32 780 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A.

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

1

     

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

2

1.

Leeswijzer

2

2.

Het beleid

2

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

2

2.2

De beleidsartikelen

5

2.3

De niet-beleidsartikelen

18

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2011.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-)beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Suppletore mutaties 2011 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)
 

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2011

 

9 085,0

99,8

       

Nota van Wijziging, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XII, nr. 4

 

1 604,4

– 41,4

       

Stand vastgestelde begroting 2011

 

10 689,4

58,3

Stand 1e suppletoire begroting 2011

 

11 656,8

57,5

       

– mutaties Voorjaarsnota 2011:

     

1. GIS

36

– 18,2

 

2. Bijdrage aan het Infrafonds

39.01

– 520,7

 

3. Eindejaarsmarge

40 en 62

12,2

 

4. Subsidietaakstelling

40/div.

8,9

 

5. Loon-en prijsbijstelling 2011

40

156,3

 

6. Naar Gemeentefonds (noordelijke IJoever)

51

– 5,0

 

7. AgentschapNl en RIVM

53

– 15,4

 

8. P-problematiek

59

7,7

 

9. AgentschapNl en RIVM

60

– 10,7

 

10. AgentschapNl en RIVM

61

39,8

 

11. P-problematiek

62

– 7,7

 

Diversen

 

– 3,5

0,2

Stand 2e suppletore begroting 2011

 

11 300,5

57,7

Algemeen

De Kamer heeft mij tijdens het wetgevingsoverleg van 25 november 2010 verzocht te bezien in hoeverre het mogelijk is om de Kamer voorafgaand aan de begroting een aantal cijfers/kengetallen toe  te sturen die inzicht geven in de prestaties van het departement. Dit analoog aan de kengetallen uit de jaarverslagen uit het bedrijfsleven. Destijds heb ik toegezegd hier bij Voorjaarsnota op terug te komen.

In de periode tussen het wetgevingsoverleg en de Voorjaarsnota heeft het Kabinet het traject «Verantwoord Begroten» nader uitgewerkt; dit traject is tijdens het algemeen overleg op 20 april jl. ook aan de Kamer voorgelegd. De begroting van IenM wordt in het kader van dit traject in de komende twee jaren herzien, waardoor ook de indicatoren en kengetallen die in de huidige begroting zijn opgenomen mogelijk zullen worden aangepast. Het opnemen van dit overzicht wordt betrokken bij het verder vormgeven van het traject «Verantwoord Begroten».

1. GIS

Teneinde het project Geluidsisolatie Schiphol (GIS-3) in lijn te brengen met de meest actuele raming van het kasritme (Kamerstukken II, 2010–2011, 26 959, nr. 136) wordt ruim € 18 mln. niet in 2011 maar in de jaren 2012 tot en met 2015 uitgegeven. Een deel van deze € 18 mln. heeft betrekking op de onderuitputting van GIS-3. Deze wordt naar huidige verwachting in 2012 besteed. Daarnaast wordt verwacht dat ruim € 5 mln. van het budget voor de klachten?en schadebehandeling en uitbetaling niet in 2011 maar in latere jaren tot betaling zal leiden.

2. Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

De bijstelling van de raming betreft voor € 11 mln. een overboeking van het ministerie van Financiën ter compensatie van BTW op uitgaven voor de HSL-Zuid en Betuweroute.

In 2010 zijn de overschotten op de projecten Zandmotor en Quick Wins Binnenhavens teruggeboekt naar het ministerie van Financiën en worden in 2011 weer opgevraagd.

Om het kasritme van de Staat te optimaliseren is in 2010 € 200 mln. Versneld betaald ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet en wordt in 2011 teruggeboekt naar het ministerie van Financiën.

Op het budget ten behoeve van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt een kasschuif voorgesteld waardoor het mogelijk wordt het Bestuursakkoord Water te sluiten. In 2011 betreft het € 254,0 mln.

Ten behoeve van de verwerking technische kasschuif voor de Rijksbrede problematiek vindt er over de jaren 2011 tot en met 2015 een schuif plaats die per saldo nul is (2011 + € 100,0 mln., – 2012 € 250,0 mln., – 2013 – € 75,0 mln., 2014 + € 75,0 mln. en 2015 + € 150,0 mln.).

In 2010 was er een tekort op FES gerelateerde projecten. Het tekort is door het FES in 2010 aan de begroting van het Infrastructuurfonds toegevoegd. In 2011 vindt er een terugboeking plaats naar het ministerie van Financiën.

Voor de inpassing van het DBFM-contract A2 Lunetten – Veenendaal wordt de bijdrage in 2011 aangepast.

Voor de subsidietaakstelling is de bijdrage aan het Infrastructuurfonds verminderd.

Als laatste zijn overboekingen opgenomen naar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ten behoeve van het bedrijventerrein Dordtse Oever en Nieuw Reijerwaard en ZW-Delta en Waddengebied. Tevens is een overboeking opgenomen naar Defensie voor de Kustwacht alsmede naar het Gemeentefonds en Provinciefonds voor RSP-ZZL. De overboeking naar het Gemeentefonds is voor Assen en het Provinciefonds voor Friesland, Groningen, Drente en Flevoland.

