33 090 F Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

30 november 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van het Diergezondheidsfonds (F), alle voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet(ten) van 31 maart 2011, Stb. 222, respectievelijk 15 september 2011, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikelen 1 tot en met 3 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2011,

Diergezondheidsfonds

Bedragen in EUR 1 000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van

welzijnsproblemen

9 100

9 100

9 100

12 904

12 904

 

2 100

 

2 100

 

Sub-totaal

9 100

9 100

9 100

12 904

12 904

0

2 100

2 100

2 100

 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2010

         

12 904

     
 

Sub-totaal

9 100

9 100

9 100

0

0

12 904

     
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2011

                 
 

Totaal

9 100

9 100

9 100

12 904

12 904

12 904

2 100

2 100

2 100

Naar boven