wordt overgeboekt van artikel 91 naar de KLPD. Het KLPD bereidt uitzendingen van politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden voor in opdracht van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Tevens verzorgt het KLPD de praktische organisatie van de uitzendingen. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

25 Veiligheid en bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand begroting tot en met ISB

Stand (+of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)

Verplichtingen

85 307

65 565

– 18 782

46 783

           

Waarvan garanties

       
           

Programma-uitgaven

85 307

65 565

– 18 099

47 466

25.1 Veiligheid en bestuur

22 430

19 132

– 63

19 069

Waarvan juridisch verplicht

     

19 069

 

25.1.1 Veiligheid en bestuur

22 430

19 132

– 63

19 069

25.2 Veiligheid, informatie en technologie

62 877

46 433

– 18 036

28 397

Waarvan juridisch verplicht

     

28 397

 

25.2.1 Veiligheid en bestuur

62 877

46 433

– 18 036

28 397

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Artikel 25: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

UITGAVEN

Subsidieregeling Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid

Op operationele doelstelling 25.2 «Veiligheid, informatie en technologie» doet zich een mutatie voor van € 18,5 mln. De Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid (MIA-V) is een project van de Ministeries van Veiligheid en Justitie, Defensie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hiervoor ontvangt Defensie in 2011 € 5,75 mln. en EL&I € 12,75 mln. De subsidies worden verstrekt aan samenwerkende bedrijven die een product of dienst willen ontwikkelen of doorontwikkelen, waarmee de ambulancesector, de brandweer, politie of andere publieke veiligheidsorganisaties hun dienstverlening kunnen verbeteren. Deze mutatie is eerder gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

29 Inspectie openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

 

 

Stand begroting tot en met ISB

Stand (+of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)

Verplichtingen

4 924

5 334

443

5 777

           

Waarvan garanties

       
           

Programma-uitgaven

4 924

5 334

443

5 777

29.1 Toezicht onderzoek en aanbevelingen

4 924

5 334

443

5 777

Waarvan juridisch verplicht

       
 

29.1.1 IOOV

4 924

5 334

443

5 777

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 ALGEMEEN

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

 

 

Stand begroting tot en met ISB

Stand (+of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)

Verplichtingen

236 015

248 727

2 420

251 147

           

Waarvan garanties

       
           

Apparaat-uitgaven

236 015

248 727

2 420

251 147

91.1 Algemeen

236 015

248 727

2 420

251 147

 

91.1.1 Effectieve besturing van het VenJ apparaat

236 015

248 727

2 420

251 147

           

Ontvangsten

2 073

2 073

0

2 073

UITGAVEN

Uitzending politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden

Op operationele doelstelling 91.1 «Algemeen» doet zich een mutatie voor van € 7,0 mln. Het budget voor civiele vredesmissies wordt overgeboekt van artikel 91 naar de KLPD. Het KLPD bereidt uitzendingen van politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden voor in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Tevens verzorgt het KLPD de praktische organisatie van de uitzendingen. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand begroting tot en met ISB

Stand (+of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)

Verplichtingen

34 196

142 365

– 137 806

4 559

           

Waarvan garanties

       
           

Apparaat-uitgaven

34 196

142 365

– 137 806

4 559

92.1 Nominaal en onvoorzien

34 196

142 365

– 137 806

4 559

 

92.1.1 Nominaal en onvoorzien

34 196

142 365

– 137 806

4 559

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Inzet prijsbijstelling ten behoeve van CJIB

Op operationele doelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doet zich een mutatie voor van € 6 mln. Van de nog niet verdeelde prijsbijstelling wordt € 6 mln. gebruikt om de tekorten bij het CJIB te dekken. Deze tekorten zijn het gevolg van de lagere instroom op het gebied van boeten en transacties en de daaruit voortvloeiende derving van uitvoeringskostenvergoedingen. Zie ook de toelichting bij artikel 13, uitgaven.

Inzet prijsbijstelling ten behoeve van Slachtofferhulpbeleid

Op operationele doelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doet zich een mutatie voor van € 8,9 mln. Van de nog niet verdeelde prijsbijstelling wordt € 8,9 mln. gebruikt om de tekorten bij Slachtofferhulpbeleid te dekken, zie toelichting onder artikel 13.

Loonbijstelling

Op operationele doelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doet zich een mutatie voor van € 65,8 mln. De bij Voorjaarsnota 2011 vastgestelde loonbijstelling is over de onderdelen van Veiligheid en Justitie doorverdeeld. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

Inzet prijsbijstelling ten behoeve van boeten en transacties

Zie tabel belangrijkste uitgavenmutaties.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand begroting tot en met ISB

Stand (+of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)

Verplichtingen

2 981

2 998

– 9

2 989

           

Waarvan garanties

       
           

Programma-uitgaven

2 981

2 998

– 9

2 989

93.1 Geheim

2 981

2 998

– 9

2 989

 

93.1.1 Geheime uitgaven

2 981

2 998

– 9

2 989

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Naar boven