3. Eindejaarsmarge

De in het voorgaande begrotingsjaar onbesteed gebleven gelden bij de voormalige ministeries van VenW en VROM van in totaal € 12,2 mln. zijn door middel van de eindejaarsmarge 2010?2011 (de zogenoemde 1% regeling) aan de begroting van I&M toegevoegd. Deze gelden zijn voorlopig geparkeerd op de artikelen 40 en 62 (onvoorziene uitgaven).

4. Subsidietaakstelling

De op artikel 40 geparkeerde subsidietaakstelling (Nota van Wijziging, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XII, nr. 4) is over elk artikel in de begroting van HXII verdeeld, waardoor deze tijdelijke mutatie op artikel 40 kan worden tegen geboekt.

5. Loon- en prijsbijstelling 2011

Dit betreft de toevoeging van de loon-en prijsbijstelling voor het jaar 2011. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 40 Nominaal en Onvoorzien geparkeerd.

6. Naar het Gemeentefonds (Noordelijke IJoever).

Door IenM wordt in 2011 een bedrag van € 5 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds (in 2012 € 4,8 mln. en 2013 € 4 mln.). Het betreft een Nota Ruimte project met de naam «Noordelijke IJoever».

7. Opdracht aan AgentschapNL en het RIVM

Het grootste deel van de mutaties op dit artikel betreft een aantal overboekingen die op de opdracht 2011 aan AgentschapNL (AgNL) en het RIVM betrekking heeft, totaal gaat het om ongeveer € 14,7 mln. in 2011. Het geld wordt intern naar artikel 61 overgeboekt en daar toegelicht.

8. P-problematiek

Verleden jaar zijn bij VROM-brede heroriëntering op de bedrijfsvoering naast de materiële uitgaven ook de personele uitgaven op het niveau van organisatieonderdelen bezien. Op basis van deze herschikking moet bij de Inspectie nog het meerjarige effect van deze herschikking verwerkt worden (€ 7,7 mln. 2011 aflopend naar € 2,6 mln. structureel). Dat gebeurt vanuit artikel 61 Nominaal en Onvoorzien waar hiertoe budget was gereserveerd.

9. Opdracht aan AgentschapNL en het RIVM

Het grootste deel van de mutaties op dit artikel betreft een aantal overboekingen die op de opdracht 2011 aan AgentschapNL en het RIVM betrekking heeft, totaal gaat het om ongeveer € 8,9 mln. in 2011. Het geld wordt intern naar artikel 61 overgeboekt en daar toegelicht.

10. Opdracht aan Agentschap NL en het RIVM

In het kader van de opdracht aan AgNL voor het jaar 2011 wordt vanuit diverse artikelen totaal meerjarig ongeveer € 36,5 mln. overgeboekt. Hiervan heeft meer dan € 29 mln. betrekking op 2011. Het betreft hier zowel apparaats- als projectmiddelen voor AgNL. Vanwege efficiëntie redenen vindt bij deze middelen opdrachtverstrekking vanuit één punt in de begroting plaats. Doorbelasting van de verstrekte subsidies wordt op de betreffende artikelen aangebracht. De grootste aandelen in de totale opdracht worden ingenomen door InfoMil (€ 8,4 mln.), Bodem+ (€ 7,4 mln.) en Afvalbeheer (€ 6,3 mln.).

Daarnaast wordt in het kader van de opdracht aan het RIVM voor het jaar 2011 vanuit diverse artikelen totaal meerjarig ongeveer € 31,6 mln. overgeboekt. Hiervan heeft meer dan € 9 mln. betrekking op 2011. Het betreft in deze voor een klein deel onderzoeksopdrachten en voor het merendeel budget voor de uitvoering van wettelijk verplichte (monitorings)taken.

11. P-problematiek

Verleden jaar zijn bij VROM-brede heroriëntering op de bedrijfsvoering naast de materiële uitgaven ook de personele uitgaven op het niveau van organisatieonderdelen bezien. Op basis van deze herschikking moet bij de Inspectie nog het meerjarige effect van deze herschikking verwerkt worden. Dat gebeurt vanuit artikel 61 Nominaal en Onvoorzien waar hiertoe budget was gereserveerd.

