32 780 V Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in:

  • de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Incidentele Suppletoire Begroting 2011 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.

Mede op advies van de Algemene Rekenkamer wordt onder B2 een aanvullende toelichting gegeven bij de operationele doelstellingen zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2011. Vervolgens wordt kort stilgestaan bij de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de HGIS en de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken. Ten slotte volgt wordt per (niet-)beleidsartikel de nieuwe stand en een toelichting op de wijzigingen.

Per beleidsartikel en niet-beleidsartikel is een tabel opgenomen met de mutaties. In de stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 zijn de ontwerpbegroting, de mutaties in de nota van wijzigingen en de amendementen opgenomen. Voor de volledigheid worden de aangenomen amendementen nog afzonderlijk vermeld per beleidsartikel. In de kolom vastgestelde mutaties incidentele suppletoire begroting (ISB) zijn de mutaties opgenomen van deze suppletoire begroting exclusief de amendementen.

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Compabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Op uitgavenniveau is voor deze toelichting een norm gehanteerd waarbij voor de beleidsartikelen 1–8 en niet-beleidsartikel 10 afwijkingen van 10% of meer, met een minimum van EUR 2 miljoen, ten opzichte van de incidentele suppletoire stand op sub-artikel niveau zijn opgenomen. Voor niet-beleidsartikel 11 is een afwijking van 1% opgenomen. Op verplichtingenniveau wordt de norm van 10% op artikel niveau aangehouden. Daarnaast zijn de beleidsprioriteiten fragiliteit en wederopbouw (art. 2.5), economische groei (art. 4.3), reproductieve gezondheid (art. 5.5) en water (art. 6.2) toegelicht.

2. Ontwerpbegroting 2011 explain beleidsinformatie

In de ontwerpbegroting 2011 zijn niet alle operationele doelstellingen voorzien van een explain. Vanwege de aard van de doelstellingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de manier waarop daaraan invulling wordt gegeven zullen niet alle beoogde beleidseffecten en prestaties specifiek, meetbaar en tijdgebonden kunnen worden geformuleerd. Buitenlandse Zaken doet haar uiterste best zo specifiek en concreet mogelijk te zijn en waar mogelijk de effecten en prestaties ook van indicatoren te voorzien, maar dit ministerie zal ook in de toekomst een beroep moeten blijven doen op de mogelijkheid om uit te leggen waarom dat niet altijd mogelijk is.

In algemene zin geldt dat het, gezien de aard van de doelstellingen, niet haalbaar is de beleidseffecten en de prestaties binnen de algemene doelstellingen 1, 2 en 3 (en de operationele doelstellingen die daaronder vallen) meetbaar en tijdgebonden te formuleren. De Nederlandse inspanningen op het terrein van de internationale rechtsorde (beleidsartikel 1), veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur (artikel 2) en versterkte Europese samenwerking (artikel 3) zijn veelal diplomatiek van aard en onderdeel van een internationaal krachtenveld.

Voor de beleidsartikelen 4, 5 en 6, de doelstellingen op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, geldt in beginsel voor alle operationele doelstellingen een «comply». De prestaties zijn zoveel mogelijk meetbaar en tijdgebonden geformuleerd. Voortgang op een groot deel van de beleidseffecten kan onder meer worden afgemeten aan de voortgangsindicatoren van de Millennium Development Goals. Een belangrijke uitzondering hierop vormt operationele doelstelling 5.6 over het versterken van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden. Het brede en kwalitatieve karakter van deze operationele doelstelling bemoeilijkt de meetbaarheid.

Voor wat betreft de beleidsartikelen 7 (consulaire dienstverlening) en 8 (cultureel profiel en draagvlak) geldt dat de te realiseren prestaties al meetbaar en tijdgebonden geformuleerd zijn. Voor wat betreft de beleidseffecten is dit moeilijker. In beginsel is het mogelijk om de effecten van het beleid op het terrein van de consulaire dienstverlening en draagvlak te meten. De meerwaarde hiervan dient echter te worden gerelateerd aan de hiermee gemoeide hoge kosten en beheerslast.

