32 781 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012)

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 5 september 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel D komt te luiden:

D

Artikel 1:12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde en zesde lid wordt «belegginginstelling» telkens vervangen door: beleggingsinstelling.

2. In het achtste lid wordt de zinsnede «op grond van het vierde lid» vervangen door: op grond van het vijfde lid.

2. In onderdeel R, derde lid, wordt de zinsnede «biedingsberichten en aanvullende documenten» vervangen door: biedingsberichten.

3. Onderdeel ZZZ vervalt.

B

In artikel VI, onderdelen A, subonderdeel 2, en E, wordt «systeem» telkens vervangen door: platform.

Toelichting

A

Subonderdeel 1 (artikel 1:12 Wft)

Dit subonderdeel wijzigt artikel I, onderdeel D, dat enkele aanpassingen van ar-tikel 1:12 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat. Op grond van artikel 1:12, achtste lid, van de Wft kan de Autoriteit Financiële Markten aan bepaalde vrijstellingsmeldingen voorschriften verbinden ten aanzien van de vorm en inhoud van die meldingen. Bij Wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de Wet op het finan-cieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (herschikking) (Pb EU L 302) en de daarbij behorende uitvoeringsrichtlijnen (Stb. 2011, 357) is artikel 1:12, achtste lid, gewijzigd. De in laatstgenoemde wet opge-nomen wijzigingsopdracht met betrekking tot dat achtste lid was niet juist gefor-muleerd waardoor die opdracht niet geheel kon worden doorgevoerd. De voorge-stelde wijziging van artikel 1:12, achtste lid, herstelt die omissie door de in dat lid opgenomen verwijzing naar artikel 1:12, vierde lid, te vervangen door een verwij-zing naar het vijfde lid van dat artikel.

Subonderdeel 2 (artikel 1:107 Wft)

Dit subonderdeel wijzigt artikel I, onderdeel R, dat een aanpassing van artikel 1:107 van de Wft bevat. Het betreft een technische aanpassing.

Subonderdeel 3 (artikel I, onderdeel ZZZ)

Dit subonderdeel leidt tot het vervallen van artikel I, onderdeel ZZZ, dat een aanpassing van artikel 5:73 van de Wft bevat. In artikel I, onderdeel ZZZ, is op-genomen dat de personen, bedoeld in artikel 5:73, eerste lid, van de Wft de on-dernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam kunnen verzoeken om te bevelen dat degene die overwegende zeggenschap heeft verkregen (of heeft ver-loren) de openbare mededeling hierover, bedoeld in het voorgenomen artikel 2a van het Besluit openbare biedingen Wft (hierna: het Bob), doet. Mede naar aan-leiding van de consultatiereacties bij het voorgenomen artikel 2a van het Bob, wordt het thans meer aangewezen geacht om de verplichting tot het doen van een dergelijke openbare mededeling (en enkele andere openbare mededelingen die samenhangen met het verkrijgen, verliezen of worden ontheven van de biedplicht) op het niveau van de wet te regelen (en niet in het Bob c.q. op het niveau van een algemene maatregel van bestuur). De Wft zal op dit punt worden aangepast in het voorgenomen wetsvoorstel Wijzigingswet Financiële Markten 2013. Aangezien de in artikel I, onderdeel ZZZ, voorgestelde aanpassing van artikel 5:73 van de Wft hieruit voortvloeit dan wel hiermee samenhangt, zal deze aanpassing alsdan eveneens geadresseerd worden (en wordt hierop thans niet vooruit gelopen).

B

(Artikelen 1 en 42a Wwft)

Het in artikel VI, onderdeel A, subonderdeel 2, voorgestelde artikel 1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) bevat een definitie voor een systeem voor de veiling van of de handel in emissierechten. Bij nadere beschouwing is gebleken dat het de voorkeur verdient om aan te slui-ten bij een platform voor de veiling van emissierechten als bedoeld in hoofdstuk VII van de veilingverordening. Het in artikel VI, onderdeel E, voorgestelde artikel 42a van de Wwft is overeenkomstig aangepast.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager

Naar boven