2.2 Beleidsartikelen

31 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Vastgestelde mutaties ISB12011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

63 491

0

3 484

66 975

– 7 480

– 1 138

– 1 138

– 1 138

Uitgaven:

67 508

0

184

67 692

1 999

– 2 181

– 2 681

– 2 681

31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie

24 692

0

2 110

26 802

3 502

– 698

– 1 214

– 1 214

31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming

15 156

0

421

15 577

– 178

– 698

– 1 214

– 1 214

31.01.02 HGIS Partners voor Water

9 536

0

1 689

11 225

3 680

   

 

31.01.03 Leven met Water

0

0

0

0

     

 

31.02 Veiligheid

22 175

0

– 2 990

19 185

– 2 807

– 2 793

– 2 828

– 2 828

31.02.01 Hoogwaterbescherming

12 089

0

– 2 760

9 329

– 2 616

– 2 604

– 2 633

– 2 633

31.02.02 Kust

1 261

0

– 198

1 063

– 169

– 167

– 173

– 173

31.02.03 Inspectie VenW

8 825

0

– 32

8 793

– 22

– 22

– 22

– 22

31.03 Waterkwantiteit

274

0

30

304

– 128

– 126

– 130

– 130

31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw

274

0

30

304

– 128

– 126

– 130

– 130

31.04 Waterkwaliteit

20 367

0

1 034

21 401

1 432

1 436

1 491

1 491

31.04.01 Stroomgebieden, Meren en Delta

18 634

0

– 1 160

17 474

– 1 138

– 918

– 1 065

– 1 165

31.04.02 Noordzee en Wadden

1 733

0

2 194

3 927

2 570

2 354

2 556

2 656

31.04.03 Inspectie VenW

0

0

0

0

     

 

Van totale uitgaven:

 

 

 

 

 

 

 

 

– Apparaatsuitgaven

     

8 754

     

 

– Agentschapsbijdragen

     

27 445

     

 

– Restant

     

31 493

     

 

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

98%

     

 

31.09 Ontvangsten

570

0

0

570

 

 

 

 

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

De hogere verplichtingen worden veroorzaakt doordat verplichtingen voor Partners voor Water in 2011 worden aangegaan in plaats van 2012. In verband hiermede heeft een verschuiving plaatsgevonden uit 2012 naar 2011.

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

56 813

0

– 109

56 704

– 67

– 5 147

– 6 226

– 8 385

Uitgaven:

57 245

0

– 89

57 156

– 67

– 5 147

– 6 226

– 8 385

32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.

49 211

0

– 59

49 152

– 48

– 5 128

– 6 207

– 8 366

32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

1 814

0

0

1 814

     

 

32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie

4 349

0

0

4 349

     

 

32.01.03 Gedragsbeinvloeding

21 216

0

0

21 216

 

– 5 080

– 6 159

– 8 318

32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur

0

0

0

0

     

 

32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

21 832

0

– 59

21 773

– 48

– 48

– 48

– 48

32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.

7 944

0

– 30

7 914

– 19

– 19

– 19

– 19

32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

316

0

0

316

     

 

32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails"

206

0

0

206

     

 

32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat

7 422

0

– 30

7 392

– 19

– 19

– 19

– 19

32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren

90

0

0

90

0

0

0

0

32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

24

0

0

24

     

 

32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV

66

0

0

66

     

 

Van totale uitgaven:

 

 

 

 

 

 

 

 

– Apparaatsuitgaven

     

2 447

     

 

– Agentschapsbijdragen

     

27 557

     

 

– Restant

     

27 152

     

 

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

88%

     

 

32.09 Ontvangsten

4 642

0

0

4 642

 

 

 

 

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico's

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) supple- toire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

56 038

0

– 1 002

55 036

– 192

– 192

– 292

108

Uitgaven:

57 401

0

– 337

57 064

– 80

– 197

– 2 014

76

33.01 Externe veiligheid

6 658

0

– 120

6 538

112

– 5

– 1 722

– 32

33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen

5 062

0

0

5 062

     

 

33.01.02 Externe veiligheid luchthavens

272

0

0

272

     

 

33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol

1 324

0

– 120

1 204

112

– 5

– 1 722

– 32

33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

     

 

33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart

21 183

0

82

21 265

23

23

23

23

33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart

1 622

0

0

1 622

– 23

– 23

– 23

– 23

33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens

959

0

12

971

     

 

33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren

499

0

30

529

     

 

33.02.04 IMO (HGIS)

416

0

0

416

     

 

33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

17 178

0

40

17 218

46

46

46

46

33.02.06 CCR (HGIS)

509

0

0

509

     

 

33.03 Veiligheid luchtvaart

29 149

0

– 299

28 850

– 215

– 215

– 315

85

33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart

1 287

0

328

1 615

     

 

33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)

1 265

0

– 100

1 165

– 150

– 150

– 250

– 150

33.03.03 Internationaal

334

0

– 150

184

     

 

33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

22 859

0

– 77

22 782

– 65

– 65

– 65

– 65

33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden

3 104

0

0

3 104

     

 

33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS)

300

0

– 300

0

     

300

33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring

411

0

0

411

0

0

0

0

33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens

97

0

0

97

       

33.04.02 Beveiliging luchtvaart

247

0

0

247

       

33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer

0

 

0

0

       

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

     

4 299

       

– Agentschapsbijdragen

     

44 041

       

– Restant

     

8 724

       

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

70%

       