3. Wijzigingen in de omvang van de HGIS

In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Miljoenennota 2011. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt is de HGIS afgenomen met EUR 284,8 miljoen.

Omvang van de HGIS (bedragen x EUR 1 miljoen)

MJN 2011

VJN 2011

Mutatie

HGIS-uitgaven

6 742,6

6 467,2

– 275,4

HGIS-ontvangsten

140,3

149,7

9,4

Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten)

6 602,3

6 317,5

– 284,8

De afname van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties. In de hierna volgende tabellen zijn deze uitgesplitst.

HGIS-uitgaven (bedragen x EUR 1 miljoen)

Totaal

Stand Miljoenennota 2011

6 742,6

1. Aanpassing BNP-raming

– 43,7

2. Eindejaarsmarge

68,1

3. Overboekingen van/naar HGIS

– 369,2

4. Intertemporele kasschuiven

60,0

5. Desaldering/specifieke mutaties ontvangsten

9,4

Totaal mutaties Voorjaarsnota 2011

– 275,4

Stand Voorjaarsnota 2011

6 467,2

HGIS-ontvangsten (bedragen x EUR 1 miljoen)

Totaal

Stand Miljoenennota 2011

140,3

6. Desaldering/specifieke mutaties

9,4

Totaal mutaties Voorjaarsnota 2011

9,4

Stand Voorjaarsnota 2011

149,7

  • 1. Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNP en de prijscomponent van het BBP is de omvang van de HGIS naar beneden bijgesteld.

  • 2. De eindejaarsmarge over 2010 is toegevoegd aan de HGIS.

  • 3. Het leeuwendeel van de overboekingen uit de HGIS betreft regeerakkoordombuigingen (EUR 353 miljoen). Verder wordt EUR 16 miljoen overgeboekt naar Defensie in verband met het convenant persoonsbeveiliging hoogrisico-posten.

  • 4. Er wordt een kasschuif toegepast op de ramingen voor IDA (begroting van het ministerie van Financiën).

5/6. Zowel de HGIS-uitgaven als de -ontvangsten zijn positief bijgesteld.

4. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2011 (x EUR 1,0 mln)

Het voorstel is om de uitgaven te verlagen met EUR 122,7 miljoen en de ontvangsten met EUR 9,4 miljoen te verhogen. De belangrijkste reden voor deze verlaging is de stijging van de toerekening met EUR 83 miljoen voor eerstejaars opvangkosten asielzoekers op de begroting van BZK. Hiervan heeft een deel (EUR 41 miljoen) betrekking op het jaar 2011. Het restant (EUR 42 miljoen) is afkomstig van de naheffing uit 2010. Daarnaast zijn de mutaties het gevolg van de beleidsherverkaveling zoals opgenomen in de basisbrief Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2011. De financiële gevolgen van de focusbrief Ontwikkelingssamenwerking voor latere jaren zullen in de begroting voor 2012 worden verwerkt. De verhoging van de ontvangsten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de verkoop van onroerend goed in het buitenland.

In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de incidentele suppletoire begroting 2011 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting per mutatie. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.

Artikel

 

Mutatie

2

Goed bestuur

11,6

4

Armoedebestrijding

– 140,9

5

Reproductieve gezondheid

– 29,5

5

Participatie civil society

117,4

6

Milieu en water

– 26,2

Toelichting

2.7 Goed bestuur

De mutatie wordt veroorzaakt door de verhoging van de landenprogramma’s voor goed bestuur en democratisering op basis van liquiditeitsprognoses, en door de overheveling van MATRA-budget vanuit ondersteuning bij pre- en postaccessie (art. 3.2). Daarnaast wordt ook de bijdrage aan Logo South, welke per amendement (32 500 V, nr 22) bij de incidentele suppletoire begroting was verminderd, verhoogd met EUR 1,96 miljoen om de lopende juridische verplichting voor dit programma af te handelen.

