32 780 IXB Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

31 mei 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 216;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2011

Ministerie van Financiën (IXB)

(x € 1000)

   

(1)

(2)

(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Vastgestelde mutaties (+ of –) ISB

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

9 479 540

118 627 293

 

– 53 693

0

 

386 921

6 142 520

                     
 

Beleidsartikelen

 

9 328 162

118 611 594

 

– 55 782

0

 

354 417

6 139 062

01

Belastingen

3 613 721

3 613 721

113 588 164

0

0

0

– 57 259

– 57 259

1 872 143

02

Financiële markten

78 169

78 169

394 960

0

0

0

– 493 823

15 580

87 146

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

645 857

3 339 457

4 170 414

0

0

0

303 598

– 177 402

4 202 789

04

Internationale financiële betrekkingen

3 399 961

2 039 774

128 937

4 350

– 50 000

0

31 847 702

541 929

– 18 316

05

Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

11 950 136

134 580

104 050

0

0

0

3

20 003

0

07

Beheer materiële activa

94 268

94 268

219 138

0

0

0

11 404

11 404

– 4 700

08

Begrotingsbeleid

28 193

28 193

5 931

-5 782

– 5 782

0

162

162

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

151 378

15 699

 

2 089

0

 

32 504

3 458

09

Algemeen

147 248

147 248

15 699

2 089

2 089

0

3 175

3 175

3 458

10

Nominaal en onvoorzien

4 130

4 130

0

0

0

0

29 329

29 329

0

Naar boven