32 780 IXB Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

A BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 augustus 2011

Gelet op de recente ontwikkelingen in de euroschuldencrisis is het van groot belang dat het pakket maatregelen, waartoe de eurotop van 21 juli 2011 heeft besloten, voortvarend wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. Daar hebben onder anderen ook de Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Sarkozy en de voorzitter van de Europese Raad Van Rompuy nadrukkelijk toe opgeroepen. Op 21 juli zijn de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone bijeen gekomen om tegen de achtergrond van de sterk volatiele financiële markten te spreken Over een veelomvattend pakket om de schuldencrisis in Griekenland te adresseren en de risico’s van besmetting tegen te gaan. In mijn brief van 25 juli heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van deze bijeenkomst (Vergaderjaar 2010–2011, Kamerstuk 21 501-07 nr. 821).

Op 28 juni heb ik met de Tweede Kamer overlegd gevoerd over de Voorjaarsnota. Hierbij is ook gesproken over de budgettaire verwerking van de aanpassing van de leencapaciteit van het European Financial Stability Facility (EFSF) naar het oorspronkelijk beoogde bedrag van 440 miljard euro. Dit betekent voor Nederland een verhoging van het garantieplafond tot 55,9 miljard euro. De Tweede Kamer heeft de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) op 30 juni jl. aangenomen.

In het licht van de besluiten naar aanleiding van de eurotop van 21 juli om de euroschuldencrisis te adresseren en om buiten enige twijfel te stellen dat het EFSF te allen tijde in staat is de taken die zij toebedeeld krijgt uit te voeren is een voortvarend handelen van de eurozone lidstaten vereist. Naar verwachting medio september zal een aangepaste EFSF raamwerkovereenkomst («Framework Agreement») door de eurozone lidstaten ondertekend worden waarin het herstel van de leencapaciteit van het EFSF en de besluiten van 21 juli worden vastgelegd. Vooruitlopend daarop zal ik de andere eurozone lidstaten toezeggen dat het Nederlands parlement haar goedkeuring geeft aan de maximale garanties door de Nederlandse staat ten behoeve van het EFSF met een beloop van de bedragen zoals deze vermeld staan in de Voorjaarsnota en eerste suppletore begroting IXB 2011.

Ik vraag uw begrip voor de uitzonderlijke situatie en het vooruitlopen op de gebruikelijke procedure van goedkeuring door de Eerste Kamer van de garantiebedragen voor het EFSF. Ten slotte wil ik graag benadrukken dat de garantiebedragen in de Voorjaarsnota 2011 en eerste suppletore begroting IXB, niet de budgettaire consequenties van de looptijdverlenging van EFSF leningen zoals onder meer overeengekomen op 21 juli betreffen.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager

Naar boven