32 839 Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS

Ontvangen 27 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onder B, wordt na artikel 8 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8a

  • 1. Indien de leverancier de aan de verbruiker in rekening te brengen kosten voor de levering van warmte niet baseert op een individuele warmtemeter als bedoeld in artikel 8 baseert hij, onverminderd artikel 8, tweede lid, de kosten met inachtneming van artikel 2, vierde lid, op een voor alle verbruikers inzichtelijke kostenverdeelsystematiek.

  • 2. De kostenverdeelsystematiek gaat uit van een binnen de technische en financiële mogelijkheden zo nauwkeurig mogelijke benadering van het werkelijke aandeel in het verbruik van de individuele verbruiker.

  • 3. In afwijking van het tweede lid kan de kostenverdeelsystematiek kosten van verbruik in het gemeenschappelijk belang en redelijke kosten voor uitvoering van de kostenverdeelsystematiek zelf aan individuele verbruikers toerekenen.

  • 4. Indien de kostenverdeelsystematiek voorziet in gebruik van technische voorzieningen voor benadering, meting of registratie van het aandeel van de individuele verbruiker in het verbruik, zorgt de leverancier dat de voorzieningen aan de hand van daarvoor gangbare technische normen zijn geïnstalleerd en worden toegepast en als geheel geacht kunnen worden een representatief beeld te geven van dat aandeel.

  • 5. Op daartoe strekkend verzoek van één of meer verbruikers vergoedt de leverancier éénmalig aan die verbruiker of verbruikers de helft van de kosten van door een onafhankelijke deskundige uitgevoerd onderzoek naar de mate waarin kostenverdeelsystematiek en technische voorzieningen, al dan niet in samenhang, voor die verbruiker of verbruikers in overeenstemming zijn met dit artikel. Het verzoek gaat vergezeld van een exemplaar van het onderzoeksrapport.

  • 6. De leverancier verleent aan het onderzoek de nodige medewerking.

  • 7. Indien bestaande technische voorzieningen als bedoeld in het vierde lid worden vervangen zorgt de leverancier dat de nieuwe voorzieningen van een type zijn waarvan een onafhankelijke deskundige aan de hand van daarvoor gangbare technische normen de deugdelijkheid heeft vastgesteld.

Toelichting

In veel oudere appartementencomplexen is sprake van één warmtebron c.q. één ingang waar warmte binnenkomt met een centrale meter. In de individuele appartementen is geen aparte meter maar wordt gebruikgemaakt van een zogenaamde kostenverdeler. Deze schat op basis van een aantal criteria de verbruikte warmte. Omdat voor de consument onduidelijk is hoe de opbouw van de warmteprijs precies plaatsvindt en of de juiste hoeveelheid warmte wordt doorberekend, is in de warmtewet bepaald dat in nieuwe gevallen en in bestaande gevallen waarbij dit kostendekkend kan, een individuele meter moet worden geplaatst. In bestaande gevallen waar dit niet kostendekkend kan, beoogt indiener met dit amendement aan de consument de mogelijkheid te bieden een eenmalig een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar de juistheid van de kostenverdeling waarbij de kosten van dat onderzoek evenredig worden verdeeld tussen leverancier en consument.

Jan Vos

Naar boven