32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête

Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STEUR EN VAN TOORENBURG

Ontvangen 3 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel E, onder 3, wordt als volgt gewijzigd:

In de tweede volzin wordt «op verzoek» vervangen door: op verlangen.

Toelichting

De indieners willen door het vervangen van de woorden «op verzoek» door de woorden «op verlangen» buiten twijfel stellen dat de bepalingen van de verzoekschriftprocedure niet op het «verzoek» van toepassing zijn.

Van der Steur Van Toorenburg

Naar boven