33 090 III Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

30 november 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 2011, nr. 71, laatstelijk gewijzigd bij wet van 15 september 2011, Stb. 2011, nr. 459;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De minister-president,

Minister van Algemene Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van ...... ...., Stb. ....

Begroting 2011

Ministerie van Algemene Zaken (III)

(x € 1 000)

   

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

65 167

3 832

         
 

Beleidsartikelen

 

65 167

3 832

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

65 167

65 167

3 832

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

3

Nominaal en onvoorzien

   

(2)

 

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

785

         
 

Beleidsartikelen

 

785

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

785

785

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

3

Nominaal en onvoorzien

   

(3)

   
 

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

– 7 798

– 65

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

– 7 798

– 7 798

– 65

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

3

Nominaal en onvoorzien

Suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van ...... ...., Stb. ... .

Begroting 2011

Kabinet der Koningin (III)

(x € 1 000)

   

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

2 354

2 354

         

1

Kabinet der Koningin

2 354

2 354

2 354

   

(2)

 

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

58

58

         

1

Kabinet der Koningin

58

58

58

   

(3)

 

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

19

19

         

1

Kabinet der Koningin

19

19

19

Suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van ...... ...., Stb. ....

Begroting 2011

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III)

(x € 1 000)

   

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

1 058

         

1

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

1 058

1 058

   

(2)

 

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

         

1

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

   

(3)

 

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

6

         

1

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

6

6

Naar boven