32 770 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs

Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2011

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs op 4 oktober jl. (Handelingen II 2011/12, nr. 7, 4 oktober 2011), heb ik toegezegd inzage te geven in de aard van de convenanten die met de verschillende gemeenten worden gesloten. Hierbij treft u het model aan dat voor de convenanten wordt gebruikt.1

In de convenanten worden afspraken met gemeenten neergelegd over de door de gemeenten te verrichten adrescontroles. In de convenanten worden ook afspraken gemaakt over de financiële vergoeding per adrescontrole.

Het proces om tot convenanten te komen is in volle gang. Met verschillende grote gemeenten en regio’s zijn inmiddels afspraken gemaakt. Het tekenen van de convenanten bevindt zich in de afrondende fase. In de eindrapportage van het Actieplan misbruik uitwonendenbeurs (Kamerstukken II, 2009–2010, 24 724, nr. 88), die in maart 2012 wordt uitgebracht, zal ik u nader informeren over het aantal gemeenten waarmee een convenant is afgesloten.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven