32 780 I Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de Begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

31 mei 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de Begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 2011, nr. 70;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de Begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ....

Begroting 2011

De Koning (I)

Bedragen x € 1 000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

39 170

nihil

         
 

Niet-beleidsartikelen

39 170

39 170

nihil

01

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis

7 155

7 155

nihil

02

Functionele uitgaven van de Koning

26 407

26 407

nihil

03

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5 608

5 608

nihil

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

 

391

823

       

Niet-beleidsartikelen

391

391

823

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis

Functionele uitgaven van de Koning

328

328

823

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

63

63

Naar boven