4.2 Armoedebestrijding

De mutatie in 2011 wordt veroorzaakt door een verlaging van het budget voor algemene macrosteun. Daarnaast daalt het budget vanwege het terugdraaien van de in de incidentele suppletoire begroting (ISB) opgenomen kasschuif op middelenaanvulling voor multilaterale banken en aanpassing van het Wereldbank partnership programma. Ten slotte worden ook, vanwege het gebruikelijke parkeerkarakter, mutaties op dit artikel verwerkt gerelateerd aan lagere BNP cijfers en een hogere toerekening voor eerstejaarsopvang van asielzoekers die ruim 30 procent hoger is dan bij Prinsjesdag geraamd. Het gaat dan zowel om een verhoging van de toerekening voor 2011 met EUR 41,2 miljoen als ook om een naheffing voor de toerekening uit 2010 met EUR 42 miljoen. Hierdoor komt de totale toerekening aan eerstejaarsopvang asielzoekers uit op EUR 355 miljoen waardoor het beschikbare budget voor ontwikkelingssamenwerking op de begroting van BZ afneemt.

5.5 Reproductieve gezondheid

In de begroting staan de MFS-gerelateerde zaken verspreid over de artikelen. Om goed inzicht te hebben in de MFS-activiteiten is er voor gekozen om deze activiteiten budgetneutraal te plaatsen op het subartikel participatie civil society zodat duidelijk zichtbaar is wat de mutatie is voor MFS waardoor het budget met ruim EUR 29 mln verlaagd is.

5.6 Participatie civil society

Voor MFS I is een verhoging voorzien vanwege het betalen van nog lopende verplichtingen (ca. EUR 20 mln). Daarnaast is voor MFS II een stijging voorzien doordat betalingen voor latere jaren naar voren zijn gehaald, om tegemoet te komen aan de wens van organisaties de bezuinigingen op MFS geleidelijker te laten verlopen (EUR 30 mln). De mutatie in latere jaren is nog niet zichtbaar. Deze wordt in de begroting voor 2012 verwerkt. Ten slotte waren MFS-gerelateerde zaken verspreid over diverse artikelen. Om een makkelijker totaalbeeld te krijgen is er voor gekozen om deze activiteiten over te hevelen naar participatie civil society (ca. EUR 67 mln).

6.1 Milieu en water

De verlaging van het budget voor milieu en water wordt met name veroorzaakt doordat het aantal partnerlanden afneemt. Bij deze exitlanden zullen alleen de lopende programma's nog uitgevoerd worden en geen nieuwe meer worden gestart. Daarnaast is in de In de Basisbrief ontwikkelingssamenwerking opgenomen om de bijdrage aan de VN programma's op dit terrein te verminderen.

5. Toelichting per beleidsartikel

Beleidsartikel 1

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

Bedragen in EUR 1 000

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2012

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

95 996

0

– 3 208

92 788

– 100

– 100

– 100

– 200

                   

Uitgaven:

               
                   

Programma-uitgaven totaal

118 957

– 688

6 493

124 762

827

310

– 795

– 1 795

                   

1.1

Internationale rechtsorde

46 781

549

6 221

53 551

500

 

– 500

– 1 000

                   

1.2

Mensenrechten

50 776

– 1 237

72

49 611

127

110

– 295

– 795

                   

1.3

Internationale juridische instellingen

21 400

 

200

21 600

200

200

   

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 1.1

De ophoging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door hogere verdragscontributies aan de Verenigde Naties. De hogere aanslag voor 2011 heeft twee oorzaken. Enerzijds is het budget van de VN gestegen in absolute termen en daarmee ook de bijdrage van Nederland. Daarnaast is de stijging het gevolg van de koersontwikkeling. De bijdragen in buitenlandse valuta worden tegen een vooraf vastgestelde koers binnen de administratie verwerkt. Deze is gestegen ten opzichte van de eerder geraamde koers. Naast de gestegen VN contributie is er sprake van een ophoging van het budget ten behoeve van de voorgenomen Nederlandse bijdrage aan de berechting van oud-president Habré van Tjaad.

Amendementen

Behandeld door

Nr

Indiener

Korte omschrijving

Minister/Staatssecretaris

68

El Fassed

Mensenrechten EUR 5 mln

Beleidsartikel 2

Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

Bedragen in EUR 1 000

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2012

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

662 025

0

7 034

669 059

0

– 4 272

– 7 572

– 11 422

                   

Uitgaven:

               
                   

Programma-uitgaven totaal

708 971

55 195

3 782

767 948

– 90

– 12 910

– 16 458

– 20 877

                   

2.1

Nationale en bondgenootschappelijke veiligheid

17 543

   

17 543

   

404

– 665

                   

2.2

Bestrijding internationaal terrorisme

500

   

500

       
                   

2.3

Non-proliferatie en ontwapening

9 247

306

1 211

10 764

60

60

60

60

                   

2.4

Conventionele wapenbeheersing

     

0

       
                   

2.5

Regionale stabiliteit en crisisbeheersing

318 603

32 065

– 7 300

343 368

– 150

– 150

– 150

– 2 750

                   

2.6

Humanitaire hulpverlening

225 093

27 174

– 1 750

250 517

 

– 200

– 500

– 1 250

                   

2.7

Goed bestuur

137 985

– 4 350

11 621

145 256

 

– 12 620

– 16 272

– 16 272

                   

2.8

Het bevorderen van energievoorzieningszekerheid

     

0

       
                   

2.9

Grotere veiligheid door strijd tegen milieudegradatie

     

0

       
                   

Ontvangsten

1 149

0

14

1 163

16

18

19

19

                   

2.10

Nationale en bondgenootschappelijke veiligheid

149

 

14

163

16

18

19

19

                   

2.70

Humanitaire hulpverlening

1 000

   

1 000

       

Verplichtingen

Geen toelichting.

Uitgaven

Artikel 2.5

De verlaging betreft een overheveling naar participatie civil society (artikel 5.6) vanwege de wenselijkheid om de uitgaven van MFS voortaan te bundelen op dat sub-artikel.

Artikel 2.7

Op dit artikel vindt in 2011 een verhoging plaats van EUR 11,6 mln. Deze wordt veroorzaakt door de verhoging van de landenprogramma’s voor goed bestuur en democratisering op basis van liquiditeitsprognoses, en door de overheveling van MATRA-budget vanuit artikel 3.2. Daarnaast wordt ook de bijdrage aan Logo South, welke per amendement (32 500 V, nr 22) bij de incidentele suppletoire begroting was verminderd, verhoogd met EUR 1,96 miljoen om de lopende juridische verplichting voor dit programma af te handelen. In 2013 en verder vindt er een verlaging plaats op dit artikel vanwege de heroriëntering en nieuwe focus van het MATRA-programma.

Ontvangsten

Geen toelichting.

Amendementen

Behandeld door

Nr

Indiener

Korte omschrijving

Staatssecretaris

65

Ormel

Westelijke Jordaanoever EUR 2 mln

Beleidsartikel 3

Beleidsartikel 3 Versterkte Europese samenwerking

Bedragen in EUR 1 000

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2012

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

6 852 756

 

– 6 500

6 846 256

69 596

130 711

– 830 525

– 790 006

                   

Uitgaven:

               
                   

Programma-uitgaven totaal

7 021 734

20 155

– 972

7 040 917

69 596

135 919

– 825 525

– 785 006

                   

3.1

Nederlandse afdrachten aan de EU

6 830 880

   

6 830 880

68 484

138 927

– 822 309

– 781 790

                   

3.2

Ondersteuning bij pre- en postaccessie

9 428

 

– 1 900

7 528

 

– 4 220

– 4 428

– 4 428

                   

3.3

Europees ontwikkelingsfonds

168 978

20 155

 

189 133

       
                   

3.4

Nederlandse positie in de EU

3 145

 

715

3 860

715

715

715

715

                   

3.5

Raad van Europa

9 303

 

213

9 516

397

497

497

497

                   

Ontvangsten

609 669

 

51

609 720

0

0

0

0

                   

3.10

Perceptiekostenvergoedingen

609 669

   

609 669

       
                   

3.40

Restitutie Raad van Europa

0

 

51

51

       

Verplichtingen

In de meerjarenramingen is de ruimte tussen het plafond en de verwachte begroting stapsgewijs verkleind met het oog op het afronden van subsidieprogramma's. Daarnaast zijn de afdrachten voor 2014 en 2015 met een miljard neerwaarts bijgesteld conform het regeerakkoord.

Uitgaven

Zie hiervoor de toelichting onder verplichtingen.

Ontvangsten

Amendementen

Behandeld door

Nr

Indiener

Korte omschrijving

Minister

74

Ormel cs

MATRA EUR 7 mln

Beleidsartikel 4

Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

Bedragen in EUR 1 000

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2012

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

636 054

0

914 505

1 550 559

– 18 510

15 080

– 10 980

– 12 330

                   

Uitgaven:

               
                   

Programma-uitgaven totaal

731 323

103 289

– 139 640

694 972

– 26 399

– 45 605

910

– 16 386

                   

4.1

Handels- en financieel systeem

18 863

88

547

19 498

       
                   

4.2

Armoedebestrijding

272 126

24 964

– 140 890

156 200

– 18 399

– 37 605

9 910

– 6 736

                   

4.3

Verhoogde economische groei en verminderde armoede als gevolg van gezonde private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden

407 930

79 166

1 693

488 789

– 8 000

– 8 000

– 9 000

– 9 000

                   

4.4

Kwaliteit en effectiviteit ontwikkelingssamenwerking

25 744

– 929

– 990

23 825

       
                   

4.5

Nederlandse handels- en investeringsbevordering

6 660

   

6 660

     

– 650

                   

Ontvangsten

20 483

 

0

20 483

0

0

0

0

                   

4.10

Ontvangsten tijdelijke financiering NIO en restituties

20 483

   

20 483

       

Verplichtingen

De forse toename hangt met name samen met de grotere focus op economische programma’s conform de OS basisbrief. Nieuwe verplichtingen zijn aangegaan voor marktontwikkeling zoals het Initiatief Duurzame Handel, Trade Mark East Africa en het afsluiten van een nieuwe PPP faciliteit. Ook wordt het budget voor PSOM/PSI programma’s verhoogd als gevolg van het verlengen van dit programma met vier jaar. Ten behoeve van een additionele bijdrage aan het MASSIF-fonds voor de inzet op voedselzekerheid en het MKB in ontwikkelingslanden wordt het budget voor speciale programma’s FMO verhoogd. Ten slotte wordt ook het budget voor kennis en vaardigheden verhoogd als gevolg van het verlengen van lopende verplichtingen en het opzetten van een transitiefaciliteit voor landen waarin het accent verschuift van ontwikkelingssamenwerking naar economische samenwerking.

Uitgaven

Artikel 4.2

De mutaties in 2011, 2012 en 2013 worden veroorzaakt door een verlaging van het budget voor algemene macrosteun. Daarnaast daalt het budget vanwege het terugdraaien van de in de incidentele suppletoire begroting (ISB) opgenomen kasschuif op middelenaanvulling voor multilaterale banken en aanpassing van het Wereldbank partnership programma. Ten slotte worden ook, vanwege het gebruikelijke parkeerkarakter, mutaties op dit artikel verwerkt gerelateerd aan lagere BNP cijfers en een hogere toerekening voor eerstejaarsopvang van asielzoekers waarmee de toerekening ruim 30 procent hoger is dan bij Prinsjesdag geraamd. Het gaat dan zowel om een verhoging van de toerekening voor 2011 met EUR 41,2 miljoen als ook om een naheffing voor de toerekening uit 2010 met EUR 42 miljoen. Hierdoor komt de totale toerekening aan eerstejaarsopvang asielzoekers uit op EUR 355 miljoen waardoor het beschikbare budget voor ontwikkelingssamenwerking op de BZ-begroting afneemt.

