32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête

Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GROOT EN IRRGANG

Ontvangen 3 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel toegevoegd, luidende:

Aa

Aan artikel 347 wordt, onder plaatsing van de aanduiding «1.» voor de huidige wetstekst, een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 345 is voorts bevoegd de krachtens wettelijke verplichting bij de rechtspersoon ingestelde ondernemingsraad, voor zover deze bevoegdheid niet reeds bij de statuten of bij overeenkomst aan de ondernemingsraad is toegekend.

Toelichting

Dit amendement regelt dat niet alleen de vakbond, maar ook de OR een enquêteverzoek kan doen. Uit onderzoek (in opdracht van SZW in juni 2009) is gebleken dat, in die gevallen waarin in de statuten reeds geregeld was dat de OR enquêterecht heeft, hier niet lichtvaardig mee omgegaan wordt. Niet binnen iedere onderneming zijn vakbonden actief die voldoen aan art. 2:347 BW.

Groot Irrgang

Naar boven