33 090 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

30 november 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2011, zoals deze zijn vastgesteld bij de wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2011, Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van .... ., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2011

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Artikel

Omschrijving

Stand begroting tot en met ISB1

Mutaties (+of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties (+of –) NJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

11 570 333

11 264 017

1 541 583

284 326

285 326

55 773

– 110 129

– 109 446

– 100 420

                     
 

Totaal beleidsartikelen

11 297 141

10 990 825

1 539 510

163 428

164 428

55 773

25 266

25 949

– 100 420

                     

11

Nederlandse rechtsorde

14 596

14 596

0

1 331

1 331

0

93

93

0

12

Rechtspleging en rechtsbijstand

1 466 004

1 466 004

218 882

46 061

46 061

25 400

5 792

5 792

0

13

Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

3 015 024

3 015 024

914 428

91 514

92 514

23 635

16 215

16 215

– 106 885

14

Jeugd

898 952

898 952

5 450

– 6 213

– 6 213

6 738

– 18 093

– 18 093

3 601

17

Internationale rechtsorde

1 651

1 651

0

42

42

0

11

11

0

21

Nationale crisis- en veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding

55 835

56 969

0

4 674

4 674

0

10 299

10 299

600

23

Veiligheidsregio's en politie

5 754 848

5 447 398

400 750

45 351

45 351

0

29 288

29 288

2 264

25

Veiligheid en bestuur

85 307

85 307

0

– 19 742

– 19 742

0

– 18 782

– 18 099

0

29

Inspectie openbare orde en veiligheid

4 924

4 924

0

410

410

0

443

443

0

                     
 

Totaal niet-beleidsartikelen

273 192

273 192

2 073

120 898

120 898

0

– 135 395

– 135 395

0

                     

91

Algemeen

236 015

236 015

2 073

12 712

12 712

0

2 420

2 420

0

92

Nominaal en onvoorzien

34 196

34 196

0

108 169

108 169

0

– 137 806

– 137 806

0

93

Geheim

2 981

2 981

0

17

17

0

– 9

– 9

0

X Noot
1

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting

Naar boven