Artikel 4.3

De aanpassing van het budget voor economische groei wordt veroorzaakt door een aantal mutaties. De belangrijkste zijn de stijgingen, zoals opgenomen in de focusbrief ontwikkelingssamenwerking, van het budget voor marktontwikkeling, kennis en vaardigheden en ondernemingsklimaat. Daarnaast daalt het budget voor bedrijfslevenprogramma’s als gevolg een lagere liquiditeitsbehoefte dan voorzien voor het jaar 2011. Ten slotte daalt het budget voor The Currency Exchange Fund (TCX), een innovatief financieringsinstrument om wisselkoersrisico’s voor ondernemers in ontwikkelingslanden af te dekken, meerjarig vanwege de korting op dit programma.

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 5

Beleidsartikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

Bedragen in EUR 1 000

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2012

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

670 816

0

– 98 566

572 250

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

               
                   

Programma-uitgaven totaal

1 438 840

– 160 198

65 634

1 344 276

0

0

0

0

                   

5.1

Alle kinderen, jongeren en volwassenen hebben gelijke kansen om kwalitatief goed onderwijs te doorlopen, dat hen de benodigde vaardigheden en kennis biedt om op een volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan de samenleving

328 397

– 69 830

– 8 455

250 112

       
                   

5.2

Versterking van het gebruik van kennis en onderzoek in beleid en praktijk van ontwikkelingssamenwerking en versterking van post-secundair onderwijs- en onderzoekscapaciteit in partnerlanden. Vermindering van kwalitatieve en kwantitatieve tekorten aan geschoold middenkader.

161 771

– 27 014

– 1 350

133 407

       
                   

5.3

Gender

31 983

10 218

– 2 879

39 322

       
                   

5.4

HIV/Aids

296 462

– 49 858

– 9 507

237 097

       
                   

5.5

Reproductieve gezondheid

135 700

27 186

– 29 543

133 343

       
                   

5.6

Participatie civil society

484 527

– 50 900

117 368

550 995

       

Verplichtingen

De mutatie is het gevolg van de bijstelling van de verplichtingen op het gebied van onderwijs en kennis, HIV/AIDS en SRGR zoals verwoord in de de OS-Basisbrief. Voor onderwijs worden de landenprogramma’s verlaagd en ook de bijdrage aan het Education for All/Fast Track Initiative (EFA/FTI) en de vrijwillige bijdrage aan UNICEF daalt. Binnen de HIV/AIDS programma’s wordt met name de bijdrage aan het Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM) en de landenprogramma’s verlaagd. Daarnaast vindt er een intensivering plaats op seksuele reproductieve gezondheid rechten (SRGR).

Uitgaven

Artikel 5.5

In de begroting staan de MFS-gerelateerde zaken verspreid over de artikelen. Om goed inzicht te hebben in de MFS-activiteiten is er voor gekozen om deze activiteiten budgetneutraal te plaatsen op artikel 5.6 zodat duidelijk zichtbaar is wat de mutatie is voor MFS. De verlaging die heeft plaatsgevonden op artikel 5.5 is zo’n budgetneutrale doorsluizing van MFS-gerelateerde zaken naar art 5.6.

Artikel 5.6

Voor MFS I is een verhoging voorzien vanwege het betalen van nog lopende verplichtingen (ca. EUR 20 mln). Daarnaast is voor MFS II een stijging voorzien doordat betalingen voor latere jaren naar voren zijn gehaald, om tegemoet te komen aan de wens van organisaties de bezuinigingen op MFS geleidelijker te laten verlopen (EUR 30 mln). De mutatie in latere jaren is nog niet zichtbaar. Deze wordt in de begroting voor 2012 verwerkt. Ten slotte waren MFS-gerelateerde zaken verspreid over diverse artikelen. Om een makkelijker totaalbeeld te krijgen is er voor gekozen om deze activiteiten over te hevelen naar participatie civil society (afkomstig uit de artikelen 2.5/4.3/5.1/5.3/5.4/5.5/6.2) (ca. EUR 67 mln).