33.09 Ontvangsten

0

0

0

0

       
X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

57 331

0

– 4 756

52 575

– 1 148

– 474

– 667

– 16 114

Uitgaven:

78 699

0

– 567

78 132

– 1 148

– 474

– 5 667

– 16 114

34.01 Netwerk weg

8 723

0

0

8 723

0

0

0

0

34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

7 445

0

0

7 445

       

34.01.02 Beheer en onderhoud

87

0

0

87

       

34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit

0

0

0

0

       

34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur

629

0

0

629

       

34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer

562

0

0

562

       

34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

       

34.02 Netwerk vaarwegen

2 194

0

0

2 194

0

0

0

0

34.02.01 Vaarweginfrastructuur

2 194

0

0

2 194

       

34.03 Netwerk spoor

36 374

0

– 150

36 224

– 150

– 150

– 5 150

– 15 150

34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

476

0

0

476

       

34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet

557

0

0

557

       

34.03.03 Beheer overig

635

0

0

635

       

34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet

34 563

0

– 150

34 413

– 150

– 150

– 5 150

– 15 150

34.03. 05 Vervoer overig

143

0

0

143

       

34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer

0

0

0

0

       

34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

       

34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer

31 408

0

– 417

30 991

– 998

– 324

– 517

– 964

34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

3 284

0

0

3 284

       

34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden

0

0

0

0

       

34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.

0

0

0

0

       

34.04.04 Stimulering marktwerking OV

1 129

0

0

1 129

       

34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV

0

0

0

0

       

34.04.06 Stimulering martwerking Taxi

0

0

0

0

       

34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

937

0

– 3

934

– 2

– 2

– 2

– 2

34.04.08 Regionale bereikbaarheid

21 951

0

– 360

21 591

– 942

– 268

– 461

– 908

34.04.09 Regionale OV-systemen

4 107

0

– 54

4 053

– 54

– 54

– 54

– 54

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

     

8 423

       

– Agentschapsbijdragen

     

4 188

       

– Restant

     

65 521

       

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

100%

       

34.09 Ontvangsten

98

0

0

98

       
X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

In 2010 zijn er verplichtingen aangegaan die begroot staan in 2011. In verband heeft er een verplichtingen schuif plaatsgevonden uit 2011 naar 2010.

35 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

58 250

– 26 357

1 083

32 976

– 896

– 1 841

– 3 700

– 4 442

Uitgaven:

65 266

– 26 357

– 66

38 843

– 1 096

– 1 937

– 3 754

– 4 442

35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens

6 982

0

0

6 982

0

0

0

0

35.01.01 Kostenconvenant Schiphol

0

0

0

0

       

35.01.02 Ontwikkeling luchthavens

3 882

0

371

4 253

100

     

35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid

0

0

0

0

       

35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.

0

0

0

0

       

35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens

3 100

0

– 371

2 729

– 100

     

35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

       

35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens

1 265

0

191

1 456

0

0

0

0

35.02.01 Verbetering marktwerking

888

0

191

1 079

       

35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden

197

0

0

197

       

35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit

180

0

0

180

       

35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart

35 411

– 26 357

515

9 569

– 553

– 1 694

– 3 434

– 4 276

35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens

27 548

– 26 357

– 356

835

– 864

– 1 685

– 3 425

– 4 267

35.03.02 Luchtruim

1 826

0

300

2 126

       

35.03.03 Marktordening en markttoegang

2 648

0

582

3 230

320

     

35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

3 389

0

– 11

3 378

– 9

– 9

– 9

– 9

35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer

21 608

0

– 772

20 836

– 543

– 243

– 320

– 166

35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie

3 495

0

0

3 495

       

35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart

5 202

0

– 599

4 603

– 543

– 243

– 320

– 166

35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart

4 057

0

– 173

3 884

       

35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer

4 811

0

0

4 811

       

35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer

4 043

0

0

4 043

       

35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

       

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

     

11 531

       

– Agentschapsbijdragen

     

7 118

       

– Restant

     

20 194

       

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

94%

       

35.09 Ontvangsten

5 681

– 3 639

26

2 068

0

0

0

0

35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat

2 042

0

26

2 068

 

 

 

 

35.09.02 Overige ontvangsten

7 723

– 3 639

0

4 084

0

0

0

0

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

59 612

0

– 6 791

52 821

– 5 022

– 3 891

– 4 000

– 4 000

Uitgaven:

117 844

0

– 17 038

100 806

6 589

– 3 514

– 2 073

1 703

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

44 206

0

749

44 955

– 4 222

– 3 491

– 4 000

– 4 000

36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

816

0

0

816

       

36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie

0

0

0

0

       

36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer

37 858

0

749

38 607

– 4 222

– 3 491

– 4 000

– 4 000

36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit

1 017

0

0

1 017

       

36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.

