33 090 F Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaat die onderdeel is van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds.

Het in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Budgettaire gevolgen DGF (bedragen x € 1 000)
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijns-problemen

Stand ontwerpbegroting 2011

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Stand 2e suppletoire begroting 2011

Verplichtingen

9 100

22 004

2 100

24 104

Uitgaven

9 100

22 004

2 100

24 104

Beginsaldo

 

12 904

 

12 904

Programma-uitgaven

 

22 004

2 100

24 104

         

U0111 Bewaking van dierziekten

3 400

3 400

900

4 300

U0112 Bestrijding van dierziekten

5 700

18 604

 

18 604

U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

       

U0114 Overig

   

1 200

1 200

         

Ontvangsten

9 100

9 100

2 100

11 200

Toelichting op de programma-uitgaven

OD 1.11 Bewaking van dierziekten

De hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat met ingang van 2011 de kosten van melkmonitoring Q-koorts onder het «convenant financiering besmettelijke dierziekten LNV-PVV-PPE-PZ» vallen.

OD 01.14 Overige uitgaven

In 2010 is het levenslang fokverbod ingesteld op bedrijven die getroffen waren door Q-koorts. Ultimo 2010 is besloten om een bepaalde groep bedrijven extra te compenseren als gevolg van de instelling van dit fokverbod. Het betrof de groep bedijven waar naar verhouding relatief veel dieren een levenslang fokverbod opgelegd hebben gekregen. In 2011 is hiermee een bedrag gemoeid van € 1,2 mln.

Toelichting op de ontvangsten

De hogere ontvangsten houden verband met de financiële afwikkeling van destructiecapaciteit en met de bijdrage van het bedrijfsleven in de kosten van tankmelkmonitoring Q-koorts.

Naar boven