Amendementen

Behandeld door

Nr

Indiener

Korte omschrijving

Staatssecretaris

17

Hachchi / El Fassed

Gender EUR 5 mln

Staatssecretaris

22

Dijkhoff / Irrgang

HIV/AIDS EUR 5,5 mln

(UNAIDS en GFATM)

Staatssecretaris

55

Ferrier / Dijkhoff

HIV/AIDS EUR 20 mln

Staatssecretaris

116

Van der Staaij / Voordewind

MFS EUR 10 mln

Beleidsartikel 6

Beleidsartikel 6 Beter beschermd milieu en verbeterd milieu

Bedragen in EUR 1 000

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2012

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

115 465

 

98 001

213 466

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

               
                   

Programma-uitgaven totaal

447 466

24 276

– 30 352

441 390

142

400

142

142

                   

6.1

Milieu en water

331 536

3 449

– 26 156

308 829

142

400

142

142

                   

6.2

Duurzaam waterbeheer, een hoger percentage mensen dat duurzaam toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen

115 930

20 827

– 4 196

132 561

       

Verplichtingen

De verhoging van de verplichtingen met EUR 98 mln is een saldo en grotendeels het gevolg van een verhoging van EUR 90 mln benodigd voor het aangaan van verplichtingen op het centrale en decentrale hernieuwbare energieprogramma die in 2010 nog geen doorgang vonden. Daarnaast is ook verplichtingenruimte noodzakelijk voor de beoogde intensivering op de beleidsprioriteit water. Anderzijds is er, als gevolg van een lager ODA-budget en landenkeuze, minder budget benodigd voor decentrale milieu activiteiten in landenprogramma’s zoals in Colombia en Bolivia.

Uitgaven

Artikel 6.2

De verlaging op dit artikel met EUR 4,2 mln is grotendeels het gevolg van een technische overheveling naar artikel 5.6 (participatie civil society) ten behoeve van een gewijzigde beheersstructuur op MFS II. Voorheen werden deze gelden thematisch over de begroting verdeeld. Met ingang van MFS-II zullen de middelen gebundeld op artikel 5.6 gepresenteerd worden.

Beleidsartikel 7

Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

Bedragen in EUR 1 000

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2012

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

26 939

0

714

27 653

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

               
                   

Programma-uitgaven totaal

25 980

959

352

27 291

375

375

375

375

                   

7.1

Consulaire dienstverlening

16 809

 

217

17 026

300

300

300

300

                   

7.2

Vreemdelingenbeleid

9 171

959

135

10 265

75

75

75

75

                   

Ontvangsten

38 450

 

1 000

39 450

1 000

750

750

750

                   

7.10

Consulaire dienstverlening

38 450

 

1 000

39 450

1 000

750

750

750

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 8

Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

Bedragen in EUR 1 000

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2012

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

28 622

 

4 523

33 145

144

– 1 980

– 4 380

– 6 880

                   

Uitgaven:

               
                   

Programma-uitgaven totaal

64 355

– 988

4 185

67 552

– 125

– 2 413

– 4 813

– 7 313

                   

8.1

Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur en versterking van de culturele identiteit in ontwikkelingslanden.

8 068

50

– 258

7 860

 

– 400

– 1 000

– 1 500

                   

8.2

Cultureel erfgoed

4 656

229

– 330

4 555

– 330

– 330

– 330

– 330

                   

8.3

Draagvlak Nederlands buitenlands beleid

51 576

– 1 267

4 628

54 937

85

– 1 803

– 3 603

– 5 603

                   

8.4

Vestigingsklimaat internationale organisaties in Nederland

55

 

145

200

120

120

120

120

                   

Ontvangsten

790

 

0

790

0

0

0

0

                   

8.10

Doorberekening Defensie diversen

790

   

790

       

Verplichtingen

Door het aannemen van een amendement van het lid El Fassed (TK 32 500 V, nr. 68) werden het kas- en het verplichtingenbedrag van artikel 8 verlaagd met EUR 5 miljoen. De intentie van het amendement was een verlaging van de ODA-bedragen voor kas en verplichtingen. Dit laatste was niet uitvoerbaar omdat het oorspronkelijke verplichtingenbedrag voor ODA kleiner was dan het kasbedrag. De verlaging werd daarom toegepast op de non-ODA. Met de onderhavige mutatie wordt het verplichtingenbedrag voor de non-ODA gecorrigeerd.