149

0

0

149

       

36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer

4 366

0

0

4 366

       

36.02 Leefomgeving spoorwegen

9 120

0

0

9 120

0

0

0

0

36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

0

0

0

0

       

36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor

0

 

0

0

       

personen- en goederenvervoer per spoor

44

0

0

44

       

36.02.03 Bodemsanering NS percelen

9 076

0

0

9 076

       

36.03 Luchtvaart

63 133

0

– 18 218

44 915

10 811

– 23

1 927

5 703

36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS

2 264

0

0

2 264

       

36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)

606

0

– 185

421

185

     

36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)

38 918

0

– 12 058

26 860

12 058

     

36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol

1 617

0

– 1 016

601

– 63

– 23

– 564

1 666

36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol

0

0

0

0

       

36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol

17 891

0

– 4 437

13 454

– 2 091

0

2 491

4 037

36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol

1 324

0

– 522

802

522

     

36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens

0

0

0

0

       

36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens

0

0

0

0

       

36.03.10 Duurzame luchtvaart

513

0

0

513

200

     

36.03.11 Groenvoorziening Schiphol

0

0

0

0

       

36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

       

36.04 Scheepvaart

1 385

0

431

1 816

0

0

0

0

36.04.01 Duurzame zeevaart

632

0

0

632

       

36.04.02 Duurzame zeehavens

114

0

5

119

       

36.04.03 Duurzame binnenvaart

639

0

426

1 065

       

36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

       

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

     

1 181

       

– Agentschapsbijdragen

     

376

       

– Restant

     

99 249

       

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

96%

       

36.09 Ontvangsten

43 718

0

0

43 718

0

0

0

0

36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1

2 323

0

0

2 323

       

36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1

0

0

0

0

       

36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3

29 081

0

0

29 081

       

36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3

0

0

0

0

       

36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten

12 039

0

0

12 039

       

36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens

250

0

0

250

       

36.09.07 Overige ontvangsten

25

0

0

25

     

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastestelde begroting en Stand ISB.

Het verschil tussen de kas- en de verplichtingen mutatie wordt veroorzaakt doordat niet in alle gevallen de mutaties in de kas een doorwerking hebben in de verplichtingen (GIS) mutatie). Daarnaast zijn er verplichtingen in 2010 aangegaan die in 2011 begroot staan. In verband hiermede heeft er een verplichtingen schuif plaatsgevonden uit 2011 naar 2010.

37 Weer, klimaat en seismologie

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

53 829

0

– 258

53 571

– 1 438

– 2 160

– 3 240

– 4 320

Uitgaven:

53 093

0

– 258

52 835

– 1 438

– 2 160

– 3 240

– 4 320

37.01 Weer, klimaat en seismologie

34 043

0

– 258

33 785

– 1 438

– 2 160

– 3 240

– 4 320

37.01.01 Weer

19 894

0

– 338

19 556

– 949

– 1 265

– 1 898

– 2 531

37.01.02 Klimaat

11 897

0

– 102

11 795

– 671

– 895

– 1 342

– 1 789

37.01.03 Seismologie

1 516

0

0

1 516

       

37.01.04 Contributie WMO (HGIS)

736

0

182

918

182

     

37.02 Aardobservatie

19 050

0

0

19 050

0

0

0

0

37.02.01 EUMETSAT

19 050

0

0

19 050

       

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

               

– Agentschapsbijdragen

     

51 917

       

– Restant

     

918

       

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

87%

       

37.09 Ontvangsten

0

0

0

0

 

 

 

 

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

37 759

437

38 196

940

2 440

2 969

2 969

Uitgaven:

0

43 181

– 2 153

41 028

– 1 954

– 1 061

2 969

2 969

51.02 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren

0

4 282

– 3 793

489

– 3 594

– 2 701

1 300

1 300

51.02.14 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren

0

4 282

– 3 793

489

– 3 594

– 2 701

1 300

1 300

51.04 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie

0

38 899

1 640

40 539

1 640

1 640

1 669

1 669

51.04.01 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie

0

38 899

1 640

40 539

1 640

1 640

1 669

1 669

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

               

– Agentschapsbijdragen

               

– Restant

     

41 028

       

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

54%

       

51 Ontvangsten

0

934

0

934

 

 

 

 

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

Het verschil tussen de kas-en verplichtingenmutaties wordt veroorzaakt door een verplichtingen schuif bij het project Duurzame Dynamiek in de Delta en een overboeking exclusief verplichtingen naar het Gemeentefonds waarvan de verplichtingen reeds in een ander jaar zijn aangegaan.

