33 090 III Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister-president,

minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In navolgende paragrafen 2 tot en met 4 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2.1, 3 en 4 gebeurt dit op het niveau van begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelniveau en op het niveau van de operationele doelstelling voor het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid». Een dergelijke cijfermatige detaillering binnen de artikelen 1 van de begrotingsstaten van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft – naast de toelichting van de paragrafen 3 en 4 – geen aanvullende informatiewaarde.

2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht van de suppletoire uitgavenmutaties (x € 1 000)
 

Uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2011

65 167

Mutaties 1e suppletoire begroting 2011

785

Stand 1e suppletoire begroting 2011

65 952

Voorgestelde mutatie 2e suppletoire begroting 2011

– 7 798

Stand 2e suppletoire begroting 2011

58 154

Toelichting

De bijstelling is het saldo van de volgende mutaties:

  • Mutaties zoals reeds toegelicht in de internetbijlage van de ontwerpbegroting 2012 van het ministerie van Algemene Zaken (III) (Kamerstuk 33 000 III, nr. 2).

  • Enkele interdepartementale overboekingen.

  • Een verwachte onderuitputting van € 7,5 miljoen. Voor een deel heeft dit te maken met overlopende posten (circa € 0,7 miljoen) die worden meegenomen als eindejaarsmarge naar het volgende jaar. Aan deze onderuitputting, die betrekking heeft op zowel programma- als apparaatsbudgetten ligt een aantal redenen ten grondslag:

    • Bij het vorige regeerakkoord is een bedrag gereserveerd voor activiteiten ter versterking van het algemeen regeringsbeleid. Het jaar 2011 is het laatste jaar dat dit budget (€ 5 miljoen) nog beschikbaar is en dit budget is – mede door het terugtreden van dat kabinet – nagenoeg geheel vrijgevallen.

    • Voor de periode 2007–2011 zijn aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) extra middelen ter beschikking gesteld. Als onderdeel van het transitietraject naar AZ-Weloverwogen vallen deze middelen in 2011 deels vrij, omdat gedurende het jaar geen sprake is geweest van een volledige personeelsbezetting. Een bedrag van circa € 0,7 miljoen wordt daardoor niet besteed.

    • Daarnaast is nog sprake van een van een aantal kleinere posten die een meevaller laten zien.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties (x € 1 000)
 

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2011

3 832

Mutaties 1e suppletoire begroting 2011

Stand 1e suppletoire begroting 2011

3 832

Voorgestelde mutatie 2e suppletoire begroting 2011

– 65

Stand 2e suppletoire begroting 2011

3 767

Toelichting

Dit betreft de mutaties zoals reeds toegelicht in de internetbijlage van de ontwerpbegroting 2012 van het ministerie van Algemene Zaken (III) (Kamerstuk 33 000 III, nr. 2).

2.2 Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen beleidsartikel 01 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (EUR 1 000)

Met onderstaande tabel wordt per operationele doelstelling inzicht verstrekt in de opbouw vanaf de ontwerpbegroting 2011 tot en met de thans voorliggende 2e suppletoire begroting 2011.

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Stand ontwerp-begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3) (=1+2)

(4)

(5) (= 3+4)

Verplichtingen

65 167

785

65 952

– 7 798

58 154

Uitgaven:

65 167

785

65 952

– 7 798

58 154

Programma-uitgaven

         

• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid

490

110

600

30

630

• Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid

21 731

3 375

25 106

136

25 242

• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid

764

0

764

0

764

Apparaatsuitgaven

42 182

– 2 700

39 482

– 7 964

31 518

Ontvangsten

3 832

0

3 832

– 65

3 767

3. KABINET DER KONINGIN

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties (x € 1 000)
 

Uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2011

2 354

Mutaties 1e suppletoire begroting 2011

58

Stand 1e suppletoire begroting 2011

2 412

Voorgestelde mutatie 2e suppletoire begroting 2011

19

Stand 2e suppletoire begroting 2011

2 431

Toelichting

De mutatie betreft de loon- en prijsbijstelling over 2011.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties (x € 1 000)
 

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2011

2 354

Mutaties 1e suppletoire begroting 2011

58

Stand 1e suppletoire begroting 2011

2 412

Voorgestelde mutatie 2e suppletoire begroting 2011

19

Stand 2e suppletoire begroting 2011

2 431

Toelichting

Dit betreft een technische mutatie in het kader van de doorbelasting aan de begroting van de Koning (I).

4. COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties (x € 1 000)
 

Uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2011

1 058

Mutaties 1e suppletoire begroting 2011

Stand 1e suppletoire begroting 2011

1 058

Voorgestelde mutatie 2e suppletoire begroting 2011

6

Stand 2e suppletoire begroting 2011

1 064

Toelichting

De mutatie betreft de loon- en prijsbijstelling over 2011.

Naar boven