32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG

Ontvangen 3 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel H een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ha

In artikel 355, lid 4, wordt na «De Nederlandsche Bank N.V.» ingevoegd: onderscheidenlijk de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat naast De Nederlandsche Bank N.V. ook de Stichting Autoriteit Financiële Markten in de gelegenheid wordt gesteld om over het verzoek te worden gehoord. Het gedragstoezicht dat de Stichting Autoriteit Financiële Markten uitoefent kan leiden tot een doorkruising van de voorzieningen genoemd in artikel 2:356 BW. Op basis van dit wetsartikel lid b kan een bestuurder worden geschorst danwel ontslagen bij handel met voorkennis. De Stichting Autoriteit Financiële Markten kan met haar bevoegdheden ook sancties, waaronder boetes, opleggen aan dezelfde bestuurder.

Irrgang

Naar boven