52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

75 086

– 550

74 536

50

 

 

 

Uitgaven:

0

160 779

– 1 872

158 907

46

0

0

0

52.04 Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit

0

11 387

– 3 942

7 445

0

0

0

0

52.04.03 FES Mooi Nederland

0

7 361

– 3 942

3 419

     

 

52.04.09 Bufferzones

0

3 661

0

3 661

     

 

52.04.10 Overige instrumenten

0

365

0

365

     

 

52.06 Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis

0

148 655

2 020

150 675

– 4

0

0

0

52.06.01 Projecten gebiedsontwikkeling (FES)

0

100 667

4 517

105 184

– 4

   

 

52.06.10 Overige instrumenten gebiedsontwikkeling

0

14 110

– 2 497

11 613

     

 

52.06.16 Het Waddenfonds

0

33 878

0

33 878

     

 

52.08 Stimuleren architectonische kwaliteit

0

737

50

787

50

0

0

0

52.08.01 Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid

0

737

50

787

50

     

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

               

– Agentschapsbijdragen

               

– Restant

     

158 907

       

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

100%

       

52 Ontvangsten

       

 

 

 

 

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

53 Klimaat en luchtkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

53 Klimaat en luchtkwaliteit

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

64 605

– 11 549

53 056

– 6 423

– 2 423

– 2 423

– 2 423

Uitgaven:

0

91 580

– 15 439

76 141

– 7 682

– 3 169

– 2 423

– 2 423

53.08 Tegengaan klimaatverandering

0

12 003

491

12 494

– 532

– 202

0

0

53.08.02 Tegengaan klimaatverandering

0

12 003

491

12 494

– 532

– 202

 

 

53.14 Verbeteren luchtkwaliteit

0

50 538

– 4 530

46 008

– 4 350

– 253

– 207

– 207

53.14.10 Verbeteren luchtkwaliteit

0

50 538

– 4 530

46 008

– 4 350

– 253

– 207

– 207

53.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit

0

15 336

– 2 203

13 133

– 597

– 265

0

0

53.16.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit

0

15 336

– 2 203

13 133

– 597

– 265

   

53.18 Bevorderen duurzame industrie

0

13 703

– 9 197

4 506

– 2 203

– 2 449

– 2 216

– 2 216

53.18.18 Bevorderen duurzame industrie

0

13 703

– 9 197

4 506

– 2 203

– 2 449

– 2 216

– 2 216

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

               

– Agentschapsbijdragen

               

– Restant

     

76 141

       

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

85%

       

53 Ontvangsten

0

0

0

0

 

 

 

 

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

54 Duurzaam produceren

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

54 Duurzaam produceren

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

17 395

2 007

19 402

3 163

3 163

 

 

Uitgaven:

0

136 370

– 3 336

133 034

1 132

2 881

0

0

54.14 Reductie v milieubel door (ketengericht) afvalproducten

0

124 262

– 6 068

118 194

– 811

– 239

0

0

54.14.01 Reductie van milieubel door (ketengericht) afvalproducten

0

124 262

– 6 068

118 194

– 811

– 239

 

 

54.16 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem

0

5 227

– 644

4 583

– 58

– 14

0

0

54.16.02 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem

0

5 227

– 644

4 583

– 58

– 14

 

 

54.26 Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen

0

6 881

3 376

10 257

2 001

3 134

0

0

54.26.12 Duurzaam gebruik ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen

0

6 881

3 376

10 257

2 001

3 134

   

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

               

– Agentschapsbijdragen

               

– Restant

     

133 034

       

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

100%

       

54 Ontvangsten

       

 

 

 

 

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

Het verschil tussen de verplichtingen en kas wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het doorschuiven van FES middelen 2010 en de opdracht aan Agentschap NL waarvan de verplichtingen reeds in 2010 zijn aangegaan.

56 Risicobeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

56 Risicobeleid

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

46 726

1 201

47 927

– 439

– 760

– 555

 

Uitgaven:

0

56 933

– 2 374

54 559

– 182

– 467

– 255

0

56.34 Veilig gebruik van chemische stoffen

0

3 109

– 84

3 025

– 8

– 436

– 405

– 218

56.34.02 Veilig gebruik van chemische stoffen

0

3 109

– 84

3 025

– 8

– 436

– 405

– 218

56.38 Bescherming tegen straling

0

1 680

– 203

1 477

– 371

– 1 139

– 1 112

– 343

56.38.06 Bescherming tegen straling

0

1 680

– 203

1 477

– 371

– 1 139

– 1 112

– 343

56.40 Verantwoorde toepassing van ggo's

0

2 756

– 1 951

805

– 662

– 1 409

– 1 177

– 192

56.40.08 Verantwoorde toepassing van ggo's

0

2 756

– 1 951

805

– 662

– 1 409

– 1 177

– 192

56.42 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid

0

49 388

– 136

49 252

859

2 517

2 439

753

56.42.10 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid

0

49 388

– 136

49 252

859

2 517

2 439

753

Van totale uitgaven:

             

– Apparaatsuitgaven

               

– Agentschapsbijdragen

               

– Restant

     

54 559

       

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

100%

       

56 Ontvangsten

 

 

 

 

 

 

 

 

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

57 Versterken van het internationale milieubeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

57 Versterken van het internationale milieubeleid

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

8 456

344

8 800

2 000

3 154

   

Uitgaven:

0

101 180

– 2 411

98 769

14 896

42 917

0

0

57.44 Internationaal milieubeleid

0

4 386

– 1 258

3 128

– 7

– 2

0

0

57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)

0

3 310

– 205

3 105

       

57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)

