33 021 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/601/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankenautoriteit) de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2010, L 331) (Wet implementatie Omnibus I-richtlijn)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de implementatie van richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankenautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2010, L 331) noodzakelijk is de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1:1 wordt in de alfabetische volgorde een definitie ingevoegd, luidende:

Europese toezichthoudende autoriteiten:

de Europese Autoriteit voor effecten en markten, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Bankenautoriteit;

B

Afdeling 1.3.4 komt te luiden:

Afdeling 1.3.4. Samenwerking en uitwisseling van gegevens en inlichtingen met Europese instanties

Artikel 1:69

 • 1. De toezichthouder werkt samen met de Europese Commissie, de Europese toezichthoudende autoriteiten, het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten en het Europees Comité voor systeemrisico's, indien dat voor de vervulling van zijn taak op grond van deze wet of de vervulling van de taken van die instanties nodig is.

 • 2. De toezichthouder verstrekt met inachtneming van artikel 1:90, eerste tot en met derde lid, de Europese Commissie, de Europese toezichthoudende autoriteiten, het Gemengd Comité en het Europees Comité voor systeemrisico's alle gegevens en inlichtingen die voor de vervulling van hun taken nodig zijn.

 • 3. Bij ministeriële regeling kunnen ter uitvoering van bindende EU-rechtshandelingen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de samenwerking en geschillenbeslechting binnen het Europees Systeem voor financieel toezicht en de verstrekking van gegevens en inlichtingen aan tot dat systeem behorende instanties of de Europese Commissie.

Artikel 1:70

 • 1. De toezichthouder kan ten behoeve van de uitvoering van zijn taak op grond van artikel 1:69 van een ieder inlichtingen vorderen, indien dat voor de vervulling van een taak van de Europese Commissie, de Europese toezichthoudende autoriteiten, het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten of het Europees Comité voor systeemrisico’s nodig is.

 • 2. De artikelen 5:13 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

C

Aan artikel 1:90 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 6. Het eerste tot en met derde lid is van overeenkomstige toepassing op het uitwisselen van vertrouwelijke gegevens en inlichtingen met de Europese Commissie, Europese toezichthoudende autoriteiten, het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten en het Europees Comité voor systeemrisico’s.

D

In artikel 1:109a wordt de zinsnede «aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen» vervangen door: aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten.

E

In artikel 3:291 wordt in de tweede volzin de zinsnede «de Commissie van de Europese Gemeenschappen» vervangen door: het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten.

F

Artikel 3:292 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid, eerste volzin, wordt «artikel 21, vijfde lid,» vervangen door «artikel 21, vierde lid,» en wordt «Comité voor Financiële Conglomeraten» vervangen door: Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten.

2. In het zesde lid, tweede volzin, wordt «de Commissie van de Europese Gemeenschappen» vervangen door: het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten.

G

In artikel 5:8, eerste lid, wordt na de zinsnede «Indien die instantie daarmee instemt» ingevoegd: en de Europese Autoriteit voor effecten en markten vooraf in kennis is gesteld.

H

Aan artikel 5:10 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. De Autoriteit Financiële Markten verstrekt de Europese Autoriteit voor effecten en markten een exemplaar van het prospectus, van elk eventueel supplement daarop en, indien van toepassing, de verklaring, bedoeld in het eerste lid.

I

Artikel 5:11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. Na de zinsnede «indien de Autoriteit Financiële Markten» wordt ingevoegd: en de Europese Autoriteit voor effecten en markten.

2°. De zinsnede «het goedgekeurde prospectus heeft ontvangen» wordt vervangen door: het goedgekeurde prospectus hebben ontvangen.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. De Autoriteit Financiële Markten houdt op een daartoe geschikte website bij:

  • a. een actuele lijst van ontvangen verklaringen als bedoeld in het eerste lid;

  • b. een actuele lijst van verklaringen dat het document ter aanvulling op het prospectus in overeenstemming met de richtlijn prospectus is opgesteld, ontvangen van toezichthoudende instanties uit andere lidstaten; en

  • c. indien van toepassing, hyperlinks naar de websites waar deze prospectussen en documenten ter aanvulling op het prospectus algemeen verkrijgbaar worden gesteld.

J

In artikel 5:21, eerste lid, vervalt de zinsnede «door de Autoriteit Financiële Markten».

K

In artikel 5:23, achtste lid, wordt na de zinsnede «aan een verzoek» ingevoegd: van de Europese Autoriteit voor effecten en markten of.

ARTIKEL II

De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 212c , tweede lid, wordt na de zinsnede «de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte» ingevoegd: , alsmede het Europees Comité voor systeemrisico’s en de Europese autoriteit voor effecten en markten.

B

In artikel 212d, zevende lid, wordt de zinsnede «de Commissie van de Europese Gemeenschappen» vervangen door: de Europese autoriteit voor effecten en markten.

ARTIKEL III

Na artikel 205 van de Pensioenwet wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 205a. Informatieverstrekking aan de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

 • 1. De vermelding in het register, bedoeld in artikel 210, in welke lidstaten een pensioenfonds pensioenregelingen uitvoert wordt door de toezichthouder meegedeeld aan de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen.

 • 2. De toezichthouder stelt de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen in kennis van een besluit om de activiteiten van een pensioenfonds te verbieden.

ARTIKEL IV

Na artikel 199 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 199a. Informatieverstrekking aan de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

 • 1. De vermelding in het register, bedoeld in artikel 204, in welke lidstaten een beroepspensioenfonds pensioenregelingen uitvoert wordt door de toezichthouder meegedeeld aan de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen.

 • 2. De toezichthouder stelt de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen in kennis van een besluit om de activiteiten van een beroepspensioenfonds te verbieden.

ARTIKEL V

Deze wet wordt aangehaald als: Wet implementatie Omnibus I-richtlijn.

ARTIKEL VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zal houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Naar boven