32 780 I Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de Begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de begroting van de Koning.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

In paragraaf 2 worden de voorgestelde suppletoire mutaties voor 2011 toegelicht.

2. Suppletoire mutatie

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2011 (Bedragen x € 1 000).
 

Uitgaven

Art. nr.

Stand ontwerpbegroting 2011

39 170

 

Voorgestelde suppletoire mutaties:

   

1. Loon- en prijsbijstelling

328

2

2. KdK aandeel in eindejaarsmarge 2010 AZ

58

3

3. Eindafrekening Militaire Huis 2010

5

3

     

Stand 1e suppletoire begroting 2011

39 561

 

Ad 1 Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling worden jaarlijks bedragen overgeheveld naar de begrotingen als tegemoetkoming voor de extra uitgaven ten gevolge van loon- en prijsstijgingen.

Ad 2. Dit betreft de doorbelasting van de uitgavenmutaties zoals deze bij het Kabinet der Koningin als onderdeel van de begroting van Algemene Zaken (III) hebben plaatsgevonden. Deze mutaties worden als uitgaven en ontvangsten van die begroting toegelicht.

Ad 3. Zoals in het Jaarverslag 2010 van de Koning (Kamerstuk 32 710 I, nr. 1) is aangekondigd zou de eindafrekening van het verstrekte voorschot in 2010 aan het ministerie van Defensie in het kader van het Militaire Huis pas in het volgende jaar kunnen plaatsvinden. Via deze mutatie is het voorschot definitief afgerekend.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2011 (Bedragen x € 1 000).
 

Ontvangsten

Art. nr.

Stand ontwerpbegroting 2011

 

Voorgestelde suppletoire mutaties:

   

1. Eindafrekening functionele uitgaven 2010

823

2

     

Stand 1e suppletoire begroting 2011

823

 

In het Jaarverslag 2010 van de Koning (Kamerstuk 32 710 I, nr. 1) is aangekondigd dat de eindafrekening van de verstrekte voorschotten aan de Dienst van het Koninklijk Huis niet meer in het lopende begrotingsjaar kon plaatsvinden maar in het jaar daarop. Met deze mutatie vindt de budgettaire verwerking plaats van deze eindafrekening en het betreft het verschil tussen de verstrekte voorschotten en de goedgekeurde einddeclaratie over 2010. Zoals in het Jaarverslag was aangeven betrof het per saldo een ontvangst.

Naar boven