0

1 076

– 1 053

23

– 7

– 2

   

57.48 Clean Development Mechanism

0

93 675

– 228

93 447

14 931

42 927

0

0

57.48.08 Clean Development Mechanism

0

93 675

– 228

93 447

14 931

42 927

   

57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken

0

901

– 729

172

– 8

– 3

0

0

57.50.10 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken

0

901

– 729

172

– 8

– 3

   

57.52 Interreg

0

2 218

– 196

2 022

– 20

– 5

0

0

57.52.12 Interreg

0

2 218

– 196

2 022

– 20

– 5

   

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

               

– Agentschapsbijdragen

               

– Restant

     

98 769

       

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

100%

       

57 Ontvangsten

 

 

 

 

 

 

 

 

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

59 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

59 Handhaving en toezicht

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

48 154

7 700

55 854

5 700

4 600

2 600

2 600

Uitgaven:

0

48 154

7 700

55 854

5 700

4 600

2 600

2 600

59.56 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie

0

731

– 93

638

– 80

– 81

– 81

– 81

59.56.02 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie

0

731

– 93

638

– 80

– 81

– 81

– 81

59.58 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte

0

9 378

– 1 189

8 189

– 986

– 996

– 996

– 996

59.58.04 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte

0

9 378

– 1 189

8 189

– 986

– 996

– 996

– 996

59.60 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie

0

1 611

– 204

1 407

– 177

– 178

– 178

– 178

59.60.06 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie

0

1 611

– 204

1 407

– 177

– 178

– 178

– 178

59.62 Crisismanagement organiseren

0

5 456

– 691

4 765

– 606

– 611

– 611

– 611

59.62.08 Crisismanagement organiseren

0

5 456

– 691

4 765

– 606

– 611

– 611

– 611

59.64 Opsporen en bestrijden van fraude

0

1 146

– 145

1 001

– 126

– 127

– 127

– 127

59.64.10 Opsporen en bestrijden van fraude

0

1 146

– 145

1 001

– 126

– 127

– 127

– 127

59.82 Apparaat artikel 59 (IG)

0

29 832

10 022

39 854

7 675

6 593

4 593

4 593

59.82.02 Apparaat artikel 59 (IG)

0

29 832

10 022

39 854

7 675

6 593

4 593

4 593

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

     

39 854

       

– Agentschapsbijdragen

               

– Restant

     

16 000

       

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

100%

       

59 Ontvangsten

0

882

0

882

 

 

 

 

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

60 Leefomgevingskwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

60 Leefomgevingskwaliteit

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

132 715

– 13 526

119 189

– 20 444

– 8 446

– 2 866

– 1 669

Uitgaven:

0

103 627

– 11 503

92 124

– 11 970

– 4 505

– 666

– 1 669

60.01 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater

0

34 164

– 6 800

27 364

– 11 767

– 4 302

1 003

0

60.01.02 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater

0

34 164

– 6 800

27 364

– 11 767

– 4 302

1 003

 

60.02 Tegengaan van geluidhinder

0

23 970

1 983

25 953

0

0

0

0

60.02.04 Tegengaan van geluidhinder

0

23 970

– 410

23 560

       

60.02.06 Geluidskaarten (FES)

0

0

2 393

2 393

       

60.03 Kennis, onderzoek en projecten klimaat

0

24 621

– 1 551

23 070

0

0

0

0

60.03.08 Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES)

0

24 215

– 1 551

22 664

       

60.03.10 Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptie

0

406

0

406

       

60.04 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling

0

20 872

– 5 135

15 737

– 203

– 203

– 1 669

– 1 669

60.04.12 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling

0

20 872

– 5 135

15 737

– 203

– 203

– 1 669

– 1 669

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

               

– Agentschapsbijdragen

               

– Restant

     

92 124

       

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

100%

       

60 Ontvangsten

 

 

 

 

 

 

 

 

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

2.3 Niet-beleidsartikelen

39 Bijdragen infrastructuurfonds en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

9 946 573

0

– 520 793

9 425 780

– 354 161

– 75 021

– 124 506

– 563 625

Uitgaven:

9 971 798

0

– 520 793

9 451 005

– 354 161

– 75 021

– 180 402

– 724 324

39.01 Bijdrage aan IF

7 997 611

0

– 520 793

7 476 818

– 354 161

– 15 021

– 120 402

– 604 324

39.02 Bijdrage aan de BDU

1 974 187

0

0

1 974 187

0

– 60 000

– 60 000

– 120 000

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4)) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

40 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

34

– 293

172 181

171 922

187 839

135 980

64 194

9 824

Uitgaven:

34

– 293

172 181

171 922

187 839

135 980

64 194

9 824

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4)) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

41 Ondersteunen functioneren VenW

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren VenW

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

192 521

– 7 497

18 819

203 843

2 129

299

– 950

– 12 820

Uitgaven:

