33 000 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld 13 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de memorie van toelichting op de Wet op het Kroondomein het volgende is gesteld: «Derhalve is het in 1959 aan de Staat geschonkene weliswaar formeel eigendom van de Staat, economisch is het echter te beschouwen als een aan de persoon van de Kroondrager gebonden en tot diens particuliere sfeer behorend vermogen, dat ter waarborging van de bestemming ervan onder de hoede van de Staat is geplaatst.»;

constaterende, dat de koningin destijds beoogde, blijkens de overwegingen van de schenkingsakte, te waarborgen dat «Haar na te vermelden bezit één geheel blijve en het genot daarvan voorbehouden blijve aan diegene van Haar afstammelingen die Drager is van de Kroon (...)»;

constaterende, dat het kabinet in 2007 heeft aangegeven dat dit betekent dat het eigenlijke kroondomein wordt geëxploiteerd door de kroondrager, waarbij alle baten en lasten voor zijn rekening komen;

constaterende, dat het Koninklijk Faunabeheer (voorheen Koninklijk Jachtdepartement), dat verantwoordelijk is voor de exploitatie van het eigenlijke kroondomein met belastinggeld wordt gefinancierd;

verzoekt de regering het Koninklijk Faunabeheer, c.q. Jachtdepartement niet langer te financieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Naar boven