Uitgaven

Geen toelichting

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 9

Artikel 9 Geheim

Bedragen in EUR 1 000

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2012

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

pm

   

pm

       
                 

Uitgaven

pm

 

123

123

       
                 

Ontvangsten

pm

   

pm

       

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 10

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien

Bedragen in EUR 1 000

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2012

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

54 261

 

– 12 812

41 449

11 306

24 872

23 291

33 857

                 

Uitgaven:

54 261

8 000

– 20 812

41 449

11 306

24 872

23 291

33 857

                 

Nominaal en onvoorzien

54 261

8 000

– 20 812

41 449

11 306

24 872

23 291

33 857

Verplichtingen en Uitgaven

Op het artikel zijn voor 2011 en 2012 bijstellingen als gevolg van aanpassingen van de raming voor de prijscomponent van het BBP verwerkt. Verder werd eindejaarsmarge uit 2010 aan het artikel toegevoegd. De korting op vrijwillige bijdragen uit hoofde van het regeerakkoord die op dit artikel was geparkeerd is definitief verwerkt op artikelen van diverse begrotingen. Als gevolg hiervan is dit artikel positief bijgesteld. Tot slot was er sprake van enkele intertemporele kasschuiven en werden bedragen overgeboekt naar andere HGIS-artikelen in verband met de toedeling van prijscompensatie en als compensatie voor de ODA-toerekening van delen van de uitgaven aan de Geïntegreerde Politiemissie in Afghanistan.

Niet-Beleidsartikel 11

Artikel 11 Algemeen

Bedragen in EUR 1 000

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2012

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

775 626

0

– 28 734

746 892

9 563

– 8 154

– 37 913

– 56 667

                 

Uitgaven:

780 427

0

– 11 542

768 885

27 240

16 376

– 30 661

– 48 846

                 

Apparaatsuitgaven

780 427

 

– 11 542

768 885

27 240

16 376

– 30 661

– 48 846

                 

Ontvangsten

57 326

 

8 300

65 626

8 300

8 300

8 300

8 300

                 

Diverse ontvangsten

57 326

 

8 300

65 626

8 300

8 300

8 300

8 300

                 

Koersverschillen

0

   

0

       

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie houdt verband met de kasmutaties zoals die hieronder zijn beschreven.

Uitgaven

Het betreft hier een saldo van diverse mutaties. De grootste neerwaartse mutatie wordt veroorzaakt door een overheveling naar het ministerie van Defensie in het kader van het convenant met dat ministerie over de persoonsbeveiliging op hoogrisico posten. Daarin is geregeld dat de beveiliging van een aantal Nederlandse ambassades door Defensie wordt verzorgd.

Als gevolg van een afname van het aantal uitgezonden medewerkers in het postennet nemen de loonkosten uitgezonden personeel af en zijn er lagere uitgaven voor huisvestingsprojecten in het buitenland. Daar tegenover staan hogere loonkosten voor lokaal personeel mede als gevolg van een toename van het aantal lokale medewerkers en de jaarlijkse loon- en prijsbijstelling. Ten slotte zijn er hogere uitgaven voor evaluaties en accountantscontrole OS en hogere uitgaven voor het project herhuisvesting van BZ.

Ontvangsten

In 2010 is een aantal te koop staande residenties en kanselarijen verkocht. Ook in 2011 en in de komende jaren zullen nieuwe panden te koop worden aangeboden.

Naar boven