220 534

– 7 497

4 291

217 328

679

334

– 880

– 1 750

41.01 Centrale diensten

130 168

– 7 497

– 138

122 533

– 1 096

– 1 297

– 2 167

– 3 037

41.01.01 Interne en externe communicatie VenW

9 712

0

228

9 940

175

175

175

175

41.01.02 Bedrijfsvoering VenW

45 043

0

– 152

44 891

– 42

– 42

– 42

– 42

41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding

9 505

0

84

9 589

84

84

84

– 396

41.01.04 Internationaal beleid VenW

3 000

0

0

3 000

       

41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering

9 554

0

– 83

9 471

– 90

     

41.01.06 Financial en operational auditing

5 658

0

0

5 658

       

41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak

6 881

0

487

7 368

273

273

273

273

41.01.08 HGIS-middelen

2 104

0

0

2 104

       

41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden

33 233

– 7 497

– 687

25 049

– 1 481

– 1 772

– 2 642

– 3 032

41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit

5 478

0

– 15

5 463

– 15

– 15

– 15

– 15

41.02 Shared Services Organisatie

69 766

0

4 148

73 914

1 209

525

181

181

41.02.01 ICT dienstverlening

13 016

0

3 328

16 344

525

525

181

181

41.02.02 Facilitaire dienstverlening

34 933

0

1 332

36 265

1 351

1 387

1 387

1 387

41.02.03 Personele dienstverlening

10 115

0

1 155

11 270

756

     

41.02.04 Financiële dienstverlening

8 464

0

45

8 509

– 36

     

41.02.05 Communicatie en strategie

3 238

0

– 1 712

1 526

– 1 387

– 1 387

– 1 387

– 1 387

41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.

20 600

0

281

20 881

566

1 106

1 106

1 106

41.03.01 Regeringsvliegtuig

7 220

0

0

7 220

       

41.03.02 Personeel en materieel DGMo

3 735

0

– 330

3 405

– 216

     

41.03.03 Personeel en materieel DGLM

7 034

0

– 340

6 694

– 226

– 10

– 10

– 10

41.03.04 Personeel en materieel DGW

2 611

0

951

3 562

1 008

1 116

1 116

1 116

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

     

203 385

       

– Agentschapsbijdragen

     

608

       

– Restant

     

13 335

       

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

100%

       

41.09 Ontvangsten

3 626

0

214

3 840

 

 

 

 

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4)) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

De verplichtingen verhoging in 2011 wordt naast de verhoging van de uitgaven veroorzaakt door het in 2011 aangaan van verplichtingen in plaats van latere jaren, en het gelijk laten lopen van de verplichtingen met e kas begroting.

61 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

61 Algemeen

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

263 814

– 18 226

245 588

– 19 615

– 22 494

1 221

1 389

Uitgaven:

0

252 668

39 933

292 601

10 916

3 930

1 944

1 389

61.81 Programma

0

19 749

3 421

23 170

4 022

0

0

0

61.81.02 Communicatie-instrumenten

0

3 367

304

3 671

22

     

61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)

0

5 801

0

5 801

       

61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening

0

0

0

0

       

61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken

0

8 371

0

8 371

4 000

     

61.81.90 Verzameluitkering

0

2 210

3 117

5 327

       

61.82 Beleidsartikelen begroting XI-VROM

0

43 450

456

43 906

454

451

441

438

61.82.50 Apparaat beleidsartikelen VROM

0

43 450

456

43 906

454

451

441

438

61.85 Planbureau en Raden

0

29 821

– 1 293

28 528

– 1 343

– 1 343

– 1 343

– 1 343

61.85.62 VROM-Raad

0

0

0

0

       

61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek

0

0

0

0

       

61.85.66 Waddenadviesraad (WAR)

0

717

0

717

       

61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)

0

0

0

0

       

61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB)

0

622

0

622

       

61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)

0

28 482

– 1 293

27 189

– 1 343

– 1 343

– 1 343

– 1 343

61.86 Postactieven

0

8 003

0

8 003

0

0

0

0

61.86.90 Postactieven VROM

0

8 003

0

8 003

       

61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen

0

107 586

– 556

107 030

– 454

– 451

– 441

– 438

61.87.86 Gemeenschappelijk voorzieningen

0

93 925

– 556

93 369

– 454

– 451

– 441

– 438

61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd

0

13 661

0

13 661

       

61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties

0

44 059

37 905

81 964

8 237

5 273

3 287

2 732

61.89.92 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties

0

44 059

37 905

81 964

8 237

5 273

3 287

2 732

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

     

269 431

       

– Agentschapsbijdragen

               

– Restant

     

23 170

       

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

100%

       

61 Ontvangsten

0

980

0

980

 

 

 

 

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

62 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000

62 Nominaal en onvoorzien

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

7 020

– 2 378

4 642

– 5 700

– 4 600

– 2 600

– 2 600

Uitgaven:

0

7 020

– 2 378

4 642

– 5 700

– 4 600

– 2 600

– 2 600

X Noot
1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN= Voorjaarsnota

Naar boven